• Obniżka
MEDIA GLOBALNE – MEDIA LOKALNE

MEDIA GLOBALNE – MEDIA LOKALNE. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej

ISBN: 978-83-7850-042-1
37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja ta jest próbą zaznaczenia współistnienia mediów w skali makro i mikro, a zatem również pewnych więzi, zależności tych dwóch, wydawałoby się, skrajnych zjawisk w kontekście społeczno-edukacyjnym...

Wersja książki
Ilość

Publikacja ta jest próbą zaznaczenia współistnienia mediów w skali makro i mikro, a zatem również pewnych więzi, zależności tych dwóch, wydawałoby się, skrajnych zjawisk w kontekście społeczno-edukacyjnym. W tytule celowo umieszczono media lokalne obok mediów globalnych, by móc wyraźnie zaznaczyć także różnorodność tych mediów, ich odmienność, zalety i wady, jak również możliwości we wspieraniu oraz rozwoju kultury i edukacji. Media lokalne i media globalne wspólnie tworzą środowisko medialne, jednak kwestia wizerunku i oddziaływania tych pierwszych w publikacjach naukowych w kontekście edukacyjnym jest podejmowana bardzo rzadko, stąd próba ich wydobycia z medialnej masowości.

Książka nie wyczerpuje zagadnienia dotyczącego działalności społeczno-edukacyjnej i kulturalnej mediów o dużej i małej skali oddziaływania w sferze edukacji medialnej i regionalnej. Publikacja podejmuje pewne tropy, które rozwija bardziej lub mniej, tym samym chcąc pobudzić Czytelnika do dialogu, przemyśleń oraz podsunąć swego rodzaju „zaczynki” do dalszych dociekań naukowo-badawczych.

Publikacja skierowana jest do pedagogów i studentów podejmujących zagadnienia związane z mediami globalnymi i lokalnymi, zajmujących się: pedagogiką mediów, pedagogiką kultury, pedagogiką społeczną, edukacją kulturową, regionalną, problematyką dziennikarstwa. Może być pomocna dla twórców i pracowników mediów lokalnych oraz mediów o dużej skali oddziaływania. Zamysłem autorki było również dotarcie do użytkowników zarówno mediów globalnych, jak i lokalnych, by mogli skonfrontować treści zawarte w tej książce z własnymi przemyśleniami.

99 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-042-1

Roguska Agnieszka

Roguska Agnieszka Dr Agnieszka Roguska - adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Swoje zainteresowania koncentruje wokół mass mediów globalnych i lokalnych oraz kultury regionalnej.

Jest wiceprezesem Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „SZANSA”. Miłośniczka teatru i ogrodnictwa. Kontakt: rogag@wp.pl Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących powyższej tematyki.

Ukazały się monografie:

Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Kraków 2008. Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Wybrane aspekty, cz. I, (współredakcja), Siedlce 2008. Współczesna edukacja kulturowa. Oblicza-przemiany-perspektywy (współredakcja), Siedlce 2010. Wolontariat w teorii i praktyce (współredakcja), Siedlce 2010. Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, cz. II, (współredakcja), Siedlce 2011.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Roguska Agnieszka

ISBN druk

978-83-7850-042-1

ISBN e-book

978-83-7850-385-7

Objętość

250 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

Rozdział 1

Różnorodność i bogactwo środowiska współczesnych mediów

1.1. Pojęcia związane z mediami   

1.2. Media lokalne i ich pojmowanie    

1.3. Współczesne media cyfrowe i ich wartość edukacyjna   

Reklama   

Internet 

Multimedia    

Hipermedia    

Hipertekst    

Gry wideo, gry komputerowe    

Indywidualne urządzenia multimedialne: telefon komórkowy, palmtop, iPod, iPhone   

Rozdział 2

Media we współczesnym świecie

2.1. Cechy środowiska współczesnych mediów    

2.2. Globalizacja i jej wpływ na lokalny porządek świata 

2.3. Formy globalizacji społeczeństwa   

2.4. Prawo primum non nocere a osobowe i społeczne konsekwencje rozwoju mediów cyfrowych    

2.5. Dylematy związane z medialnością świata i kreowaniem siebie 

2.6. Socjalizacja medialna i społeczność medialna    

2.7. Zjawisko mediotyzmu 

Rozdział 3

Wartości środowiska mediów lokalnych i ich funkcje

3.1. Środowisko mediów lokalnych w edukacji regionalnej 

3.2. Specyfika funkcjonowania mediów środowiskowych na przykładzie lokalnej telewizji kablowej 

3.3. Funkcje mediów środowiskowych 

Funkcja integrująca środowisko lokalne   

Funkcja socjalizująca   

Funkcja uniformizacyjna   

Funkcja indywidualizująca   

Funkcja aktywizująca 

Funkcja inspirująca   

Funkcja upowszechniania różnorodnych treści 

Funkcja ludyczna   

Funkcja stymulująca   

Funkcja wzorcotwórcza 

Funkcja interpersonalna 

Funkcja kształtowania lokalnej opinii społecznej 

Funkcja interwencyjna   

Funkcja dokumentacyjna 

Rozdział 4

Wyzwania mediów lokalnych odnośnie do integracji Polski z Unią Europejską

4.1. Proces integracji europejskiej a tendencja do umacniania się tradycyjnych kultur lokalnych i regionalnych 

4.2. Możliwości i zadania mass mediów środowiskowych w obliczu unijnej polityki medialnej 

Rozdział 5

Edukacyjne wartości mediów środowiskowych

5.1. Wokół pojęcia wartości 

5.2. Wartości w życiu człowieka   

5.3. Wartości medialne w kulturze postmodernizmu 

5.4. Wartość mediów lokalnych   

5.5. Media lokalne w edukacji medialnej i regionalnej 

Rozdział 6

Kultura i edukacja medialna z udziałem mediów w skalach makro i mikro

6.1. Rozumienie kultury i edukacji medialnej 

6.2. Media elektroniczne jako nowoczesne narzędzia edukacji 

6.3. Działania społeczno-kulturalne i edukacyjne wspierane mediami lokalnymi 

6.4. Edukacja medialna oparta na teorii kognitywistycznej 

Rozdział 7

Potrzeba edukacji medialnej globalnej i lokalnej

7.1. Człowiek wśród zagrożeń współczesności – w perspektywie edukacji medialnej 

7.2. Możliwości i złożoność edukacji medialnej społeczeństwa 

Zakończenie 

Bibliografia 

Summary   

„Recenzowana książka poświęcona jest ważnym zjawiskom towarzyszącym tworzeniu się społeczeństwa informacyjnego. Ukazuje rolę współczesnych mediów zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Wymagało to niewątpliwie od Autorki starannego przeanalizowania bogatego środowiska mediów wskazując na ich pozytywne i negatywne działania edukacyjne. (…) Interesującym wątkiem zawartym w książce jest podjęcie problemu funkcji pełnionych przez media w środowisku lokalnym. Pozwala to przybliżyć czytelnikowi znaczenie i rolę mediów lokalnych w procesie edukacji regionalnej. (…) Książka prezentuje się imponująco. Obejmuje nowe obszary dyskusji w zakresie pedagogiki medialnej. Napisana jest językiem przystępnym, co sprzyja rozumieniu często złożonych zjawisk a także zawiłości występujących na styku ewolucji społecznej i mediów.”

Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Siemienieckiego


„Znaczenie poruszanej problematyki wiąże się nierozerwalnie z dwoma obserwowanymi współcześnie procesami. Po pierwsze, tradycyjne media analogowe ustępują obecnie miejsca mediom cyfrowym. Po drugie technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiły konwergencję mediów cyfrowych w komputerach oraz zbudowanie łączących je sieci. (…) Bez wątpienia droga poznania, którą podąża Autorka prowadzi szlakiem wysp znanych niewielu. Ważne, że istotny poznawczo jest nie tylko sam szlak, ale też sposób wędrówki zaproponowany przez Autorkę, jej przemyślenia, konstatacje i odautorskie uwagi. (…) Książka powinna okazać się przydatna w procesie kształcenia pedagogów i nauczycieli oraz tych wszystkich osób, dla których media lokalne są przedmiotem zainteresowań poznawczych, polem aktywności zawodowej lub – obywatelskiej troski”.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia

Czytelników zainteresowanych potencjałem mediów lokalnych zachwyci syntetyczne ujęcie funkcji, jakie realizują, na przykład: integrującej środowisko lokalne, wzorcotwórczej, uniformizacyjnej, (...). Warte przemyślenia jest przyznanie im roli strażnika kultury i tożsamości regionalnej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wynik konfrontacji polskiej polityki medialnej z unijną.

Agnieszka Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 250

Uczestnictwo w życiu społecznym ma obecnie dwa wymiary – globalny i lokalny. Te dwa typy funkcjonowania w rzeczywistości zmediatyzowanej przekładają się na jej postrzeganie. Dlatego tak ważna i bezcenna jest współcześnie edukacja medialna, będąca działem pedagogiki medialnej. Ma ona na celu przygotowanie człowieka do pełnego wykorzystywania mediów i posługiwania się nimi dla dobra własnego oraz ogółu. Wbrew pozorom nie jest to jednak tak proste, jakim zdaje się w teorii. Niemniej współczesny czytelnik jest w o tyle dobrej sytuacji, że ma do dyspozycji bardzo dobrą pod względem merytorycznym, a przy tym niezwykle ciekawą książkę autorstwa Agnieszki Roguskiej pod tytułem „Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej”, która pozwala zrozumieć dokonujące się w przestrzeni medialnej zmiany i dostrzec potencjał jej towarzyszący.

Książka ta składa się z siedmiu rozdziałów, przy czym wszystkie razem naświetlają kwestie: działalności społeczno-edukacyjnej, kulturalnej mediów. Rozdział pierwszy został poświęcony kwestiom definicyjnym. Autorka przybliżyła sposoby operacjonalizacji pojęć ważkich dla dalszych rozważań. Po krótce omówiła również specyfikę współczesnych mediów oraz konsekwencje – pozytywne i negatywne – ich społecznego oddziaływania. Dalej rozróżniła skale mikro od makro w lokalnym i globalnym ładzie. Precyzyjnie zarysowała związane z ich istnieniem dylematy i wątpliwości, kierując uwagę czytelnika ku socjalizacji medialnej. Ciekawe jest użycie pojęcia „mediotyzm”, często pomijanego w literaturze przedmiotu. Dzięki temu czytelnik dowie się między innymi tego, kto i na co jest narażony w dobie funkcjonowania w łonie „medialnego śmietnika”.

Czytelników zainteresowanych potencjałem mediów lokalnych zachwyci syntetyczne ujęcie funkcji, jakie realizują, na przykład: integrującej środowisko lokalne, wzorcotwórczej, uniformizacyjnej, upowszechniania różnorodnych treści, interwencyjnej, dokumentacyjnej, ludycznej, inspirującej, interpersonalnej oraz ukazanie ich znaczenia w szerszym kontekście. Warte przemyślenia jest przyznanie im roli strażnika kultury i tożsamości regionalnej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wynik konfrontacji polskiej polityki medialnej z unijną. Wnioski powstałe na podstawie tych refleksji, szczególnie te dotykające powoli zarysowujących się tendencji, a także umieszczenie wartości promowanych w mediach – ale nie tylko tych – na tle postmodernizmu, ukaże wskazówki na temat potrzeby uczestniczenia w procesie edukacji medialnej i regionalnej.

Agnieszka Roguska opowiada się za rozpatrywaniem mediów globalnych i lokalnych jako dobrych środków, które faktycznie mogą być wykorzystywane do wspierania procesu edukacyjnego. Są wszak w stanie wyzwolić potencjał społeczny drzemiący w społecznościach poddawanych wpływowi medialnemu. Wszystkie swoje argumenty, autorka bardzo dobrze zobrazowała, wyjaśniła i udokumentowała.

Publikacja pod tytułem „Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej” zainteresuje nie tylko studentów i nauczycieli akademickich zajmujących się problematyką mediów lokalnych i globalnych, ale i osób odpowiedzialnych na kształtowanie edukacji medialnej w Polsce. Zawiera wiele interesujących spostrzeżeń o charakterze teoretycznym i praktycznym, dzięki czemu pozwoli zrozumieć, zbyt często niedostrzegany potencjał mediów lokalnych. Jest to książka zdecydowanie warta polecenia użytkownikom mediów.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9262/media-globalne---media-lokalne-zagadnienia-z-obszaru-pedagog

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło