• Obniżka
Wprowadzenie do muzykoterapii

Wprowadzenie do muzykoterapii

ISBN: 978-83-7850-645-4
28,57 zł
23,57 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak to ważna pozycja na rynku wydawniczym, zwłaszcza dla pedagogów, ale i dla wszystkich zainteresowanych możliwościami wykorzystania potencjału muzykoterapii w odniesieniu do problemów swoich i swoich bliskich.

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Wątek filozoficzno-estetyczny posiada proweniencję starożytną: zgodnie z pitagorejską koncepcją harmonii, muzyka przywraca duszy zachwianą równowagę, czyniąc z niej element harmonii kosmicznej, jednak najsłynniejszą koncepcją estetyczną, rozważającą naturę muzyki, pozostaje do dziś dziewiętnastowieczna teoria Artura Schopenhauera, postrzegająca muzykę jako najczystszą formę Sztuki, jako wstęp/uwerturę do bytu wiecznego. Nie dziwi zatem, że, ze względu na jej zdolność do wpływania na emocje i postawę odbiorcy, muzyka urosła do rangi narzędzia terapeutycznego, w zależności od przyjętej koncepcji stając się medium i/lub terapeutą. Muzykoterapia przyjmuje charakter przede wszystkim psychoanalityczny oraz behawioralny i o tym, a także o innych aspektach terapii psychologicznej traktuje najnowsza książka Ludwiki Koniecznej-Nowak Wstęp do muzykoterapii. Ta znakomita praca należy wciąż jeszcze do prac pionierskich, gdyż muzykoterapia to dyscyplina stosunkowo młoda, nadal zbyt mało rozpoznana i opisana. Imponuje zawartość merytoryczna monografii: jej trzon stanowią rozważania na temat muzykoterapii dzieci i dorosłych (w tym osób starszych), jednak poprzedza go obszerna część teoretyczna, dająca nie tylko encyklopedyczny przegląd definicji, połączony z próbą redefinicji własnej, ale i przegląd typów i modeli terapeutycznych. Jak przyznaje sama Autorka, jej uwaga skupiła się przede wszystkim na muzykoterapii dzieci, w przypadku osób dorosłych dając jedynie przyczynek do dalszych rozważań szczegółowych, które wciąż jeszcze czekają na swego autora.

Wprowadzenie do muzykoterapii stanowi w pewnej mierze zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej, zatytułowanej Muzykoterapia a funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania, napisanej przeze mnie pod kierunkiem prof. Barbary Kamińskiej (przewód doktorski przeprowadzono na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, recenzenci: prof. Zofia Konaszkiewicz, prof. Katarzyna Krasoń).

184 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-645-4

Konieczna-Nowak Ludwika

Konieczna-Nowak Ludwika kierownik Zakładu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, muzykoterapeutka w Specjalnym Ośrodku-Wychowawczym im. ks. Leopolda Markiefki. Absolwentka studium podyplomowego z zakresu muzykoterapii we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w tej specjalności kształciła się także w School of Music University of Louisville (Kentucky, USA). Stopień naukowy doktora uzyskała w 2012 r., na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczyła w wielu konferencjach w kraju i za granicą, jest autorką szeregu publikacji. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół muzykoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Konieczna-Nowak Ludwika

ISBN druk

978-83-7850-492-4

ISBN e-book

978-83-7850-645-4

Objętość

116 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp  

Część I

Definicje, podstawy teoretyczne, modele, techniki

Wprowadzenie  

Przegląd definicji muzykoterapii    

Muzyka w muzykoterapii     

Podstawy teoretyczne muzykoterapii    

Perspektywa psychologiczna  

Psychofizjologia i neuronauki     

Estetyka  

Klasyfikacje działań muzykoterapeutycznych     

Sposoby oddziaływania w muzykoterapii    

Modele     

Techniki 

Komponowanie     

Improwizacja     

Wykonywanie/odtwarzanie     

Słuchanie    

Techniki łączone     

Część II

Organizacja procesu muzykoterapeutycznego

Wprowadzenie  

Rozpoznanie    

Cele, plany, realizacja, ewaluacja     

Część III

Muzykoterapia dzieci, dorosłych, osób starszych

Wprowadzenie      

Muzykoterapia dzieci i młodzieży     

Rozwój muzyczny dziecka       

Młodzież i muzyka – rola muzyki, preferencje muzyczne      

Muzykoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania        

Wprowadzenie       

Zaburzenia emocji i zachowania a niedostosowanie społeczne      

Zaburzenia emocji i zachowania a klasyfikacja psychiatryczna     

Typologia zaburzeń       

Przyczyny zaburzeń emocji i zachowania     

Muzykoterapia w zaburzeniach emocji i zachowania    

Cele, formy oddziaływania        

Praktyka muzykoterapeutyczna      

Stan badań       

Dorośli z zaburzeniami psychicznymi        

Wprowadzenie        

Charakterystyka zaburzeń       

Cele, formy oddziaływania        

Stan badań      

Muzykoterapia osób starszych       

Muzykoterapia zdrowych seniorów       

Wprowadzenie        

Cele, formy oddziaływania      

Stan badań    

Muzykoterapia w otępieniu    

Wprowadzenie 

Cele, formy działania  

Stan badań  

Bibliografia     

fragment

Jako dziedzina sztuk pięknych wpływająca na psychikę człowieka przez dźwięki, muzyka bezsprzecznie kojarzy się z harmonią, delikatnością, subtelnością i wyczuciem. Dobrodziejstwa te są szczególnie pożądane w sytuacji pogorszenia zdrowia oraz utraty dobrego samopoczucia, dlatego też skutecznym sposobem poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej okazało się oddziaływanie poprzez muzykę. Lekturą odpowiadającą na potrzeby odbiorców dotkniętych powyższymi problemami jest Wprowadzenie do muzykoterapii. Oddana do rąk czytelnika monografia została opracowana w sposób wyczerpujący, łatwy w odbiorze oraz interesujący. Zawarte w niej spostrzeżenia Ludwika Konieczna-Nowak oparła na swoich wieloletnich doświadczeniach jako pracownika naukowo-dydaktycznego (można więc być pewnym, że podane treści są sprawdzone).

Całość została podzielona na trzy zasadnicze części, w których znalazły się wiadomości związane zarówno z teorią, jak i praktyką. W części teoretycznej podano podstawowe definicje poruszonego zagadnienia; sklasyfikowano działania muzykoterapeutyczne; omówiono sposoby oddziaływania w muzykoterapii, modele oraz techniki (komponowanie, improwizacja, wykonywanie/odtwarzanie, słuchanie i techniki łączone). Dopiero po omówieniu zagadnień podstawowych skupiono uwagę na organizacji procesu muzykoterapeutycznego (cele, plany, realizacja, ewaluacja), a także poświęcono uwagę muzykoterapii dzieci, dorosłych oraz osób starszych (zdrowych i w otępieniu). W części tej nie zabrakło szczegółowego omówienia zaburzeń psychicznych, emocji i zachowania.

Wszystkie zagadnienia zostały opracowane skrupulatnie. Omawianie poszczególnych problemów rozpoczęto od ustaleń terminologicznych, po czym poprowadzono czytelnika poprzez klasyfikację do szczegółowego opisu oddziaływań terapeutycznych. Publikacja jest dość obszerna, dzięki czemu możliwym stało się usystematyzowanie wiedzy. Pomimo mnóstwa terminów specjalistycznych, napisana została językiem przystępnym i całkowicie zrozumiałym. Elementem dodatkowym są tabelki, ćwiczenia, programy oraz techniki muzykoterapeutyczne, a także liczne przypisy (w tekście) oraz obszerna bibliografia polsko- i obcojęzyczna wraz ze źródłami internetowymi.

W swojej monografii Ludwika Konieczna-Nowak kieruje zdobyte przez siebie doświadczenia w stronę studentów muzykoterapii oraz pedagogów-muzyków, spotykających w swojej pracy wychowanków z zaburzeniami emocji i zachowania. Każdy, kto sięgnie po publikację Impulsu, odnajdzie bogate materiały, z których bez wątpienia skorzysta.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,wprowadzenie-do-muzykoterapii,9998


Niewątpliwie zaniedbanym dzisiaj zarówno przez praktyków, jak i teoretyków obszarem pedagogiki jest muzykoterapia. Wynika to często z niezdawania sobie sprawy z potencjału, jaki ze sobą niesie, gdy jest właściwie wykorzystywana w pracy z dziećmi, młodzieżą, ale i ludźmi starszymi czy dorosłymi mającymi zaburzenia emocji i zachowania.

Niewątpliwie zaniedbanym dzisiaj zarówno przez praktyków, jak i teoretyków obszarem pedagogiki jest muzykoterapia. Wynika to często z niezdawania sobie sprawy z potencjału, jaki ze sobą niesie, gdy jest właściwie wykorzystywana w pracy z dziećmi, młodzieżą, ale i ludźmi starszymi czy dorosłymi mającymi zaburzenia emocji i zachowania. Warto mieć nadzieję, że bardzo rzetelna monografia naukowa autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak pod tytułem „Wprowadzenie do muzykoterapii” zmieni ten niesatysfakcjonujący stan rzeczy i przyczyni się do polepszenia jakości wychowania i prowadzenia specjalistycznych terapii.

Zastrzec należy, aby czytelnik nie dał się zwieść tytułowi. Nie jest to wszakże wprowadzenie do tematyki w tradycyjnym znaczeniu słowa. Mianowicie nie mamy do czynienia z pobieżnym czy powierzchownym zarysem właściwości muzykoterapii. Ludwika Konieczna-Nowak nie ograniczyła się wszakże do erudycyjnego przedstawienia – omówienia i krytycznego zinterpretowania – najważniejszych definicji, podstaw teoretycznych, modeli i technik (komponowania, improwizacji, wykonywania/odtwarzania, słuchania, technik łączonych) muzykoterapii. Bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu pokazała ich odniesienie do praktyki. Prezentacja dróg realizacji koncepcji teoretycznych będzie szczególnie pomocna dla początkujących pedagogów, którzy stoją przed wyzwaniem przeorientowania się: od teorii do praktyki.

Równie funkcjonalne, zwłaszcza dla ludzi poszukujących inspiracji lub wartościowych przykładów w obszarze muzykoterapii, będą propozycje dotyczące organizacji procesu muzykoterapeutycznego. Jedną z ich największych zalet jest fakt, iż uświadamiają jakie błędy nie mogą być popełniane przez terapeutów, jeśli nie chcą oni zaszkodzić swojemu pacjentowi. Tym samym autorka obaliła wiele stereotypów istniejących w powszechnej świadomości zbiorowej, które utrudniały pojęcie specyfiki, złożoności oraz istoty tegoż procesu. Wykazała się również niebywałą dociekliwością, a także precyzją w obszarze dążenia do jak najdoskonalszego stypizowania możliwych zaburzeń emocji i zachowania, ich przyczyn, sposobów, celów, form oddziaływania. Równie wnikliwie przedstawiła aktualny stan badań, odwołując do obszernej literatury, co pozwoli zainteresowanym tematyką czytelnikom na sięgnięcie wprost do źródeł po rozwinięcie wybranych kwestii.

Bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że książka ta pozwala na skorzystanie z cennych porad, a tym samym uniknięcie błędów. Ludwika Konieczna-Nowak wszakże wiele uwagi poświęca na wyjaśnienie jak dokonywać rozpoznania przypadków, jakie strategie obierać, w jaki sposób oceniać postępy i – w razie potrzeby – modyfikować proces muzykoterapeutyczny po to, aby zmaksymalizować jego pozytywne skutki i zminimalizować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych czy braku efektów. Docenić warto to, iż autorka ma świadomość istnienia potrzeby indywidualnego dostosowywania terapii, to znaczy takiego, które uwzględnia unikalne cechy psychofizyczne pacjentów. Niemniej ukazuje przydatne w pracy schematy możliwości stosowania muzykoterapii w kontekście wyodrębnionych grup wiekowych. To z kolei dokładnie uzmysławia typowość wyzwań stojących przed terapeutą podejmującym się udzielania pomocy. Może stać się testem przed podjęciem decyzji o dalszym rozwoju zawodowym adeptów pedagogiki.

Książka autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak pod tytułem „Wprowadzenie do muzykoterapii” to ważna pozycja na rynku wydawniczym, zwłaszcza dla pedagogów, ale i dla wszystkich zainteresowanych możliwościami wykorzystania potencjału muzykoterapii w odniesieniu do problemów swoich i swoich bliskich. Niewątpliwie pozwala na zrozumienie szansy, jaką stanowi ona dla człowieka, niezależnie od jego wieku. Jest to zatem wartościowa lektura, którą gorąco się poleca.

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11516/ludwika-konieczna-nowak-wprowadzenie-do-muzykoterapii


Książkę oceniam wysoko i uważam, że jest ze wszech miar pożądana na polskim rynku wydawniczym. […] Praca […] ma charakter zwartego wprowadzenia do muzykoterapii. Zwartego, ale nie powierzchownego. Autorka posiada bowiem umiejętność porządkowania wiedzy, syntetycznego myślenia oraz precyzyjnego formułowania uogólnień, podsumowań i wniosków. Zna literaturę z zakresu muzykoterapii i umiejętnie do niej odsyła, dając czytelnikowi możliwość pogłębienia wiedzy w interesującym go zakresie.

Z recenzji dr hab. B. Kamińskiej, prof. UMFC

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło