• Obniżka
Edukacja dla przedsiębiorczości

Edukacja dla przedsiębiorczości

ISBN: 978-83-8294-245-3
55,24 zł
41,24 zł Oszczędzasz: 14,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 45,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 44,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Niniejsza monografia dotyczy znaczącego dla współczesnego społeczeństwa obszaru kształcenia – edukacji dla przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość sprzyja bowiem świadomemu, aktywnemu uczestnictwu jednostek w zmieniających się realiach życia społecznego...

Wersja książki
Ilość

Z recenzji dr. hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ

Z punktu widzenia społeczno­-edukacyjnego i ekonomicznego publikacja stanowi niezaprzeczalny wkład w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych naukach społecznych. […] Wartością opracowania jest zwłaszcza to, że udało się w nim uniknąć jednostronności w podejściu do zagadnienia przedsiębiorczości. Wyraźnie widać, że Autorkom zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących.


Książka Edukacja dla przedsiębiorczości. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych ukazuje szerszy kontekst realizacji tego rodzaju edukacji z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Może więc uzupełnić wspomnianą lukę. Włączenie się w dyskurs i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, jak edukować studentów – przyszłych nauczycieli w toku studiów, aby efektywnie przygotowywali dzieci w tym temacie, zrodziły konieczność rozpoznania, jak robią to inni. Sięgnięto do wzorców międzynarodowych, szczególnie fińskich. Finlandia od lat znajduje się na szczycie rankingów innowacyjności. Jest to efekt realizowanej konsekwentnie od 2004 roku strategii budowania przedsiębiorczej postawy Finów. W tym kraju nie tylko mówi się o potrzebie edukacji dla przedsiębiorczości, lecz także z powodzeniem prowadzi się ją na wszystkich etapach kształcenia, od edukacji małego dziecka po kształcenie uniwersyteckie. 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej został opisany proces prowadzący do opracowania koncepcji autorskiego programu edukacji dla przedsiębiorczości dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a w drugiej zaprezentowano ten program. 

Część pierwsza ma charakter wprowadzający i ukazuje zagadnienie przedsiębiorczości z dwóch perspektyw: funkcjonujących w literaturze przedmiotu teorii oraz badań własnych. Powstała na podstawie uzupełnionych i poszerzonych tekstów publikowanych przez autorki. 

W rozdziale pierwszym tej części dokonano konceptualizacji pojęcia przedsiębiorczości, ponieważ wielość definicji funkcjonujących w literaturze i ich wieloznaczność wymagały uporządkowania i dookreślenia. Wskazano przy tym na węższe i szersze znaczenie tego terminu, przy czym to drugie potraktowano jako punkt wyjścia do dalszych rozważań i uzasadniono w odniesieniu do edukacji dla przedsiębiorczości. Ze względu na istotę realizowanego projektu prześledzono następnie zapisy zawarte w dokumentach Unii Europejskiej traktujących o przedsiębiorczości. Wybrane dokumenty zostały omówione w układzie chronologicznym i poddane analizie. To pozwoliło zauważyć zmiany w podejściu do przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej, jakie się dokonały na przestrzeni lat 2003–2020 i miały znaczenie dla wytyczania kierunków edukacji w tym obszarze. Scharakteryzowano również tę kompetencję, uwzględniając takie grupy umiejętności, które według pracodawców zyskają w najbliższej przyszłości na znaczeniu. Znalazły się wśród nich: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętności samodzielnego zarządzania, współpraca, aktywne uczenie się, odporność, tolerancja na stres i elastyczność. W tym kontekście przywołano także Europejskie ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (EntreComp), w których ujmuje się ją jako kompetencję życiową, istotną zarówno dla rozwoju osobistego, samorealizacji, jak i znajdowania zatrudnienia i rozwijania kariery zawodowej. Takie też przyjęto podejście w niniejszym opracowaniu.

Rozdział drugi poświęcono przedsiębiorczości w edukacji. Składa się on z czterech podrozdziałów powstałych na bazie zrealizowanych przez autorki projektów badawczych. Ukazano tu konteksty stosowania pojęcia przedsiębiorczości w fińskiej i polskiej przestrzeni edukacyjnej (podrozdział pierwszy). Podczas omawiania wybranych dokumentów zwrócono uwagę na główne różnice w podejściu do przedsiębiorczości w obu krajach i wynikające z nich konsekwencje. W fińskiej edukacji mocno podkreśla się społeczny i obywatelski wymiar przedsiębiorczości; uwidaczniają się też pozytywny obraz przedsiębiorczości, przedsiębiorców i edukacji dla przedsiębiorczości. W Polsce te konotacje nie są tak jednoznacznie aprobujące. Do wniosków z tych badań odnoszono się w kolejnych projektach. W podrozdziale drugim zaprezentowano oczekiwania formułowane przez potencjalnych pracodawców (dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych – pierwszego etapu kształcenia) wobec zatrudnianych nauczycieli dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odnośnie do przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej. Na podstawie tych badań określono obszary kształcenia nauczycieli, które wymagają zmian, oraz wskazano kierunek tych zmian. W kolejnym podrozdziale został przybliżony projekt badawczy ukierunkowany na rozpoznanie postrzegania przedsiębiorczości i edukacyjnego kontekstu funkcjonowania tej kompetencji kluczowej przez nauczycielki przedszkoli i studentki – przyszłe nauczycielki. Badania potwierdziły, że brakuje im metodycznych kompetencji w zakresie edukacji dla przedsiębiorczości. Jednocześnie ukazały świadomość znaczenia rozwijania tego rodzaju umiejętności i zdolności zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i dzieci. Dzieci/uczniowie funkcjonują w dwóch przestrzeniach: rodzinnej i edukacyjnej, które wzajemnie się przenikają. W programie przygotowującym nauczycieli do realizacji edukacji dla przedsiębiorczości konieczne jest uwzględnienie współpracy ze środowiskiem rodzinnym. W końcowym podrozdziale dokonano więc z tej właśnie perspektywy oglądu rodziny jako przestrzeni rozwijania kompetencji przedsiębiorczości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W trzecim rozdziale zostały omówione teoretyczne ramy edukacji dla przedsiębiorczości, porównano sposoby jej organizacji na przykładzie Finlandii i Polski (podrozdziały pierwszy i drugi). W rezultacie stwierdzono, że w polskim systemie szkolnictwa edukacja dla przedsiębiorczości odbywa się niejako „przy okazji”, co uwidacznia się w organizacji i jakości nauczania / uczenia się w tym zakresie. Natomiast w Finlandii edukacja dla przedsiębiorczości stanowi spójną i przemyślaną konstrukcję na każdym etapie edukacji. W trzecim podrozdziale przeanalizowano ofertę edukacyjną kierowaną do studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z perspektywy możliwości rozwijania przedsiębiorczości jako umiejętności kluczowej w toku studiów w Polsce. Wyraźnie dało się dostrzec ukierunkowanie działań na rozwijanie umiejętności przydatnych nauczycielowi głównie w obszarze pracy dydaktyczno-wychowawczej. W programie studiów marginalnie uwzględniono umiejętności związane ze współpracą ze środowiskiem, działalnością organizacyjną i rozwojem zawodowym, które powinny być wprost łączone z postawą przedsiębiorczości. Poczynione analizy pozwoliły na uzupełnienie wniosków i przedstawienie rekomendacji dla kształcenia nauczycieli w omawianym zakresie – zawarto je w czwartym podrozdziale. Rekomendacje te stały się punktem wyjścia do opracowania koncepcji kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych prezentowanej w drugiej części monografii.

143 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-245-3

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Malinowska, Marta Kondracka-Szala

ISBN druk

978-83-8294-245-3

ISBN e-book

 

Objętość

220 stron

Wydanie

I, 2023

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie       
Bibliografia    

Część I
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa – perspektywa teoretyczna

Rozdział 1. Konceptualizacja pojęcia przedsiębiorczości      

Rozdział 2. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w przestrzeni edukacyjnej     
2.1. Konteksty zastosowania pojęcia przedsiębiorczości w fińskiej i polskiej edukacji       
2.2. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa nauczycieli przedszkoli  i edukacji wczesnoszkolnej w ujęciu pracodawców   
2.3. Przedsiębiorczość w ujęciu nauczycielek przedszkola i studentek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     
2.4. Rodzina jako przestrzeń rozwijania przedsiębiorczości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Rozdział 3. Edukacja dla przedsiębiorczości  
3.1. Teoretyczne założenia edukacji dla przedsiębiorczości     
3.2. Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii i Polski 
3.3. Rozwijanie przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej w toku studiów –  analiza oferty edukacyjnej  
3.4. Wnioski i rekomendacje dla kształcenia nauczycieli 

Bibliografia   

CZĘŚĆ II
Koncepcja edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Rozdział 1. Założenia koncepcji edukacji dla przedsiębiorczości w kształceniu nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych  
Rozdział 2. Inspiracje z istniejących koncepcji i podejść pedagogicznych   
Rozdział 3. Przez dobre praktyki i praktykę nauczycielską do przedsiębiorczości dzieci    

Bibliografia   

Zamiast zakończenia...     

Bibliografia    

Aneks 1. Przedsiębiorczość jako kompetencja osobowościowa współczesnego nauczyciela.
Koncepcja warsztatów Przywództwo edukacyjne w pracy nauczyciela  
Przedsiębiorczość nauczyciela a umiejętności przywódcze    
Umiejętności przywódcze jako składowa kompetencji przedsiębiorczości współczesnego nauczyciela – zakres tematyczny zajęć warsztatowych   
Przewodnik po ćwiczeniach dydaktycznych i zadaniach do samodzielnego treningu   
Bibliografia    
Aneks 2. Jak edukować dzieci ku przedsiębiorczości? Wybrane treści przedmiotu edukacja dla przedsiębiorczości z metodyką  

Bibliografia    

fragment

[…] podejmowanie działań edukacyjnych nastawionych na propagowanie kultury przedsiębiorczości i rozwój kompetencji o charakterze ogólnym, takich jak przedsiębiorczość, umiejętność krytycznego myślenia, przejawianie inicjatywy, zdolność rozwiązywania problemów i współpracy, staje się współcześnie niezwykle istotnym zadaniem. Tym bardziej że kształcenie w zakresie przedsiębiorczości to coś więcej niż tylko przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. […] Autorkom udało się właściwie usytuować kształcenie i przedsiębiorczość, co wbrew pozorom nie jest takie proste, chociażby ze względu na nieodzowność ciągłego i jednoznacznego akcentowania wspólnych i rozbieżnych zakresów treści. Dostrzegam w tym zabiegu – przede wszystkim merytorycznym – cenną płaszczyznę ukierunkowującą nauki społeczne (w ramach dyscyplin pedagogika oraz ekonomia i finanse) na wspólne wypracowywanie znaczących projektów naukowych […]. 

Z punktu widzenia społeczno­-edukacyjnego i ekonomicznego publikacja stanowi niezaprzeczalny wkład w dalszy rozwój i poszerzenie pól badawczych we współczesnych naukach społecznych. […] Wartością opracowania jest zwłaszcza to, że udało się w nim uniknąć jednostronności w podejściu do zagadnienia przedsiębiorczości. Wyraźnie widać, że Autorkom zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących.

Z recenzji dr. hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło