• Obniżka
Edukacja małego dziecka. Tom 11

Edukacja małego dziecka. Tom 11

ISBN: 978-83-8095-182-2
37,90 zł
27,90 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 29,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teoretyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w perspektywie kształcenia młodych pokoleń i budowania wartościowego społeczeństwa.

Ilość

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teoretyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w perspektywie kształcenia młodych pokoleń i budowania wartościowego społeczeństwa. W szerszej perspektywie – dotyczą dylematów kształcenia nauczycieli.

W części pierwszej – Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podejmują ważne kwestie związane z budowaniem autorytetu nauczyciela, ze stylami i metodami jego pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach, jak i szkołach. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artykułach na sposoby ich rozpoznania oraz uwzględniania w praktyce pedagogicznej. Podkreślają wagę właściwej komunikacji między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Przedstawiają możliwości wdrożenia w polskich szkołach wartościowych koncepcji i systemów kształcenia, mniej lub bardziej znanych w światowych systemach edukacyjnych.

Teksty zawarte w części drugiej, zatytułowanej Rodzic – dziecko – nauczyciel w aktualnej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej, odnoszą się do zagadnienia współpracy rodziców (i rodziny) z nauczycielami pracującymi w przedszkolach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciństwa spędzanego w rodzinie, przedszkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przedstawiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przedszkola, podjęciem przez nie obowiązku szkolnego oraz ich poglądy na temat osoby nauczyciela. Podjęto wątek zmiany w komunikacyjnej przestrzeni edukacji, a także problematykę uwarunkowań i implikacji współczesnego wychowania w rodzinie w kontekście „zatracenia” w cyberprzestrzeni czy nieharmonijnego rozwoju dzieci oraz zagadnienie kryteriów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie. 

Oddając do rąk Czytelników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczynkiem do podjęcia lub pogłębienia badań nad dzieciństwem i edukacją małego dziecka.

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka96 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Szuścik Urszula

Szuścik Urszulaadiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.


Ogrodzka-Mazur Ewa

prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie


Oelszlaeger Beata

Oelszlaeger Beata Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji na uniwersytecie Śląskim, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Przez 13 lat pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, prowadząc klasy freinetowskie. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z podmiotowością uczniów klas młodszych w edukacji.

Opublikowała liczne artykuły na temat praktycznych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej oraz problemu aktywnego uczenia się.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Szuścik Urszula, Oelszlaeger Beataa, Ogrodzka-Mazur Ewa

ISBN druk

978-83-8095-182-2

ISBN e-book

Objętość

298 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie 

Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji

Małgorzata Zalewska-Bujak

Nauczyciel – między autorytetem a autorytaryzmem 

Marzenna Magda-Adamowicz

Style pracy nauczyciela w edukacji dziecka 

Soňa Kariková, Miroslav Krystoň

Identifikácia vzdelávacích potrieb krajanskȳch učiteľov 

Anna Przybylska-Zielińska

Refleksje o rzeczywistych warunkach pracy współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

Aleksandra Minczanowska, Alicja Hruzd-Matuszczyk

W poszukiwaniu wzoru osobowego nauczyciela w toku studiów pedagogicznych (doniesienie z badań przyszłych pedagogów) 

Beata Žitniaková

Gurgová  Perfekcionistické dieťa v škole 

Bożena Marzec

Zachęcanie przedszkolaków do samodzielności w świetle wyników ewaluacji zewnętrznej 

Anna Gaweł 

Rola nauczyciela w rozwoju twórczej postawy dziecka 

Wanda Banaszewska, Izabella Gorczyca, Joanna Górecka

Podejście konstruktywne w perspektywie możliwości i potrzeby zmian paradygmatu kształcenia

Magdalena Kapias 

Dialogiczność w przestrzeni przedszkoli rodzinnych 

Aneta Czerska

Duńska szkoła postrzegana z perspektywy nauczycieli, uczniów i rodziców 

Rodzic – dziecko – nauczyciel w aktualnej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Czas dzieciństwa – wybrane wyniki badań 

Barbara Lulek

Adaptacja – aktywizacja – animacja. O strategiach rodzicielskiego działania w edukacji małego dziecka 

Elżbieta Marek, Tatiana Kłosińska

Udział rodziców w edukacji dziecka (w świetle analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego)

Lenka Ďuricová, Andrea Smolková

Osobnosť učiteľa v predprimárnom vzdelávaní z pohľadu rodičov 

Gabriela Piechaczek-Ogierman

Dylematy rodziców dzieci sześcioletnich związane z rozpoczęciem obowiązku szkolnego 

Eugenia Rostańska

Doświadczanie zmian w komunikacyjnej przestrzeni edukacyjnej 

Małgorzata Przybysz-Zaremba

„Zatracenie” w cyberprzestrzeni jako atrybut współczesnego wychowania w rodzinie – wybrane uwarunkowania i implikacje 

Leokadia Szymczyk

Oczekiwania rodziców wobec edukacji dziecka w wieku przedszkolnym 

Bożena Grzeszkiewicz

Dziecko w środowisku dwujęzycznym 

Jolanta Suchodolska

Diagnoza dziecka o nieharmonijnym rozwoju – ważne kryteria oceny warunków rozwoju w rodzinie 

Informacja o autorach 

fragment

Nauczyciele i rodzice jako edukatorzy, wychowawcy oraz opiekunowie dzieci są poddawani nieustannym próbom w coraz to szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany, m.in. o charakterze cywilizacyjnym, społecznym, kulturowym, technologicznym i edukacyjnym, stały się dla nich swoistymi wyzwaniami, tak więc obie strony edukacji podejmują szereg czynności i działań mających na względzie dobro dzieci, ich wszechstronny rozwój. Współpraca nauczycieli i rodziców, w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, odbywa się m.in. przez poznanie intelektualnych potrzeb wychowanków i stwarzanie warunków do ich realizacji, dostarczanie dzieciom właściwych wzorców osobowych do naśladowania, wdrażanie ich do podejmowania samodzielnych działań. Wraz z dziećmi nauczyciele i rodzice urzeczywistniają ideę trójpodmiotowości – zadanie wyznaczone do realizacji przez szkołę w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Autorzy tekstów zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu podejmują dyskusję nad tymi właśnie obszarami edukacji i wychowania – w przedszkolu, w szkole i w domu...

Informacja o autorach

Wanda Banaszewska, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Aneta Czerska, dr, Instytut Rozwoju Małego Dziecka, Warszawa

Lenka Ďuricová, mgr, PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Anna Gaweł, mgr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Izabella Gorczyca, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Bożena Grzeszkiewicz, dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

Joanna Górecka, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Alicja Hruzd-Matuszczyk, mgr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Magdalena Kapias, mgr, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Soňa Kariková, prof. PhDr., PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Tatiana Kłosińska, dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Miroslav Krystoň, Prof. PaedDr., CSc., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Barbara Lulek, dr, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny

Marzenna Magda-Adamowicz, dr hab., prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Elżbieta Marek, dr, Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Kraków

Bożena Marzec, dr, Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Nauk Stosowanych, Dąbrowa Górnicza

Aleksandra Minczanowska, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Gabriela Piechaczek-Ogierman, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Anna Przybylska-Zielińska, mgr, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Bydgoszcz

Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr hab., prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, Warszawa

Eugenia Rostańska, dr hab., prof. nadzw., Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Nauk Stosowanych, Dąbrowa Górnicza

Andrea Smolková, Bc., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Jolanta Suchodolska, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Urszula Szuścik, dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Leokadia Szymczyk, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Katowice

Małgorzata Zalewska-Bujak, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Beata Žitniaková Gurgová, prof. PhDr., PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło