Wykłady z metodologii badań empirycznych

Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji

Podtytuł: Dla studentów
ISBN: 978-83-7850-170-1
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Każdy czytelnik poszukujący zwięzłego, ale i wyczerpującego przewodnika w zakresu metodologii badań empirycznych powinien sięgnąć po nową propozycję wydawniczą autorstwa profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji”.

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Słowo wstępne

Książka powstawała w trzech etapach. Pierwszy polegał na sukcesywnym przygotowywaniu i udostępnianiu studentom I roku studiów magisterskich powielonych tez wykładów z metodologii pracy naukowej prowadzonych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W drugim etapie tezy te, po skompletowaniu i adiustacji, zostały wydane w formie zwartej przez Wydawnictwo Uczelniane WSTiE w Suchej Beskidzkiej jako publikacja pt. Metodologia pracy naukowej. Tezy wykładów, prezentacje graficzne i pytania kontrolne dla studentów turystyki i rekreacji. Interdyscyplinarny charakter kierunku studiów wymagał, aby zawarte w podręczniku informacje były na tyle ogólne, żeby mogły się przydać każdemu studentowi – niezależnie od seminarium magisterskiego, w ramach którego turystyka i rekreacja mogą być przedmiotem rozważań z punktu widzenia różnych dziedzin naukowego poznania. Zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania kontrolne miały umożliwić studentom orientację w zrozumieniu i przyswojeniu treści przedmiotu – jako podstawy zaliczenia wykładów i ćwiczeń na zakończenie kursu.

Zachętą do pracy nad poprawioną i rozszerzoną wersją tej edycji było nie tylko zainteresowanie nią studentów turystyki i rekreacji, lecz także opinie Koleżanek i Kolegów, według których jej treść wykracza poza potrzeby magistrantów tego kierunku studiów. W rezultacie na treść niniejszej książki złożyły się podstawowe informacje z metodologii badań różnych dziedzin nauk empirycznych. Ze względu na to, że słuchaczami wykładów z tego zakresu byli studenci kierunku turystyka i rekreacja, przykłady ułatwiające zrozumienie przedstawionych treści dotyczą głównie tych dziedzin ludzkiej aktywności. Łatwo jednak – w zależności od przedmiotu badań empirycznych – zastąpić je innymi. Duża liczba zamieszczonych w książce ilustracji pochodzi z wykorzystywanych na wykładach prezentacji w programie PowerPoint. Pozostawione na każdej stronie szerokie marginesy są przeznaczone do robienia przez studentów własnych notatek, a zamieszczone tam lapidarne zapiski to przykład jak to robić. Mogą one również ułatwić powtarzanie i utrwalanie materiału. Wszystko to ma na celu dostarczenie adeptom badań naukowych względnie przystępnej i przyjaznej pomocy dydaktycznej. Ocena, czy i na ile mi się to udało, należy do Czytelników.

Henryk Grabowski

Dla studentów
96 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-170-1

Grabowski Henryk

Henryk Grabowskiprof. dr hab. Henryk Grabowski – emerytowany profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykładał teorię wychowania fizycznego i metodologię badań naukowych. W latach 1996–2005 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, od 2003 do 2010 roku – członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Jest autorem wielu książek z teorii wychowania fizycznego, pedeutologii i metodologii badań naukowych, m.in.: Procesy selekcji na studia wychowania fizycznego (1973, PWN), Studia a sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego (1977, PWN), O kształceniu i wychowaniu fizycznym (1987, Ossolineum), Teoria fizycznej edukacji (1997 i 1999, WSiP), Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym (2000, Impuls), Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli (2004, Impuls), Wykłady z metodologii badań empirycznych (2013, Impuls), a także redaktorem prac zbiorowych: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego (1993, AWF), Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej (1996, AWF), Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej (2002, AWF). Opublikował również trzy zbiory felietonów: Miscellanea, czyli rzeczy rozmaite (2007, Fall), Notatki akademickie (2010, Impuls), Minieseje o życiu, nauce i edukacji (2016, Impuls).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grabowski Henryk

ISBN druk

978-83-7850-170-1

ISBN e-book

978-83-7850-445-0

Objętość

126 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Słowo wstępne

Wykład 1

Nauka, jej rozumienie, rodzaje i funkcje

Rozumienie nauki w sensie treściowym, czynnościowym i potocznym • Nauki podstawowe i stosowane • Podział nauk ze względu na przedmiot badań • Nauki formalne i realne • Badania ciągłe i przekrojowe • Nauki nomotetyczne i idiograficzne • Funkcja deskryptywna, eksplanacyjna, prognostyczna i ingerencyjna nauki

Wykład 2

Podział nauk ze względu na metody akceptacji założeń i wnioskowania

Nauki aprioryczne i empiryczne • Wnioskowanie na drodze dedukcji i indukcji • Indukcja zupełna i niezupełna • Turystyka i rekreacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Wykład 3

Strategie badawcze w naukach empirycznych

Badania ilościowe i ich pozytywistyczny rodowód • Zalety i wady badań ilościowych • Badania jakościowe, ich istota, przedmiot i metody • Strategia triangulacyjna jako szansa na przełamanie barier poznawczych świata natury i kultury

Wykład 4

Proces badawczy i jego etapy

Postawienie problemu • Sformułowanie pytań • Przyjęcie hipotez • Określenie zmiennych i ich wskaźników • Dobór metod, technik i narzędzi badawczych

Wykład 5

Metody doboru próby z populacji

Nielosowe i losowe metody doboru próby z populacji, ich zalety i ograniczenia • Dobór oparty na dostępności badanych, celowy i kwotowy • Dobór losowy prosty, systematyczny, warstwowy i wielostopniowy • Dobór próby w badaniach jakościowych

Wykład 6

Metody gromadzenia materiału empirycznego – obserwacja

Obserwacja przypadkowa, doraźna i naukowa • Obserwacja naukowa bezpośrednia, pośrednia i inferencyjna • Zniekształcenia wyników obserwacji, ich źródła i sposoby zapobiegania • Zalety i ograniczenia obserwacji naukowej

Wykład 7

Metody gromadzenia materiału empirycznego – eksperyment

Eksperyment jako metoda weryfikacji hipotez • Techniki eksperymentalne jednej grupy, grup równoległych i eksperyment z rotacją • Eksperyment naturalny i laboratoryjny • Artefakty w badaniach eksperymentalnych • Moralne granice eksperymentu

Wykład 8

Metody gromadzenia materiału empirycznego – sondaż diagnostyczny

Kwestionariusze ankiet i wywiadów w badaniach sondażowych • Rodzaje badań sondażowych • Pytania kwestionariuszowe i ich rodzaje • Zasady budowy kwestionariuszy • Rola badań pilotażowych w sondażu diagnostycznym • Rzetelność i trafność badań sondażowych

Wykład 9

Metody analizy źródeł – badania historyczne

Przedmiot badań historycznych • Źródła historyczne i ich rodzaje • Autentyczność i wiarygodność źródeł historycznych • Znaczenie wiedzy pozaźródłowej • Wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne w badaniach historycznych • Rodzaje narracji historycznej

Wykład 10

Analiza dokumentów

Analiza zawartości, jej przedmiot i rodzaje • Pytania, hipotezy, wskaźniki zmiennych i ich operacjonalizacja w analizie zawartości • Identyfikacja zbiorowości generalnej i dobór jednostek do próby reprezentatywnej w analizie dokumentów • Kodowanie danych z analizy dokumentów, jednostki i skale ich pomiaru

Wykład 11

Metody analizy i interpretacji danych – indukcja eliminacyjna

Zależności przyczynowo-skutkowe i ich uwarunkowania • Kanony indukcji eliminacyjnej i ich zastosowania • Kanon jedynej zgodności, jedynej różnicy i zmian towarzyszących, ich zalety i ograniczenia w wykrywaniu związków przyczynowych

Wykład 12

Metody analizy i interpretacji danych – indukcja statystyczna

Statystyka opisowa i indukcyjna, ich rozumienie i zastosowania • Losowość jako warunek zastosowań teorii prawdopodobieństwa przy określaniu ryzyka błędu we wnioskowaniu na drodze indukcji niezupełnej • Weryfikacja hipotez za pomocą testu chi-kwadrat

Wykład 13

Analiza, interpretacja i prezentacja wyników badań

Zniekształcenia wyników badań i ich źródła • Współczynnik humanistyczny w badaniach społecznych • Skala porządkowa, interwałowa i ilorazowa • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego • Prezentacja liczbowa i graficzna wyników badań • Wnioski poznawcze i praktyczne

Wykład 14

Zasady pisarstwa naukowego

Jawność warsztatu badawczego jako imperatyw pisarstwa naukowego • Struktura prac naukowych i jej komponenty • Rzetelność, ścisłość, dokładność i zwięzłość tekstu naukowego

Rekomendowana literatura

fragment

Rozprawa ma charakter akademickiego podręcznika z metodologii badań społecznych. Mimo dostępności na rynku wydawniczym wielu opracowań na ten temat niniejszy skrypt zasługuje na opublikowanie, gdyż Henryk Grabowski doskonale zna środowisko szkolnictwa wyższego, w tym najbardziej złożone problemy kształcenia na kierunkach masowych, a więc udostępnia młodzieży akademickiej kwintesencję wiedzy w powyższym zakresie. Całość jest znakomicie wyeksponowana edytorsko, co ułatwi skupienie się studentów na sprawach najważniejszych dla poprawności konstruowanych przez siebie projektów badawczych w paradygmacie badań empirycznych. Autor posługuje się metaforami, przykładami z praktyki w ramach przedmiotu studiów, toteż bardzo dobrze wspiera świadomość i potrzebę rzetelności prowadzenia przez dyplomantów własnych diagnoz.

Zaletami tego poradnika są klarowność języka i styl, logiczny układ treści i struktury całej rozprawy, końcowe pytania i kluczowe pojęcia. Ilustracje, schematy czy liczne przykłady pozwolą czytelnikom zmierzyć się z trudną materią z zakresu zarówno naukoznawstwa, jak i metodyki badań. Wszystko to sprawia, że tekst staje się dla czytelnika przyjazny mimo wysokiej złożoności problemów, jakich dotyczy […].

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego


Każdy czytelnik poszukujący zwięzłego, ale i wyczerpującego przewodnika w zakresu metodologii badań empirycznych powinien sięgnąć po nową propozycję wydawniczą autorstwa profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji”.

Każdy czytelnik poszukujący zwięzłego, ale i wyczerpującego przewodnika w zakresu metodologii badań empirycznych powinien sięgnąć po nową propozycję wydawniczą autorstwa profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji”. I niechaj tytuł nikogo nie zmyli, bo z pewnością okaże się ten podręcznik przydatny nie tylko dla studentów kierunków wymienionych w tytule. Ułatwi mianowicie także z pewnością zrozumienie tajników badań społecznych między innymi politologom, socjologom, specjalistom w obszarze nauk o dziennikarstwie, komunikacji społecznej czy bezpieczeństwie.

Henryk Grabowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, a nie tylko teoretykiem, co w przypadku publikacji tego typu niestety jest jak dotąd rzadkością. Oznacza to, że posiada wiedzę praktyczną, a więc konieczne doświadczenie zawodowe, dzięki czemu ma świadomość jakiego i jak napisanego podręcznika potrzebują współcześni adepci nauk społecznych. Wie dlaczego stare edycje nie są atrakcyjne i straciły dla funkcjonalności. Bezbłędnie wykorzystuje tę wiedzę, dając odbiorcy dokładnie to, czego potrzebuje, aby poprawnie zaplanować oraz zrealizować projekt badawczy – pracę dyplomową czy artykuł do publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym. Autor dostosował swój wykład do oczekiwań studentów i wszystkich czytelników zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy do badań empirycznych. Pisze o skomplikowanych zagadnieniach w sposób jasny, przejrzysty i klarowny. Dzięki temu zrozumienie metodologii badań jest znacznie łatwiejsze.

Książka gorąco polecana czytelnikom składa się z czternastu wykładów. W ich ramach autor objaśnia podstawy naukowości. Bezwzględnie obnaża najczęściej popełniane nie tylko przez studentów, ale i przez naukowców błędy, dotyczące między innymi pojęcia indukcji czy dedukcji jako metody badania empirycznego. Wskazuje na możliwe do obrania strategie badawcze. Wymienia i tłumaczy na czym polegają ich mocne i słabe strony. Na doskonale dopasowanych przykładach wykazuje ich użyteczność w pewnych sytuacjach, a także bezużyteczność w innych. W związku z powyższym odbiorca zyskuje wiedzę co do tego jakie podejście wybrać w konkretnej sytuacji badawczej, to znaczy odpowiedź na pytanie jak przekraczać bariery poznawcze, aby w pełnej okazałości móc poznać przedmiot swoich badań.

Bardzo cenne, albowiem w przypadku lwiej większości publikacji ze sfery metodologii badań społecznych niesłusznie pominięte, są objaśnienia dotyczące przebiegu procesu badawczego. Henryk Grabowski pokazuje krok po kroku jak stworzyć projekt badawczy. Podpowiada jak postawić problem badawczy i sformułować adekwatne hipotezy, następnie dobrać metody, techniki, narzędzia. Wartościowe jest to, że w przypadku każdej z metod i technik uświadamia czytelnikowi ich właściwości. Nie stroni przy tym od ukazywania wszelkich towarzyszących im obciążeń. To użyteczne z uwagi na to, że z pewnością niejednemu odbiorcy pozwoli wystrzec się błędów metodologicznych w przyszłości.

Książka ta bez wątpienia przejawia znaczącą wartość merytoryczną i posiada klarowną strukturę. W następstwie jest wygodna w użyciu, pozwala na szybkie odnalezienie wybranych zagadnień opracowanych we wzorcowy sposób. Dodatkowo, autor opisał na marginesach i wyróżnił najważniejsze kwestie, dzięki czemu rzucają się one w oczy i łatwo je zapamiętać. Tekst ilustrują rozliczne wykresy, tabele, rysunki oraz wyróżnione graficznie przykłady. Ułatwiają one zrozumienie kolejno prezentowanych problemów. Pojęcia kluczowe, pytania kontrolne, rekomendowana literatura sprawiają natomiast, że książka ta jest funkcjonalna również w obliczu powtórek przed kolokwium czy egzaminem z metodologii lub dla osób pragnących rozwijać się w tym obszarze.

Podręcznik z zakresu metodologii badań społecznych przygotowany przez profesora Henryka Grabowskiego, pod tytułem „Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji” zasługuje na uwagę zarówno tych czytelników, którzy interesują się wskazaną tematyką, jak i tych przed którymi stoi wyzwanie stworzenia projektu badawczego. To wartościowa pozycja. Imponujące jest zwłaszcza to, że autor zdołał objaśnić na jej kartach w sposób tak jasny, klarowny, zrozumiały – bez zbędnych upiększaczy – to, co w nauce i badaniach najważniejsze. I dlatego właśnie książkę tę gorąco poleca się nie tylko studentom. Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej "Impuls".

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/10421/henryk-grabowski-wyklady-z-metodologii-badan-empirycznych-dl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło