Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły

Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły

ISBN: 978-83-8294-110-4
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pomysł napisania książki poświęconej ukazaniu znaczenia mediów w szkolnej rzeczywistości, a szczególnie w wychowaniu i dydaktyce, należy uznać za cenny [...]

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsza publikacja wnosi istotny wkład w toczący się dialog na temat wprowadzenia do szkół edukacji medialnej jako przedmiotu. Ukazuje i uświadamia szerokie spektrum zastosowania mediów we wszystkich procesach przebiegających w szkole. Książka analizuje problematykę negatywnego wpływu mediów na dzieci i młodzież, ale również wskazuje możliwości ich pozytywnego zastosowania zarówno w procesie wychowania, jak i w procesie dydaktycznym.

Praca adresowana jest do licznego grona odbiorców, którzy pragną, aby media stały się sojusznikiem zmian zachodzących w systemie edukacji. Autor liczy, że przedstawione w monografii rozważania i wnioski przysłużą się zarówno nauczycielom, studentom pedagogiki, pedagogom, jak i pracownikom nauki jako materiał źródłowy oraz inspiracje do dalszych samodzielnych i pogłębionych studiów nad wykorzystaniem mediów w edukacji.

Prezentowana praca monograficzna składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia.

W pierwszym rozdziale pt. Pedagogiczne aspekty wykorzystania mediów zamieszczono treści dotyczące pedagogiki medialnej w kontekście działalności współczesnego człowieka. Przedstawiono tam informacje o rodzajach mediów oraz ich wpływie na zachowanie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych, których podział zestawiono z podziałem gier i zabaw dziecięcych. W drugiej części rozdziału scharakteryzowane zostały kompetencje medialne w odniesieniu do kompetencji kluczowych kształtowanych we współczesnej szkole. Opisano również walory wychowawcze kształtowania omawianych kompetencji.

W rozdziale drugim – Cele i zadania edukacji medialnej przedstawione zostały treści edukacji medialnej, które możemy znaleźć w obowiązującej podstawie programowej przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz warunki i sposoby ich realizacji.

Rozdział trzeci – Media w procesie dydaktycznym porusza treści, w których podkreślona została wartość edukacji medialnej w szkolnej rzeczywistości. Zwrócono tam uwagę na cele i treści edukacji medialnej w podstawie kształcenia ogólnego. Rozdział czwarty poświęcony został wybranym aspektom wpływu mediów na proces wychowania. Zaprezentowana problematyka skupia się wokół postaw ucznia wobec mediów w kontekście kształtowania pozytywnych postaw oraz w kontekście negatywnego wpływu mediów na zachowanie dzieci i młodzieży. W rozdziale tym przedstawiono również trudne sytuacje wychowawcze będące wynikiem negatywnego oddziaływania mediów.

Rozdział piaty dotyczy, jakże często pomijanych, promocji i informacji edukacyjnej w szkole. Problematyka ta nie jest zbyt często charakteryzowana w literaturze pedagogicznej, gdyż wiąże się głównie z procesem organizacyjnym. Przedstawione treści oscylują wokół zagadnień z zakresu public relations szkoły i dotyczą kształtowania wizerunku szkoły, zarządzania informacją, wykorzystania szkolnego monitoringu, który posiada większość szkół w Polsce, kwestii związanych ze szkolną stroną internetową oraz kontaktów przedstawicieli szkoły z mass mediami, które są coraz częstsze.

194 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-110-4

Huk Tomasz

Tomasz Hukdoktor nauk humanistycznych - jest adiunktem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych mediów w edukacji. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych aspektów wykorzystania mediów, harcerskiej metody wychowawczej.

Tomasz Huk jest również rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników, członkiem Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członkiem Harcerskiego Instytutu Badawczego w Warszawie, członkiem zespołu naukowego Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma The New Educational Review. Od 2018 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Ponadto Tomasz Huk był uczestnikiem wielu projektów badawczych dotyczących wykorzystania mediów oraz uczestnikiem stażów naukowych i dydaktycznych w Kolonii (Niemcy), Mediolanie (Włochy) oraz Mombasie (Kenia). Tomasz Huk był również recenzentem wielu artykułów naukowych oraz publikacji dydaktycznych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Huk Tomasz

ISBN druk

978-83-7587-027-5

ISBN e-book

978-83-8294-110-4

Objętość

222 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział 1

Pedagogiczne aspekty wykorzystania mediów

1.1. Rola mediów w życiu człowieka

1.1.1. Rodzaje mediów oraz ich wpływ na człowieka

1.1.2. Oświatowo-wychowawcza rola radia i telewizji

1.2. Kompetencje kluczowe a kompetencje medialne współczesnego człowieka

1.2.1. Charakterystyka kompetencji medialnych

1.2.2. Kształtowanie kompetencji medialnych

Rozdział 2

Cele i zadania edukacji medialnej

2.1. Treści edukacji medialnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego na różnych poziomach wychowania i nauczania

2.1.1. Przedszkole

2.1.2. Szkoła podstawowa

2.1.3. Gimnazjum

2.1.4. Szkoła ponadgimnazjalna

2.2. Zalecane warunki i sposób realizacji treści edukacji medialnej

Rozdział 3

Media w procesie dydaktycznym

3.1. Metody kształcenia wykorzystujące media proste i złożone

3.2. Przykłady wykorzystania mediów w procesie dydaktycznym

3.3. Media w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

3.3.1. Rodzaje ocen szkolnych

3.3.2. Ocena wytworów medialnych

3.3.3. Komputer w procesie oceniania ucznia

3.3.4. Dziennik elektroniczny w szkole

3.4. Innowacje pedagogiczne wykorzystujące media

3.4.1. Charakterystyka innowacji pedagogicznych wykorzystujących media

3.5. Media w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli

3.5.1. Wiedza i umiejętności medialne nauczyciela

Rozdział 4

Media w procesie wychowania realizowanym przez szkołę

4.1. Uczeń a media

4.1.1. Media w kształtowaniu pozytywnych postaw uczniowskich

4.1.2. Negatywne aspekty mediów

Rozdział 5

Promocja i informacja edukacyjna w szkole

5.1. Zarządzanie informacją w szkole

5.2. Kształtowanie wizerunku szkoły

5.3. Wykorzystanie szkolnego monitoringu

5.4. Szkolny serwis WWW

5.5. Informacja edukacyjna a mass media

Zakończenie

Bibliografia

Pomysł napisania książki poświęconej ukazaniu znaczenia mediów w szkolnej rzeczywistości, a szczególnie w wychowaniu i dydaktyce, należy uznać za cenny. W dobie systematycznego i jednocześnie bardzo szybkiego nasycania edukacji technologią informacyjno-komunikacyjną znaczenia nabiera dyskusja nad jej wykorzystaniem w szkole i co za tym idzie – nad umiejętnościami nauczycieli w tym zakresie […] książka jest istotnym głosem w dyskusji o edukacji medialnej oraz jej wprowadzeniu do szkół jako przedmiotu nauczania. Niewątpliwie jest ona znaczącym krokiem na drodze budowania praktyki pedagogiki medialnej. Książka jest adresowana do wszystkich tych osób, które są zainteresowane wykorzystaniem mediów w edukacji, a szczególnie nauczycieli czynnie uczestniczących w procesie kształcenia oraz studentów kierunków pedagogicznych. Ze względu na walory poznawcze, jakie posiada, może być wykorzystana w pracy wychowawczej w szkole.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Siemienieckiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło