Kształcenie zawodowe. Tom 1. Dylematy i perspektywy. Problemy nauk pedagogicznych

Kształcenie zawodowe. Tom 1. Dylematy i perspektywy. Problemy nauk pedagogicznych

ISBN: 978-83-8095-651-3
38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pierwsza część niniejszej publikacji ukazuje teoretyczne dylematy kształcenia zawodowego, rozpoczynając od aksjologicznej analizy pojęcia pracy, która w sposób personalistyczny wpływa nie tylko na rozwój osobisty człowieka, ale także bezpośrednio oddziałuje na właściwy rozwój systemów kształcenia zawodowego.

Wersja książki
Ilość

Pierwsza część niniejszej publikacji ukazuje teoretyczne dylematy kształcenia zawodowego, rozpoczynając od aksjologicznej analizy pojęcia pracy, która w sposób personalistyczny wpływa nie tylko na rozwój osobisty człowieka, ale także bezpośrednio oddziałuje na właściwy rozwój systemów kształcenia zawodowego. Niematerialnymi elementami etyki stają się te wartości, które są obiektywnymi i realnymi twórcami pracy, pośrednio przyczyniającymi się do budowania społeczności nakierowanej na umożliwienie rozwoju osobistego każdego człowieka.

Praca w głównej mierze decyduje o kierunkach zmian w szkolnictwie zawodowym. Istotne wydaje się stworzenie takiego kierunku zmian, który pomoże oraz wyposaży w kompetencje i kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych ułatwiające im na rynku pracy dostosowanie się do wymogów globalizacji gospodarki światowej. Dlatego ważny staje się dyskurs o przyszłości szkolnictwa zawodowego oraz jego potrzebie utrwalenia i doskonalenia; wskazanie takich zmian, które stworzą szansę holistycznego spojrzenia uczestników potrzeby „uczenia się przez całe życie” (lifelong learning programme, LLP). W tym kontekście ważna wydaje się próba odpowiedzi na pytania o związki i zależności, jakie występują między kształceniem ogólnym a zawodowym.

W kształceniu zawodowym istotne jest planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dodać należy, że współczesna dydaktyka opiera się na spójności zadaniowej dostosowanej do metod i form organizacji kształcenia, bezpośrednio związanej z efektami kształcenia.

Ważnym elementem kończącym rozważania zawarte w tej część są problemy związane z przygotowaniem przyszłego uczestnika rynku pracy, które po­winno odbywać się od najmłodszych lat. Okres przedszkola to czas, który można wykorzystać przez zabawę na kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłym kształceniu zawodowym. Kształcenie odpowiedniego stosunku do pracy powinno przebiegać już we wczesnym okresie życia człowieka.

W drugiej części monografii ukazane zostało kształcenie zawodowe w praktyce. Zdobycie konkretnego zawodu wiąże się z odpowiednim procesem kształcenia zawodowego, uzyskaniem profesjonalnych kompetencji, dzięki którym pozyskuje się odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem. Jedną z najbardziej rozwijających się nauk interdyscyplinarnych jest kryminalistyka. Biegli z tego zakresu muszą zdobywać odpowiednie kompetencje, które uzyskują po wymagającym cyklu szkoleń, a którego finałem są uprawnienia do wykonywania zawodu.

W starzejącym się społeczeństwie istotną rolę pełni zawód pracownika socjalnego. Wymagania zawodowe dotyczą nie tylko wiedzy i umiejętności praktycznych, ale bardzo istotne stają się kompetencje społeczne związane z cechami osobowościowymi kandydatów. W aspekcie pedagogiki pracy istotną rolę spełnia kształcenie pracowników służb społecznych, które staje się odpowiedzią na zapotrzebowania środowisk lokalnych.

Ważną rolę społeczną pełni zawód rehabilitanta-fizjoterapeuty, który ściśle związany jest z naukami medycznymi, o zdrowiu i kulturze fizycznej. Znaczącym elementem w procesie edukacyjnym tego zawodu jest metodyka nauczania ruchu. Wymagania, którym musi sprostać student rehabilitacji, związane są nie tylko z wiedzą i umiejętnościami, jakie musi posiąść w zakresie poprawy codziennego funkcjonowania pacjenta, ale także umiejętnością codziennego wpływu na zdrowie emocjonalne swoich podopiecznych.

W części tej omówiono także problematykę kształcenia zawodowego pedagogów specjalnych w kontekście ich pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Istotną rolę pełnią tu kompetencje społeczne, w jakie są wyposażeni nauczyciele pracujący z uczniami niepełnosprawnymi. Doskonalenie zawodowe staje się nieodłączną częścią rozwoju zawodowego nauczyciela. Utożsamiane jest z ustawicznym procesem jego kształcenia, które polega na podwyższaniu i modyfikacji jego zawodowych kompetencji oraz kwalifikacji, a także wszechstronnym rozwoju osobowości.

Część trzecia niniejszej publikacji przedstawia wyniki badań empirycznych dotyczących dostosowania kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. Młodzi ludzie, decydując się na wybór zawodu, potrzebują wsparcia nie tylko ze strony szkoły (w postaci doradcy zawodowego, który towarzyszyłby im od momentu pierwszych wyborów edukacyjnych), ale przede wszystkim ze strony rodziców. Rodzice, którzy często mają istotny wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej dziecka, coraz częściej doceniają znaczenie szkolnictwa zawodowego.

Istotną rolę dla gospodarki pełni współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w procesie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ważne są formy organizacyjne i metody stosowane w trakcie zajęć przedmiotowych, często pełniących funkcję pierwszego kontaktu z zawodem. Warto postawić pytanie o możliwości zatrudnienia absolwentów uczelni ekonomicznych i celowość ich kształcenia pozaformalnego, które – zorganizowane przez instytucje – daje możliwość uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej i nieformalnej. Dzięki niej nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odbywa się poza procesem kształcenia formalnego.

Kolejnym ważnym elementem monografii jest pokazanie istotności pilotażowych badań, które przedstawiają doświadczenia osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Mam nadzieję, że niniejsza monografia chociaż w części przyczyni się do dalszej poszerzonej dyskusji nad kształceniem zawodowym, jego przyszłością i rozwojem, oraz przybliży wybrane problemy absolwentów szkół zawodowych.

Beata Mydłowska

191 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-651-3

Mydłowska Beata

Wstęp 

Część pierwsza

Dylematy kształcenia zawodowego

Stanisław Urbański

Etyka pracy człowieka 

Labor ethics of human 

Wioleta Gaweł

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych

Social responsibility of businessin education on university  

Beata Mydłowska

Kształcenie zawodowe na tle polskich uwarunkowań – stan, problemy, perspektywy 

Vocational education against the background of Polish conditions – state, problems, perspectives 

Barbara Baraniak 

Dyskurs o przyszłości szkolnictwa zawodowego

The discourse about the future occupational vocational schools 

Ryszard Stępień 

Współczesne kontrowersje wokół dylematu: kształcić ogólnie czy zawodowo? 

Contemporary controversy around dilemmas: general or professional education 

Aleksandra Kobylańska 

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w kształceniu zawodowym 

Planning didactic and educational work in vocational education 

Magdalena Malik, Dorota Silber-Furman 

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Kilka słów o kształtowaniu w wieku najmłodszym stosunku do pracy 

As the twig is bent, so grows the tree… Some words about shaping at a young age dispositions towards work 

Część druga 

Kształcenie zawodowe w praktyce

Jarosław Moszczyński 

Jak zostać biegłym z zakresu kryminalistyki? 

How to become an expert in forensic sciences? 

Renata Rasińska, Dorota Kinal, Agnieszka Geneja-Niedzielska

Kształcenie pracowników służb społecznych przez pryzmat pedagogiki społecznej 

Educating employees for social services through the prism of social pedagogy 

Aleksandra Zwalińska, Leszek Zakrzewski

Znaczenie metodyki nauczania ruchu w kształceniu zawodowym rehabilitantów

The importance of the methodology of teaching movement in vocational education of physiotherapists

Regina Korzeniowska 

Kształcenie zawodowe pedagogów specjalnych drogą do społecznej inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Vocational training of special needs educators as a way of social inclusion for people with mental disability 

Część trzecia

Kształcenie zawodowe a rynek pracy w świetle wyników badań empirycznych

Mariusz Kubiak, Renata Rasińska, Janina Golik

Doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim 

Professional consulting in upper secondary schools in the Greater Poland voivodeship 

Renata Rasińska, Mariusz Kubiak, Dorota Kinal

Kształcenie zawodowe a szanse na rynku pracy w opiniach rodziców

Professional education and job prospects in parents’ opinions 

Beata Mydłowska 

Rola praktycznej nauki zawodu w kształtowaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów usługowych

 The role of practical vocational training in shaping the skills necessary to perform service professions 

Wstęp

W społeczeństwie informacyjnym, opartym na wiedzy, w którym jakość kapitału ludzkiego decyduje w szczególności o rozwoju gospodarki i konkurencyjności regionów, dobre zawodowe wykształcenie, dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, staje się koniecznym elementem każdego systemu edukacyjnego. Zaniedbania, jakie w tym obszarze miały miejsce w Polsce, doprowadziły do napięć, których skutki obecnie dotykają pracodawców, mających problemy ze znalezieniem pracowników o właściwych kwalifikacjach i kompetencjach. Mimo że na polskim rynku pracy sytuacja absolwentów nie jest tak dramatyczna jak w doświadczających skutki kryzysu krajach Unii Europejskiej, z nadzieją należy powitać przedsięwzięcia, które zmierzają ku odbudowie pozycji kształcenia zawodowego na różnych poziomach. Proces rewitalizacji kształcenia zawodowego z pewnością nie będzie zbyt łatwy i nie przebiegnie bezproblemowo, albowiem wymaga przezwyciężenia wielu obiektywnych ograniczeń i barier. Poza ograniczeniami finansowymi, których wpływu niepodobna nie doceniać, natrafi ponadto na inne bariery, takie jak trudności w kooperacji na styku różnych sektorów (administracji, biznesu, edukacji) czy brak stosownych uregulowań prawnych. Trudności te mogą wynikać głównie z kierowania się przez wspomniane sektory odmienną od zapotrzebowania rynkowego logiką oraz zmierzaniem do realizacji prywatnych celów i zadań. Mogą one utrudniać realizację wspólnego celu, jakim jest zbudowanie na wysokim poziomie systemu kształcenia zawodowego, którego charakter dostosowany będzie w miarę możliwości do wyzwań rozwojowych regionalnej, a także globalnej gospodarki Polski. W tej sytuacji szczególnie cenne stają się zapoczątkowywane w tej materii działania w całej Polsce, ponieważ uruchamiają kompleksowość kształcenia zawodowego, a także wywołują potrzebę ścisłego współdziałania między administracją, pracodawcami i szkolnictwem. Chociaż na długoterminowe efekty owych działań będzie trzeba jeszcze poczekać, to z pewnością są dobrym krokiem w stronę konkretnego wykorzystania potencjału, jaki tkwi w kapitale ludzkim.

Pomimo widocznych zmian w strukturze kształcenia w szkołach zawodowych dostosowanie do potrzeb rynku pracy systemu nauczania odbywa się zbyt wolno. Znaczna część absolwentów szkół zawodowych wybiera kształcenie w takich zawodach, w jakich znalezienie zatrudnienia sprawia trudności. Aby takie sytuacje miały miejsce jak najrzadziej, młodzi ludzie rozpoczynający swoją edukację oprócz ukierunkowania zgodnego ze swoimi zainteresowaniami powinni w swoim obszarze widzenia zobaczyć na rynku pracy zawody deficytowe, jak również nadwyżkowe. Dlatego istotna staje się potrzeba debaty nad kształceniem zawodowym, jego stanem, problemami i perspektywami. [...]

Kształcenie zawodowe jest istotnym elementem nie tylko systemu edukacji, ale i szeroko rozumianego systemu gospodarczego. Dynamicznie rosnące w ostatnich latach znaczenie tego typu kształcenia wynika z potrzeb rynku pracy – rozpatrywanego zarówno z lokalnej, jak i globalnej perspektywy. Absolwenci różnych form kształcenia zawodowego, odpowiednio przygotowani do realizacji stale zmieniających się zadań, wynikających z rozwoju techniki i technologii, są poszukiwani przez modernizujące swoją działalność przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Ten stan rzeczy wymaga refleksji o charakterze ilościowym i jakościowym nad szkolnictwem zawodowym, nad kierunkami zmian w zakresie celów, treści, form i metod kształcenia, a także nad sposobami oceny kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów tego, jakże ważnego, obszaru edukacyjnego. Refleksji tej sprzyja bogaty merytorycznie zbiór tekstów składający się na niniejszą publikację, która ma cechy monografii poświęconej teraźniejszości i przyszłości kształcenia zawodowego.

[...] Poziom naukowy poszczególnych rozdziałów publikacji oceniam wysoko. Ich autorzy umiejętnie łączą teorie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne z realiami ekonomicznymi odzwierciedlającymi współczesny rynek pracy. Wspomniana integracja teorii z praktyką jest istotnym walorem tej monografii, która jest ważnym głosem w toczącej się dyskusji nad przyszłością kształcenia zawodowego, a szerzej rzecz ujmując, nad perspektywami całego systemu edukacji – analizowanymi w kontekście zmieniającego się w niespotykanym dotąd tempie świata pracy.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło