Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego

ISBN: 978-83-8095-741-1
20,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Celem pracy jest przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego.

Wersja książki
Ilość

Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą, np. w młodzieżowych domach kultury czy klubach, to trudno nie uznać, że oczekiwania i nadzieje, jakie wiąże się z działalnością szkoły w zakresie rozwijania zdolności, są zrozumiałe i w pełni naturalne. Ale trzeba też przyznać, że te nadzieje i oczekiwania spełnione są jak dotąd w skromnym stopniu. To zaś skłania do poszukiwania lepszych niż obecnie stosowane sposobów kształcenia szkolnego uczniów zdolnych.

Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na powyższe zagadnienia, jak i przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego. Badaniami objęte zostały gimnazja będące osobnym szczeblem kształcenia, nazywanym ponadpodstawowym, skupiające młodzież w istotnym dla niej samej etapie rozwojowym, okresie adolescencji, w którym tempo zdolności umysłowych bardzo się zmienia (wzrasta bądź maleje) i tym samym wymaga stymulacji.

W I rozdziale pracy chcę zwrócić uwagę na szerokie rozumienie pojęć zdolności i ucznia zdolnego oraz przedstawić krótki rys historyczny koncepcji i sposobów kształcenia ucznia zdolnego (rozmaitych metod, środków i form organizacyjnych nauczania i uczenia się) w wielu krajach, które porównam z naszym krajem.

W II rozdziale pracy, opierając się na literaturze oraz wynikach badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących zagadnienia sposobów czy strategii kształcenia uczniów zdolnych, przedstawiam możliwości zaspokajania potrzeb uczniów zdolnych we współczesnej szkole pod kątem uwarunkowań dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności zaspokajania potrzeb ucznia zdolnego w świetle obowiązującego prawa oświatowego przez zajęcia prowadzone na podstawie szeroko pojętej zasady indywidualizacji, dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb, programów indywidualnego kształcenia, zróżnicowanie treści, metod i form pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej oraz przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem zdolnym.

Kolejne rozdziały pracy stanowią plan i charakterystykę terenu badań, ich przebieg, wyniki i wnioski. Wyjaśniam zarówno fakty wykryte w trakcie badań, jak i dokonuję oceny oraz określam oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze pod kątem pracy z uczniem zdolnym; ustalam również wskazówki do praktyki szkolnej.

Prezentowana publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skoncentrowano się w niej na założeniach teoretycznych i metodologicznych oraz analizie jakościowej i ilościowej wyników badań empirycznych. Stanowiły one podstawę sformułowania wniosków dotyczących praktyki edukacyjnej w zakresie podejmowania takich działań dydaktycznych, które zaspokajając potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, nie zmarnują ich talentów.

300 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-741-1

Hłobił Agnieszka

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2008 roku obroniła rozprawę doktorską: „Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego”, na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Hłobił Agnieszka

ISBN druk

978-83-7587-570-6

ISBN e-book

978-83-8095-741-1

Objętość

168 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział 1

Zdolności i kształcenie ludzi zdolnych w świetle dotychczasowych badań

1.1. Analiza pojęcia zdolności

1.2. Teorie inteligencji i twórczości

1.3. Analiza podstawowych pojęć o uczniach zdolnych

1.4. Koncepcje i sposoby kształcenia uczniów zdolnych Krótki rys historyczny

Rozdział 2

Modelowe założenia rozwijania zdolności ucznia

2.1. Podstawa prawna opieki nad uczniem zdolnym MENiS oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów MENiS

2.2. Zróżnicowane treści i programy kształcenia w pracy z uczniem zdolnym

2.3. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym 2.4. Funkcje nauczyciela i ucznia zdolnego w procesie kształcenia

Rozdział 3

Metodologiczne podstawy badań

3.1. Cele badań, problemy i hipotezy badawcze

3.2. Charakterystyka zmiennych i wskaźników

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Organizacja, przebieg i teren badań

Rozdział 4

Charakterystyka terenu badań

4.1. Charakterystyka badanych szkół

4.2. Charakterystyka badanych uczniów

4.3. Charakterystyka badanych nauczycieli

Rozdział 5

Analiza wyników badań własnych

5.1. Dokumentacja szkolna i zapisy regulujące podejmowanie działań mających na celu rozwijanie zdolności uczniów

5.2. Sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych przez nauczycieli

5.3. Nauczycielskie przygotowanie i planowanie lekcji z uczniem zdolnym

5.4. Metody i formy pracy lekcyjnej sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów

5.5. Formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych sprzyjające rozwijaniu zdolności uczniów

5.6. Motywowanie uczniów do nauki szkolnej przez nauczycieli

5.7. Wdrażanie uczniów do samokształcenia przez nauczycieli

Zakończenie i wnioski

Załączniki

Bibliografia

Fragment

Przytoczone w pracy założenia tworzenia programów kształcenia uczniów uzdolnionych uzmysławiają nam, że jednolity program i plan kształcenia uczniów uzdolnionych w Polsce nie jest przystosowany do potrzeb społeczeństwa, które szumnie nazywa się społeczeństwem wiedzy. Programy kształcenia ucznia zdolnego i uzdolnionego wymuszają poniekąd opracowanie metod i form pracy z tym uczniem. Autorka, wymieniając różne metody i formy pracy: problemowe, sytuacyjne, inscenizacyjne, dyskusji, badawcze itp., zwraca uwagę, że w naszym systemie szkolnym szczególnie preferuje się metodę problemową. Stąd też dużo miejsca jej poświęca. Nie pomija też nauczania wielopoziomowego i metody programowanej. Wykazała, że pomiędzy metodami problemowymi i rozwojem intelektualnym ucznia zdolnego jest ścisły związek. Powinien więc nauczyciel być zainteresowany ich stosowaniem w procesie kształcenia.

Z recenzji prof. dr. hab. Ignacego Kuźniaka

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło