• Obniżka
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu

Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Tom 4

Podtytuł: Tom 4
ISBN: 978-83-7587-573-7
64,76 zł
41,76 zł Oszczędzasz: 23,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Diagnoza – interpretacje – konteksty. Tom 4

Ilość

Autorzy książki: Dudzikowa Maria, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Jaskulska Sylwia, Marciniak Mateusz, Bochno Ewa, Bochno Ireneusz, Knasiecka-Falbierska Karina

Przedkładany obecnie do rąk Czytelnika tom Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza interpretacje – konteksty powstał na bazie materiału empirycznego zgromadzonego w ramach drugiego (spośród trzech) pomiaru zrealizowanego w badaniach panelowych – na III roku studiów rocznika 2005/6–2009/10. Wyniki trzeciego pomiaru przeprowadzonego w tej samej próbie badawczej (pierwszy semestr ostatniego roku studiów) są w trakcie obliczeń statystycznych. Autorów czeka zatem sporządzenie kolejnego tomu, w którym będą mogli dokonać porównań wyników z kolejnych pomiarów i odpowiedzieć na wiele istotnych pytań.

W serii „Maturzyści 2005’. Studenci UAM w Poznaniu”, wpisując się w badania szkolnictwa wyższego, Autorzy podejmują aktualne problemy uniwersytetu, jako że „uniwersytet musi wciąż na nowo szukać swego miejsca, bronić swego miejsca, wreszcie – pokazywać swoje przyszłe miejsce [podkr. M.D.]” (Kwiek 2012, s. 455), z którego to postulatu Maria Dudzikowa uczyniła motto obszernego eseju pt. Niekomfortowe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym kontekście. Esej (na)pisany w trosce o rozwój kapitału społecznego. Stanowi on drugą część książki i ma charakter ogólniejszy. Powstał w nawiązaniu do tego, co pisze się dziś i mówi o uniwersytecie, który to dyskurs zdominowała rynkowa retoryka usankcjonowana ideologią konsumpcjonizmu, prywatyzacji i konkurencji – będących w opozycji do poczucia zaufania i zaangażowania obywatelskiego. Esej nie powtarza i nie interpretuje wniosków z badań – czynią to bowiem znakomicie autorzy raportów cząstkowych, których teksty/rozdziały tworzą pierwszą część książki. 


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Kolejny tom serii naukowej potwierdza najwyższy poziom badań w naukach społecznych, przewyższając swoją jakością wiele fragmentarycznych i jedynie doraźnych temporalnie diagnoz socjologicznych czy psychologicznych. Cały zespół naukowców z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, którym kieruje prof. dr hab. Maria Dudzikowa, powinien więc mieć zasłużoną satysfakcję, przetarł bowiem drogę do postrzegania nauk pedagogicznych nie tylko jako równoważnych, ale także często realizujących projekty badawcze na wyższym poziomie niż nauki z nimi współdziałające. Na tym przykładzie widać nie tylko interdyscyplinarność, ale także transdyscyplinarność podejścia badawczego pedagogów. Ostatnią część studium dociekającego prawdy o polskiej rzeczywistości edukacyjnej, poprzez żmudne analizy wyników pasjonujących i rzetelnych badań empirycznych, stanowi jej odsłona hermeneutyczna w eseju Marii Dudzikowej. Jest to wyjątkowa, a w przypadku Autorki nie pierwsza przecież – próba „eseistycznego demontażu złudzeń”. [...] Maria Dudzikowa znakomicie rekonstruuje wojnę nie tylko metafor – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: uniwersytet jako... co? Pokazuje kontekst kulturowy życia młodego pokolenia i świata nauki, ale i jako pedagog słusznie upomina się o to, by nie poprzestawać na wnioskach z diagnoz empirycznych, tylko by poszukiwać także odpowiedzi na pytania prognostyczne: co dalej?


Maturzyści 2005’. Studenci UAM w Poznaniu - SERIA 4 książek:

1. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji

2. Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla

3. Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich

4. Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu

5. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej

Tom 4
100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Maria Dudzikowa

Maria Dudzikowaprof. zw. dr hab., filolog polski i pedagog, emerytowana profesor. Przez 20 lat kierowała Zakładem Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Od 1993 wiceprzewodnicząca KNP PAN i naczelna redaktor „Rocznika Pedagogicznego". Kierownik grantu pt.: Studenci I roku UAM 2005/06-2009/10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej i redaktor naukowy serii Maturzyści 2005' - Studenci UAM w Poznaniu (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls). Tom I: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teore- tyczno-empiryczne (red. nauk wespół z R. Wawrzyniak-Beszterdą, 2010), tom II: Kapitał szkolny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (praca zespołowa, 2011). Autorka wielu prac naukowych, studiów, raportów; współredaktorka (wespół z prof. M. Czerepaniak-Walczak) pięciotomowej Serii: Wychowanie. Pojęcia - Procesy - Konteksty (Gdańsk: GWP 2007-2010, Seria wyróżniona „Nagrodą Edukacja XXI wieku" w kategorii „podręcznik akademicki" na 23 Targach Książki Edukacyjnej). Ostatnio ukazało się studium Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideę a praktykę pod redakcją naukową wespół z A. Chmielewskim i A. Groblerem (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012). Tam esej pod tytułem: Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych, z kryzysem w tle.


Renata Wawrzyniak-Beszterda

Notka biograficzna w przygotowaniu


Jaskulska Sylwia

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Marciniak Mateusz

mgr psychologii, dr pedagogiki; adiunkt w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: codzienność szkolna, pedagogika szkoły wyższej i kultura młodzieży akademickiej. Członek Zespołów pod patronatem KNP PAN: Pedagogiki Szkoły oraz Samokształceniowego Doktorów.

Ewa Bochno

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. Pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=117594〈=pl


Bochno Ireneusz

Notka biograficzna w przygotowaniu.


Karina Knasiecka-Falbierska

Karina Knasiecka-Falbierskadr, kulturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy" w Poznaniu. Autorka książki Codzienność szkolna w doświadczeniu młodych anarchistów. Analiza przypadków (Poznań: UNIDRU 2007). Wykonawca grantu pt.: Studenci I roku UAM 2005/06 - 2009/10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej. Współautorka książek (i autorka tekstów w nich zamieszczonych) w serii: Maturzyści 2005 - Studenci UAM w Poznaniu, Tom I: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (red. nauk. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, 2010), tom II: Kapitał szkolny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (praca zespołowa, 2011). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół dystynkcji młodzieży, codzienności szkolnej, nauczyciela w praktyce.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Dudzikowa Maria, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Jaskulska Sylwia, Marciniak Mateusz, Bochno Ewa, Bochno Ireneusz, Knasiecka-Falbierska Karina

ISBN druk

978-83-7587-573-7

ISBN e-book

Objętość

450 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie (Maria Dudzikowa) 

I
Ustalenia metodologiczne (Renata Wawrzyniak-Beszterda, Sylwia Jaskulska)
1. Uwagi metodologiczne    
2. Charakterystyka próby    

II
Kapitał społeczny uniwersytetu w aspekcie zbiorowym
1. Oferta dydaktyczna uczelni (Renata Wawrzyniak-Beszterda)   
2. Relacje w grupie studenckiej (Ewa Bochno)   
3. Oferta pozadydaktyczna uczelni (Mateusz Marciniak) 
4. Kontekst materialno-organizacyjny uniwersytetu (Ireneusz Bochno)   

III
Kapitał społeczny uniwersytetu w aspekcie jednostkowym
1. Sieci relacji społecznych (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno) 
2. Zaangażowanie społeczno-obywatelskie (Sylwia Jaskulska)   
3. Zaufanie zgeneralizowane (Ewa Bochno)   

IV
Zasoby studentów a kapitał społeczny uniwersytetu w aspekcie jednostkowym i zbiorowym
1. Właściwości społeczno-demograficzne badanych – portret próby i weryfikacja hipotez (Mateusz Marciniak)   
2. Zasoby osobowe badanych – portret próby i weryfikacja hipotez (Karina Knasiecka-Falbierska)   
3. Zasoby rodzinne badanych – portret próby i weryfikacja hipotez (Renata Wawrzyniak-Beszterda)
4. Zasoby szkolne badanych (Ewa Bochno, Sylwia Jaskulska) 

V
Podsumowanie wyników badań
1. Struktura kapitału społecznego uniwersytetu w aspekcie zbiorowym i jednostkowym (Sylwia Jaskulska)
2. Jednostkowy i zbiorowy aspekt kapitału społecznego uniwersytetu – wzajemne związki (Mateusz Marciniak) 
3. Weryfikacja hipotez badawczych (Renata Wawrzyniak-Beszterda) 

VI
Niekomfortowe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym kontekście
Esej w trosce o rozwój (nie tylko) kapitału społecznego (Maria Dudzikowa)

Wprowadzenie
1. O niektórych źródłach niechęci „dzieci wolnego rynku” wobec obywatelskiego zaangażowania   
2. Podtrzymywanie/tworzenie „pozorów normalności” 
3. Kapitał społeczny w szkole wyższej (również) w okowach biurokracji 
4. Uniwersytet (jako co?) w opcji kilku metafor 
5. Ciąg dalszy wojny metafor (uniwersytet jako...) i co z niej wynika? 
6. (Od)zyskiwanie uniwersytetu dla (po)zyskiwania zasobów (nie tylko) kapitału społecznego. Czy i jak jest to możliwe? 

 

Spis tabel   
Spis wykresów   
Aneks   
Bibliografia   

fragment

Tom jest kolejną prezentacją wyników longitudinalnych badań nad stanem i kontekstami kształtowania i rozwoju kapitału społecznego w instytucjach edukacyjnych. Tym razem przedmiotem analiz i interpretacji są wyniki drugiego pomiaru w trzyetapowych badaniach doświadczeń studentów III roku studiów na 12 Wydziałach UAM. Badania te cechują: po pierwsze, jednoznacznie sformułowana problematyka i metodologia, po wtóre, konsekwencja w realizacji założeń koncepcyjnych oraz zachowanie dyscypliny ontologicznej i epistemologicznej, po trzecie, kultura narracyjna wyrażająca się w precyzyjnym prezentowaniu i interpretowaniu danych empirycznych oraz krytycznym odsłanianiu nowych kontekstów badań nad kapitałotwórczym potencjałem uniwersytetu. [...] W eseju stanowiącym drugą część książki Maria Dudzikowa wykorzystuje potencjał tkwiący w interdyscyplinarnym oglądzie rzeczywistości oraz w metaforze jako narzędziu myślenia, odsłania bariery zachowania godności uniwersytetu w świecie zorientowanym na wydajność ekonomiczną, w którym upowszechniają się mowa nienawiści i pozorowanie działań. Czytanie rzeczywistości akademickiej przez pryzmat tego eseju, jego treść i formę prowadzonych w nim analiz krytycznych oraz przytaczanych egzemplifikacji w połączeniu z „twardymi” danymi z pierwszej części książki otwiera nowe pola refleksji nad współczesnym uniwersytetem.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak


Kolejny tom serii naukowej potwierdza najwyższy poziom badań w naukach społecznych, przewyższając swoją jakością wiele fragmentarycznych i jedynie doraźnych temporalnie diagnoz socjologicznych czy psychologicznych. Cały zespół naukowców z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, którym kieruje prof. dr hab. Maria Dudzikowa, powinien więc mieć zasłużoną satysfakcję, przetarł bowiem drogę do postrzegania nauk pedagogicznych nie tylko jako równoważnych, ale także często realizujących projekty badawcze na wyższym poziomie niż nauki z nimi współdziałające. Na tym przykładzie widać nie tylko interdyscyplinarność, ale także transdyscyplinarność podejścia badawczego pedagogów. Ostatnią część studium dociekającego prawdy o polskiej rzeczywistości edukacyjnej, poprzez żmudne analizy wyników pasjonujących i rzetelnych badań empirycznych, stanowi jej odsłona hermeneutyczna w eseju Marii Dudzikowej. Jest to wyjątkowa, a w przypadku Autorki nie pierwsza przecież – próba „eseistycznego demontażu złudzeń”. [...] Maria Dudzikowa znakomicie rekonstruuje wojnę nie tylko metafor – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: uniwersytet jako... co? Pokazuje kontekst kulturowy życia młodego pokolenia i świata nauki, ale i jako pedagog słusznie upomina się o to, by nie poprzestawać na wnioskach z diagnoz empirycznych, tylko by poszukiwać także odpowiedzi na pytania prognostyczne: co dalej?

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło