• Obniżka
Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline

Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline

ISBN: 978-83-8095-639-1
55,24 zł
47,24 zł Oszczędzasz: 8,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Założeniem Autora było spojrzenie na środowisko szkolne w perspektywie możliwości i szans rozwojowych. Tomasz Huk prowadząc badania starał się opisać rzeczywistość, w której funkcjonuje uczeń, umiejscowiony na pograniczu między światami online i offline.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book.

Badania nad korzyściami uczniów w kontekście edukacyjnym nie należą do częstych, a te nieliczne, z którymi możemy się spotykać w literaturze prowadzone były najczęściej w obszarze pedagogiki medialnej. Ta subdyscyplina jako nauka społeczna w sposób szczególny związana jest z teoriami masowego komunikowania, a zatem również z teorią użytkowania i korzyści, zgodnie z którą Tomasz Huk prowadził opisane w publikacji badania. Zastosowanie podejścia pedagogicznego w badaniach nad teorią użytkowania i korzyści rzuca nowe światło na poznawany wycinek rzeczywistości.

Założeniem Autora było spojrzenie na środowisko szkolne w perspektywie możliwości i szans rozwojowych. Tomasz Huk prowadząc badania starał się opisać rzeczywistość, w której funkcjonuje uczeń, umiejscowiony na pograniczu między światami online i offline.

Korzyści, będące przedmiotem prezentowanych w książce badań, Autor rozpatruje w aspekcie funkcjonowania ucznia klasy czwartej, piątej i szóstej w świecie szkoły podstawowej, który jest również pograniczem światów mediów online i offline. Jest to szkolny świat pełen sytuacji, w którym zdarza się, że uczeń korzysta z mediów online i offline, aby poszukać informacji, zaspokoić swoją ciekawość, poczuć się bezpieczniej, odnaleźć wzorzec godny do naśladowania czy autorytet, zidentyfikować system wartości kształtujący jego tożsamość, odnaleźć grupę rówieśniczą, paczkę, mieć kontakt z innymi uczniami (koleżankami i kolegami), wypełnić sobie czas na rozrywce, relaksie, a nawet aby uciec od dręczących go problemów.

Okazuje się, że zidentyfikowane w pracy problemy, nieczęsto były tak kompleksowo analizowane na kanwie ilościowych badań prowadzonych w obszarze pedagogiki medialnej na stosunkowo dużej próbie badawczej uczniów uczęszczających do klasy czwartej, piątej oraz szóstej szkoły podstawowej. A więc na próbie 4004 uczniów będących w przejściowym okresie, kiedy przestają być określani mianem dzieci, a jeszcze nie należą do typowych reprezentantów młodzieży.

Książkę otwiera rozdział, w którym przedstawił światy mediów cyfrowych rozpatrywanych przez analizę spostrzeżeń podmiotu jakim jest uczeń funkcjonujący na pograniczu tych światów w kontekście czerpanych korzyści. W rozdziale drugim Autor charakteryzuje szkołę rozumianą jako jeden ze światów, ale również jako pogranicze, na terenie którego stykają się owe światy mediów online i offline.

W kolejnym rozdziale Tomasz Huk nawiązuje do koncepcji Marschala McLuhana przywołując jego poglądy, ponieważ postrzegał on media z perspektywy ich użyteczności, czyli w aspekcie korzyści rozpatrywanych w moich badaniach. Wskazuje tu również na pewne trendy, które możemy zaobserwować w szkolnej rzeczywistości.

Rozdział piąty dotyczy metodologicznych podstaw badań, w który opisany został autorski, wystandaryzowany Kwestionariusza Korzyści Medialnych Ucznia.

Kolejną część monografii otwiera rozdział szósty, w którym Autor dokonał charakterystyki badanych uczniów pod względem cech społeczno-demograficznych oraz pod względem wybranych zasobów medialnych. W siódmym rozdziale opisana została analiza częstotliwość korzyści osiąganych przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej użytkujących media online i offline w związku z ich funkcjonowaniem w szkole. W prowadzonych analizach nie mogło zabraknąć natężenia, które definiuję jako liczbę punktów osiąganych przez uczniów, a które mierzone było za pomocą KKMU. Poziom tego natężenia analizowałem w odniesieniu do wybranych zmiennych takich jak: płeć, posiadanie profilu na Facebooku, posiadanie starszego rodzeństwa, posiadanie smartfonu, posiadanie dostęp do Internetu w domu, posiadanie dostępu do bezprzewodowego Internetu w szkole, rodzaj szkoły, poziom edukacyjny oraz poziom samooceny osiągnięć edukacyjnych.

W kolejnym rozdziale niniejszej monografii zawarłem dyskusję i wnioski, które sformułowałem na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych. Wnioski te mogą być potraktowane jako punkt odniesienia do budowania hipotez, a nawet do weryfikowania teorii użytkowania i korzyści w projektowanych badaniach. W ramach tego rozdziału opracowane zostały również wnioski praktyczne, które tworzą zbiór wskazówek pedagogicznych dla studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz dla pracowników nadzoru pedagogicznego.

Przeprowadzone badania umożliwiły na podstawie danych dotyczących świata rzeczywistego i świata cyfrowego skonstruowanie nie tylko wniosków, ale również pewnych pytań i hipotez roboczych. Czy są one ważne, o tym zdecyduje z każdy z czytelników? 

Autor

300 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB, MOBI, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-639-1

Huk Tomasz

Tomasz Hukdoktor nauk humanistycznych - jest adiunktem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych mediów w edukacji. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych aspektów wykorzystania mediów, harcerskiej metody wychowawczej.

Tomasz Huk jest również rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników, członkiem Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członkiem Harcerskiego Instytutu Badawczego w Warszawie, członkiem zespołu naukowego Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma The New Educational Review. Od 2018 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Ponadto Tomasz Huk był uczestnikiem wielu projektów badawczych dotyczących wykorzystania mediów oraz uczestnikiem stażów naukowych i dydaktycznych w Kolonii (Niemcy), Mediolanie (Włochy) oraz Mombasie (Kenia). Tomasz Huk był również recenzentem wielu artykułów naukowych oraz publikacji dydaktycznych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Tomasz Huk

ISBN druk

978-83-8095-639-1

ISBN e-book

978-83-8095-718-3

Objętość

486 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp        

1.    Zmieniający się świat mediów cyfrowych        

1.1.    Świat cyfrowych mediów online i offline    
1.2.    Konwergencja i charakterystyka wybranych mediów offline i online  
1.3.    Ewolucja Internetu od Web 1.0 do Web 3.0  

2.    Ekspansja świata mediów online i offline a świat szkoły     

2.1.    Szkoła jako świat i jako pogranicze      
2.2.    Szkoła podstawowa..Charakterystyka środowiska edukacyjnego         

3.    Uczeń na pograniczu świata mediów online i offline    

3.1.    Okres wczesnej adolescencji     
3.2.    Na styku – sylwetka rozwojowa uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej   

4.    McLuhanowski świat mediów a trendy i wyzwania szkoły    

4.1.    Wyzwania szkolnej rzeczywistości a wizja McLuhanowskiego świata mediów   
4.2.    Znaczenie mediów cyfrowych w kształtowaniu się trendów funkcjonowania współczesnej szkoły   

5.    Metodologiczne podstawy badań własnych       

5.1.    Wykorzystanie mediów cyfrowych przez uczniów w świetle dotychczasowych badań
5.2.    Model teoretyczny badań     
5.2.1.    Teoria użytkowana i korzyści jako podstawa teoretyczna badań        
5.2.2.    Przedmiot, cel, problemy badawcze i zmienne    
5.2.3.    Metody i techniki badawcze   
5.2.4.    Dobór próby, organizacja i przebieg badań    

6.    Charakterystyka badanych uczniów    

6.1.    Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej próby     
6.2.    Wybrane zasoby medialne badanych uczniów     
6.3.    Portret badanej zbiorowości uczniów  

7.    Korzyści osiągane przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej w związku z ich funkcjonowaniem w świecie mediów online i offline

7.1.    Częstotliwość osiągania łącznie wszystkich korzyści przez uczniów za pośrednictwem mediów online i offline 
7.1.1.    Częstotliwość osiągania korzyści poznawczych przez uczniów za pośrednictwem mediów online i offline
7.1.2.    Częstotliwość osiągania korzyści osobowościowych przez uczniów za pośrednictwem mediów online i offline 
7.1.3.    Częstotliwość osiągania korzyści społecznych przez uczniów za pośrednictwem mediów online i offline
7.1.4.    Częstotliwość osiągania korzyści związanych z rozrywką i eskapizmem przez uczniów za pośrednictwem mediów online i offline
7.2.    Natężenie korzyści osiąganych przez uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej  
7.2.1.    Natężenie osiąganych przez uczniów korzyści w odniesieniu do wybranych zmiennych  
7.2.2.    Natężenie osiąganych przez uczniów korzyści ze względu na wykorzystywane z osobna media online lub offline 


Dyskusja i wnioski końcowe  
Zakończenie   
Bibliografia        
Wykaz rysunków        
Wykaz tabel          
Wykaz wykresów     
Aneksy

Fragment

Zmiana podejścia do nauki online – na co powinniśmy zwrócić uwagę po powrocie do normalności


Szkoła przeniosła się do internetu. Taką mamy sytuację i choć część podejmowanych przez nauczycieli i uczniów prób edukacji zdalnej jest krytykowanych. To jednak okazuje się, że wielu nauczycieli i uczniów odnalazło się w nowej roli.

I choć teraz pewnie bardziej niż wcześniej dostrzegamy niedogodności płynące z nadmiernego spędzania czasu w świecie wirtualnym, to jednak nikt już nie kwestionuje edukacyjnych zalet bycia online.

Dzisiaj trochę właśnie na ten temat. Opierając się na książce Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline Tomasza Huka (Oficyna Wydawnicza Impuls). Badania przeprowadzone przez doktora Huka doprowadziły go do przekonania, że świat online może być dla uczniów niezwykle pomocnym narzędziem nauki i warto się tym tematem zainteresować, zamiast narzekać że dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed ekranem. Oto część jego wniosków:

„1. Szkoły powinny podjąć działania edukacyjne skierowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, których celem będzie wskazywanie dobrych praktyk wykorzystywania przez uczniów mediów online i offline umożliwiających im osiąganie korzyści ułatwiających funkcjonowanie w szkole. W działaniach edukacyjnych należy podkreślić wagę mediów online i offline w samokształceniu. Dlatego należy również uczyć kultury korzystania ze smartfonów i innych mediów mobilnych. Wskazywać właściwe i niewłaściwe postawy związane z użytkowaniem tych mediów. (…)

2. Kolejnym ważnym krokiem dla szkoły chcącej pretendować do szkoły online jest uregulowanie kwestii związanych z wykorzystywaniem smartfonów i Internetu na terenie szkoły. Określenie jasnych, nieograniczających zasad, pokazujących, w jaki sposób korzystać z danych mediów. Zasady powinny obowiązywać nie tylko samych uczniów, ale również nauczycieli. Ważny jest tu osobisty przykład nauczyciela. (…)

5. Nauczyciele powinni posiadać właściwe kompetencje związane z wykorzystywaniem mediów online, co umożliwi im włączenie się w media społecznościowe. Wówczas uczniowie będą wiedzieli, że w świecie online funkcjonują również nauczyciele, na których pomoc mogą liczyć także w wirtualnej przestrzeni. Nauczyciele powinni być z uczniami razem w Sieci, tak aby uczniowie byli świadomi, że w wirtualnym świecie mogą liczyć na ich pomoc. (…)

7. Należy zaprojektować program edukacyjny oparty na łączeniu osiągania korzyści. Na przykład korzyści poznawcze osiągane za pośrednictwem Internetu mogą być połączone z korzyściami związanymi z rozrywką. Rezultatem takich działań może być internetowa gra dostępna dla społeczności danej szkoły, a jej wyniki dostępne mogą być na stronie internetowej placówki. Jest to również sposób na wyeliminowanie nudy, z którą szkoła bywa utożsamiana. (…)”

Czy to możliwe?

Jak myślicie, czy tego typu rzeczy można osiągnąć w szkołach? Być może, gdyby te postulaty były wprowadzone w życie trochę wcześniej, obecnie nasza zdalna edukacja wyglądałaby całkiem inaczej. Ale nie ma co gdybać. Chyba lepiej będzie po prostu zastanowić się nad wprowadzeniem zmian w podejściu do internetu i innych mediów choćby od teraz.

Bonus

A jako mały bonus, chciałam Wam jeszcze pokazać ciekawy pomysł Wydawnictw RM na połączenie mediów tradycyjnych (książki) i mediów online. W serii „Krótka historia…” znajdziecie jak to w tradycyjnej książce, krótki zarys historii danego tematu (my na przykład mamy „Krótką historię informatyki”), ale tekst jest tu przeplatany kodami QR, które po zeskanowaniu odsyłają nas do informacji na dany temat w internecie. Poza informatyką są też książki poświęcone archeologii, ekonomii, filozofii, medycyny, nauki, opium, psychologii i religii. Bardzo fajny pomysł na naukę. Przynajmniej nam się sprawdza.

Podsumowując

Posumujmy więc – obecnie (i to nie tylko w czasach kwarantanny) edukacja nie jest chyba możliwa bez internetu. Warto więc by szkoła uczyła nie tylko z książek, ale również by korzystała z możliwości nowych technologii. A co za tym idzie – warto by szkoły dbały też o edukację w kwestii posługiwania się tymi nowymi technologiami i wspierały uczniów w nauce online, a nie tylko wprowadzały kolejne zakazy używania smartfonów.

Oczywiście są rzeczy, których przez internet się nie nauczymy. Dotyczy to szczególnie młodszych dzieci, których edukacja częściej wymaga doznań sensorycznych, dotykania, wąchania, smakowania i obserwowania realnych rzeczy, które wymagają rozwoju motoryki zarówno małej jak i dużej, które wymagają kontaktu z nauczycielem – przytulenia, miłego słowa i spojrzenia. Młodsze dzieci więcej korzyści czerpią z poznawania świata realnego.

Z resztą starsze dzieci i młodzież również nie powinny spędzać ośmiu godzin dziennie przed ekranem – z wielu względów. Nie chcę więc nikomu wmówić, że cała edukacja powinna zostać przeniesiona do świata wirtualnego. Chciałabym tylko powiedzieć, że tego świata naprawdę nie należy się bać i wyganiać go całkowicie z naszego życia. To jest świat, który jest częścią naszego życia, narzędzie, które jeśli je poznamy, może naprawdę pomóc nam w wielu sytuacjach. Nie bójmy się go – uczmy się go. Wykorzystujmy go na naszą korzyść, kiedy zachodzi taka potrzeba. Dobrze używany może nam przynieść dużo dobrego. Tak jak każde inne narzędzi.

Pamiętajcie, że ja w ten artykuł włożyłam czas i pracę. Jeśli więc Wam się podoba i uważacie że może się przydać komuś z Waszych znajomych – udostępnijcie go dalej. Takie udostępnienia i komentarze, to dla mnie znak, że moja praca nie idzie na marne.


źródło: http://www.naszekluski.pl/2020/04/zmiana-podejscia-do-nauki-online-na-co-powinnismy-zwrocic-uwage-po-powrocie-do-normalnosci/

  

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło