• Obniżka
Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji  różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI

ISBN: 978-83-8095-770-1
47,43 zł
37,63 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia

Lektura książki nie tylko zwraca uwagę na istniejące problemy, ale przede wszystkim podpowiada działania prowadzące do usprawnienia całego systemu. Czytelna forma pozwala wynieść z publikacji jak najwięcej, wskazując możliwe kierunki działań i aktywności, które sami możemy wdrożyć, dzięki inicjatywie oddolnej... z recenzji

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książkę Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV–VI – w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia autorzy napisali powodowani chęcią podzielenia się z Czytelnikami refleksją nad analizą wyników badań sondażowych przeprowadzonych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017–2018. Problematyka poruszana w niej jest nam szczególnie bliska od dwóch dekad.

Książka składa się z trzech części: wprowadzenia teoretycznego, metodologii i wyników badań.

W części I zawarto rozważania ogólnoteoretyczne, które naszym zdaniem pomogą zrozumieć dylematy wspierania i wspomagania rozwoju dzieci z różnorodnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej. To między innymi kontekst edukacji dla wszystkich, w tym włączającej, nowe strategie organizacji przestrzeni edukacyjnej, konieczność uwspółcześnienia i rewaloryzacji tradycyjnych kategorii edukacji.

Część II opisuje założenia badań sondażowych i szczegóły przebiegu procesu badawczego, którym objęto 39 szkół województwa świętokrzyskiego.

Część III, najobszerniejsza, składająca się z 6 rozdziałów, prezentuje analizy i interpretacje wraz z próbą odpowiedzi na 5 grup problemów badawczych.

Są to:
1. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych form wsparcia oraz wspomagania edukacyjnego uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej.
2. Sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych.
3. Szkolni wykonawcy działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ich kwalifikacje i kompetencje, doświadczane trudności oraz wsparcie.
4. Uwarunkowania środowiskowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów.
5. Uwarunkowania osobowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów.

Część tę kończy rozdział zawierający podsumowanie wyników badań oraz postulaty dla praktyki. Są one skoncentrowane na trzech ważnych dla współczesnej szkoły kwestiach: potrzebie wzmocnienia zasobów osobowych, materialnych i środowiskowego wsparcia w skuteczniejszym realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, (re)konstrukcji modeli pomocy i wsparcia oraz optymalizacji rozwiązań systemowych prowadzących do wspierania, a także wspomagania uczniów klas IV–VI w realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

48 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-770-1
Stopień 
2022-03-03

Szkoła ogólnodostępna - recenzja

Temat włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeń edukacyjną szkoły masowej jest coraz częściej podejmowany w dyskusjach. Zwykle dyskusja koncentruje się na orzeczeniach, choć tak naprawdę to temat jej powinien być znacznie szerszy. Mówiąc o specjalnych potrzebach mówimy bowiem nie tylko o niepełnosprawności czy przewlekłej chorobie, ale również o szczególnych zdolnościach dzieci.

Istnieje również coraz więcej publikacji na ten temat, ale największą wartość mają te, które dotykają praktycznego aspektu tej kwestii lub pozwalają na głęboką analizę tematu w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Analizę badań sondażowych przeprowadzonych w szkołach województwa świętokrzyskiego w latach 2017-2018 prezentuje książka pt. „Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI. W poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia”. Autorzy: Karol Bidziński, Anna Ozga i Mirosław Rutkowski prezentują interdyscyplinarne ujęcie tematu, a w oparciu o badania i ich wielopłaszczyznową analizę możliwe jest doszukanie się pewnych prawidłowości, a nawet, wzajemne inspirowanie się. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS książka może stanowić impuls do zmian organizacji polskiego systemu edukacji, a jednocześnie wskazywać kierunek tych zmian, który wylania się w oparciu o przeprowadzone badania. Tym samym po publikację sięgnąć mogą zarówno nauczyciele, różnorodnych specjalności, jak i dyrektorzy szkół oraz decydenci, by w jak najszerszym stopniu proponowane rozwiązania odpowiadały istniejącym potrzebom.

Publikacja składa się z trzech części, stanowiących spójną całość: wprowadzenia teoretycznego, metodologii oraz wyników badań. Część I przybliża nam teoretyczne zagadnienia związane z tematem, pomagające lepiej zrozumieć źródła i przejawy istniejącego problemu. Znajdziemy tu m.in. rozwinięcie idei edukacji dla wszystkich, kształcenia integracyjnego, a także wizję szkoły włączającej. Część II książki stanowi opis badań sondażowych oraz szczegóły procesu badawczego, którym objęto blisko czterdzieści szkół województwa świętokrzyskiego.

Najbardziej obszerna cześć trzecia prezentuje analizy i interpretacje wyników badań. Obejmująca aż sześć rozdziałów część zawiera omówienie takich kwestii, jak: organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia i wspomagania edukacyjnego uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych, szkolni wykonawcy działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwarunkowania środowiskowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów, a także uwarunkowania osobowe tego wspierania. Ostatni z rozdziałów tej części stanowi jednocześnie podsumowanie wyników badań, jak i postulaty na przyszłość, wyłaniające się z tych badań. Te postulaty koncentrują się głównie na trzech istotnych kwestiach: potrzebie wzmocnienia zasobów osobowych, materialnych oraz środowiskowego wsparcia w skutecznym realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przebudowie modeli pomocy oraz optymalizacji pomocowych rozwiązań systemowych.

Lektura książki nie tylko zwraca uwagę na istniejące problemy, ale przede wszystkim podpowiada działania prowadzące do usprawnienia całego systemu. Czytelna forma pozwala wynieść z publikacji jak najwięcej, wskazując możliwe kierunki działań i aktywności, które sami możemy wdrożyć, dzięki inicjatywie oddolnej.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2022/03/karol-bidzinski-anna-ozga-i-mirosaw.html

Napisz recenzje

Karol Bidziński 

nota w przygotowaniu


Anna Ozga 

nota w przygotowaniu

Mirosław Rutkowski

nota w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski

ISBN druk

978-83-8095-770-1

ISBN serii

978-83-8095-770-1

Objętość

324 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp           

Część I
Wprowadzenie teoretyczne. Szkoły włączające jako wspólnoty uczące się i miejsce urzeczywistniania idei edukacji dla wszystkich – możliwości, ograniczenia, szanse i zagrożenia     

Część II
Metodologia – opis działań badawczych       

Część III
Wyniki badań     

Rozdział 1
Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wsparcia i wspomagania edukacyjnego uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej    

1.    Diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów    
1.1.    Zakres i nasilenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w badanych zespołach klasowych    
1.2.    Procedury diagnostyczne w szkołach uczestniczących w badaniach     
2.    Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów / działań wspierających i wspomagających uczniów 
3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz inne formy wspierania i wspomagania uczniów  
3.1.    Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inne działania wspierające uczniów 
3.2.    Dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów  
4.    Formy wsparcia adresowane do rodziców uczniów  
4.1.    Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej adresowanej do rodziców uczniów stosowane w szkołach  
4.2.    Szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów   
5.    Monitorowanie i ewaluacja działań z zakresu wspierania i wspomagania uczniów   
6.    Materialne zasoby szkoły w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej       
6.1.    Ocena warunków materialnych i organizacyjnych do prowadzenia działań z zakresu wspierania oraz wspomagania uczniów 
6.2.    Zapotrzebowanie szkół na pomoce i sprzęt ułatwiający wspomaganie oraz wspieranie uczniów


Rozdział 2
Sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych  


1.    Sposoby dostosowywania celów kształcenia  
2.    Sposoby dostosowywania treści kształcenia     
3.    Metody wykorzystywane w pracy dydaktycznej     
4.    Środki stosowane w pracy dydaktycznej    
5.    Urządzenia i programy komputerowe wykorzystywane w pracy dydaktycznej   
6.    Sposoby dostosowywania oceniania uczniów    
7.    Sposoby różnicowania pracy domowej dla uczniów       
8.    Sposoby udzielania wsparcia uczniom w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z kolegami  
9.    Sposoby udzielania wsparcia uczniom w procesie odkrywania swoich mocnych i słabych stron   


Rozdział 3
Szkolni wykonawcy działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ich kwalifikacje i kompetencje, doświadczane trudności oraz wsparcie 


1.    Realizatorzy działań wspierających i wspomagających uczniów, ich kwalifikacje oraz subiektywna ocena kompetencji    
1.1.    Kwalifikacje zawodowe pracowników szkoły niezbędne do wspierania oraz wspomagania uczniów w realizacji zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   
1.2.    Samoocena wśród pracowników pedagogicznych szkoły poziomu kompetencji zawodowych przydatnych do wspierania i wspomagania uczniów   
2.    Nasilenie trudności odczuwanych przez realizatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych działań z zakresu wspierania i wspomagania edukacyjnego uczniów  
2.1.    Trudności doświadczane przez wychowawców klas       
2.2.    Trudności doświadczane przez nauczycieli    
2.3.    Trudności doświadczane przez szkolnych specjalistów    
3.    Ocena wsparcia zawodowego uzyskiwanego przez realizatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych form wspierania i wspomagania uczniów       
3.1.    Wsparcie instytucjonalne   
3.2.    Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej adresowanej do nauczycieli stosowane w szkołach  
3.3.    Ocena wsparcia zawodowego w zakresie zapotrzebowania, dostępności i efektywności dokonana przez wychowawców, innych nauczycieli oraz szkolnych specjalistów   
3.4.    Współdziałanie wychowawców klas z innymi nauczycielami i szkolnymi specjalistami   
3.5.    Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły     


Rozdział 4
Uwarunkowania środowiskowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów – analiza zależności statystycznych  


1.    Lokalizacja szkoły a zasoby ludzkie niezbędne do udzielania uczniom pomocy i wsparcia    
2.    Środowisko funkcjonowania szkoły a jej wyposażenie w narzędzia diagnostyczne  
3.    Lokalizacja szkoły a zakres trudności doświadczanych przez kadrę pedagogiczną udzielającą uczniom pomocy i wsparcia   
4.    Lokalizacja szkoły a samoocena poziomu kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej wspierającej i wspomagającej rozwój uczniów   
5.    Lokalizacja szkoły a ocena wsparcia zawodowego otrzymywanego przez kadrę pedagogiczną wspomagającą i wspierającą rozwój
uczniów   

Rozdział 5
Uwarunkowania osobowe wspierania i wspomagania rozwoju uczniów – analiza zależności statystycznych  

  
1.    Zakres kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej szkół a udzielanie uczniom pomocy i wsparcia  
2.    Subiektywna ocena kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej a proces wspomagania i wspierania uczniów   

Rozdział 6
Podsumowanie wyników badań – postulaty dla praktyki     

Bibliografia     

Spis tabel    

Spis wykresów   

Aneks  

Monografia tematycznie wpisuje się w kontekst działań podejmowanych w ostatnich latach w Polsce na rzecz edukacyjnego włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeń szkoły ogólnodostępnej. Chociaż powstaje coraz więcej opracowań dotyczących edukacji włączającej, to nadal brakuje kompleksowych badań pozwalających w sposób całościowy ocenić skuteczność modelu wsparcia oferowanego uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotychczas prace badawcze skupiały się najczęściej na pierwszym etapie edukacji, ponieważ zakładano, że wsparcie edukacyjne udzielane uczniom w tym okresie, jako najbardziej istotnym, powinno być największe. Nie mniej ważne jest jednak przekroczenie przez nich progu między pierwszym a drugim etapem edukacyjnym […]. W tym czasie pomoc jest szczególnie potrzebna, zwłaszcza uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego tematykę badań podjętych przez autorów należy uznać za niezwykle aktualną i wartą pogłębionych analiz.

[…] książkę rekomenduję […] jako cenną pozycję dla obecnych i przyszłych realizatorów działań pomocowych, decydentów polityki oświatowej, kadr szkolnictwa wyższego, a także rodziców uczniów wymagających edukacyjnego wsparcia.

Z recenzji dr hab. Anny Zamkowskiej, prof. UTH

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło