Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

ISBN: 978-83-7587-949-0
0,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej BEZPŁATNIE!

Publikacja autorstwa prof. Jacka Pyżalskiego zdobyła nagrodę Internautów w konkursie Najlepsza Książka na Wiosnę!

"Książka może być adresowana do wszystkich zainteresowanych skutkami kontaktu młodzieży z nowymi mediami, a szczególnie do pedagogów, nauczycieli i rodziców dorastających dzieci. Powinna być także lekturą studentów psychologii, pedagogiki i socjologii”

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej BEZPŁATNIE!

Najlepsza Książka na wiosnę!
Nagrodę Internautów w konkursie Najlepsza Książka na Wiosnę otrzymała książka pt. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży autorstwa prof. Jacka Pyżalskiego!


[...] Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjnych. Niewątpliwie wpłynie ona także na potrzebę konstruowania nowych teorii socjalizacji i wychowania, a jeśli tak się stanie, to będzie najwyższej rangi wkładem Jacka Pyżalskiego w pedagogikę ponowczesnej doby. Tę publikację nie tylko warto, można, ale należy jak najszybciej przeczytać, jeśli chce się dostrzec to, co naprawdę młodzież wyczynia w wirtualnej przestrzeni, usiłując zarazem wpłynąć na tę rzeczywistą.[...]

z recenzji prof. Bogusława Śliwerskiego


Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach.
Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania.

Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe).

Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.

85 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-949-0

Pyżalski Jacek

Jacek PyżalskiAutor, współautor i redaktor licznych publikacji z zakresu pedagogiki i promocji zdrowia. Publikacje w języku polskim i angielskim (ponad 130), w m. in. Książek: Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie (2007); Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (2011), „Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli (2010). Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: dyscypliny w klasie szkolnej i radzenia sobie nauczycieli/pedagogów z agresją w szkole; stres i wypalenie zawodowe nauczycieli; trudne zachowania uczniów; promocja zdrowia, cyberprzemoc wśród młodzieży. Współautor uznanego narzędzia do pomiaru stresu zawodowego nauczycieli: Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (znajduje się w bazie Promempol).

Autor, współwykonawca, wykonawca, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD, We can). Przeszkolił 5000 nauczycieli i innych profesjonalistów w zakresie radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów (także we współpracy z instytucjami takimi jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli).

Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Międzynarodowym Komitecie zarządzającym akcją COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. – jest to konsorcjum naukowe zajmujące się przeciwdziałaniem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Za pracę dydaktyczną nagrodzony przez Rektora UŁ (nagroda II stopnia, 2005) oraz nagrodą zespołową Światowej Organizacji Zdrowia za badania w zakresie promocji Zdrowia prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (2009).

 

Książki w Impulsie:

Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w COST [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. - "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

 

 

Film o najnowszej książce
O cyberbullyingu /część 1
O cyberbullyingu /część 2
Macmillan
Przemoc rówieśnicza
Projekt ROBUSD /1
Projekt ROBUSD /2

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jacek Pyżalski

ISBN druk

978-83-7850-095-7

ISBN e-book

978-83-7587-949-0

Objętość

318 stron

Wydanie

III, 2012

Format

E-book: epub, mobi i pdf

Oprawa

Wstęp    

1. Charakterystyka świata nowych mediów   

1.1. Czym są nowe media?   
1.2. Cechy nowych mediów   

2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer   

2.1. Komunikacja tekstowa   
2.2. Komunikacja wizualna i dźwiękowa   
2.3. Generalne charakterystyki komunikacji zapośredniczonej przez komputer   

3. Nowe media jako środowisko socjalizacyjne, czyli człowiek w komunikacji zapośredniczonej 

3.1. Mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście komunikacji zapośredniczonej   
3.2. Instrumenty mediów społecznych   

4. Młodzi ludzie jako pokolenie cyfrowych tubylców    

4.1. Wykorzystanie nowych mediów   
4.2. Nierówności społeczne w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych    

5. Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież   

5.1. Korzyści związane ze stosowaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież    
5.2. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z korzystaniem z nowych mediów    
5.3. Uzależnienie od internetu i telefonów komórkowych    

6. Normatywność w internecie    

6.1. Normy grupowe w internecie   
6.2. Normy dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole i rodzinie   

7. Bullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej   

7.1. Typologie agresji   
7.2. Bullying (tradycyjny mobbing)   
7.3. Cyberbullying   

8. Teoria ABACUS w wyjaśnianiu cyberbullyingu 

8.1. Konsekwencje bullyingu i cyberbullyingu 
8.2. Sprawcy bullyingu i cyberbullyingu   
8.3. Ofiary bullyingu i cyberbullyingu   
8.4. Sprawco-ofiary bullyingu i cyberbullyingu   
8.5. Bullying a cyberbullying – współwystępowanie zjawisk   

9. Nie tylko cyberbullying – w kierunku innych typów agresji elektronicznej   

9.1. Agresja elektroniczna wobec pokrzywdzonych
9.2. Agresja elektroniczna wobec celebrytów   
9.3. Elektroniczna agresja uprzedzeniowa (bias bullying)    
9.4. Agresja elektroniczna wobec nieznajomych (impulsywna)   

10. Metodologia badań   

10.1. Badanie „Cyberbullying 2010”   
10.2. Badanie „Nauczyciele 2009”   
10.3. Badanie „Studenci 2009”   

11. Cyberbullying i agresja elektroniczna jako ryzykowne zachowania młodzieży – badania własne   

11.1. Zaangażowanie młodych ludzi w nowe media i komunikację zapośredniczoną 
11.2. Spostrzeganie zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów (w tym agresji elektronicznej) przez uczniów i nauczycieli 
11.3. Sposoby realizacji agresji elektronicznej i cyberbullyingu oraz rozpowszechnienie tych zjawisk   
11.4. Rozpowszechnienie cyberbullyingu i bullyingu wśród gimnazjalistów
11.5. Poza agresję rówieśniczą – inne typy agresji elektronicznej 
11.6. Nowe jakościowo cechy cyberbullyingu 
11.7. Agresja rówieśnicza online i offline jako jedność 
11.8. Charakterystyka motywacji i atrybucji działań sprawców agresji elektronicznej   
11.9. Konsekwencje doświadczania agresji elektronicznej i cyberbullyingu   
11.10. Reagowanie pracowników szkoły i rodziców na sytuacje związane z agresją elektroniczną   
11.11. Uwarunkowania agresji elektronicznej i cyberbullyingu   

11.11.1. Szerszy kontekst wykorzystania nowych mediów a agresja elektroniczna i cyberbullying   
11.11.2. Środowisko rodzinne a agresja elektroniczna i cyberbullying   
11.11.3. Środowisko szkolne a agresja elektroniczna i cyberbullying   
11.11.4. Środowisko rówieśnicze a agresja elektroniczna i cyberbullying   
11.11.5. Normatywność w środowisku szkolnym i rodzinnym a agresja elektroniczna i cyberbullying   

12. Wnioski z przeprowadzonych badań w kontekście działań pedagogicznych mających na celu profilaktykę i interwencję w zakresie agresji elektronicznej   

Bibliografia   

Aneks 
Załącznik I. Kwestionariusz zastosowany w badaniu „Cyberbullying 2010”   
Załącznik II. Kwestionariusz zastosowany w badaniu „Nauczyciele 2009”   
Załącznik III. Właściwości psychometryczne skal zastosowanych w etapie ilościowym badania „Cyberbullying 2010” 

Książka Jacka Pyżalskiego Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży to pozycja bez wątpienia ciekawa, lecz czy przeznaczona aby dla każdego? Przed sięgnięciem po tę książkę warto wiedzieć, iż jest to publikacja naukowa, a nie książka o charakterze eseistycznym czy też publicystycznym. Pyżalski stawia w centrum problem i poprzez liczne odniesienia metodologiczne stara się w sposób autorytarny go zdefiniować. Co przez to rozumieć?

A no chociażby fakt, iż posługuje się terminologią z zakresu nowych mediów, licznymi statystykami oraz nierzadko odwołuje się do opinii innych badaczy zajmujących się tą dziedziną nauki. W ten sposób, tak jak wcześniej wspomniałem, książka staje się wiarygodnym źródłem informacji, lecz językowo może momentami sprawiać trudności. Pyżalski swe rozważania zaczyna od bardzo ogólnych informacji na temat mediów samych w sobie, a więc zanim przejdzie do nominalnego problemu jakim jest cyberbullying, dosyć szczegółowo wprowadzi nas w „świat mediów".

Dowiemy się czym w zasadzie jest internet, jakie wyróżniamy kontakty zapośredniczone poprzez liczne technologie, na czym polega komunikacja elektroniczna, itd. W moim odczuciu jedynym głównym problemem owej publikacji, jest momentami usilne teoretyzowanie pewnych zjawisk. Zagadnienia, na które powołuje się autor, zdają się czasami dotyczyć spraw tak oczywistych, że wręcz niezrozumiałe jest skąd dany termin. Z drugiej strony, nie należy zapominać, iż książka dotyczy problemu aktualnego, można by wręcz rzec bliskiego każdemu z nas, ponieważ w większości jesteśmy użytkownikami nowych mediów. Zatem kto przede wszystkim powinien sięgnąć po ten tytuł? Wydaje mi się, że jest to pozycja obowiązkowa dla ludzi zajmujących się pracą z młodzieżą. Autor niezwykle często nawiązuje do środowiska szkolnego, jako jednego z tych, w którym problem cyberprzemocy jest niezwykle częsty.

Poza tym dołącza do swojej publikacji ankiety dla uczniów oraz nauczycieli, a więc cenny środek badawczy dla pedagogów. Poza pracownikami szkolnymi, jest to książka stworzona dla ludzi zajmujących się socjologią, czy np. psychologią, albowiem nawiązań psychologicznych w owej książce znajdziemy naprawdę sporo (pojęcia typu cockpit effect). Poza aspektem zawodowym, książka może być także czytana przez tych młodych ludzi, którzy interesują się mediami i co za tym idzie stanowią część ogromnej społeczności online. Pyżalski pisze bowiem o tych aktywnościach w mediach, którym ulegają najczęściej ludzie młodzi.

Opisuje takie formy kontaktu jak: blogowanie, rozmowa na chacie, forum dyskusyjnym, portale społecznościowe itd. Odczucia po lekturze tej książki mogą być różne. Po części autor stara się uświadomić potencjalnego czytelnika, iż problem przemocy wirtualnej coraz bardziej się pogłębia i warto zwrócić na niego uwagę. Z drugiej natomiast strony, niezwykle formalny ton książki sprawia, że nie ukazuje ona skali problemu młodych ludzi będących ofiarami cyberbullyingu (czy też sprawcami, bo o nich także znacząco wspomina), lecz w sposób wyzuty z wszelkich emocji ukazuje zagadnienia, do których w sposób profesjonalny stara się odnieść, bez zbędnych nawiązań moralnych. Nie należy więc doszukiwać się u pana Pyżalskiego dwutorowego sposobu prezentacji problemu, cyber ofiara – cyber sprawca.

Autor nie generalizuje oraz co najważniejsze nie kategoryzuje zjawisk, czy postaw. To jednak, że Pyżalski rezygnuje z emocjonalnego tonu (który zresztą nie przystoi książce o charakterze naukowym) nie oznacza oczywiście, że nie potępia wrogiego zachowania w sieci. Jest natomiast niezwykle zdystansowany do owego zjawiska. Zdaje się, że tak właśnie należy potraktować również ten tytuł, jako dobrze merytorycznie opracowaną pracę, lecz z dystansem co do własnych oczekiwań wobec zawartych w niej treści.

źródło: http://www.sztukater.pl/ksiazki/item/10863-agresja-elektroniczna-i-cyberbullying.html


 

Dr hab. Barbara Szmigielska 

„[…] to pozycja bardzo cenna co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, dotyczy niezwykle aktualnego problemu, przed jakim stoi zarówno młode pokolenie, jak i ich wychowawcy, oraz po drugie, Autor przedstawia zjawisko agresji elektronicznej i cyberbullyingu z dużym znawstwem tematu, w szerokim kontekście teoretycznym oraz z wynikami obszernych badań własnych. […] Jest to rzetelne kompendium wiedzy […]. Wszystko to sprawia, że tekst czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka może być adresowana do wszystkich zainteresowanych skutkami kontaktu młodzieży z nowymi mediami, a szczególnie do pedagogów, nauczycieli i rodziców dorastających dzieci. Powinna być także lekturą studentów psychologii, pedagogiki i socjologii”. 

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski 

„[…] Rozprawa jest znakomitym studium interdyscyplinarnym napisanym przez pedagoga, którego wiedza ma charakter ekspercki najwyższego poziomu. Nie ma się jednak co dziwić, skoro Jacek Pyżalski jest przedstawicielem polskich naukowców w międzynarodowej sieci badaczy właśnie zjawisk związanych z cyberbullyingiem. Jego wieloletnie doświadczenia badawcze nad agresją i problemami dyscypliny w socjalizacji dzieci i młodzieży zaowocowały kumulacją dzieła, które łączy w sobie erudycję z wysokimi kompetencjami metodologicznymi. […] Autor dokonuje bardzo ciekawych porównań, które dotąd nigdzie nie były tak analizowane, własnych syntez czy opracowań tabelarycznych kluczowych podejść do interesujących go kwestii. Taka rozprawa jest znaczącym wkładem w naukę światową […]. Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki badań własnych potwierdzają wdrażanie przez Autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać”.

 


 

Zaledwie kilka lat temu pojęcia takie jak cyberbullying, stalking, czy uzależnienie od internetu nie pojawiały się często, a jeśli już padały, były traktowane raczej jako efekt twórczej nadgorliwości psychologów, niż poważny problem.
Jednak wraz z upowszechnieniem się internetu i telefonów komórkowych coraz częściej media przedstawiały ludzi psychicznie wyniszczonych na skutek uzależnienia od internetu, nękania sms-ami czy oczernianiem w sieci. Jasnym się stało, że nawet światy wirtualne mogą odcisnąć rzeczywiste piętno na psychice. Te problemy nie tylko nie omijają dzieci i młodzieży, ale dotykają je szczególnie mocno. Dlatego niezwykle istotne jest aby pedagodzy byli przygotowani do rozpoznawania i walki z zagrożeniami, które niosą nowe media. Problem gruntownie przebadał dr Jacek Pyżalski, a wyniki opisał w pracy „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.
Ponieważ monografia z uwagi na swą szczegółowość rzadko będzie czytana w całości, to pozwoliłem sobie dla tego omówienia podzielić ją na dwie części, teoretyczną i praktyczną - treści szczególnie cenne dla pedagogów. W części tzw. teoretycznej, autor dyskutuje skale wpływu, a także zagrożenia i korzyści, płynące z korzystania z internetu. Właściwej mu możliwości pozostawania anonimowym na proces kształtowania obrazu samego siebie u nastolatków. Wskazując na częściowo odmienne, a częściowo zmetamorfizowane, wobec rzeczywistości, elementy konstytuujące społeczność internetową; jak cechy synchroniczności i asynchroniczności czy występowanie sieciowej publiczności. Opisuje mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście komunikacji zapośredniczonej, jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. W tym szczegółowo różnicuje konsekwencje pewnych zachowań i funkcji wobec grupy, jak i wpływ cech charakterologicznych jednostki na konsekwencje jej funkcjonowania w sieci komunikacji elektronicznej i stopień przenikania nabytych w sieci zwyczajów do codziennych między-rówieśniczych kontaktów bezpośrednich. Charakteryzuje również instrumenty mediów społecznościowych jak blogi, komunikatory internetowe, wirtualne światy gier, portale społecznościowe, czaty, a także telefony komórkowe. Następnie przechodząc od problemu (bullying) przemocy szkolnej (jej typologii, faz, przedstawienia teorii opisujących to zjawisko) prowadzi do zdefiniowania pojęcia cyberbullyingu, oznacza i opisuje różnice pomiędzy bullyingiem i cyberbullyingiem.
Do części drugiej pracy, obejmującej te z rozdziałów które, w mojej opinii, szczególnie należy polecić pedagogom z pewnością zaliczam rozdział 12 „Wnioski z przeprowadzonych badań w kontekście działań pedagogicznych mających na celu profilaktykę i interwencję w zakresie agresji elektronicznej”, który w skondensowanej formie przedstawia wszystko to, co absolutnie najważniejsze. Lektura rozdziałów 7 i 8, pozwoli uświadomić sobie skale, formy i przyczyny zagrożeń. Sercem pracy jest przedstawienie i omówienie zakrojonych na szeroką skalę (objęły 2143 gimnazjalistów) badań przeprowadzonych przez autora „Cyberbullying 2010”, uzupełnionych o wyniki badań nauczycieli i studentów pedagogiki. Badania przedstawiają bardzo dokładną mapę problemów i doświadczeń nastolatków dotyczących obecności i wpływu sieci na ich życie. Badania mogą być źródłem cennych wniosków i materiałem wyjściowym dla projektów profilaktycznych.
Reasumując, praca przygotowana jest bardzo skrupulatnie. Wydaje się, że można w niej znaleźć odpowiedź na każde pytanie dotyczące kontaktu młodzieży z nowymi mediami. Precyzyjny i dobrze rozpisany podział na rozdziały i podrozdziały, a także liczne rysunki, tabele i diagramy, pozwalają na szybkie odnalezienie potrzebnych informacji, co pracę z opracowaniem czyni prostą i wydajną. To ważny głos w dyskusji o szkodliwym i rozwijającym wpływie nowoczesnych technologii, encyklopedia problemu, niezbędna dla wszystkich pracujących z młodzieżą.

Tadeusz Wrzosek
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=11599

 


 

Relacja z serwisu psychika.net:

W ramach współpracy z Oficyną Wydawniczą Impuls, do moich rąk trafiła książka "Agresja elektroniczna i cyberbullying - jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży". Dzisiaj krótka recenzja tej książki i konkurs dla Czytelników PSYCHIKA.net :) Zapraszam serdecznie.

Internet to już na tyle powszechne medium, że trudno wyobrazić sobie bez niego życia.

Ja sam prowadzę bloga, niedawno założyłem forum psychologiczne, jestem aktywny na portalach społecznościowych (np. Google+). Wchodząc do internetu w mgnieniu oka uzyskuję dostęp do zagranicznych portali naukowych, z łatwością wyszukuję interesujące badania z zakresu nauk społecznych, wiem, co dzieje się w świecie psychologii. Dla mnie internet to wiele korzyści.

Niestety internet może mieć też drugie oblicze: być nośnikiem agresji wobec osób, które są najbardziej bezbronne. Właśnie o tym jest książka "Agresja elektroniczna i cyberbullying - jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

Dla uważnych Czytelników bloga PSYCHIKA.net termin cyberbullyingu z pewnością nie jest obcy. Na temat tej formy agresji, realizowanej poprzez nowe technologie komunikacyjne takie jak internet, czy komórka pisała na psychice swego czasu Joana Malesz.

Pozwolę ją sobie zacytować.

"Cyberbullying (cyberprzemoc) - to każda informacja bądź treść, która ma na celu przestraszyć, zawstydzić, nękać lub w inny sposób zranić innych i jest opublikowana lub wysyłana online (za pomocą komunikatorów, e-maili, stron internetowych, blogów). Przyjmuje się, że przemoc elektroniczna w przeważającej większości występuje wśród dzieci i młodzieży. Niektórzy mobbing elektroniczny traktują wręcz jako synonim przemocy rówieśniczej. Jest to zrozumiałe, bowiem dzisiejsi 15-latkowie (i młodsi) reprezentują pokolenie, które niemal od urodzenia ma styczność z największymi zdobyczami technologii informatycznych tj. komputer, komórka czy Internet. Według badań w Polsce aż 96% chłopców i 97% dziewcząt w wieku 11-19 lat korzysta z Internetu spędzając w nim średnio 2,5 godziny dziennie. Dla młodych ludzi Internet to nie tylko gry, multimedia, strony www, ale przede wszystkim nowe formy komunikacji, które trwale zmieniają charakter relacji społecznych. Poruszanie się po cyberprzestrzeni jest więc dla młodych ludzi czymś oczywistym i naturalnym oraz stanowi jedną z dominujących form aktywności. Nic dziwnego, że znana od dawna przemoc rówieśnicza również częściowo przeniosła się do świata on-line."

Książka "Agresja elektroniczna i cyberbullying..." autorstwa Jacka Pyżalskiego, pedagoga zajmującego się od wielu lat tą tematyką, to lektura obowiązkowa dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Napisana jest w sposób bardzo przystępny i nie trzeba być jakimś wybitnym znawcą nowych technologii, żeby z powodzeniem po nią sięgnąć i zatopić się w lekturze.

Z książki dowiadujemy się:

- czym właściwie są nowe media i jakie są ich cechy,

- jakie są korzyści stosowania nowych mediów przez dzieci i młodzież,

- jakie są zagrożenia,

- jak wiele różnych form może przybierać agresja elektroniczna i wreszcie

- jakie wnioski do pracy z młodzieżą powinni wyciągnąć nauczyciele, pedagodzy i rodzice.

Książka zawiera ogromną ilość cytatów, przytaczanych badań, różnych tabel, zestawień. To wszystko sprawia, że pozycja ta jest swego rodzaju kompendium wiedzy na temat agresji elektronicznej i cyberbullyingu. Osoby żywo interesujące się procesami wychowawczymi nie powinny przejść obok tej książki obojętnie.

Moja ocena: 8/10
źródło: psychika.net

A oto co o cyberbullyingu mówi sam autor książki dr Jacek Pyżalski:  

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło