Szkoła i nauczyciel. Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły

Szkoła i nauczyciel. Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły

ISBN: 978-83-8294-251-4
34,29 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 36,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Problematyka poszczególnych tekstów składających się na tę książkę jest niezwykle inspirująca, wielowarstwowa i spójna. Rozpatrywane są w nich kondycja oraz możliwości rozwoju współczesnego nauczyciela i szkoły na tle zarówno wielorakich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, jak i perspektyw czy konstruktów teoretycznych... (fragment z recenzji)

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Tytuł tej książki zwraca uwagę na powiązanie potencjału szkoły z potencjałem nauczycieli – najbardziej wartościowego jej zasobu. Wysoka jakość pracy kadry nauczycielskiej stanowi bowiem jedno z kluczowych uwarunkowań poprawy uczniowskich osiągnięć, zapewnia należyty poziom pracy szkoły oraz pozwala na uzyskiwanie w niej trwałych rezultatów. Jednak szkoła jako instytucja, która powstała z powodu zapotrzebowania społecznego – po to, by spełniać określone oczekiwania – funkcjonuje w systemie państwa. Jej rozwój zależy od wielu czynników: zarówno zewnętrznych – kontekstowych, jak i wewnętrznych – oddziałujących w szkole jako danej placówce. Prowadzone na świecie badania wyjaśniają znaczenie wielu okoliczności wpływających na jakość szkolnictwa, jednak słabiej ukazują procesy prowadzące do potrzebnej zmiany i jej skutecznego wdrożenia. Zjawiska te nie są już tak oczywiste, ponieważ zrozumienie związku pomiędzy celami edukacyjnymi i zadaniami zawodowymi a wdrożeniem przynoszącym korzyści wymaga uwzględnienia specyficznego dla danego kraju kontekstu. Ważne okazują się spełnienie wielu warunków i zachowanie dużej otwartości na zmiany. Nie można zapomnieć o priorytecie utrzymania całościowego podejścia do rozwoju jednostki i jej potencjału. Warto również mieć na uwadze, że w tym procesie każda szkoła musi wypracować swój styl pracy i przyjąć własny sposób myślenia oraz działania.

Ujęty w tytule termin „rozwój” jako kategoria pojęciowa ma już ugruntowane zastosowanie w rozważaniach pedagogicznych. Określenie „rozwój nauczyciela” pozwala dostrzec, że efektywne kształcenie i wychowanie wymagają nie tylko rozwoju ucznia i wychowanka, ale także rozwoju zawodowego oraz rozwoju osobowości nauczyciela. Rozważania prowadzone w tej książce obejmują zatem ważne kwestie dotyczące kształcenia i doskonalenia w zawodzie nauczycieli oraz rozwijania ich potencjału, by mogli sprostać stawianym wobec nich wymaganiom.

Jednak praca nauczycieli nie przebiega w edukacyjnej próżni. W szkołach, nawet bardzo dobrych, wysiłek jednej osoby może nie wystarczać do osiągania zamierzonych celów na wysokim poziomie czy też zapobiegania niepowodzeniom dydaktycznym i wychowawczym. Doniosłe znaczenie przypisywane jest sile oddziaływań całej społeczności pedagogów, nauczycieli, którzy razem mogą uzyskać efekt synergii. Większą uwagę skupia się na szkole jako organizacji. Porównywana jest wówczas z „żywym organizmem” o indywidualnej historii, tradycji, funkcjonującym w specyficznym środowisku, z unikatową zdolnością decydowania o swoim losie. Równie ważne jak połączenie wewnątrzszkolnych wpływów na społeczność nauczycieli i szerzej – społeczność szkoły są wymagania wobec edukacji stanowiące pochodną przemian dokonujących się w środowisku zewnętrznym szkół i silnie na nie oddziałujących. Razem czynniki te tworzą bogaty splot uwarunkowań, które stawiają szkołę przed koniecznością zmiany pozwalającej jej nie tylko nadążać za procesami i zjawiskami w świecie, ale także w nich uczestniczyć, jeśli kreowanie ich staje się zbyt skomplikowanym zadaniem. 

Rozwój szkoły można zatem rozumieć jako specyficzne działania/interwencje wpływające na nią z zewnątrz i/lub podejmowane przez podmioty reprezentujące ją wewnątrz, zorientowane na wspieranie jakości i efektywności procesów wewnątrzszkolnych w osiąganiu trwałej poprawy. Takie podejście pozwala na ogląd rozwoju nauczyciela w ścisłym powiązaniu z rozwojem szkoły, który można rozpatrywać z wielu perspektyw, próbując dociekać źródeł aktualnego stanu i przewidywać przyszły. Taki też zamiar powzięliśmy w tej książce.

Wyniki badań międzynarodowych ukazały już wiele interesujących zjawisk, które jednak różnią się w poszczególnych krajach. Często też wykazują istnienie różnic pomiędzy poszczególnymi szkołami w jednym kraju. Badacze podkreślają, że poprawa pracy w placówkach, które odniosły sukces, może być odmiennym procesem niż w szkołach, które dopiero na ten sukces liczą. Wiele osiągnięć, jak również porażek i niedomagań może stanowić inspirację w zdobywaniu na tym polu naszych własnych doświadczeń. Z perspektywy globalnej można je uznać za wartościową lekcję.

Biorąc pod uwagę uzyskane empiryczne dowody dotyczące rozwoju nauczycieli i rozwoju szkoły, badacze unikają wskazania jednoznacznych, uniwersalnych zaleceń, choć wytyczają pewne ich ramy. Pozwala to na ciągłe pogłębianie analiz oraz poszerzanie pól badawczych. Warto podjąć dyskusję osadzoną w kontekście krajowych uwarunkowań, która choć wzmocniona presją globalizacji, uczula na potrzebę rozpoznania różnych aspektów organizacji i przebiegu procesu edukacyjnego; na restrukturyzację poprzez decentralizację, prywatyzację i proliferację instrumentów pomiaru jakości edukacji na wysoce konkurencyjnym rynku pracy. Stąd wgląd w rodzime procesy i zjawiska kształtujące fundamenty efektywnych rozwiązań edukacyjnych przez pryzmat przygotowania i funkcjonowania nauczycieli w zawodzie może być przyczynkiem do tego typu analiz. Wiele projektów zainicjowanych w naszym kraju, w tym innowacji w zakresie zarówno kształcenia i doskonalenia nauczycieli, jak i pracy szkół, stanowi dobrą podstawę do wszczęcia takiej debaty.

Inetta Nowosad
Mirosław J. Szymański

Książka powstała w ramach projektu: Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły realizowanego z programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy DNK/SP/550498/2022

Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Zielonogórski

490 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-251-4

Inetta Nowosad

Nowosad Inetta

pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 roku kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Społecznych UZ. Trzykrotna stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), realizująca indywidualne projekty badawcze, a także współpracownik naukowy w projektach innych jednostek naukowych: 2002–2018 – Niemieckiego Instytutu Międzynarodowych Badań Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung Frankfurt am Main – Berlin); 2012–2014 – Uniwersytetu w Erfurcie. Jej zainteresowania naukowe osadzone są w szerokim nurcie badań nad efektywnością i poprawą pracy szkoły (rozwoju szkoły). Tu znaczące miejsce zajmuje kategoria zmiany edukacyjnej oraz uwarunkowania jakości i efektywności edukacji – zarówno na poziomie mikro (jednostki szkolnej), jak i makro (systemu szkolnego).

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, między innymi monografii: Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (Kraków 2001); Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (Warszawa 2003), Polish Education at the Time of Changes (współautorstwo z Mirosławem J. Szymańskim) (Zielona Góra – Kraków 2006), Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania (Zielona Góra 2008), Kultura szkoły w rozwoju szkoły (Kraków 2019), Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości (współautorstwo z Katarzyną Tomasik-Abdelsamie) (Kraków 2020).


Szymański J. Mirosław

Mirosław Szymańskiprofesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjo­logii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzu­pełnione, 2012). Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna". Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica". Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Inetta Nowosad, Mirosław Szymański

ISBN druk

978-83-8294-234-7

ISBN e-book

978-83-8294-251-4

Objętość

292 stron

Wydanie

I, 2023

Format

B5 (160/235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp (Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański)                

SZKOŁA

Mirosław J. Szymański
O przyszłości szkoły             

Bogusław Śliwerski
Edukacja w III RP wobec zmierzchu samorządności         

Agnieszka Cybal-Michalska
Proaktywność jako strategia (auto)edukacji i samoregulacji w doświadczaniu sukcesu w karierze          

Stefan M. Kwiatkowski
Kompetencyjny model edukacji. Kompetencje jako cel edukacji / efekt uczenia się          

Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Orientacja temporalna w polskiej edukacji i szkole jako źródło paradoksów i zmiany    

Marek Konopczyński
W kierunku heurystycznych wymiarów procesu wychowawczego w szkole. Garść refleksji teoretycznych i metodycznych z perspektywy pedagoga resocjalizacyjnego          

Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska, Alicja Kozakiewicz
Aktualne problemy ucznia w szkole w perspektywie zdrowia psychicznego i seksualnego        

Mirosław Kowalski
Obrazy edukacji z perspektywy nacjonalizmu/ideologii
i teorii/praktyki edukacyjnej. Analizy i refleksje o (bez)wartościowych konstruktach społeczno-kulturowych?        

NAUCZYCIEL

Jerzy Nikitorowicz
Odpowiedzialność nauczycieli za kształtowanie się zakresu tożsamości indywidualnej        

Bogusława Dorota Gołębniak
Edukatorzy. Pytanie o budowanie tożsamości profesjonalnej       

Jolanta Szempruch
Nauczyciel nowator w zmieniającej się szkole     

Ewa Ogrodzka-Mazur
Kulturowe uwarunkowania sytuacji aksjologiczno-edukacyjnych konstruowanych przez nauczycieli w kształceniu integralnym       

Krzysztof Rubacha
Style samorealizacji nauczycieli jako źródło problematyzowania i operacjonalizowania rozwoju nauczyciela   

Ryszard Bera, Katarzyna Nowosad
Osobowościowe predyktory motywacji osiągnięć zawodowych nauczycieli        

Joanna Borowik, Mirosław Sobecki
Partnerstwo w edukacji formą wsparcia dziadków-rodziców przez nauczycieli w zróżnicowanej kulturowo przestrzeni szkoły    

Inetta Nowosad, Arleta Suwalska
Rozwój nauczycieli w zintegrowanym modelu kształcenia i doskonalenia zawodowego. Przykład Finlandii i Singapuru

Redaktorzy i Autorzy publikacji Szkoła i nauczyciel. Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły stanowią grono wybitnych, wytrawnych i dociekliwych badaczy procesów edukacyjnych. Problematyka poszczególnych tekstów składających się na tę książkę jest niezwykle inspirująca, wielowarstwowa i spójna. Rozpatrywane są w nich kondycja oraz możliwości rozwoju współczesnego nauczyciela i szkoły na tle zarówno wielorakich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, jak i perspektyw czy konstruktów teoretycznych. Wszystkie zawarte w monografii artykuły pisane były w poczuciu odpowiedzialności za losy współczesnej szkoły oraz rozwój nauczyciela.

Z recenzji prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło