Wprowadzenie do logopedii

Wprowadzenie do logopedii

ISBN: 978-83-7587-851-6
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Opracowanie monografii Wprowadzenie do logopedii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii dla studentów, pedagogów, a także dla osób interesujących się tym zagadnieniem.

Wersja książki
Ilość

Opracowanie monografii Wprowadzenie do logopedii stanowi systemową analizę wybranych zagadnień logopedycznych. Praca ta jest źródłem wiedzy o aktualnej problematyce logopedii dla studentów, pedagogów, a także dla osób interesujących się tym zagadnieniem. Adresatami książki są studenci studiów pedagogicznych, szczególnie pedagogiki specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, asystenci osób niepełnosprawnych, studenci logopedii, a także pedagodzy – nauczyciele oraz terapeuci, którzy często w swojej praktyce spotykają się z osobami z zaburzeniami mowy.

Całość opracowania podzielono na dwie części: ogólną i specjalistyczną.

W pierwszej przedstawiono główne założenia logopedii jako nauki, ustalenia terminologiczne, przedmiot i podmiot badań logopedii, zasady pracy logopedycznej, osobliwości słownego i pozasłownego porozumiewania się oraz główne założenia prewencji, diagnozy i terapii wad i zaburzeń mowy.

W drugiej części – szczegółowej (specjalistycznej) – omówiono poszczególne zaburzenia mowy, uwzględniając wielowymiarowość zagadnienia, tzn. istotę problemu, etiologię, klasyfikację, symptomatologię oraz główne zasady logopedycznej interwencji, rozumianej jako: diagnoza, terapia i prewencja. W terapii logopedycznej dominuje podejście eklektyczne, które wymaga od specjalisty zintegrowanej wiedzy i umiejętności w zakresie nie tylko diagnozy i terapii, ale również profilaktyki. Zamierzeniem autorów było opracowanie monografii o logicznej koncepcji: od wstępnych ustaleń logopedii jako dziedziny wiedzy, przez historię do specyfiki poszczególnych specjalizacji zawodowych, takich jak balbutologopedia, neurologopedia i inne. Książka ma więc postać wielowymiarowego i międzynarodowego opracowania. Jej autorzy są przedstawicielami pedagogiki specjalnej i logopedii z Polski i Słowacji. To całościowe podejście do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii w formie polsko-słowackiej analizy zagadnień będzie, mamy nadzieję, cennym źródłem wiedzy, którą każdy student subdyscyplin pedagogiki, logopedii oraz pedagog-praktyk powinien posiadać.

* Ustalenia terminologiczne oraz ogólne założenia zostały opracowane zgodnie z najnowszymi paradygmatami obowiązującymi w naukach medycznych i humanistycznych, które uwzględniają multiinterdyscyplinarny oraz cross-kulturowy charakter logopedii.

476 Przedmioty

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-851-6

Gunia Grażyna

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny

UP Pedagog specjalny, surdopedagog, logopeda. Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor 160 prac magisterskich i 65 prac licencjackich opracowanych przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Jej badania naukowe koncentrują się wokół problemu profilaktyki, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy, współczesnych przeobrażeń w edukacji i rehabilitacji osób głuchych i słabosłyszących oraz promowania zdrowia.

Dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 70 publikacji. Autorka monografii: Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu. Prace Monograficzne nr 553. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2010 oraz współautorka z Viktorem Lechtą książki: Wprowadzenie do logopedii. Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, 2011.


Lechta Viktor

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gunia Grażyna, Lechta Viktor

ISBN druk

978-83-7850-097-1

ISBN e-book

978-83-7587-851-6

Objętość

190 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp


Część I.
Wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii


Viktor Lechta

1. Podstawy teoretyczne logopedii

1.1. Podstawowe definicje

1.1.1. Logopedia jako dyscyplina naukowa

1.1.2. Logopedia jako profesja

1.1.3. Logopedia jako przedmiot studiów

1.2. Rozwój myśli logopedycznej w świetle ewolucji światowych paradygmatów

1.3. Zaburzona zdolność komunikacyjna (ZZK)

1.4. Interwencja logopedyczna

1.4.1. Logopedyczna diagnoza

1.4.1.1. Metody i zasady logopedycznej diagnozy

1.4.2. Logopedyczna terapia

1.4.2.1. Metody, techniki, strategie logopedyczne

1.4.2.2. Zasady i formy pracy

1.4.3. Logopedyczna profilaktyka

1.5. Sens terapii logopedycznej


Grażyna Gunia

2. Komunikacja alternatywna

2.1. Ustalenia terminologiczne na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej

2.1.1. Język migowy

2.1.2. System Blissa

2.1.3. Piktogramy

2.1.4. Makaton

2.2. Misja Stowarzyszenia ISSAC

2.3. Podobieństwa i różnice między sposobami porozumiewania się


Grażyna Gunia

3. Pomoce w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej

3.1. Funkcje i zadania środków dydaktycznych w interwencji logopedycznej 3.2. Znaczenie dźwięków naśladowczych w interwencji logopedycznej

3.3. Graficzne i plastyczne wspomaganie interwencji logopedycznej

3.4. Urządzenia wspomagające terapię logopedyczną


Grażyna Gunia

4. Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce

4.1. Model multiinterdyscyplinarnej opieki logopedycznej w teorii L. Kaczmarka

4.2. Organizacja opieki logopedycznej – systemowa analiza

4.3. Perspektywy logopedycznej interwencji na początku XXI wieku

4.4. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka, rodziców, logopedy

4.4.1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy

4.4.2. Zapobieganie zaburzeniom mowy w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym

4.4.3. Wspomaganie rodziców

4.4.4. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

4.4.5. Kultura żywego słowa


Część II. Zaburzenia mowy


Grażyna Gunia

1. Wprowadzenie do zaburzeń w kształtowaniu się mowy

1.1. Uwagi ogólne na temat typologii zaburzeń mowy, głosu i zaburzeń zdolności komunikacyjnej


Grażyna Gunia

2. Dyslalia

2.1. Ustalenia terminologiczne

2.2. Etiologia

2.3. Klasyfikacja dyslalii

2.4. Diagnoza

2.5. Terapia

2.6. Seplenienie

2.7. Rotacyzm

2.8. Profilaktyka


Grażyna Gunia

3. Rhinolalia

3.1. Terminologia

3.2. Etiologia

3.3. Rozszczep podniebienia

3.3.1. Statystyka

3.3.2. Etiologia

3.3.3. Symptomy

3.3.4. Diagnoza

3.3.5. Terapia

3.3.6. Profilaktyka


Grażyna Gunia

4. Afazja, afazja dziecięca (alalia)

4.1. Ustalenia terminologiczne

4.2. Przyczyny

4.3. Klasyfikacja i symptomatologia

4.4. Afazja dziecięca – terminologia

4.4.1. Etiologia

4.4.2. Klasyfikacja

4.4.3. Diagnoza

4.4.4. Terapia

4.4.5. Profilaktyka


Grażyna Gunia

5. Dyzartria

5.1. Ustalenia terminologiczne

5.2. Dyzartria a mózgowe porażenie dziecięce

5.3. Typologia etiologiczno-symptomatologiczna dyzartrii

5.4. Diagnoza

5.5. Terapia

5.6. Profilaktyka


Grażyna Gunia

6. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

6.1. Ustalenia terminologiczne

6.2. Etiologia

6.3. Klasyfikacja

6.4. Statystyka

6.5. Symptomy

6.6. Diagnoza objawów ryzyka dysleksji

6.6.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy

6.6.2. Wiek przedszkolny (3–5 lat)

6.6.3. Wiek 6–7 lat

6.6.4. Młodszy wiek szkolny (klasa I–III)

6.6.5. Wiek szkolny powyżej klasy IV

6.7. Diagnoza

6.8. Terapia

6.9. Profilaktyka


Viktor Lechta

7. Mutyzm

7.1. Ustalenia terminologiczne

7.2. Etiologia

7.3. Klasyfikacja

7.4. Symptomatologia

7.5. Zasady interwencji logopedycznej

7.6. Profilaktyka


Viktor Lechta

8. Zaburzenia głosu

8.1. Terminologia

8.2. Etiologia

8.3. Klasyfikacja

8.4. Symptomatologia

fragment

Zasadniczą rolę w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich odgrywają prawidłowo wypowiadane słowa. Odpowiednie nadawanie i odbieranie słownych komunikatów jest gwarancją wzajemnego zrozumienia. By osiągnąć zamierzony cel, koniecznym staje się kształtowanie oraz doskonalenie mowy, a także usuwanie jej zaburzeń. Wymienionymi działaniami zajmuje się logopedia. Specjalistami w tej – jakże ważnej – dziedzinie nauki, są surdopedagodzy: Grażyna Gunia i Viktor Lechta. Oddana do rąk czytelnika monografia Wprowadzenie do logopedii została opracowana w sposób wyczerpujący, podający wszelkie dostępne informacje związane z zagadnieniem kształtowania i doskonalenia mowy.

Całość została podzielona na dwie zasadnicze części, w których znalazły się wiadomości związane zarówno z teorią jak i z praktyką. W części teoretycznej podano podstawowe definicje poruszonego zagadnienia; omówiono logopedyczną diagnozę, terapię i profilaktykę, a także różne rodzaje środków dydaktycznych, składających się na całość opieki logopedycznej. Dopiero po omówieniu zagadnień podstawowych, skupiono uwagę na właściwych zaburzeniach mowy. Wśród nich znalazły się: dyslalia, rhinolalia, afazja, dyzartria, trudności w czytaniu i pisaniu, a także mutyzm, zaburzenia głosu, jąkanie i mowa bezładna.

Wszystkie zagadnienia zostały opracowane szczegółowo. Omawianie poszczególnych problemów rozpoczęto od ustaleń terminologicznych, następnie poprowadzono czytelnika poprzez etiologię, klasyfikację, objawy, diagnozę i terapię (wraz z dokładnym wyliczeniem czynności zalecanych do wykonnia), a skończono na dokładnej profilaktyce.

Publikacja jest obszerna, dzięki czemu możliwym stało się usystematyzowanie wiedzy. Pomimo ogromnej ilości terminów specjalistycznych, napisana została ona językiem przystępnym i zrozumiałym. Elementem dodatkowym są szczegółowo opracowane schematy, tabelki, wykazy pytań i zaleceń kontrolnych. W lekturze zamieszczono również słownik terminów fachowych, liczne przypisy (w tekście), obszerną bibliografię polsko- i obcojęzyczną (po każdym rozdziale), wyjaśnienia skrótów zastosowanych w tekście oraz polecaną literaturę.

W monografii Wprowadzenie do logopedii, autorzy skierowali swoje doświadczenia w stronę studentów kierunków pedagogicznych (nie tylko o specjalności logopedycznej) oraz pedagogów, spotykających w swojej pracy wychowanków z zaburzeniami mowy. Z podanych rad bez wątpienia skorzystają również rodzice, których obowiązkiem jest współpraca ze środowiskiem przedszkolnym, a w późniejszym wieku – szkolnym. Jedno jest pewne: warto o prawidłowy rozwój mowy zadbać jak najszybciej.

Danuta Szelejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wprowadzenie-do-logopedii,4872

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło