• Obniżka
  • Nowy
Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ISBN: 978-83-8294-280-4
36,19 zł
30,19 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W pełni zgadzam się z autorką, że warto było zbadać, jakie są działania praktyczne nauczycieli klas I−III w zakresie ocen zachowania dzieci [...] raport z badań jest bardzo cenny, ciekawy, wartościowy dla edukatorów nauczycieli wczesnej edukacji i dla samych nauczycieli. [...] Znajdziemy tu przykłady ciekawych, nowych podejść [...] nauczycielek do oceniania zachowania dzieci, ale też rozwiązań toksycznych, pseudowychowawczych. (Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego)

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Oddana do rąk czytelnika książka jest próbą ukazania, jak trudną sztuką dla nauczycielek i nauczycieli jest ocenianie zachowania uczniów, a także zaprezentowania wielu poszukiwań, które w tym obszarze są czynione od lat. Ocenianie uczniów, a szczególnie ocenianie zachowania, to kwestia, która wywołuje dyskusje w środowisku zarówno naukowym, czego wyrazem są prace między innymi: Krystyny Rau i Ireny Chodoń, Anny Brzezińskiej i Elżbiety Misiorny, Bogusława Śliwerskiego, Bogusławy Doroty Gołębniak, Jadwigi Hanisz i Elżbiety Grzegorzewskiej, Grażyny Szyling czy Bożeny Kubiczek, jak i obywatelskim.  [...]

Książkę rozpoczyna rozdział, w którym przybliżam regulacje prawne dotyczące oceniania uczniów oraz ocenianie opisowe w edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem opisowego oceniania zachowania. Kolejne trzy rozdziały stanowią raport z badań, w którym dokonuję prezentacji i analizy materiału empirycznego. Jest w nich zawarta odpowiedź na pytanie: Jakie są nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesno­szkolnej? Zebrany materiał porządkuję wedle trzech obszarów: nauczycielskich praktyk oceniania zachowania w pracy z uczniami, nauczycielskich praktyk informowania rodziców o ocenie zachowania ucznia oraz nauczycielskich praktyk w zakresie doskonalenia organizacji i metod własnej pracy wychowawczej. Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła mi na wyłonienie dwóch typów nauczycielskich praktyk oceniania zachowania uczniów, typu: innowacyjno-wspierającego oraz typu urzędniczo-upominającego. Podjęte badania i zaprezentowane typy nauczycielskich praktyk oceniania zachowania mogą stanowić inspirację do refleksji dla nauczycieli w zakresie własnej pracy wychowawczej, co sygnalizuję w części zatytułowanej Wnioski z badań i rekomendacje

* * *

Książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Anny Murawskiej, prof. US, oraz dr Pauli Wiażewicz-Wójtowicz. Gdy podejmowałam badania nad nauczycielskimi praktykami oceniania zachowania uczniów, moim zamiarem nie było promowanie oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, lecz dostarczenie informacji na ten temat. Mam nadzieję, że zaprezentowane w publikacji wyniki badań własnych przyczynią się do wzbogacenia dyskusji dotyczących oceniania uczniów, w tym oceniania ich zachowania.

217 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-280-4
Stopień 
2023-11-09

Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji

Ocenianie jest tematem niezwykle trudnym i kontrowersyjnym, niestety z tego powodu rzadko podejmowanym. Na studiach pedagogicznych zwykle nie poświęca się mu dużo uwagi, tymczasem oceny mogą wpływać motywująco lub demotywującą i nie chodzi tylko o oceny rozumiane jako stopnie w dzienniczku. Tym samym młodzi nauczyciele wkraczają na drogę zawodową, często samodzielnie wypracowując sobie pewne modele zachowań, które mniej lub bardziej sprawdzają się w obecnej rzeczywistości.

Dlatego tak cenna jest każda publikacja, która podejmuje tematykę oceniania i stara się zgłębić temat pokazując nie tylko teoretyczne jego aspekty, ale również praktyczne zastosowanie. Taka właśnie jest książka pt. „Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, autorstwa Julii Magdaleny Karapudy – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja nie tylko pozwala na spojrzenie na nauczycielskie praktyki oceniania z różnych perspektyw, ale również skłania do autorefleksji i do doskonalenia organizacji oraz metod własnej pracy wychowawczej. Książka, adresowana jest tak naprawdę nie tylko do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale do wszystkich nauczycieli, którzy chcą się doskonalić i w pozytywny sposób wpływać na uczniów.

Książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”. Składa się z czterech rozdziałów, z czego pierwszy prezentuje teoretyczne założenia dotyczące oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. Poznamy dzięki niemu regulacje prawne dotyczące oceniania uczniów oraz zgłębimy temat oceniania opisowego w edukacji wczesnoszkolnej, rozróżniając m.in. trzy funkcje oceniania, a także wykorzystując w ocenianiu opisowym takie propozycje, jak znaczki, puzzle czy list przyjaźni. Z uwagi na fakt, iż ocenianie zachowania łączy się z procesami wychowania i kształcenia, przyjrzymy się również tematowi oceniania opisowego zachowania w procesie wychowania. Zajmiemy się ponadto kwestią nauczyciela w procesie oceniania zachowania – jego rolą, a także nauczycielskimi praktykami w tym zakresie. Autorka podkreśla tu, że ocena zachowania powinna być przedmiotem nauczycielskiej refleksji nad jakością procesu wychowania uczniów w klasie.

Kolejne trzy rozdziały stanowią raport z badań, w którym autorka dokonuje prezentacji i analizy materiału empirycznego. Zebrany materiał został uporządkowany według trzech obszarów (jednocześnie rozdziałów), tj.: nauczycielskich praktyk oceniania zachowania w pracy z uczniami, nauczycielskich praktyk informowania rodziców o ocenie zachowania ucznia, a wreszcie nauczycielskich praktyk w zakresie doskonalenia organizacji i metod własnej pracy wychowawczej. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wyodrębnienie dwóch nauczycielskich praktyk oceniania uczniów – przeczytamy o tym we wnioskach z badań, gdzie znajdziemy również rekomendacje dla nauczycieli, skłaniające do refleksji nad swoją pracą i wdrożeniem ewentualnych zmian.

Lektura książki zwraca uwagę na wpływ, jaki ocenianie ma na uczniów, na najtrudniejszą kwestię w ocenianiu, czyli obiektywizm, systematyczność i konsekwencje, a także na to, że ocenianie jest sztuką. Dlatego tak ważna jest świadomość nauczycieli, a następnie samoświadomość, jaki typ nauczycielskich praktyk (innowacyjno-wspierający czy raczej urzędniczo-upominający) stosujemy. Książka może stać się również impulsem do dalszego zgłębiania tematu.

QulturaSłowa Justyna G.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2023/11/julia-magdalena-karapuda-nauczycielskie.html

Napisz recenzje

Julia Magdalena Karapuda

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Interesuje się ocenianiem zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, pracami Henryka Rowida oraz uniwersalnością jego idei pedagogicznych, a także autoewaluacją pracy wychowawczej w praktyce szkolnej. Od 2020 roku zawodowo jest związana z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Julia Magdalena Karapuda

ISBN druk

978-83-8294-223-1

ISBN e-book

978-83-8294-280-4

Objętość

132 stron

Wydanie

I, 2023

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Słowo wstępne            

Rozdział 1
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Ku wspieraniu rozwoju ucznia  

1.1.    Ocenianie ucznia w świetle prawa oświatowego    
1.2.    Ocenianie opisowe w edukacji wczesnoszkolnej         
1.3.    Ocenianie opisowe zachowania w procesie wychowania    
1.4.    Nauczyciel w procesie oceniania zachowania ucznia       

Rozdział 2
Nauczycielskie praktyki oceniania zachowania w pracy z uczniami       

2.1.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie zapoznawania ucznia z zasadami współżycia społecznego, normami etycznymi i obowiązkami określonymi w statucie szkoły       
2.2.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie rozpoznawania stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie szkoły     
2.3.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie wartościowania respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie szkoły
2.4.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie informowania ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym obszarze     
2.5.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju       
2.6.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie motywowania ucznia do postępów w zachowaniu           

Rozdział 3
Nauczycielskie praktyki dostarczania rodzicom informacji o ocenie zachowania ucznia           

3.1.    Praktyki stosowane przez nauczycielki w zakresie dostarczania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w zachowaniu ucznia       
3.2.    Ocena zachowania na świadectwie szkolnym jako informacja dla rodziców i ucznia        

Rozdział 4
Nauczycielskie praktyki doskonalenia organizacji i metod własnej pracy wychowawczej        

4.1.    Autorefleksja, wymiana doświadczeń, współpraca ze specjalistami oraz zmiana w działaniu jako doskonalenie organizacji i metod włas­nej pracy wychowawczej    
4.2.    Nauczycielskie opinie o ocenianiu zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej     

Wnioski z badań i rekomendacje  

Podsumowanie    

Bibliografia  

Spis tabel

Podsumowanie

Istnieje wiele powodów, dla których teoria powinna być powiązana z praktyką edukacyjną. Nie inaczej jest w ocenianiu zachowania uczniów. Marian Nowak trafnie zauważa, że

[...] praktyka dostarcza doświadczenia, tzn. materiału koniecznego do opracowań pojęciowych, jest ważnym kryterium sprawdzania prawdziwości teorii, nie pozwala jej oderwać się od życia. Teoria z kolei ma dla praktyki znaczenie wyjaśniające, daje szerszą orientację, ułatwia przezwyciężenie trudności.

Dzięki współpracy między teoretykami a praktykami możliwy jest rozwój oraz wymiana wiedzy o edukacji. Działania podejmowane przez teoretyków i praktyków należą, zdaniem Alicji Korzenieckiej-Bondar, do jednej sieci, którą autorka nazwała siecią edukacji. Autorka podkreśla, że

[...] ważne jest, aby zmniejszyć dystans między poszczególnymi punktami w tej sieci przez zwiększanie częstości i intensywności interakcji; należy także dbać, aby nie przestały należeć do jednej sieci (teoria i praktyka osobno).

Mając na uwadze te rozważania, chciałam poznać jak najpełniejszy obraz nauczycielskich praktyk stosowanych w ocenianiu zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

Tematyka poruszona w niniejszej książce stanowi przejście od opracowania teoretycznego, systematyzującego wiedzę na temat oceniania opisowego, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania zachowania, do empirycznej eksploracji nauczycielskich praktyk oceniania zachowania uczniów. Następnie wiedza, która powstała w efekcie uzyskania bogatego materiału empirycznego, umożliwiła mi wyłonienie dwóch typów praktyk, a mianowicie typu innowacyjno-wspierającego oraz typu urzędniczo-upominającego. Przeprowadzona analiza wyników badania ujawniła zaniedbane obszary, które pojawiły się w typie praktyk urzędniczo-upominających. Obszary te dotyczyły nieudzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, kierowania się w pracy wychowawczej tropieniem i zauważaniem przede wszystkim niepowodzeń dziecka, braku motywowania ucznia do dalszych postępów w zachowaniu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zauważyłam konieczność nieustannego doskonalenia niezbędnej w ocenianiu zachowania uczniów nauczycielskiej sprawności, jaką jest refleksyjność. Zaprezentowane przeze mnie wyniki badania i podjęta próba sformułowania rekomendacji skierowanych do nauczycieli mogą stać się punktem wyjścia do dalszych naukowych dociekań dotyczących tej problematyki.

Pomimo świadomości tego, iż wyniki badań jakościowych, formułowane na podstawie doświadczeń celowo dobranej grupy nauczycielek uczestniczących w zogniskowanych wywiadach grupowych, obserwacji zajęć szkolnych, analizy świadectw i autoetnografii, nie mogą podlegać generalizacji, chcę jednak zwrócić uwagę, że mogą one stać się źródłem inspiracji do prowadzenia kolejnych eksploracji badawczych oraz przyczynić się do lepszego rozumienia oceniania zachowania uczniów. Tematyka nauczycielskich praktyk oceniania zachowa­nia uczniów w edukacji wczesnoszkolnej pozostawia wciąż otwarte pole do intelektualnych dociekań i poszukiwania praktycznych rozwiązań.

Podjęta przez autorkę problematyka oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej rzeczywiście nie była przedmiotem odrębnych studiów. Zapewne dlatego, że nie jest to ani komponent odrębnego przedmiotu kształcenia na tym poziomie edukacji, ani też wyodrębniona procedura dydaktyczna, skoro ma to być holistyczna pedagogia w szkolnictwie podstawowym. Zwrócenie jednak uwagi nauczycieli i ich edukatorów na stosowane przez wychowawców praktyki oceniania zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej jest potrzebne do ich analizy ze względu nie tylko na regulacje prawne, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania, by przekonać się, w jakim stopniu są one w ogóle zasadne czy wartościowe. [...]

W pełni zgadzam się z autorką, że warto było zbadać, jakie są działania praktyczne nauczycieli klas I−III w zakresie ocen zachowania dzieci [...] raport z badań jest bardzo cenny, ciekawy, wartościowy dla edukatorów nauczycieli wczesnej edukacji i dla samych nauczycieli. [...] Znajdziemy tu przykłady ciekawych, nowych podejść [...] nauczycielek do oceniania zachowania dzieci, ale też rozwiązań toksycznych, pseudowychowawczych.

Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło