Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych

Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych

ISBN: 978-83-7587-155-5
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Autorka podejmuje ważkie i perspektywiczne kwestie dotyczące możliwości technik multimedialnych w kontekście kształtowania wartości dydaktycznych i wychowawczych w edukacji matematycznej. [...]

Wersja książki
Ilość

Internet stał się krwiobiegiem świata, coraz więcej przedsiębiorstw wymienia za jego pomocą informacje, przyjmuje zamówienia, steruje produkcją, logistyką i dystrybucją. Rośnie także liczba usług, które są wykonywane za pomocą Internetu: ludzie pracują razem, nie mając bezpośredniego kontaktu, a jedynie wymieniając między sobą informacje i wyniki pracy, dokonuje się płatności i operacji finansowych. Sieć pomaga rozszerzać horyzonty, dostarcza informacji przydatnych w badaniach naukowych, w szkole, jak również zwykłych ciekawostek, które interesują wielu ludzi. Stwarza swoim użytkownikom ogromne możliwości rozwoju, odgrywając znaczną rolę w edukacji, szczególnie ustawicznej, gdzie rola sieci będzie rosła.

Niniejsza książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy stanowi próbę analizy roli Internetu w procesie dydaktycznym. W rozdziale drugim na podstawie konstruktywistycznego modelu myślenia przedstawiono nowe podejście do procesu kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Kolejne dwa rozdziały to teoretyczne studium z zakresu psychologii twórczości i psychodydaktyki dotyczące kształtowania postaw twórczych młodzieży. W rozdziałach piątym i szóstym omówione zostały kolejno: metodologia badań własnych oraz analiza wyników badań Kwestionariuszem Zachowań Twórczych KANH, ankietą i arkuszem obserwacji lekcji. Opracowanie zamykają krytyczna analiza wyników, podsumowanie, jak również bibliografia i aneksy. Przedmiotem badań był związek między zastosowaniem nowego środka dydaktycznego, jakim jest Internet, w nauczaniu matematyki, a jego oddziaływaniem na kształtowanie postaw twórczych młodzieży. Podjęto próbę analizy zmiany roli nauczyciela w przyszłym modelu szkoły. Książka ma być odpowiedzią na pytanie, jak nowe technologie informacyjne wpływają na postawy twórcze młodzieży w dobie tak gwałtownych przemian cywilizacyjnych.

Autorka podejmuje ważkie i perspektywiczne kwestie dotyczące możliwości technik multimedialnych w kontekście kształtowania wartości dydaktycznych i wychowawczych w edukacji matematycznej. Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków pedagogicznych i nauczycielskich szkół wyższych oraz nauczycieli – praktyków.

W publikacji omówione są m.in. takie tematy, jak:

– zastosowanie technik multimedialnych w edukacji matematycznej,

– kształtowanie postaw twórczych na lekcjach matematyki,

– możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni.

Poruszone zagadnienia w sposób jasny i klarowny ilustrują sens wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie kształcenia młodzieży, skorelowanego z ideą szkoły platońskiej. Szkoła musi uczyć prawdy, wychowywać dla dobra i kształtować do tworzenia piękna.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-155-5

Kandzia Joanna

Dr Joanna Kandzia ukończyła studia matematyczne i informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest; adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktykującym (dyplomowanym) nauczycielem matematyki i informatyki. Prowadzi warsztaty i kółka matematyczne/informatyczne dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Stworzyła i koordynuje ogólnopolski konkurs matematyczny on-line, „Internetowa przygoda z matematyką”. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się wykorzystaniem mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki. Posiada szereg publikacji naukowych z tej dziedziny.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kandzia Joanna

ISBN druk

978-83-7587-155-5

ISBN e-book

978-83-7587-155-5

Objętość

174 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział 1

Internet w procesie dydaktycznym

1.1. Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

1.1.1. Dziecko w informacyjnej sieci

1.2. Internet w edukacji

1.3. Edukacja medialna

1.4. Edukacja matematyczna młodzieży

Rozdział 2

Konstruktywistyczny model uczenia się

2.1. Próba wyjaśnienia terminu „konstruktywizm”

2.2. Konstruktywizm w pedagogice a nowe technologie informacyjne

2.2.1. Funkcje mózgu

2.2.2. Koncepcje pedagogiczne wspomagane technologiami informacyjnymi

2.3. Kognitywistyka w pedagogice

Rozdział 3

Twórczość jako przedmiot naukowego poznania

3.1. Historyczna ewolucja pojęcia twórczości

3.2. Psychologiczne pojęcie twórczości

3.2.1. Klasyczne kierunki psychologiczne a twórczość

3.2.2. Transgresyjna koncepcja człowieka

3.2.3. Twórczość i jej osobowościowe wyznaczniki

3.3. Pedagogiczne pojęcie twórczości

3.4. Postawa twórcza, aktywność twórcza – cechy współczesnego człowieka  

3.5. Twórczość w matematyce

Rozdział 4

Środowiskowe wyznaczniki twórczości

4.1. Środowisko domowe

4.2. Środowisko lokalne

4.3. Twórczość w szkole

4.4. Podsumowanie

Rozdział 5

Metodologiczne podstawy badań własnych

5.1. Założenia, problemy i hipotezy badawcze

5.2. Określenie zmiennych

5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.3.1. Założenia naturalnego eksperymentu pedagogicznego  

5.4. Organizacja, czas, miejsce i zakres badań

5.5. Uwagi o statystycznym opracowaniu materiału empirycznego

Rozdział 6

Analiza i interpretacja wyników badań własnych

6.1. Internet jako medium wdrażające do kształtowania twórczych postaw wobec świata

6.1.1. Podsumowanie

6.2. Internet jako medium wyzwalające wielostronną aktywność poznawczą

6.2.1. Podsumowanie

6.3. Internet a rola nauczyciela w procesie dydaktycznym

6.3.1. Podsumowanie

6.4. Internet a funkcja podręcznika

6.4.1. Podsumowanie

6.5. Internet a organizacja lekcji

6.5.1. Podsumowanie

6.6. Internet a wartości dydaktyczne i wychowawcze w procesie edukacji

6.6.1. Podsumowanie

6.7. Internet w życiu młodego pokolenia – w świetle badań własnych

6.8. Uwagi i praktyczne wskazówki do przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych stron WWW

Rozdział 7

Krytyczna analiza otrzymanych wyników

Wnioski ogólne

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

Aneks 1 – Ankieta przeznaczona dla uczniów

Aneks 2 – Arkusz obserwacji lekcji

Aneks 3 – Konspekty lekcji z wykorzystaniem Internetu

Spis tabel, schematów, wykresów

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło