Neoliberalne uwikłania edukacji

Neoliberalne uwikłania edukacji

ISBN: 978-83-8294-133-3
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Neoliberalizm jest dominującą ideologią we współczesnym świecie, wywiera ogromny wpływ także na edukację. Książka weryfikuje hipotezę o istnieniu edukacyjnego programu ekonomii korporacyjnej. O ile wybitni ekonomiści mówią otwarcie o błędach doktryny neoliberalnej i o potrzebie wymyślenia nowej koncepcji, o tyle pedagodzy w naszym kraju (bo nie za granicą) na ogół milczą na temat konieczności radykalnej zmiany funkcjonującego modelu edukacji, jako pochodnej, gdyż stanowiącej narzędzie i konsekwencję funkcjonowania korporacyjnej ekonomii.

Celem książki jest krytyczna analiza teorii, ideologii, filozofii neoliberalizmu oraz jego pedagogii w Polsce i na świecie. Autorki dociekają także, jakie są skutki neoliberalnej pedagogii i kultury Sądzą, że znajomość zagadnień podejmowanych w publikacji jest konieczna każdemu, kto chce się uważać za świadomego obywatela. Są zdania, iż należy krytycznie przemyśleć całość edukacyjną, w jakiej funkcjonujemy z wzięciem pod uwagę jej neoliberalnego – również całościowego - uwikłania.

85 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-133-3

Potulicka Eugenia

prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.

Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się na tendencjach rozwojowych szkolnictwa na świecie, przede wszystkim na najnowszych reformach edukacji. Opublikowała monografie: „Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich” (Poznań 1988), „Nowa Prawica a edukacja”, cz. I: „Geneza reformy edukacji w Anglii i Walii z roku 1988” (Poznań – Toruń 1993), „Nowa Prawica a edukacja”, cz. II: „Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej” (Poznań – Toruń 1996); z J. Rutkowiak „Neoliberalne uwikłania edukacji” (wyd. 1 Kraków 2010, wyd. 2 Kraków 2012). Jest redaktorką monografii „Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej” (Poznań 2001) oraz współredaktorką pracy „Systemy edukacji w krajach europejskich” (Kraków 2013). Od lat 90. XX wieku śledzi neoliberalne reformy edukacji na świecie, publikując wiele artykułów na ten temat. Jej interdyscyplinarne prace obejmują pedagogikę porównawczą, politykę oświatową oraz socjologię edukacji.

Prowadziła badania w Open University w Wielkiej Brytanii oraz w innych uniwersytetach angielskich: Birmingham, Nottingham, Norwich i Southampton. Ostatnie badania realizowała w Lehigh University w Stanach Zjednoczonych. Była stypendystką Ministerstwa Edukacji i Nauki, British Council i Unii Europejskiej; realizowała granty KBN.

Rutkowiak Joanna

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Potulicka Eugenia, Rutkowiak Joanna

ISBN druk

978-83-8095-153-2

ISBN e-book

978-83-8294-133-3

Objętość

356 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejonaWstęp

Joanna Rutkowiak

Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej?

Eugenia Potulicka

Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka

Eugenia Potulicka

Hayek o edukacji

Eugenia Potulicka

Zagrożenia globalizacji: fundamentalizm rynkowy oraz inkorporacja edukacji

Eugenia Potulicka

Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji

Joanna Rutkowiak

Duchowość jednostki a neoliberalne upolitycznianie edukacji

Joanna Rutkowiak

Neoliberalna kultura indywidualizmu a dialogowanie społeczno-edukacyjne

Joanna Rutkowiak

Dialog a projekty wychowania dla neoliberalnej rzeczywistości

Joanna Rutkowiak

Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontestowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia

Eugenia Potulicka

Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu

Joanna Rutkowiak

Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości wspołczesnego nauczyciela. Ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego

Joanna Rutkowiak

Nauczyciel w dramacie wartości wychowawczych. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii

Joanna Rutkowiak

Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej Eugenia Potulicka Uniwersytet na „wolnym rynku”

Joanna Rutkowiak

Neoliberalny kontekst rozwoju szkolnictwa wyższego we współczesnej Polsce

Eugenia Potulicka

Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt jednostkowy

Eugenia Potulicka

Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny

Joanna Rutkowiak

Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji

fragment

Recenzja książki Eugenii Potulickiej oraz Joanny Rutkowiak

Profesor Eugenia Potulicka i profesor Joanna Rutkowiak to znane i uznane postacie polskich nauk o edukacji, których twórczość naukowa stanowi integralną część dorobku polskich nauk o edukacji ostatnich dekad. Ich dzieła znajdują się w każdej bibliotece akademickiej, są czytane, przywoływane i cytowane. Nic więc dziwnego, że dużym zaciekawieniem zapoznałem się – jako recenzent – z przygotowaną przez nich wspólną książką „Neoliberalne uwikłania edukacji”. I mogę tylko stwierdzić z pełnym przekonaniem, że książka ta całkowicie potwierdza kompetencje obu Autorek w zakresie prowadzenia – stojącego na niezwykle wysokim poziomie – dyskursu naukowego. Już na wstępie pragnę więc postawić tezę, iż jest to książka merytorycznie znakomita – zarówno w kontekście przyjętych przez Autorki założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobów narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. Nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że stanowić ona będzie ona istotny wkład do naszych prób zrozumienia istoty i konsekwencji neoliberalnej ideologii i polityki oświatowej.

Książka składa się z dość obszernego merytorycznego wstępu oraz osiemnastu rozdziałów (ośmiu autorstwa Eugenii Potulickiej i dziesięciu autorstwa Joanny Rutkowiak). Jej struktura jest logiczna i przejrzysta, poszczególne rozdziały i podrozdziały wynikają jeden z drugiego tworząc logiczną całość. Trudno jest omawiać szczegółowo kolejne rozprawy, zawarte w tej znakomitej pozycji. Każda z nich wnosi kapitalny wkład do całej książki. I tak po świetnie napisanym rozdziale pierwszym autorstwa Joanny Rutkowiak „Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej?” cztery następne, autorstwa Eugenii Potulickiej, dotyczą bądź teoretycznych („Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka”; „Hayek o edukacji”), bądź społeczno-ekonomicznych kontekstów neoliberalizmu („Zagrożenia globalizacji: fundamentalizm rynkowy oraz inkorporacja edukacji”; „Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla edukacji”). Eugenia Potulicka z pełną swobodą porusza się po zagadnieniach związanych z polityką liberalną, eksponując przede wszystkim (choć nie tylko) jej konteksty edukacyjne.

Równie wysoką ocenę mogę wydać kolejnym rozdziałom książki -napisanym przez Joannę Rutkowiak. I tak w tekstach poświęconych „podmiotowości” (czy „tożsamości”) ukazuje ona konsekwencje ideologii i praktyki neoliberalnej dla jednostki i jej życiowych możliwości („Duchowość jednostki a neoliberalne upolitycznienie edukacji”; „Neoliberalna kultura indywidualizmu a dialogowanie społeczno-edukacyjne”) . Równie interesujące są jej rozważania zawarte w wręcz wzorowo przeprowadzonych narracjach w „rozprawkach” zatytułowanych „Dialog a projekty wychowania dla neoliberalnej rzeczywistości” oraz „Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontestowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia”.

Trudno nie podkreślić znaczenia – dla zrozumienia mechanizmów i skutków neoliberalnej polityki oświatowej i neoliberalnej polityki społecznej – kolejnych zawartych w recenzowanej książce tekstów Eugenii Potulickiej „Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu”, „Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt jednostkowy”; „Pytania o skutki neoliberalizmu – aspekt społeczny”. Wreszcie, czytelnik powinien bez wątpienia zapoznać się z tekstami Joanny Rutkowiak poświęconymi neoliberalnym aspektom funkcjonowania nauczycieli – dają one unikatowy wgląd w swoisty „dramat tożsamościowy” tej grupy, zarówno w znaczeniu pedagogicznym, jak i stricte „ludzkim”. Książkę dopełniają bardzo ważne rozdziały dotyczące funkcjonowania w warunkach neoliberalnych szkolnictwa wyższego (Eugenia Potulicka – „Uniwersytet na <>”; Joanna Rutkowiak – „Neoliberalny kontekst rozwoju szkolnictwa wyższego we współczesnej Polsce”). Niejako w zakończeniu książki czytelnik może zapoznać się z bardzo interesującym esejem Joanny Rutkowiak „Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberlanych przemianach w edukacji”.

Bardzo wysoko oceniam recenzowaną książkę „Neoliberalne uwikłania edukacji” – pod każdym względem. Mieści się ona na pograniczu pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji, jednak ma charakter interdyscyplinarny – łatwo dostrzec wątki politologiczne, filozoficzne, czy ekonomiczne. Z drugiej strony nawiązuje książka do najlepszych wzorów pedagogiki krytycznej Petera McLarena i Henry Giroux’a – zawiera nie tylko systematyczną analizę neoliberalnej rzeczywistości społecznej i edukacyjnej, ale także jej wyraźną krytykę. W jej tle odnaleźć można optymistyczne przekonanie, że nawet w warunkach prymatu (i niekiedy wręcz dyktatu) standardów i wymogów ekonomicznych szkoła i edukacja, a także tożsamość ucznia i nauczyciela mogą tworzyć „nisze oporu” czy „oazy wolności”. Z teorii i praktyki znamy dwie pedagogiki. Jedna z nich to pedagogika „oświecona” i „oświecająca”, wtłaczająca człowieka w gotowa „matrycę tożsamości”, dostarczająca „gotowe wartości”, odpowiadająca jednoznacznie na wszystkie pytania, uprzedmiotowiająca. Druga pedagogika, nawiązująca do najlepszych wzorów myśli krytycznej, dąży do przekazania człowiekowi władzy kreowania własnej biografii, pragnie oddać oddaje mu władzę konstruowania rzeczywistości w której żyje; więcej jeszcze – interweniuje w świat, na rzecz jego zmiany. I właśnie w tą drugą pedagogikę wpisuje się zarówno treść, jak i klimat tekstów Eugenii Potulickiej i Joanny Rutkowiak.

Pragnę też dodać, że prowadzone w poszczególnych rozdziałach przez obie Autorki narracje prowadzone są w sposób bardzo wyczerpujący – bardzo swobodnie wprowadzają one czytelnika w neoliberalną rzeczywistość. Ich analizy są przy tym nasycone „realnym światem”, oryginalne i konsekwentne. Z ogromnym znawstwem poruszają się po podejmowanych problemach, przywołując ich różnorodne aspekty i dokonując interesujących intertekstualizacji (dokumentując zawsze swoje linie argumentacji starannymi odniesieniami/przypisami). Tekst książki napisany jest w sposób bardzo komunikatywny, jasnym językiem, a poszczególne wywody posiadają zawsze swoją wewnętrzną strukturę i logikę; wszystko to sprawia, że „dobrze się ją czyta”. Literatura, która stanowiła dla Autorek punkt wyjścia ich analiz jest bardzo reprezentatywna dla badanego problemu (i wielojęzyczna), a przeprowadzane analizy są mocno osadzone zarówno w przyjętym przez nie „zestawie” kategorii teoretycznych, jak i – w wyznaczonej przez tytułowy problem – logice pracy.

Nikt chyba nie zaprzeczy, że wiele z książek napisanych przez więcej niż jednego autora cechuje „wszystkoizm” oraz bardzo duże zróżnicowanie poziomu. Recenzowana książka Eugenii Potulickiej i Joanny Rutkowiak wyróżnia się w tym kontekście niezwykłą „elegancją” – daje wszechstronny obraz jednego z bardziej istotnych problemów współczesnej socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej. Jest to książka pobudzająca do refleksji, dająca „impulsy” kolejnym badaniom, czy analizom teoretycznym.

Z pełnym więc przekonaniem stwierdzam, iż wydanie recenzowanej książki będzie bardzo korzystne dla dorobku polskich nauk o edukacji. Jej wysoki poziom merytoryczny sprawi, iż spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców podejmujących problemy polityki oświatowych i ideologii edukacyjnych. Będzie też wykorzystywana, jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca, na zajęciach dydaktycznych na wydziałach pedagogicznych – z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji.

Moja opinia w kwestii wydania pozycji „Neoliberalne uwikłania edukacji” jest więc zdecydowanie pozytywna.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło