Skala Metapoznawczego Ja

Skala Metapoznawczego Ja. Związki między metapoznaniem Ja a zdolnością do samoregulacji

ISBN: 978-83-8294-135-7
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Główna myśl, na której oparto ideę konstrukcji przedstawionego narzędzia, jest kontynuacją wcześniejszego odkrycia pierwszej Autorki, która w serii bardzo pomysłowych i genialnie prostych badań wykazała znaczącą asymetrię w spostrzeganiu tendencyjności i nieracjonalności ludzkiego zachowania […]

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka prezentuje nowatorską metodę oceny stanu samowiedzy człowieka: Skalę Metapoznawczego Ja.

Samowiedza w prezentowanym ujęciu dotyczy zdolności do rozpoznawania odchyleń od racjonalności i innych opisanych i zbadanych przez psychologów prawidłowości psychologicznych w oczach respondenta (w swoim własnym zachowaniu, u siebie).

Z puli 129 prawidłowości wybrano jedynie 40. Kryteria doboru były bardzo rygorystyczne. Każdą prawidłowość wyrażono w formie epizodycznego zachowania. Zadaniem badanego jest oszacowanie na ile każde z 40 zachowań może być prawdziwe w odniesieniu do jego własnych zachowań na skali od 0% (wcale) do 100% (zawsze). Wiadomo, że wszyscy zachowujemy się zgodnie z prawidłowościami - prezentowanym w Skali Metapoznawczego Ja. Ludzie jednak różnią się od siebie i niektórzy trafniej rozpoznają wpływ prawidłowości na swoje zachowanie – inni zaś pozostają nieświadomi, że w przebiegu ich zachowania przejawiają się pewne tendencje, prawidłowości psychologiczne czy odchylenia od racjonalności.

Szereg badań wskazuje na wielce przystosowawczą rolę wysokiego metapoznawczego Ja dla zdolności do społecznej regulacji własnych zachowań.

Książka zawiera rzetelne i trafne narzędzie do pomiaru zdolności metapoznawczych w obrębie Ja.

Książka opisuje podstawowe założenia oryginalnej koncepcji Hanny Brycz zakładającej istnienie różnic indywidualnych w zakresie monitorowania przebiegu własnych procesów formułowania sądów i podejmowania decyzji. Zgodnie z założeniami tej koncepcji ludzie mogą różnić się w zakresie, w jakim trafnie będą spostrzegać i monitorować przebieg swoich procesów prowadzących do sformułowania sądów lub podjęcia działania […]. Opisana w książce metoda pomiaru różnic indywidualnych w zakresie zdolności do trafnego rozpoznania przebiegu własnych procesów wnioskowania i działania jest – podobnie jak koncepcja metapoznawczego Ja, oryginalnym i nowatorskim osiągnięciem. O ile mi bowiem wiadomo, nie została, jak dotąd, stworzona metoda pozwalająca na pomiar różnic indywidualnych w zakresie trafności metapercepcji. Narzędzie takie może być z wielu względów użyteczne, gdyż pozwala na pomiar zdolności do dokonywania wglądu w przebieg własnych procesów psychicznych koniecznych do efektywnej samoregulacji.

Z recenzji dr hab., prof. UWr Kingi Lachowicz-Tabaczek

179 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-135-7

Brycz Hanna

dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, od 2006 r. kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, od 2008 r. dyrektor Instytutu Psychologii UG. Główne obszary zainteresowań: wpływ wiedzy o sobie na zdolności samoregulacji, system wartości a uleganie pokusom przeciw wartościom, perspektywa atrybucyjna w kontekście sprawności i moralności. Hobby: ogród, literatura piękna, film.

Hanna Brycz brała udział w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych, między innymi w Gdańsku w 1999 roku. Jest autorką jednej książki oraz wielu artykułów w czasopismach.

Wybrana bibliografia:

Hanna Brycz (2006). Strategie samoregulacji w obliczu doznanej porażki. Przegląd Psychologiczny, tom 49, nr.4, 173-192.

Hanna Brycz (2007). „Seksualni kłusownicy”, Charaktery, nr 7 (126), lipiec, s. 32-35.

Hanna Brycz (2007). „Ofiary kusicielki”, Charaktery, nr 10 (129), październik, s. 24-26.

Hanna Brycz (2008). Gender and Culture as Determinants of Self- regulation, and Reactions to Temptation in Poland. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow; pp. 167-183.

Hanna Brycz (2008). Gender Differences in Perception of Temptation. Resistance and Actual Resistance to Tempting Situations among Polish Students. In: Aneta Chybicka, Maja Kaźmierczak (Ed.): Appreciating diversity – gender and cultural issues; part 2: The Role of Gender and Culture in Social Processes, ”Impuls” Publisher: Cracow, pp. 185-211.

Hanna Brycz (2008). Kto szuka – ten błądzi. Charaktery, nr 8 (139), sierpień. Hanna Brycz (2008). Samoregulacja i pokusy przeciw wartościom. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2, s. 145-154.

Hanna Brycz, Anna Zawadzka (2008). (red.) Samoregulacja i jej uwarunkowania. Czasopismo Psychologiczne, tom 14, nr 2.

Hanna Brycz (2009). „Drapieżcy seksualni w pogoni za zdobyczą” w: Aneta Chybicka, Beata Pastwa-Wojciechowska (red.). Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Karków: Impuls, s. 13-31.

Karasiewicz Karol

Karol Karasiewicz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudniony w Pracowni Statystyki i Psychometrii. Pracę doktorską pod kierunkiem Hanny Brycz obronił w 2009 roku. Interesuje się wiedzą człowieka o sobie i jej przełożeniem na kontrolę zachowań. Hobby: aktywne spędzanie wolnego czasu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Brycz Hanna, Karasiewicz Karol

ISBN druk

978-83-7587-275-0

ISBN e-book

978-83-8294-135-7

Objętość

102 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

Rozdział 1

Metapoznawcze Ja

1.1. Wprowadzenie do pojmowania Metapoznawczego Ja

1.1.1. Rodzaje metapoznania

1.2. Metapoznanie jako rozpoznawanie własnych błedów

1.3. Próba zdefiniowania Metapoznawczego Ja

Rozdział 2

Konstrukcja i walidacja skali MJ-40 do pomiaru metapoznawczej kompetencji spostrzegania siebie

2.1. Operacjonalizacja i pomiar siły Metapoznawczego Ja

2.2. Walidacja psychometryczna skali MJ-40

2.3. Trafność skali MJ-40 w pomiarze Metapoznawczego Ja

2.4. Trafność teoretyczna

2.5. Trafność czynnikowa

2.6. Rzetelność skali MJ-40

2.6.1. Spójność wewnętrzna

2.6.2. Stabilność czasowa wyników skali MJ-40

Rozdział 3

Samoregulacyjna funkcja trafności spostrzegania siebie

Podsumowanie

Załączniki

Załącznik 1 Kwestionariusz MJ Kwestionariusz MJ-40

Załącznik 2 Questionnaire MS-40

Załącznik 3 Tabele tymczasowych norm dla generalnej populacji dorosłych Polaków

Bibliografia

Metapoznanie, Metapoznawcze Ja - czego dotyczą te pojęcia, o czym mówią?

Według Hanny Brycz i Karola Karasiewicza, Metapoznawcze Ja przejawia się poprzez pięć podstawowych wskaźników, są nimi: zdolność do samoregulacji, odraczanie gratyfikacji, dystans wobec własnego Ja, adekwatna samowiedza oraz wysokie standardy moralne.

Metapoznaniem, najogólniej rzecz ujmując, można uznać zdolność do trafnego spostrzegania samego siebie. Jak dowodzą liczne badania, ludzie różnią się między sobą w tym zakresie. Niektórzy bowiem mają tendecję do fałszowania infomacji na swój temat, co wynika z osobistego przekonania, iż sami nie ulegają powszechnym prawom tendencyjności sposprzegania i społecznej oceny. Jak zatem poznać osobę o silnym Metapoznawczym Ja? Otóż osoba ta najczęściej będzie kształtowała realistyczne sądy na własny temat, przy czym nie będzie przesadnie prezentowała się jako osoba wyjątkowa czy też lepsza niż przeciętny członek grupy.

Hanna Brycz wraz z Karolem Karasiewiczem- autorzy prezentowanej publikacji, za cel postawili sobie weryfikację związku pomiędzy zdolnością trafnego spostrzegania siebie a efektywnością procesów samokontroli. Opisany proces badawczy stanowił kolejny etap badań dotyczących koncepcji Hanny Brycz, narzędzie badawcze, przybliżone Czytelnikowi jako Skala Metapoznawczego Ja, stanowi efekt tych działań.

Siła Metapoznawczego Ja różnicuje efektywnośc mechanizmów samoregulacji u poszczególnych osób, zaś sama samoregulacja wpływa poniekąd na spostrzeganie samego siebie. Dzięki Skali Metapoznawczego Ja możliwy staje się pomiar indywidualnego zróżnicowania w sile tendencyjnośco spostrzegania samego siebie. Publikację tę polecam wszystkim pasjonatom psychologii.

Więcej: Brycz, H., Karasiewicz, K. (2011). Skala Metapoznawczego Ja. Związki między metapoznaniem Ja a zdolnością do samoregulacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kamila Pasek 
źródło: http://www.psychologia-spoleczna.pl/recenzje-ksiazek/1866-skala-metapoznawczego-ja.html


Główna myśl, na której oparto ideę konstrukcji przedstawionego narzędzia, jest kontynuacją wcześniejszego odkrycia pierwszej Autorki, która w serii bardzo pomysłowych i genialnie prostych badań wykazała znaczącą asymetrię w spostrzeganiu tendencyjności i nieracjonalności ludzkiego zachowania […] wszechstronność, nowoczesność oraz staranność wykonanych analiz statystycznych sprawiają, że psychometryczne walory Skali metapoznawczego Ja (podsumowane przez Autorów) nie budzą najmniejszych wątpliwości. Hanna Brycz i Karol Karasiewicz skonstruowali metodę o wystarczającej trafności, znanej strukturze czynnikowej i wystarczającej rzetelności, która może być wiarygodną miarą metapoznawczej trafności spostrzegania siebie.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Szmajke


Książka opisuje podstawowe założenia oryginalnej koncepcji Hanny Brycz zakładającej istnienie różnic indywidualnych w zakresie monitorowania przebiegu własnych procesów formułowania sądów i podejmowania decyzji. Zgodnie z założeniami tej koncepcji ludzie mogą różnić się w zakresie, w jakim trafnie będą spostrzegać i monitorować przebieg swoich procesów prowadzących do sformułowania sądów lub podjęcia działania […]. Opisana w książce metoda pomiaru różnic indywidualnych w zakresie zdolności do trafnego rozpoznania przebiegu własnych procesów wnioskowania i działania jest – podobnie jak koncepcja metapoznawczego Ja, oryginalnym i nowatorskim osiągnięciem. O ile mi bowiem wiadomo, nie została, jak dotąd, stworzona metoda pozwalająca na pomiar różnic indywidualnych w zakresie trafności metapercepcji. Narzędzie takie może być z wielu względów użyteczne, gdyż pozwala na pomiar zdolności do dokonywania wglądu w przebieg własnych procesów psychicznych koniecznych do efektywnej samoregulacji.

Z recenzji dr hab., prof. UWr Kingi Lachowicz-Tabaczek

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło