Pedagogika dla nauczycieli w praktyce

Pedagogika dla nauczycieli w praktyce

Podtytuł: Materiały metodyczne
ISBN: 978-83-8294-134-0
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Myślę, że dla tych, którzy uczą, jak uczyć, to pozycja obowiązkowa, a dla tych, którzy codziennie spotykają się z uczniami ciekawa podpowiedź, mogąca zmienić spojrzenie na otaczający ich szkolny świat.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka jest zbiorem ćwiczeń, zadań i materiałów dydaktycznych, przydatnych w kształceniu pedagogicznym studentów i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Autorka proponuje w niej aktywizujące sytuacje dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z pedagogiki dla nauczycieli oraz na zajęciach z innych przedmiotów na studiach stricte pedagogicznych (z dydaktyki, teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, i in.).

Ćwiczenia odnoszą się do podstawowych kompetencji profesjonalnego nauczyciela-wychowawcy klasy. Zadania polecane w książce mogą zrównoważyć nadmiernie teoretyczny model kształcenia nauczycieli, ponieważ – poza uczeniem umiejętności – wymagają od studentów pogłębionego analizowania zjawisk, samodzielności myślenia, konfrontowania teorii z rzeczywistością, krytycznej refleksji i inwencji twórczej.

Z uwagi na brak publikacji o charakterze praktycznym dotyczących kształcenia nauczycieli i pedagogów (w literaturze pedentologicznej dominują prace teoretyczne i badawcze, brak również czasopisma, które mogłoby być formą wymiany doświadczeń w tym zakresie), książka może być dużą pomocą zarówno dla początkujących nauczycieli akademickich, jak i dla starszych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne czy przeciwdziałać rutynie.

Materiały metodyczne
182 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-134-0

Dorota Pankowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychopedagogicznego kształcenia nauczycieli, metodyki pracy wychowawczej w szkole, problematyki gender w edukacji, edukacyjnej analizy transakcyjnej i możliwości jej wykorzystania w pracy nauczyciela.

Jest współautorką książki „Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej” (z Mariolą Chomczyńską-Miliszkiewicz); WSiP, Warszawa, 1995) oraz autorką książek „Zagadki o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza” (Morpol, Lublin 1995), „Wychowanie a role płciowe” (GWP, Gdańsk 2005), „Scenariusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role płciowe” (GWP, Gdańsk 2008), „Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne” (Impuls, Kraków 2008).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Dorota Pankowska

ISBN druk

978-83-7850-016-2

ISBN e-book

978-83-8294-134-0

Objętość

233 stron

Wydanie

I, 2008. E-book: pdf

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Rozdział pierwszy

Nauczyciel, uczeń, szkoła

   Blok tematyczny: Nauczyciel

        Zadanie: Kompetencje zawodowe nauczyciela

        Zadanie: Moje kompetencje pedagogiczne

        Zadanie: rola zawodowa nauczyciela

        Zadanie: Dylematy roli nauczyciela

    Blok tematyczny: Uczeń

        Zadanie: Sytuacja ucznia

        Zadanie: rola ucznia

        Zadanie: Szkoła a potrzeby psychiczne ucznia

        Zadanie: Jak uczniowie spostrzegają środowisko szkolne?

        Zadanie: Szkoła w moich oczach

        Zadanie: co zrobić, aby uczeń spostrzegał środowisko szkolne jako życzliwe, sensowne i kontrolowalne?

    Blok tematyczny: Szkoła 

        Zadanie: Metaforyczne spojrzenie na szkołę

        Zadanie: czy szkoła może się zmienić? 

        Zadanie: idealna szkoła

        Zadanie: Ukryty program szkoły i nauczyciela

Rozdział drugi

Praca wychowawcy klasy

    Blok tematyczny: rola i zadania wychowawcy klasy

        Zadanie: Zadania wychowawcy klasy

        Zadanie: Kim powinien być wychowawca klasy? 

        Zadanie: Moi wychowawcy

        Zadanie: Dylematy wychowawcy

    Blok tematyczny: tworzenie własnej koncepcji pracy wychowawczej z klasą

        Zadanie: Analiza osobistych wartości– ćwiczenie „Mozaika wartości”

        Zadanie: cele wychowania – analiza priorytetów wychowawczych 

        Zadanie: rodzaje celów wychowania

        Zadanie: taksonomia celów wychowania

        Zadanie: Konkretyzowanie celu wychowania (wartości)

        Zadanie – praca zaliczeniowa: Koncepcja własnej pracy wychowawczej z klasą

        Zadanie – praca zaliczeniowa: Program wychowawczy

    Blok tematyczny: Godziny wychowawcze

        Zadanie: cechy wartościowej godziny wychowawczej

        Zadanie: Ocena scenariuszy godzin wychowawczych

        Zadanie: Prezentacja własnych scenariuszy

        Zadanie: Bank metod Zadanie: Dyskusja

        Zadanie: Gry dydaktyczne

    Blok tematyczny: Stymulowanie rozwoju grupy

        Zadanie: Pierwszy dzień w nowej klasie

        Zadanie: rozbitkowie

        Zadanie: role grupowe

        Zadanie: tworzenie grupy – miniwarsztat

        Zadanie: Ćwiczenia grupowe w pracy wychowawczej

    Blok tematyczny: Stymulowanie samowychowania uczniów

        Zadanie: Zakresy pracy nad sobą

        Zadanie: Planowanie pracy nad sobą

        Zadanie: Nauczyciel a stymulowanie samowychowania uczniów – możliwości i ograniczenia

        Zadanie: Rozwijanie własnych kompetencji samowychowawczych

        Zadanie: Godziny wychowawcze poświęcone osobistemu rozwojowi uczniów

        Zadanie: Ćwiczenia grupowe jako metoda stymulowania samowychowania uczniów – miniwarsztat

Rozdział trzeci

Poznawanie uczniów i klasy

     Blok tematyczny: Miejsce diagnozy w procesie dydaktyczno-wychowawczym

        Zadanie: co i jak poznawać w klasie?

        Zadanie: charakterystyka klasy szkolnej

    Blok tematyczny: Metody badań pedagogicznych

        Zadanie: cechy poprawnej obserwacji

        Zadanie: Wskaźniki obserwacyjne

        Zadanie: Jak prowadzić wywiad?

        Zadanie: Badanie socjometryczne metodą Moreno

        Zadanie: Kwestionariusz do badania ról grupowych

        Zadanie: Analizowanie kwestionariusza ankiety

        Zadanie: Konstruowanie kwestionariusza ankiety

        Zadanie: Przeprowadzanie badań ankietowych

        Zadanie: Diagnostyczne ćwiczenia grupowe

Rozdział czwarty

Relacje nauczyciela z uczniami i rodzicami

    Blok tematyczny: Porozumiewanie się w procesie wychowania

        Zadanie: Jakim językiem mówię?

        Zadanie: Kto ma problem?

        Zadanie: Formułowanie komunikatów „ja”

        Zadanie: Odzwierciedlanie

        Zadanie: Aktywne słuchanie

        Zadanie: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

        Zadanie: Porozumiewanie się – podsumowanie

    Blok tematyczny: Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów

        Zadanie: Zachowaniowe przejawy poczucia własnej wartości

        Zadanie: Nauczyciel a poczucie własnej wartości ucznia

        Zadanie: Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości uczniów

        Zadanie: czy uczeń jest w szkole podmiotem?

     Blok tematyczny: Współpraca nauczyciela z rodzicami

        Zadanie: Nauczyciele i rodzice

        Zadanie: Pierwsza wywiadówka

        Zadanie: rozmowy z rodzicami

        Zadanie: Zebrania z rodzicami – gry symulacyjne

        Zadanie: Pedagogizacja rodziców

        Zadanie: Analiza problemów wychowawczych

Rozdział piąty

Kierowanie pracą uczniów na lekcji

     Blok tematyczny: Organizowanie środowiska uczenia się

        Zadanie: Jak nauczać skutecznie?

        Zadanie: Zasady uczenia się i motywacji

        Zadanie: Hospitacja lekcji

        Zadanie: Jak zainteresować uczniów przedmiotem?

        Zadanie: Wykorzystanie czasu lekcji

        Zadanie: Jak nie marnować czasu na lekcji?

        Zadanie: Nauczyciel, uczniowie, przestrzeń

        Zadanie: Aranżowanie przestrzeni

    Blok tematyczny: Komunikowanie się na lekcji

        Zadanie: Władza nauczyciela nad mową w klasie

        Zadanie: Mapy mentalne

        Zadanie: Prezentacja materiału

        Zadanie: Sztuka zadawania pytań

        Zadanie: Wykorzystanie pytań w nauczaniu

        Zadanie: Prace pisemne

     Blok tematyczny: Ład i dyscyplina w klasie

        Zadanie: Ład, dyscyplina, proces kształcenia

        Zadanie: Uczniowskie zachowania zakłócające

        Zadanie: Przyczyny zachowań zakłócających

        Zadanie: Strategie uczniów

        Zadanie: Zapobieganie zachowaniom zakłócającym

        Zadanie: Reguły zachowania i procedury pracy

        Zadanie: Postawa nauczyciela wobec dyscypliny

        Zadanie: Pierwsze spotkanie

        Zadanie: Demonstrowanie pewności siebie

        Zadanie: reagowanie na zachowania zakłócające

        Zadanie: Ćwiczenia relaksująco-koncentrujące

    Blok tematyczny: Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny

        Zadanie: Metody kontroli osiągnięć uczniów

        Zadanie: Odpytywanie inaczej

        Zadanie: czy stopnie są potrzebne? – gra symulacyjna

        Zadanie: Dylematy związane z ocenianiem

        Zadanie: Siedem niegodziwych postaw wobec oceniania

        Zadanie: Nie tylko stopnie

        Zadanie: informacje zwrotne

        Zadanie: Samokontrola nauczyciela

        Zadanie: Autorefleksja przyszłego nauczyciela

Bibliografia

Aneksy

Aneks I

Aneks II

Fragment

Gdzież była ta książka kiedy byłam studentką pedagogiki? Kędy wieje duch pedagogiczny, że tak ładnie natchnął autorkę?

Książka podzielona jest na pięć rozdziałów. Każdy z nich zawiera od 3 do 5 bloków tematycznych.

Aby przybliżyć schemat proponowanych przez autorkę scenariuszy zajęć ze studentami omówię jeden – „Idealna szkoła”. Scenariusz ten znajduje się w rozdziale pierwszym zatytułowanym „Nauczyciel, uczeń, szkoła”, w ostatnim bloku tematycznym.

Autorka na początku każdego scenariusza określa cel zajęć, oczekiwania wobec wiedzy jaką powinni posiadać studenci uczestniczący w zajęciach, literaturę do zajęć, potrzebne materiały. Następnie następuje opis przebiegu zajęć. Po piątym rozdziale umieszczona została bibliografia. Jest to zbiorcza lista książek wymienianych przy każdych zajęciach i chwała autorce za to, że stworzyła taka listę, zamiast zostawiać polecaną literaturę li i jedynie w scenariuszach.

Po bibliografii (spis treści przytomnie zamieszczono na początku książki, co powoli staje się normą w tego typu publikacjach, acz można jeszcze napotkać niechlubne wyjątki) jest aneks (ze spisem treści). Aneks bogaty, zawierający materiały do niemalże każdego spotkania ze studentami, liczący ponad sto stron. Znajdziemy tu i przykłady ankiet, i ilustracje przedstawiające układ ławek w klasie, a także szczegółowe wskazówki na temat przeszkód w komunikacji, czy sposoby opracowywania danych zebranych w badaniu kwestionariuszowym.

Myślę, że dla tych, którzy uczą, jak uczyć, to pozycja obowiązkowa, a dla tych, którzy codziennie spotykają się z uczniami ciekawa podpowiedź, mogąca zmienić spojrzenie na otaczający ich szkolny świat.

źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło