• Obniżka
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

ISBN: 978-83-7587-443-3
34,29 zł
28,29 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą.

Wersja książki
Ilość

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić.

Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora.

Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej. Zawarte w tej pozycji zasoby wiedzy, źródła i obszerna literatura prezentowanych problemów, jak tez wielość podejść metodologicznych, a także szeroka gama sposobów prezentacji uogólnień, jak też staranne zarysowanie dawnych i równolegle nowych przestrzeni pracy socjalnej w różnych lokalnych środowiskach, (...), uzasadnia (...), że książka będzie ważną pedagogiczna pozycją.

Stanowi ona pewnego rodzaju "panoramę" problemów, trudności, dylematów jakie staja przed pracownikami socjalnymi dziś, w obecnych warunkach społecznych i ustrojowych. ukazuje, że praca socjalna to nie tylko praktyka działania ale także konieczność stawiania sobie pytań teoretycznych i szukania na nie odpowiedzi we wszystkich konkretnych sytuacjach.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-443-3

Wstęp

Część I Aksjologiczny kontekst pracy socjalnej

Ewa Kantowicz Między profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem – dylematy etyczne pracy socjalnej

Between professionalism and personal commitment: ethical dilemmas in social work

Ryszard Bera

Aksjologiczne aspekty pracy socjalnej

Axiological Aspects of Social Work

Józefa Matejek, Ewelina Zdebska

Etyczne podstawy funkcjonowania przyszłych pracowników socjalnych w zawodzie

Ethical Foundations for the Functioning of Prospective Social Workers

Teresa Zbyrad

Zawodowa deformacja idei pomagania – teoria a realia

The Professional Deformation of Idea of Help – The Theory and the Realities

Renata Franczak

Refleksje dotyczące etyki i aksjologii w kontekście pracy socjalnej

Reflections on Ethics and Axiology in the Context of Social Work

Joanna Konaszewska

Wartości moralne cenione przez pracownika socjalnego

Moral Values Cherished by the Social Worker

Część II Prakseologiczny wymiar profesjonalnej pomocy potrzebującym

Beata Krzesińska-Żach

Pracownik socjalny w przestrzeni życia dziecka chorego

A Social Worker in the Domain of a Sick Child’s Life

Edyta Siwińska

Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie

Social Worker in Face of Family During the Mourning

Anna Dąbrowska

Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi doświadczającymi uszkodzenia słuchu w środowiskach ich zamieszkania

Social Work with the Disabled Experiencing Hearing Impairment in Their Home Environment

Anna Weissbrot-Koziarka

Poradnictwo socjalne dla rodzin ubogich

Social Counselling for Poor Families

Anna Fidelus

Problemy interakcji w pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne

The Pathology of Interactions in Social Work with Ex-criminals

Joanna Rajewska de Mezer

Rola organów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu postępowi procesu demoralizacji nieletnich i pomocy w ich reintegracji społecznej (na przykładzie wychowanków opuszczających zakłady poprawcze)

The Role of Social Assistance Bodies in Counteracting the Process of Demoralization of Juveniles and Assistance in Their Reintegration into Society (for Example the Youth Leaving a Detention Centre)

Anna Dudak

Stowarzyszenie na rzecz obrony praw ojca jako instytucja świadcząca pomoc i wsparcie społeczne

The Association for Father’s Rights as an Institution Providing Social Assistance and Support

Renata Kowal

Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej

Vocational Advisor, Social Worker, Volunteer – Implementers of Social Work Objectives

Andrzej Różański

Obraz pracownika socjalnego – analiza treści tekstu w lokalnej prasie

An Image of the Social Worker – Analysis of the Content in the Local Press

Kamila Zdanowicz-Kucharczyk

Wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców

The Adult’s Sight on Street Child Agata Chabior

Funkcje klubu seniora – doniesienie z badań

Functions of the Senior’s Club – A Research Report

Część III Pomoc osobom i rodzinom w wymiarze prawnym i praktyce społecznej

Anna Kłos

Kształtowanie się przestrzeni pracy socjalnej w Polsce w minionym trzydziestoleciu – analiza doświadczeń praktycznych

Evolution of the Area of Social Work in Poland in the Past Thirty Years – An Analysis of Practical Experiences

Jakub Polanowski

Pojęcie pracy socjalnej w przepisach Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zagadnienia wybrane

The Notion of Social Work in the Provisions of the 12 March 2004 Social Assistance Act. Selected Problems

Małgorzata Wolska-Długosz

Rozmiary i formy pomocy społecznej wobec rodzin w kryzysie świadczone przez MOPR w Kielcach

Volume and Forms of Social Assistance to Families in Crisis Provided by the Municipal Centre for Family Assistance in Kielce

Lucyna Adamowska

Formy pomocy finansowej świadczone dziecku i rodzinie z tytułu zaopatrzenia społecznego. Świadczenia nienależnie pobrane

Forms of Financial Assistance Paid to a Child and a Family for Social Provision. Unduly Received Benefits

Bibliografia

Informacje o autorach

Zawarte w tej pozycji zasoby wiedzy, źródła i obszerna literatura prezentowanych problemów, jak też wielość podejść metodologicznych, a także szeroka gama sposobów prezentacji uogólnień oraz staranne zarysowanie dawnych i równolegle nowych przestrzeni pracy socjalnej w różnych lokalnych środowiskach [...] decydują o tym [...], że książka będzie ważną pedagogiczną pozycją.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Niemca

Myślę, że książka stanowi pewnego rodzaju „panoramę” problemów, trudności, dylematów, jakie stają przed pracownikami socjalnymi dziś, w obecnych warunkach społecznych i ustrojowych. Ukazuje, że praca socjalna to nie tylko praktyka działania, ale także konieczność stawiania sobie pytań teoretycznych i szukania na nie odpowiedzi we wszystkich konkretnych sytuacjach.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Przecławskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło