• Obniżka
Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne

Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-8294-106-7
36,19 zł
23,19 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pedagogika medialna... to odpowiedź na rosnące potrzeby uzupełniania wiedzy, a także znak obecnych czasów. To wskazówka nie tylko dla nauczycieli, rodziców, ale także dla studentów i naukowców prowadzących badania w tym temacie.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Pedagogika medialna to jeden z tzw. palących problemów pedagogiki współczesnej – nie bez powodu. Już w połowie XX w. filozofowie i socjolodzy przestrzegali przed złożonością świata współczesnego i wyzwaniami, jakie ze sobą niesie. Nie bez przyczyny najmłodsze pokolenie określane jest mianem „cyfrowych tubylców” – bez najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych ich codzienność jest już nie do pomyślenia. Poza oczywistymi korzyściami, niesie to ze sobą szereg niebezpieczeństw i zagrożeń, od uzależnienia od mediów elektronicznych po cyberprzemoc rówieśniczą, zataczającą coraz szersze kręgi wśród dzisiejszych nastolatków, a nawet i uczniów szkół podstawowych. W tej sytuacji głównym zadaniem staje się przygotowanie najmłodszych do życia i funkcjonowania w tak wysoce zcybernetyzowanym społeczeństwie.

Tomasz Huk, autor Pedagogiki medialnej, swe badania i wnioski oparł na studium przypadku, poddając analizie reprezentantów najrozmaitszych środowisk i kategorii wiekowych: emerytowanych nauczycieli, wychowanków domów dziecka, informatyków, gimnazjalistów etc. Wspólnym mianownikiem jest tu konieczność sprawnego i przyjaznego funkcjonowania w świecie medialnym.

490 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-106-7

Huk Tomasz

Tomasz Hukdoktor nauk humanistycznych - jest adiunktem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia dla studentów z wykorzystania nowych mediów w edukacji. Problematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy: wykorzystania mediów cyfrowych w wychowaniu szkolnym i pozaszkolnym, nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, przekazów medialnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, negatywnych i pozytywnych aspektów wykorzystania mediów, harcerskiej metody wychowawczej.

Tomasz Huk jest również rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników, członkiem Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członkiem Harcerskiego Instytutu Badawczego w Warszawie, członkiem zespołu naukowego Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma The New Educational Review. Od 2018 roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Ponadto Tomasz Huk był uczestnikiem wielu projektów badawczych dotyczących wykorzystania mediów oraz uczestnikiem stażów naukowych i dydaktycznych w Kolonii (Niemcy), Mediolanie (Włochy) oraz Mombasie (Kenia). Tomasz Huk był również recenzentem wielu artykułów naukowych oraz publikacji dydaktycznych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Huk Tomasz

ISBN druk

978-83-7850-705-5

ISBN e-book

978-83-8294-106-7

Objętość

384 stron

Wydanie

I, 2014

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

Rozdział 1

Współczesne problemy pedagogiki medialnej jako wynik diagnozy społecznej, kulturowej i edukacyjnej uczniów i nauczycieli szkół podstawowych

1.1. Identyfikacja problemów pedagogiki medialnej na drugim etapie kształcenia szkoły podstawowej   

1.2. Problemy badawcze pedagogiki medialnej jako wynik codziennych obserwacji i interakcji badacza z uczniami i nauczycielami 

1.3. Weryfikacja aktualnych problemów pedagogiki medialnej w ramach sondażu ankietowego   

1.3.1. Analiza odpowiedzi ankietowych uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej w zakresie aktualnej problematyki pedagogiki medialnej 

1.3.2. Analiza odpowiedzi ankietowych nauczycieli klas IV–VI szkoły podstawowej w zakresie aktualnej problematyki pedagogiki medialnej 

Rozdział 2

Podstawy teoretyczne planowanych badań   

2.1. Teoria społecznego uczenia się   

2.2. Teoria dotycząca niepowodzeń szkolnych   

2.3. Mechanizmy uzależniania się 

2.4. Społeczno-kulturowe podejście do uczenia się

2.5. Teoria potrzeb 

2.6. Teoria relacji między odbiorcą a nadawcą   

2.7. Teoria oczekiwania-wartości 

2.8. Teoria Marshalla McLuhana dotycząca mediów   

2.9. Teorie starzenia się   

2.10. Typologia społecznych form korzystania z mediów   

2.11. Symboliczny interakcjonizm   

2.12. Konektywizm 

Rozdział 3

Studium przypadku w eksploracji wybranych problemów pedagogiki medialnej   

3.1. Sposób i układ prowadzenia studium przypadku   

3.2. Zalety i wady studium przypadku   

3.3. Charakterystyka obszaru badań jednostkowych losów ludzkich na drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej – problematyka badań eksploracyjnych 

Rozdział 4

Niepowodzenia szkolne ucznia na zajęciach komputerowych   

4.1. Identyfikacja problemu 

4.2. Metody i techniki badań   

4.3. Znaczenie problemu 

4.4. Geneza i dynamika zjawiska 

4.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu 

4.6. Wnioski 

Rozdział 5

Uczeń zagrożony uzależnieniem od mediów elektronicznych 

5.1. Identyfikacja problemu 

5.2. Metody i techniki badań

5.3. Znaczenie problemu 

5.4. Geneza i dynamika zjawiska 

5.4.1. Wykorzystywanie przez ucznia mediów elektronicznych   

5.4.2. Postawy prezentowane przez ucznia   

5.4.3. Wyniki plebiscytu życzliwości i niechęci   

5.4.4. Osiągnięcia dydaktyczne   

5.4.5. Ulubione gry komputerowe ucznia   

5.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu 

5.6. Wnioski   

Rozdział 6

Media elektroniczne w świecie wychowanków z domu dziecka   

6.1. Identyfikacja problemu   

6.2. Metody i techniki badań pedagogicznych   

6.3. Znaczenie problemu   

6.4. Geneza i dynamika zjawiska   

6.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu 

6.6. Wnioski   

Rozdział 7

Uczennice szkoły podstawowej a przemoc w cyberprzestrzeni

7.1. Identyfikacja problemu   

7.2. Metody i techniki badań   

7.3. Znaczenie problemu   

7.4. Geneza i dynamika zjawiska 

7.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu   

7.6. Wnioski   

Rozdział 8

Nauczyciel wobec trudności dydaktyczno-wychowawczych podczas zajęć komputerowych w klasach IV–VI szkoły podstawowej   

8.1. Identyfikacja problemu 

8.2. Metody i techniki badań 

8.3. Znaczenie problemu 

8.4. Geneza i dynamika zjawiska 

8.4.1. Trudności dydaktyczne występujące podczas zajęć komputerowych 

8.4.2. Trudności wychowawcze występujące podczas zajęć komputerowych 

8.4.3. Oczekiwania wobec zajęć komputerowych 

8.4.4. Zadania i obowiązki nauczyciela zajęć komputerowych   

8.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu   

8.6. Wnioski   

Rozdział 9

Emerytowany nauczyciel a cyfrowa rzeczywistość 

9.1. Identyfikacja problemu 

9.2. Metody i techniki badań 

9.3. Znaczenie problemu 

9.4. Geneza i dynamika zjawiska 

9.5. Prognoza oraz propozycja rozwiązania problemu    

9.6. Wnioski   

Rozdział 10

Wnioski końcowe 

10.1. Wnioski praktyczne 

Zakończenie   

Aneksy   

Bibliografia   

Spisy 

Spis opisów

Spis rysunków i schematów 

Spis tabel 

Spis wykresów   

Wykaz narzędzi badawczych 

Indeks rzeczowy   

W świecie mediów cyfrowych

Żyjemy w czasach postępu technologicznego, czasach olbrzymich zmian, zachodzących we wszystkich niemal sferach funkcjonowania, i to bez naszego udziału. Z rozwojem związane są zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Niezależnie jednak od efektów zmian, jak i naszego stosunku do nich, nie sposób ich ignorować. Świat idzie do przodu, zmieniają się formy transportu, metody komunikowania się, nauki, a nawet sposób spędzania wolnego czasu. Technologia modyfikuje rzeczywistość już nie z pokolenia na pokolenie, ale z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc. Nie ma możliwości odwrócenia biegu wydarzeń, możemy tylko przygotować się na te zmiany i stać się czynnymi ich uczestnikami. Warto oswoić się z technologią, przyjąć ją jako coś zupełnie oczywistego, ale żeby to było możliwe, należy przyjrzeć się jej wszystkim aspektom.

Z racji siły oddziaływania warto zwrócić szczególną uwagę na zmianę roli mediów w komunikowaniu, wynikającą właśnie z rozwoju technologii informacyjnych. Dotychczasowa funkcja przekazu informacji uległa rozszerzeniu, zaś media podległy transformacji, stając się – z przekaźnika informacji – aktywnym uczestnikiem procesu komunikowania. Nowa rola mediów pociągnęła za sobą konieczność redefiniowania procesu kształcenia i rozwoju pedagogiki medialnej. O wieloaspektowości tej subdyscypliny naukowej oraz o wybranych problemach z nią związanych pisze Tomasz Huk w zajmującej książce Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja stanowi nieocenione źródło wiedzy oraz inspiracji dla pedagogów, socjologów, a także dziennikarzy i wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką mediów.

Autor, posiłkując się prowadzonymi badaniami, zajmuje się funkcjonowaniem uczniów oraz nauczycieli we współczesnym świecie, patrzy przez ich pryzmat na omawiane zagadnienia. Nie znajdziemy tu opinii dotyczącej pozytywnego bądź negatywnego wpływu mediów na odbiorców, natomiast możemy spodziewać się informacji na temat celu i sposobu wykorzystania mediów elektronicznych przez uczniów oraz nauczycieli i problemów z tym związanych.

Publikacja jest złożona z dziesięciu rozdziałów, z których pierwszy zajmuje się współczesnymi problemami pedagogiki medialnej, występującymi w obszarze działalności społecznej, kulturowej i edukacyjnej uczniów oraz nauczycieli drugiego etapu kształcenia. Zidentyfikowane w toku badań problemy dotyczą m.in. stygmatyzacji i marginalizacji uczniów z powodu braku komputera czy też telefonu komórkowego oraz nadmiernego korzystania z mediów elektronicznych. Rozdział drugi związany jest z teoretycznymi podstawami planowanych badań – wnioski przedstawione w pierwszym rozdziale stały się bodźcem do dokonania doboru teorii dotyczących nauczania – uczenia się, potrzeb, oczekiwań, uzależnień, a także starzenia czy wykorzystywania mediów.

Rozdział trzeci koncentruje się na studium przypadku w eksploracji wybranych problemów pedagogiki medialnej, Dowiadujemy się wiele na temat sposobu i układu prowadzenia studium przypadku oraz jego zaletach i wadach. Rozdział czwarty dotyczy niepowodzeń szkolnych ucznia na zajęciach komputerowych i omawia proces kształtowania kompetencji w zakresie technologii informacyjnej na poziomie szkoły podstawowej. Identyfikacja problemów z tym procesem związanych, umożliwia efektywną realizację założonych celów i daje szansę na eliminację niepowodzeń szkolnych w tym zakresie.

W rozdziale piątym autor zajmuje się problemami uzależnienia od mediów elektronicznych, ukazując problemy szczegółowe na przykładzie jedenastoletniego chłopca, wykorzystującego media elektroniczne do celów rozrywkowych przez większą część wolnego czasu. Z kolei rozdział szósty stanowi próbę identyfikacji rodzajów mediów elektronicznych oraz sposobów ich wykorzystania przez wychowanków domu dziecka. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, iż niestety w domu dziecka nie są realizowane działania dotyczące edukacji medialnej, wprowadzające dzieci w świat nowych mediów.

Niezwykle istotny, biorąc pod uwagę zagrożenia XXI wieku, jest rozdział siódmy, poruszający kwestię przemocy w cyberprzestrzeni. Niepokojące są wyniki badań, pokazujące, że co czwarty uczeń padł w swoim życiu ofiarą cyberprzemocy, pozytywny jest jednak fakt, iż nastolatki świadome są zagrożeń wynikających z surfowania po Internecie. Natomiast rozdział ósmy porusza temat trudności dydaktyczno-wychowawczych, zaobserwowanych przez nauczycieli podczas zajęć komputerowych. Analiza problemu wskazuje na preferowanie przez nauczycieli aktywności indywidualnej, co koresponduje z oczekiwaniami uczniów wobec nauczanego przedmiotu. Dwa ostatnie rozdziały stanowią próbę usytuowania emerytowanego nauczyciela w świcie mediów cyfrowych oraz wyciągnięcia wniosków końcowych z przedstawionych na łamach książki studiów przypadków.

Pedagogika medialna... Tomasza Huka to odpowiedź na rosnące potrzeby uzupełniania wiedzy, a także znak obecnych czasów. To wskazówka nie tylko dla nauczycieli, rodziców, ale także dla studentów i naukowców prowadzących badania w tym temacie. Publikacja zawiera bowiem zbiór narzędzi badawczych (w większości autorskich), które zostały wykorzystane w toku zbierania materiału badawczego przez Huka, ale mogą również posłużyć badaniom własnym czytelników. Warto zatem potraktować książkę nie jako zamknięte studium nad problemami związanymi z pedagogiką medialną, ale jako inspirację do samodzielnego zgłębiania kwestii z pedagogiką medialną związanych.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja

Opracowanie Tomasza Huka Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne dotyczy bardzo szerokiego spectrum spraw; od nowych narzędzi informacyjnych: internetu, telefonów komórkowych, tworzenia się sieci społecznościowych, po zastosowanie tych wszystkich zdobyczy nowych technologii informatycznych w edukacji.

Jeśli mówimy o praktycznym ich zastosowaniu, to aż ciśnie się na usta pytanie: jaki jest do nich stosunek uczących czyli nauczycieli, a jaki uczniów? Jakie problemy nastręcza edukacja multimedialna? Co dzieje się z procesami motywującymi ucznia jeśli zostaną obudowane całą gamą środków tj. jak tablica multimedialna, komputery, laptopy, internet? Gdzie w tej sieci różnych powiązań jest miejsce nauczyciela? Co staje się zarzewiem konfliktów między uczącymi a uczniami, a także, gdzie przebiega w tym wirtualnym świecie granica rywalizacji między samymi uczniami?

Książkę podzielono na dziesięć rozdziałów, z czego pierwsze trzy dotyczą aktualnych problemów pedagogiki medialnej, które wyłoniono w trakcie rozmów z nauczycielami i uczniami klas IV - VI. Zostały one potem przeanalizowane pod kątem konkretnych losów uczniów, nauczycieli a także rzeczywistych problemów i zjawisk występujących na terenie szkół z których pochodzili rozmówcy. W badaniach tych zjawisk pod kątem edukacyjnym, społecznym i kulturowym wykorzystano badania sondażowe, ankietowe i poddano je analizie ilościowej. W rozdziale drugim autor zaprezentował teoretyczne podstawy planowanych badań. Problematykę badawczą i wyniki badań skonfrontowano z teoriami społecznego uczenia się Alberta Bandury, podejściem do uczenia się Lwa. S.Wygodzkiego, potrzeb wg. Abrahama Maslowa, relacji między odbiorcą i nadawcą, koncepcji Marshalla McLuhana dotyczącą rozwojów mediów i ich wpływu na jednostkę, niepowodzeń szkolnych, mechanizmów uzależnienia np. od internetu, telefonów komórkowych, po problemy starzenia się społeczeństwa, przewartościowanie się form korzystania z mediów, po symboliczny interakcjonizm i konektywizm.

W rozdziale trzecim autor zawarł charakterystykę własnego obszaru badań, jej specyfikę połączoną z charakterystyką szkoły i jej środowiska, które poddano badaniom czyli nauczycieli i uczniów, przedtem zmieniwszy ich dane osobowe.

W rozdziałach czwartym, piątym, szóstym i siódmym Huk przebadał i opisał konkretne przypadki; od romskiego chłopca, który na skutek niepowodzeń szkolnych nie mógł się zintegrować z klasą wpadając w coraz większe wyalienowanie. Okazało się, że jego przyczyną był brak umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnych jaką posiadali jego rówieśnicy.

W następnym rozdziale przedstawił nam losy chłopca, tym razem uzależnionego od mediów elektronicznych, którego przypadek nie jest niestety w dzisiejszych czasach odosobniony, po historię dzieci z Domu Dziecka; uczennicy i dwóch uczniów, których społeczność klasowa zmarginalizowała, a główną przyczyną było, to, że nie mają własnych telefonów komórkowych, komputerów i nie noszą markowych ubrań. To coraz częstsze zjawisko dotyka w szkołach nie tylko dzieci z Domów Dziecka, ale również uczniów z uboższych rodzin, których na takie gadżety elektroniczne i rzeczy nie stać. Kolejnym poruszanym problemem w rozdziale siódmym jest coraz powszechniejsze zjawisko cyberprzemocy. Autor opisał tu etiologię tego zjawiska oraz szczegółowo scharakteryzował sylwetki, tak ofiar jak i sprawców czynów elektronicznej agresji.

Te rozdziały i zawarta w dziewiątym rozdziale historia emerytowanej nauczycielki, która pracując w ramach godzin zleconych doskonale zaadoptowała się do wykorzystywania w swoich zajęciach dydaktycznych nowe media elektroniczne zyskując w oczach uczniów duży prestiż.

W ostatnim dziesiątym podsumowującym rozdziale Tomasz Huk zawarł wnioski końcowe będące wynikiem jego własnych badań ankietowych i sondażowych, na kanwie których mógł sformułować wnioski końcowe. Te można potraktować jako punkty wyjścia do konstruowania hipotez, a nawet opracować w oparciu o te badania, teorie i wskazówki pedagogiczne skierowane do studentów, nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także nadzoru pedagogicznego.

To bardzo wartościowa publikacja, która bazując na własnych wynikach o obserwacji i badań dotyka bardzo złożonego pola badawczego związanego z nowymi mediami, nowinkami technologicznymi, dzięki którym dokładniej poznamy relacje człowiek - media. Poczynając już od szkoły podstawowej, gdzie te związki zaczynają być już na tyle widoczne, iż dzięki ich badaniu możemy rozpoznać i rozpracować całe odium problemów z nimi związanych; od kłopotów szkolnych, środowiskową alienację, po efekt uzależnienia i przypadki cyberprzemocy.

Aktualność tej pozycji będzie rosła wraz ze skalą problemów i polityką przenoszenia do sieci coraz więcej aspektów naszego życia i komunikowania się, tak ludzi między sobą jak i ludzi z e-urzędami i e-administracją.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło