Rusz się człowieku: program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Rusz się człowieku: program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

ISBN: 978-83-8095-374-1
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja Rusz się człowieku pomoże sobie o nim przypomnieć, pomoże zadbać o jego realizację, ale też wesprze nauczyciela, by nie zagubił się w gąszczu edukacyjnych wymogów czy formalnych niuansów.

Wersja książki
Ilość

Cały PROGRAM do Wychowania Fizycznego dla szkół podstawowych zatytułowany Rusz się człowieku autorstwa Urszuli Kierczak składa się z dwóch części: 1. podręcznika + 2. planu pracy.

Podręcznik - program oparty na podstawie programowej dostępny jest w wersji elektronicznej (zawierający pierwszy etap I-III i drugi etap IV-VIII).

Natomiast Plan pracy (czyli rozkłady materiałów) oraz przedmiotowe systemy oceniania dla klas IV i VII dostępne są odpłatnie również w wersji elektronicznej (e-book w formacie PDF) na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls.

Polecamy j/w równocześnie (do podręcznika) Plan pracy - rozkłady materiałów dla klasy IV i VII w wersji elektronicznej ebook zawierające: (PDF z możliwością pełnego wykorzystania i dostosowania do własnych programów).

Z recenzji:

"Rusz się człowieku...", to książka którą powinien poznać każdy nauczyciel wychowania fizycznego w naszym kraju. Poznać, a następnie przełożyć jej treść na swoją lekcyjną codzienność, gdyż dzięki temu nasze dzieci będą nie tylko chętniej uczęszczać na zajęcia w-fu, ale też i dysponować lepszą sprawnością fizyczną i - co najważniejsze, zdrowiem. To doskonała pomoc dydaktyczna, łącząca w sobie fachowość z atrakcyjnością, co wcale nie zdarza się tak często... [...]

Nauczyciel, opierając się na dostępnych materiałach oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, powinien samodzielnie opracować dokumenty pracy, w tym własne lub zmodyfikowane programy nauczania, plany pracy i zasady oceniania. Dlatego jako autorka programu „Rusz się człowieku” zezwalam na jego modyfikowanie w zakresie treści, wymagań i metod realizacji z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej. W sytuacji gdy nauczyciel zdecyduje się na zmodyfikowanie, powinien przy zgłoszeniu do dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w szkole tego programu załączyć następujące oświadczenie:

Program „Rusz się człowieku” autorstwa Urszuli Kierczak został zmodyfikowany przez: [imię i nazwisko nauczyciela] w zakresie: treści/metod/form pracy/wymagań z zachowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań zawartych w obowiązującej podstawie programowej wychowania fizycznego.

Życzę wszystkim nauczycielom, którzy zdecydują się na pracę pedagogiczną według przedstawionego w książce mojego programu nauczania wychowania fizycznego, pełnej satysfakcji własnej i uczniów z wyników edukacyjnych.


Nauczanie i wychowanie powinno być spójne i ciągłe na wszystkich etapach edukacji, dlatego program nauczania „Rusz się człowieku” jest doskonałą pod tym względem koncepcją kształcenia w dziedzinie wychowania fizycznego.

Program „Rusz się człowieku” jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej.

Podstawa programowa wyznacza rolę i zadania szkoły, cele kształcenia, ogólny zakres umiejętności i kompetencji oraz wymagania ogólne i szczegółowe w formie treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów w danym etapie edukacyjnym.

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań z podstawy programowej, wskazuje metody i formy pracy nauczyciela, konieczne pomoce dydaktyczne, które służą realizacji celów kształcenia.

Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który powinien być spójny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Program nauczania musi być możliwy do realizacji, dostosowany do bazy dydaktycznej, posiadanego sprzętu, bazy sportowo-rekreacyjnej oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Wdrażane treści powinny uwzględniać potrzeby obiektywne (rozwojowe) oraz subiektywne (zainteresowania) uczniów, być efektem diagnozy osobniczej i grupowej, a także zawierać sugestie rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów. Stosowane metody realizacji treści muszą być adekwatne do poziomu rozwoju motorycznego, fizycznego, intelektualnego i psychicznego uczniów oraz ich wieku i płci.

Planowanie pracy jest podstawą skutecznego działania; nauczanie nie może opierać się na improwizacji, ale być starannie przemyślane i zaplanowane. Opierając się na programie nauczania, nauczyciel opracowuje roczne plany pracy dla poszczególnych klas, które porządkują wszystkie działania dydaktyczno-wychowawcze. Treści przewidywane do realizacji powinny mieć względem siebie układ spiralny, być kontynuacją i rozbudowaniem tego, co uczeń osiągnął na etapie wcześniejszym, powtarzając poszczególne zadania edukacyjne na coraz wyższym poziomie. Stopniowo wprowadzane nowe umiejętności i wiadomości muszą być dostosowane do możliwości uczniów. Spiralne ułożenie realizacji treści pozwala na utrwalanie i doskonalenie nabywanych umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz harmonijny rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Nowa podstawa programowa wpisuje się we współczesną koncepcję kultury fizycznej jako działanie zmierzające do ukształtowania człowieka podejmującego świadome decyzje w trosce o swoje ciało. Podkreśla funkcje edukacyjne, zdrowotne i rozwojowe wychowania fizycznego. Zajęcia wychowania fizycznego powinny przygotować uczniów do dokonywania odpowiedzialnych, świadomych wyborów związanych z własnym zdrowiem, prowadzić do wykształcenia nawyku bezpiecznej aktywności fizycznej, wdrożyć do zdrowego stylu życia, a także przekazać podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie własne i innych.

Prezentowany w niniejszej publikacji program nauczania „Rusz się człowieku” zyskał pozytywne opinie specjalistów z metodyki i dydaktyki oraz przede wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego. Nie jest gotowym przepisem działania, stanowi jedynie propozycję realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Nowa podstawa programowa

Cele kształcenia oraz treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356). Nauka w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia.

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

Podstawa programowa określa cele kształcenia w szkole podstawowej, najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły.

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

I etap edukacyjny – klasy I–III

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Na tym etapie kształcenie ukierunkowane jest na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka, wspieranie jego pełnego i harmonijnego rozwoju oraz umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości. Organizacja zajęć powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych, umożliwiać nabywanie doświadczeń, wspierać aktywność oraz rozwijać nawyki i zachowania odpowiednie dla poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i innych, zaradność, samodzielność, sprawność fizyczna, odpowiedzialność, poczucie obowiązku. Edukacja wczesnoszkolna powinna umożliwić także poznanie wartości i norm społecznych, kultury narodowej, kultury innych narodów, wartości środowiska przyrodniczego. Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej nie jest podzielone na przedmioty, jednak wyznaczone zostały następujące obszary: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, edukacja językowa (język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język regionalny), wychowanie fizyczne i etyka.

Cele kształcenia jako wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zachowania, sprawności, umiejętności i wiedzy są podstawą rozwoju i edukacji na drugim etapie kształcenia. Cele kształcenia zostały podzielone na cztery obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. W sferze wychowania fizycznego ogólne cele kształcenia opisane w podstawie programowej przewidują, że uczeń osiąga:

1) sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji;

2) świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;

3) umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;

4) umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych;

5) umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

II etap edukacyjny – klasy IV–VIII

Na tym etapie edukacyjnym materiał dydaktyczny podzielony został na przedmioty nauczania. Podstawa programowa dla każdego przedmiotu osobno określa cele kształcenia jako wymagania ogólne oraz treści kształcenia zapisane w formie wymagań szczegółowych. Dla II etapu edukacyjnego podstawa programowa z wychowania fizycznego podaje pięć celów kształcenia jako wymagania ogólne:

I. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.

II. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

III. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.

IV. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

V. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).


Treści kształcenia opisane jako wymagania szczegółowe podzielone zostały na pięć bloków tematycznych, takich jak:

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.

2. Aktywność fizyczna.

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

4. Edukacja zdrowotna.

5. Kompetencje społeczne.


Cztery pierwsze bloki przyporządkowane są do trzech etapów nauczania:

I etap: klasa IV,

II etap: klasy V i VI,

III etap: klasy VII i VIII.


Piaty blok tematyczny określa, jakie cechy charakteru i umiejętności społeczne mają być wykształcone u uczniów w czasie całego II etapu nauczania (od klasy IV do VIII). Szkoła musi zapewnić warunki do realizacji wymagań ogólnych i szczegółowych wymienionych w podstawie programowej. Podstawa programowa opisuje holistyczne i perspektywiczne oddziaływanie wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

401 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-374-1

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie. Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-8095-351-2

ISBN e-book

978-83-8095-374-1

Objętość

98 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

WARUNKOWANIA PRAWNE ZMIAN W NAUCZANIU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – WRZESIEŃ 2017 ROKU

Nowy system edukacji Nowa podstawa programowa

    Pierwszy etap edukacyjny: klasy I–III

    Drugi etap edukacyjny: klasy IV–VIII

Nowy system organizacji zajęć wychowania fizycznego

Nowe zasady oceniania


„RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” – PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wstęp

Ogólne cele kształcenia

Procedury osiągania celów

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla klas I–III (nauczanie wczesnoszkolne)

    Cele szczegółowe

    Założenia realizacji programu

    Treści nauczania i wymagania szczegółowe

        Higiena osobista i zdrowie

        Sprawność motoryczna

        Formy rekreacji i sportu

Ocenianie z wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla klas IV–VIII

Cele szczegółowe Założenia realizacji programu

Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia

    Etap I: klasa IV

         Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

         Aktywność fizyczna

         Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

         Edukacja zdrowotna

    Etap II: klasy V–VI

         Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

         Aktywność fizyczna

         Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

         Edukacja zdrowotna

    Etap III: klasy VII–VIII

        Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

         Aktywność fizyczna

         Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

         Edukacja zdrowotna

     Zajęcia do wyboru

         Zajęcia sportowe – piłka ręczna

         Zajęcia sportowe – piłka nożna

         Zajęcia sportowe – koszykówka

         Zajęcia sportowe – piłka siatkowa

         Zajęcia sportowe – pływanie

         Zajęcia sportowe – lekkoatletyka

         Zajęcia sportowe – narciarstwo

         Zajęcia sprawnościowo-zdrowotne. Rekreacja

         Zajęcia taneczne

         Zajęcia aktywnej turystyki

Uwagi o organizacji zajęć do wyboru

    Ocenianie z wychowania fizycznego na II etapie kształcenia – klasy IV–VIII

Warunki i sposób realizacji programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku” w szkole podstawowej

Ważniejsze obowiązujące akty prawne związane z oświatą – stan z 10 lipca 2017 rok

fragment

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszuli Kierczak to wyjątkowo tęsknie wyczekiwana pozycja. Na czym polega jej wyjątkowość? Urszula Kierczak należy do najbardziej rozpoznawalnych autorów w Impulsie, jej programy wychowania fizycznego (kolejno: dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej) od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Najnowsza, jeszcze gorąca publikacja zawiera natomiast zestaw propozycji dla nowej – zreformowanej – szkoły podstawowej, a więc m.in. dla objętej nowym programem klasy czwartej oraz dla właśnie utworzonych klas siódmych i ósmych, zgodne z tegorocznym rozporządzeniem ministra edukacji. Wersja papierowa – podręcznik – zawiera program edukacyjny obowiązując od września 2017 i jest komplementarna z Planem pracy WF dla klasy IV i VII (nowa podstawa programowa) w formacie PDF, zawierającym rozkład materiału dla klas IV i VII (aby ułatwić czytelnikowi indywidualizację planów, PDF ma formę otwartą, a więc umożliwiającą dowolne modyfikacje) – plan pracy dla nauczyciela, ewaluację oraz zasady oceniania. Cele kształcenia oraz treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356). Śmiemy twierdzić, że ciężko o podobny pakiet na rynku wydawniczym, zatem nic dziwnego, że telefony w Impulsie od miesięcy się urywają.

źródło: AB


We wrześniu 2017 roku weszła w życie nowa podstawa programowa dla szkół. Zmianom podlega także nauczanie wychowania fizycznego. Rusz się człowieku to propozycja programu WF-u dla szkoły podstawowej z uwzględnieniem podziału na etap wczesznoszkolny (klasy 1-3) i późniejszy. Zawiera treści nauczania oraz przewidywane osiągnięcia uczniów w trzech aspektach: „Wiem" (teoretyczna wiedza), „Potrafię" (umiejętności praktyczne), „Jestem" (pożądane cechy charakteru i postawy, na przykład godzenie się z porażką).

Książka ma założenie szlachetne. Pomaga nauczycielowi WF-u ułożyć zajęcia tak, żeby zadbać o wszechstronny rozwój maluchów. Może dzięki temu nie dołączą one w dorosłym życiu do podgatunku ludzkiego „kanapowiec pospolity". Trzeba jednak pamiętać, że jest to praca dotycząca metodyki kształcenia, a więc napisana jest stylem pracy naukowej. Cytaty z dzienników ustaw, sporo terminologii, nie ma tu emocji znanych ze zmagań sportowych. Jest za to – niestety, dość smutny – obraz pracy nauczyciela w polskiej szkole. Mnóstwo bardzo szczegółowych wymagań, papierologia.

Łatwo w tym wszystkim zgubić podstawowy cel – dbanie o rozwój ruchowy młodzieży.

Publikacja Rusz się człowieku pomoże sobie o nim przypomnieć, pomoże zadbać o jego realizację, ale też wesprze nauczyciela, by nie zagubił się w gąszczu edukacyjnych wymogów czy formalnych niuansów.

dr Kalina Beluch
źródło: https://www.granice.pl/recenzja/rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej/25340

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło