Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty

Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty

ISBN: 978-83-7587-477-8
37,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego.

Ilość

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.

Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą stanowiły inspirację do podjęcia praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbiór adresujemy zwłaszcza do pedagogów, socjologów, polityków społecznych, osób doświadczających trudności w pracy zawodowej polegającej na profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia, jak również studentów nauk humanistycznych.

Ponadto, w monografii czytelnik znajdzie opracowania z zakresu aktywnej polityki społecznej: Elżbieta Trafiałek ”Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej. Halina Worach-Kardas „Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej”.

Jak również teksty zestawiające stare i nowe wyzwania pracy socjalnej, np. profesor Zofii Kawczyńskiej-Butrym a także o interwencji kryzysowej Bożeny Matyjas i artykuł Anny Kotlarskiej-Michalskiej nt. „Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery”.

Życzę Czytelnikom tej książki, aby jej lektura przyczyniła się do pogłębienia własnej wiedzy na temat działania w pracy socjalnej, kształcenia do niej i sposobów pozyskiwania sojuszników (sił ludzkich) w tych trzech, wyżej wymienionych przestrzeniach „pomiędzy”, a tym samym dała potwierdzenie sensu obranego kierunku kształcenia do tego pola aktywności.

Z wprowadzenia do książki prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Ewa Marynowicz-Hetka

O wielości przestrzeni refleksji nad praktyką pracy socjalnej/społecznej i wzajemności przepływu kontekstów praktyki i teorii – kilka uwag wprowadzenia

Wstęp

Część pierwsza

Próba refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej

Lech Witkowski

O dwoistościach autorytetu pracownika socjalnego (w kształceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego)

On Dualities of Authority of Social Worker (within Professional Education and as Practical Challenge)

Oksana Lytvak

Proces kształcenia pracowników socjalnych na Ukrainie w kontekście doświadczeń edukacyjnych w Polsce

Social Workers’ Training Process in Ukraine against the Backdrop of Polish Educational Experiences

Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Sarzyńska

Szkolenia szansą na rozwój pracowników socjalnych – rzeczywistość czy utopia?

Training as an Opportunity for Social Workers’ Development – Reality or Utopia?

Małgorzata Ciczkowska-Giedziuń

Kształcenie pracowników socjalnych do pracy z rodziną

Social Workers’ Education Towards Working with Families

Ilona Maria Mroczek

Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina

The Graduate Offer of Social Worker Training in Lublin

Część druga

Praca socjalna – w stronę aktywnej polityki społecznej

Elżbieta Trafiałek

Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej

The Social Worker in the Challenges of the Active Social Policy

Halina Worach-Kardas

Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej

Multi-sector Social Policy and its Implications for the Social Work

Tadeusz Kamiński

Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce

Political Contexts of Social Work in Poland

Marta Komorska

Praktyka pracy socjalnej w kontekście aktywnej polityki społecznej

The Practice of Social Work in Context of Active Social Politics

Magdalena Pakuła

Współdziałanie sektora pozarządowego i władz samorządowych Miasta Lublin w zakresie pracy socjalnej

The Cooperation between NGOs and the Lublin Municipality on Social Work

Anna Kanios

Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie w opinii pracowników socjalnych

Local Partnership for Socially Excluded Persons in the Opinion of Social Workers

Krystyna Faliszek, Ewa Leśniak-Berek

Praca socjalna w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w wojewodztwie śląskim

Social Work in System Projects of Social Welfare Centres in Śląskie Voivodeship

Część trzecia

Innowacyjne rozwiązania w obszarze pracy socjalnej

Zofia Kawczyńska-Butrym

Stare i nowe wyzwania pracy socjalnej

Old and New Challenges of Social Work

Bożena Matyjas

Interwencja kryzysowa jako nowa forma pomocy i wsparcia społecznego

Crisis Intervention as a New Form of Help and Social Support

Anna Jarkiewicz

Film dokumentalny jako narzędzie pracy socjalnej

Documentary Film as a Tool of Social Work

Mirosława Gawęcka

Nowe spojrzenie na pracę socjalną zorientowaną na rodzinę z perspektywy teorii systemowej i konstruktywizmu

A New Look at Family-orientated Social Work from the Viewpoint of Systems Theory and Constructivism

Barbara Sordyl

Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej – doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Family Migration as a New Realm of Social Work – Experience of the Personnel of the Social Welfare Centre in Andrychow

Anna Linka

Działania społeczne w społeczności wielokulturowej

Social Activity in Multicultural Community

Część czwarta

Praca socjalna – analizy wielokontekstowe

Piotr Sałustowicz

Praca socjalna – kolonializacja, etnizacja i transnacjonalizacja

Social Work – Colonialization, Ethnicization and Transnationalization

Anna Kotlarska-Michalska

Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery

Krzysztof Czekaj, Monika Zawartka-Czekaj

Potrzebne i niechciane obszary pracy socjalnej w polskim systemie pomocy społecznej. Nowe obszary w diagnozowaniu problemów społecznych w pomocy społecznej

Wanted and Unwanted Areas of Social Workin Polish Social Assistance System. New Areas in the Diagnosis of Social Problems in Social Assistance

Małgorzata Porąbaniec

Wykluczenie społeczne i marginalizacja mieszkańców bloków socjalnych a lokalna działalność pomocowa

Exclusion and Marginalization of Residents of Social Blocks and Local Aid Activity

Beata Szluz

Bezdomność jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej

Homelessness as the Challenge for the Modern Social Work

Urszula Kazubowska

Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej – aktualność i perspektywy

The Family as the Specific Space in the Social Work – The Topicality and Prospects

Karolina Klimek-Mirosław

Pedagogiczny wymiar aktywności pracowników socjalnych

Pedagogic Dimension of the Activity of Social Workers

Anna Piech

Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie

Forms of the Phenomenon Countering of Social Exclusion on an Example of Social Integration Centre “INTEGRO” in Lublin

Lorraine Filion

Międzynarodowe Stowarzyszenie francuskojęzyczne osób pracujących z rodzinami niepełnymi AIFI

Przewodnik dobrych praktyk w mediacji rodzinnej na odległość i międzynarodowej

Krzysztof Czekaj

Monika Zawartka-Czekaj

Nowy typ map problemów społecznych w badaniach pomocy społecznej w województwie śląskim

Wykaz autorów

Bibliografia

Opracowanie „Praca socjalna. Kształecenie-działanie-konteksty” to wartościowy materiał dydaktyczny dla studentów wszystkich trybów, nie tylko związanych stricte z pracą socjalną, ale również innych kierunków reprezentowanych w naukach społecznych (a nade wszystko nauk o wychowaniu).

„Na plan pierwszy wysuwają się wybrane problemy ogólne, dotyczące aspiracji i oczekiwań edukacyjnych, socjalnych i kulturowych współczesnej młodzieży oraz osób dorosłych oraz wybrane kwestie modnego w dobie współczesnej obiektu zainteresowań wielu badaczy, jakim staje się jakość życia, pomyślny dobrostan sytuacji indywiduum społecznego oraz zadawalająca sytuacja dotycząca partycypacji społecznej w dobie postępującej (jakże intensywnie) zmianie społecznej. Podejmując aktualne problemy wiążące się z rozwojem współczesnej pracy socjalnej, poszczególni Autorzy (zespół autorski liczy ponad 30 osób) nawiązują do często podejmowanej dziś problematyki - w wymiarze tak teoretycznym jak i praktycznym, jaką staje się jakość życia.

[…] Całą książkę zespala (integruje) głęboko humanistyczna perspektywa postrzegania podejmowanych problemów w kontekście przeobrażania współczesnych postindustrialnych środowisk lokalnych. Zamysł prezentacji jest wyjątkowo trafny i użyteczny, o wysokich walorach naukowych i dydaktycznych, a nade wszystko bardzo interesujący.[…]

[…] We współczesnej rzeczywistości edukacyjnej praca socjalna stała się jednym z dynamiczniej rozwijających się kierunków studiów akademickich. Wynika, to z konkretnego zapotrzebowania przygotowania odpowiednich kadr, zatrudnionych w różnego rodzaju instytucjach pomocowych. Praca socjalna jest jednym z instrumentów wspomagających obywateli by mogli aktywnie funkcjonować na optymalnym poziomie rozwoju psychospołecznego.

Książka jest pokłonem ostatniego Zjazdu (2009) Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Szkół Pracy Socjalnej: Warto napomknąć, iż za sprawą wieloletniej Przewodniczącej Stowarzyszenia (Profesor Ewy Marynowicz-Hetki) Zjazdy odbywają się od lat ze skrupulatną dokładnością corocznie, a liczne i interesujące referaty posiadają charakter zarówno teoretyczny jak i empiryczny. […]

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz – Winnicki profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło