Kompetencje społeczne dyrektorów szkół

Kompetencje społeczne dyrektorów szkół

ISBN: 978-83-8095-185-3
26,00 zł

Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3–6).

Wersja książki
Ilość

Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3–6).

Podejmowanie problematyki kompetencji społecznych dyrektorów szkół ma wielowątkowe uzasadnienie. Tej kwestii został poświęcony rozdział 1. Uzasadniono w nim celowość jej rozważania, zakorzeniając ją w złożonym kontekście, w którym funkcjonują współczesne szkoły. Autorka przedstawia, jak na tym tle zmienia się kierownicza rola dyrektora szkoły i rodzi się zapotrzebowanie na społeczne kompetencje.

W rozdziale 2 została zaprezentowana podstawa teoretyczna prowadzonych dociekań badawczych.Przedstawiono w nim, czym są kompetencje, kompetencje kierownicze i kompetencje społeczne, oraz koncentruję się na charakterystyce wybranych kompetencji społecznych w świetle interdyscyplinarnej literatury (prace z pedagogiki, psychologii, organizacji i zarządzania, w tym zarządzania oświatą i psychologii zarządzania).

Kolejne rozdziały zawierają prezentację, analizę i interpretację wyników badań własnych. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Michała Balickiego, profesora UwB. Jest jej zmienioną wersją.

Troska o wysoką jakość edukacji skłania teoretyków i praktyków w tej dziedzinie do poszukiwania czynników doskonalących pracę szkoły. Współcześnie podkreśla się rolę osób kierujących organizacjami w osiąganiu przez nie skuteczności, czyli w realizacji postawionych celów. Ma to odniesienie zarówno do firm komercyjnych, jak i organizacji publicznych, m.in. szkół. W oświacie odpowiednie realizowanie funkcji kierowniczych zyskuje najwyższą rangę ze względu na duże wymagania stawiane edukacji. Podnoszenie jej jakości ma doniosłe znaczenie dla zwiększania szans życiowych jednostek, a tym samym wpływa na rozwój lokalny i w skali kraju.

Aby szkoły mogły sprostać temu zadaniu, muszą być właściwie zarządzane, a wśród różnych obszarów tego procesu na plan pierwszy wysuwa się kierowanie kadrą nauczycieli. Uruchamianie potencjału tkwiącego w ludziach jest działaniem specyficznym, bardzo złożonym, wymagającym dysponowania wiedzą i umiejętnościami kształtowania relacji międzyludzkich, tak aby w pełni osiągać cele organizacyjne i tworzyć klimat organizacji sprzyjający rozwojowi. Tak zarysowane cele realizowane są głównie w procesie komunikowania się i motywowania do pracy. Ponadto w dobie dynamicznych zmian kontekstu lokalnego i globalnego w organizacjach często pojawiają się sytuacje konfliktowe. Te spostrzeżenia stały się kryterium wyboru trzech kompetencji jako przedmiotu analiz teoretycznych i empirycznych w niniejszej pracy. Przedmiotem zainteresowań badawczych autorka uczyniła zatem kompetencje dyrektorów szkół w zakresie komunikowania się, motywowania do pracy i rozwiązywania konfliktów.

200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-185-3

Tołwińska Bożena

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Tołwińska Bożena

ISBN druk

978-83-7587-487-7

ISBN e-book

978-83-8095-185-3

Objętość

234 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp


Część I

Teoretyczne aspekty kompetencji społecznych


Rozdział 1

Wizerunek dyrektora szkoły w świetle literatury przedmiotu oraz przepisów prawnych

1.1. Konteksty cywilizacyjny, kulturowy i społeczny edukacji jako wyznaczniki nowych ról dyrektora szkoły

1.2. Prawne usytuowanie stanowiska dyrektora szkoły

1.3. Kompetencje społeczne dyrektorów szkół w świetle wybranych badań empirycznych

Rozdział 2

Kompetencje społeczne w literaturze przedmiotu

2.1. Definicje pojęć: kompetencja, kompetencje kierownicze, kompetencje społeczne

2.2. Wybrane kompetencje społeczne

2.2.1. Komunikowanie się

2.2.2. Motywowanie do pracy

2.2.3. Rozwiązywanie konfliktów


Część II

Empiryczny wymiar kompetencji społecznych


Rozdział 3

Opis projektu badawczego

3.1. Cele i przedmiot badań

3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.3. Opis grupy badawczej

Rozdział 4

Kompetencja badanych dyrektorów szkół w zakresie komunikowania się

4.1. Samoocena wiedzy dyrektorów szkół z zakresu komunikowania się

4.2. Umiejętności komunikowania się dyrektorów szkół – samoocena i ocena nauczycieli

4.3. Formy komunikowania się dyrektora z nauczycielami

4.4 Tematyka komunikacji pionowej „w dół” i „w górę”

4.5. Komunikaty niewerbalne dyrektorów w ocenie nauczycieli

4.6. Bariery w komunikacji interpersonalnej postrzegane przez dyrektorów i nauczycieli

4.7 Potrzeba doskonalenia kompetencji w zakresie komunikowania się sygnalizowana przez dyrektorów szkół Podsumowanie

Rozdział 5

Kompetencja badanych dyrektorów szkół w zakresie motywowania nauczycieli do pracy

5.1. Samoocena wiedzy dyrektorów szkół o procesie motywowania do pracy

5.2. Umiejętności dyrektorów szkół w zakresie motywowania nauczycieli do pracy w ich samoocenie i ocenie nauczycieli

5.3. Plan rozwoju szkoły jako czynnik motywujący

5.4. Informacje zwrotne o ocenie wyników pracy nauczycieli

5.5. Nagradzanie finansowe i psychologiczne

5.6. Czynniki motywujące nauczycieli do pracy w opinii dyrektorów i nauczycieli

5.7. Czynniki motywujące, których nauczyciele oczekują w większym stopniu – w opinii dyrektorów i nauczycieli

5.8. Potrzeba doskonalenia kompetencji w zakresie motywowania nauczycieli do pracy sygnalizowana przez dyrektorów szkół

Podsumowanie

Rozdział 6

Kompetencja badanych dyrektorów szkół w zakresie rozwiązywania konfliktów

6.1. Samoocena wiedzy dyrektorów szkół w zakresie rozwiązywania konfliktów

6.2. Umiejętności dyrektorów szkół w zakresie rozwiązywania konfliktów w ich samoocenie oraz w ocenie nauczycieli

6.3. Przyczyny konfliktów oraz częstotliwość ich występowania w badanych szkołach w opinii dyrektorów i nauczycieli

6.4. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych preferowane przez badanych dyrektorów szkół

6.5. Potrzeba doskonalenia kompetencji rozwiązywania konfliktów sygnalizowana przez dyrektorów szkół

Podsumowanie


Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło