• Obniżka
Generał August Emil Fieldorf „Nil” jako wzór osoby dojrzałej w świetle koncepcji Zdzisława Chlewińskiego

Generał August Emil Fieldorf „Nil” jako wzór osoby dojrzałej w świetle koncepcji Zdzisława Chlewińskiego

Podtytuł: Ujęcie psychopedagogiczne
ISBN: 978-83-8294-226-2
41,90 zł
29,90 zł Oszczędzasz: 12,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce ukazano postać jednego z najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych, słynnego organizatora i dowódcę Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej oraz generała brygady Polskich Sił Zbrojnych – Augusta Emila Fieldorfa, który każdego dnia ryzykował swoim życiem, ratując rodaków przed okrucieństwem niemieckiego okupanta. Ten wybitny patriota po wojnie, podczas sfingowanego procesu został skazany przez komunistów na karę śmierci przez powieszenie.

Wersja książki
Ilość

Problematyka badań przedstawionych w książce ogniskuje się wokół Żołnierzy Niezłomnych jako wzorów osobowych w wychowaniu do dojrzałości. Weronika Juroszek wybrała postać Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – jednego z najbardziej znanych i podziwianych Żołnierzy Niezłomnych, generała brygady Polskich Sił Zbrojnych, organizatora i dowódcę Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Fieldorf był wybitnym patriotą, który każdego dnia ryzykował swoim życiem, ratując rodaków przed okrucieństwem niemieckiego okupanta. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, został skazany przez komunistów na karę śmierci przez powieszenie. W trakcie brutalnego śledztwa i procesu nie wydał żadnego ze swoich współpracowników i zdecydowanie odmawiał współpracy z komunistycznymi władzami PRL. 

Celem badań było wykazanie, że Fieldorf jest wzorem osoby dojrzałej. Analizy postaci i działalności „Nila” autorka dokonała na gruncie psychopedagogicznym, odwołując się do jego biografii z wykorzystaniem koncepcji dojrzałej osobowości stworzonej przez ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego. Główny problem badawczy sformułowała następująco: Na ile generał August Emil Fieldorf „Nil” może zostać potraktowany jako wzór osoby dojrzałej w świetle psychologicznej koncepcji dojrzałej osobowości autorstwa Zdzisława Chlewińskiego? 

Chlewiński – psycholog, ksiądz, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II – tworząc swoją koncepcję, nawiązał do badań znanego amerykańskiego psychologa Gordona Allporta i potraktował dojrzałość w kategoriach aksjologicznych, jako wartość, a więc coś, ku czemu warto przez całe życie zmierzać. Chlewiński zakładał, że dojrzałość to trwający przez całe życie proces stawania się coraz bardziej sobą, dzięki czemu człowiek rozwija się w sposób niepowtarzalny, przyjmując odpowiedzialność za własne życie. Przejawia się to osobowym stosunkiem do drugiego człowieka, autonomią i rzetelnym wglądem w siebie. Dojrzałość „Nila” charakteryzującą się wymienionymi cechami Weronika Juroszek poddała analizie, rozpoczynając od okresu dorastania, młodości (wczesnej dorosłości) poprzez średnią dorosłość aż do śmierci w wieku 58 lat. Takie ujęcie pozwala na ukazanie dynamiczności formowania się dojrzałości i potwierdzenie, że jest to proces trwający całe życie.

Rezultaty przeprowadzonej analizy wykazały, że generał Fieldorf jest wzorem osoby dojrzałej. Na każdym etapie życia w stopniu doskonałym przejawiał personalistyczny stosunek do ludzi. Traktował drugiego człowieka jako najwyższą wartość (samą w sobie), co wyrażało się w ofiarnym niesieniu pomocy w trudnych sytuacjach. Zarówno wobec rodziny, jak i podległych mu żołnierzy oraz współtowarzyszy niedoli w łagrze, a potem w więzieniu zawsze był troskliwy.

Generał August Emil Fieldorf „Nil” jawi się również jako wzór człowieka autonomicznego w myśleniu i działaniu. Już w okresie adolescencji podejmował działania samodzielne. Jego plany życiowe, szczególnie realizowane w ramach Kedywu, a później organizacji niepodległościowej „Nie”, miały charakter twórczy, prospołeczny i dalekosiężny. „Nil” charakteryzował się odwagą i silną wolą. Urzeczywistniał wartość wolności, potwierdzając, że nawet w skrajnie wyniszczających warunkach można pozostać wewnętrznie niezależnym. Pokazał, że człowiek może nieustannie wybierać wolność i że nikt, nawet w więzieniu, nie może mu jej odebrać. 

Fieldorf jest również wzorem osoby mającej rzetelny wgląd w motywy swoich decyzji i wyborów. Był zawsze autentyczny, stronił od zakłamania, fałszu, pozerstwa. Do końca swoich dni zdecydowanie bronił prawdy i odmawiał współpracy z władzami Polski Ludowej. Nie ugiął się nawet w obliczu wyroku śmierci. W całożyciowej postawie Fieldorfa istniała całkowita zgodność między głoszonymi przez niego wartościami a podejmowanymi działaniami.

Ujęcie psychopedagogiczne
100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-226-2

Weronika Juroszek

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Instytutu Pedagogiki i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka trzech monografii: Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie. Porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe (Katowice 2019); Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym (wyd. 2: Kraków 2018); Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży z wysokim i niskim lękiem społecznym (Kraków 2010), a także ponad trzydziestu artykułów opublikowanych w czasopismach z list ministerialnych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół takich zagadnień jak: relacje w rodzinie wielopokoleniowej, wychowanie do wartości w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem roli wzorów osobowych, m.in. Żołnierzy Niezłomnych. Mężatka, matka czworga dzieci. Wnuczka Marty i Władysława Miazgowiczów, odznaczonych za ratowanie Żydów medalem Instytutu Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Weronika  Juroszek

ISBN druk

978-83-8294-226-2

ISBN e-book

Objętość

126 stron

Wydanie

I, 2023

Format

B5 (160X235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp           

1.    Życiorys ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego oraz zarys jego koncepcji dojrzałej osobowości     
1.1.    Koncepcja dojrzałej osobowości   
1.1.1.    Personalistyczny stosunek do drugiego człowieka    
1.1.2.    Autonomia    
1.1.3.    Rzetelny wgląd w siebie    
1.2.    Życiorys ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego    

2.    Rola wzoru osobowego w dążeniu do dojrzałości       
2.1.    Żołnierze Wyklęci jako wzory osobowe w wychowaniu do dojrzałości       
2.1.1.    Łukasz Ciepliński (pseudonimy: „Ludwik Pług”, „Grzmot”, „Bogdan”, „Ostrowski”)        
2.1.2.    Witold Pilecki (pseudonimy: „Witold”, „Druh”)     
2.1.3.    Mniej znani Żołnierze Wyklęci    
2.2.    Życiorys Augusta Emila Fieldorfa podstawą do formułowania tez o wzorcotwórczej roli jego dojrzałej osobowości  

3.    Problematyka, problem i cel badań. Podstawowe definicje i wskaźniki dojrzałości     
3.1.    Problematyka, problem i cel badań    
3.2.    Metoda badań    
3.3.    Definicje terminów i wskaźniki dojrzałości   
3.3.1.    Definicje podstawowych terminów  
3.3.2.    Wskaźniki dojrzałości        

4.    Przejawy dojrzałości Augusta Emila Fieldorfa w okresie dorastania, młodości i średniej dorosłości    
4.1.    Przejawy autonomii w okresie dorastania i początkach młodości – czasy przedwojenne i pierwszej wojny światowej  
4.1.1.    Udział w organizacjach paramilitarnych jako wyraz realizacji planu życiowego: walki o niepodległość ojczyzny  
4.1.2.    Środowisko społeczne jako czynnik wspierający autonomię działań Augusta Emila Fieldorfa    
4.1.3.    Kształtowanie woli    
4.1.4.    Odwaga   
4.2.    Dojrzałość Augusta Emila Fieldorfa w okresie młodości i średniej dorosłości – okres międzywojenny  
4.2.1.    Osobowy stosunek do członków najbliższej rodziny i podwładnych  
4.2.2.    Generał August Emil Fieldorf jako wychowawca   
4.2.3.    Umiejętność łagodzenia konfliktów jako przejaw uznania godności oraz odmienności postępowania, reagowania i myślenia drugiego człowieka  
4.2.4.    Bogactwo osobowości Augusta Emila Fieldorfa   
4.2.5.    Autonomia  

5.    Generał August Emil Fieldorf „Nil” wzorem osoby dojrzałej – okres drugiej wojny światowej
5.1.    Odwaga Augusta Emila Fieldorfa w czasie kampanii wrześniowej i późniejszych działaniach w roli emisariusza
5.2.    Osobowy stosunek do innych ludzi: tęsknota za rodziną jako wyraz bliskich więzi 
5.3.    Działalność w strukturach wojskowych Kedywu jako przejaw autonomii   
5.3.1.    Odwaga i jej związek z ostrożnością 
5.3.2.    August Emil Fieldorf „Nil” jako wzór osobowy w wychowaniu do milczenia
5.3.3.    Personalistyczny stosunek Augusta Emila Fieldorfa do drugiego człowieka w ramach działalności Kedywu  
5.4.    Dowodzenie organizacją niepodległościową „Nie” jako przejaw autonomii   
6.    Generał August Emil Fieldorf „Nil” wzorem osoby dojrzałej – pobyt w łagrze   
6.1.    Wolność wewnętrzna jako przejaw autonomii          
6.2.    Bogactwo osobowości Augusta Emila Fieldorfa w służbie drugiemu człowiekowi – ujęcie personalistyczne  
6.2.1.    Zainteresowanie światem     
6.2.2.    Zdolności aktorskie   
6.3.    August Emil Fieldorf wzorem dojrzałego (empatycznego, altruistycznego) wychowawcy     
6.4.    Hierarchia wartości Sowietów – wysoka ranga siły (dominacji, władzy)         
6.5.    Wiara w Boga jako źródło siły przetrwania w łagrze      

7. Generał August Emil Fieldorf „Nil” wzorem osoby dojrzałej – okres aresztowania, pobyt w więzieniu, wyrok i śmierć    
7.1.    Personalistyczny stosunek do byłych podwładnych żołnierzy jako przyczyna pozostania w kraju    
7.2.    Wierność wyznawanym wartościom aż do śmierci wyznacznikiem rzetelnego wglądu w siebie     
7.3.    Walka wewnętrzna w sytuacjach skrajnie trudnych jako przejaw dojrzałości    
7.4.    Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa – profil osobowościowy, metody działania  
7.5.    Zgodność między deklarowanymi wartościami a rzeczywistymi działaniami wyznacznikiem rzetelnego wglądu w siebie        
7.6.    Brak pozerstwa i przywdziewania masek jako przejaw rzetelnego wglądu w siebie  
7.7.    Inne wyznaczniki dojrzałości Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w warunkach więziennych – autonomia i osobowy stosunek do współwięźniów  
7.8.    Walka w obronie prawdy jako przejaw rzetelnego wglądu w siebie   

8. Podsumowanie     

Zakończenie     

Bibliografia        

Streszczenie

fragment

Nowatorskość tej monografii naukowej polega na interdyscyplinarności oraz aktualności poruszanej w niej problematyki społeczno-moralnej i patriotycznej dla polskiej młodzieży poszukującej wzorców do naśladowania. Takim wzorcem może stać się dla niej generał August Emil Fieldorf „Nil”, którego osobowość została przez Weronikę Juroszek z wielkim powodzeniem poddana interpretacji psychopedagogicznej w ramach koncepcji dojrzałej osobowości autorstwaprof. dra hab. Zdzisława Chlewińskiego [...]. Książka zaciekawi nie tylko dla psychologów i pedagogów, lecz również interdyscyplinarnie zorientowanych nauczycieli i młodych ludzi zainteresowanych najnowszą historią Polski, a zwłaszcza „wybijaniem się Polski na niepodległość” po upadku komunizmu.

Z recenzji prof. dra hab. Adama Bieli


Monografia ma charakter interdyscyplinarny. [...] Obejmuje wątki historyczne, biograficzne na tyle, na ile jest to konieczne do prezentacji głównego problemu badawczego, czyli życia i sylwetki duchowej Augusta Emila Fieldorfa jako osoby dojrzałej w świetle koncepcji Zdzisława Chlewińskiego. [...] Autorka wykorzystuje najważniejsze publikacje, których autorami są najbardziej kompetentni w swojej dziedzinie historycy.

Z recenzji prof. dra hab. Jerzego Myszora

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło