• Obniżka
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez "codzienność" telewizyjną

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez "codzienność" telewizyjną

ISBN: 978-83-7308-986-0
33,14 zł
23,14 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Wpatrzeni jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych radia czy telewizji...

Ilość

Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Wpatrzeni jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych radia czy telewizji. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed wpływem informacji na naszą podświadomość, jeżeli uczestniczymy w normalnym nurcie obecnego życia. Pewnie nie jest to takie złe, o ile za informacją nie kryje się kłamstwo i oszustwo. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy ograniczymy nasze postrzeganie świata jedynie do tego, co przyniosą nam media.

Książka dotyczy dwóch obszarów zagadnień. Pierwszy koncentruje się wokół odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób programy telewizyjne oddziałują na widzów? Autorzy skupiają się tu przede wszystkim na przemocy w mediach. Drugi obszar, to przedstawienie zdrowia jako wartości w programach telewizyjnych.

Książka zasługuje na uwagę co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy aktualnej problematyki związanej z istotnymi zagadnieniami pedagogicznymi. Po drugie Autorzy podjęli się dokonania analizy teoretycznej dwóch ważnych społecznie zagadnień: przemocy w mediach i jej oddziaływania na odbiorcę oraz problematyki zdrowia w programach telewizyjnych.

96 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowalski Mirosław

Kowalski Mirosławdr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810〈=p


Drożdż Mariusz

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Drożdż Mariusz

ISBN druk

978-83-7308-986-0

ISBN e-book

 

Objętość

184 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

Część I

Widz telewizyjny w ponowoczesnym świecie (Mariusz Drożdż)

 

Wstęp

 

Telewizja jako element kształtowania postaw życiowych odbiorców

Oddziaływanie mediów wizualnych na podświadomość

Konstruowanie znaczenia

Kod hermeneutyczny i jego wpływ na rozumienie treści

Telewizja jako źródło informacji i manipulacji w świecie globalizacji i gospodarki rynkowej

Telewizja – szansa czy zagrożenie w świecie globalizacji i gospodarki rynkowej?

Telewizyjna przemoc w świetle badań naukowych

Przejawy negatywnego wpływu programów telewizyjnych na postawy dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Pedagogiczne wymiary telewizji

Miejsce pedagogiki w stymulowanym przez telewizję świecie

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych odbiorców

Propozycje rozwiązań edukacyjnych zapobiegających wywołanej przez media elektroniczne agresji i przemocy

 


Część II

Obraz telewizyjny jako przestrzeń kultury zdrowia (Mirosław Kowalski)

Wstęp

 

Zdrowie dla wszystkich – aktualność tematu, jego znaczenie pedagogiczne i społeczne

Wokół pojęć: zdrowie, wartość zdrowia, kultura zdrowotna

Zdrowie młodego pokolenia: towar czy wartość?

Konsumpcjonizm i konsumeryzm zdrowotny

Wokół triady: zdrowie – wartość – telewizja

„Telewizyjność” zdrowia.

Między zrozumieniem a odrzuceniem

Telewizyjna „mandragora” wartości zdrowia.

Telewizja jako nośnik wartości zdrowia.

Świat iluzji – świat bez zdrowia?

Wiesz wszystko – reklama telewizyjna

jako spektakl o zdrowiu i dla zdrowia?

Zdrowie dzięki telewizji, czyli wielkie wychowawcze udawanie?

Trudne pytania do (nie)dojrzałych rodziców

Telewizyjny świat zdrowia – konteksty panowania konsumpcji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna przez „codzienność” telewizyjną.

I co dalej?

 

Krótkie zakończenie z mottem

 

Abstract

 

Bibliografia

Drozdz-8-II-2008.indd 13:32:57

 

Contents

Introduction

Part I

TV Viewer in a Postmodern World

(Mariusz Drożdż)

Introduction

Television as an Element of Constucting life Attitudes of Viewers

Visual Media Influence on Subconsciousness

The Construction of Meaning

Hermeneutic Code and Its Influence

on Understanding the Contents

Television as a Source of Information and Manipulation

in the World of Globalization and Market Economy

Television – the Chance or a Threat

in the World of Globalisation and Market Economy?

TV Violence in the Light of Academic Studies

Symptoms of Negative Infl ence of TV Programs

on Attitudes of Children, Teenagers and Adults

Pedagogical Dimentions of Television

The Site of Pedagogy in a TV Stimulated World

The Construction of Communicative Competents of Viewers

Educational Solutions Proposals to Prevent

Electronic Media Created Aggression and Violence

Drozdz-8-II-2008.indd

Part II

Television Scene as a Space of Health Culture?

(Mirosław Kowalski)

Introduction Health For Everybody – Topicality,

Its Pedagogical and Social Meaning

About Ideas: Health, Health Value, Health Culture

Health of Young Generation: Commodity or Value?

Consumption Salubrity

About Triad: Health – Value – Television

„Televised” Health. Between Understanding and Refusal

TV „Mandragora” of Health Value.

Television as a Health Value Carrier.

World of Illusion – World without Health?

You Know Everything – TV Commercial

as a Performance about Health and to Health?

Health Owing to Television or Big Educational Simulation?

Difficult Questions to (Im)mature Parents

TV World of Health – Contexts

of Health Consumption Domination

Health Education through the TV „Commonplace”.

And What Is Next?

 

A Short End with Motto

 

Abstract

 

References

 

Cenię sobie książki, które przekładają codzienność na język pedagogiki, które wskazują różne zjawiska dnia codziennego w kontekście wychowywania i edukowania.

Mirosław Kowalski w części zatytułowanej "Obraz telewizyjny jako przestrzeń kultury zdrowia" zwraca uwagę czytelników na to, jak w przekazie medialnym definiuje się zdrowie, jak ocenia się jego wartość i czym - w ujęciu telewizyjnym - jest kultura zdrowotna. Podkreśla to, iż współcześnie kultura zdrowotna wpływa na aspiracje dzieci i młodzieży, poprzez swoje komercyjne nastawienie może by c zdominowana przez wartości konsumpcyjne i hedonistyczne, a także co ważne - staje się coraz ważniejsza dla rytmu codziennego życia wielu z nas. Dużo miejsca w swoich rozważaniach Autor poświęca przekazowi reklamowemu w aspekcie zdrowotnym, obsesyjnie szczupłym wzorcom kobiecego ciała podkreślając, że z troski o zdrowie uczyniono model kulturowy, którego wszechobecność trudno negować.

Tekst "Widz telewizyjny w ponowoczesnym świecie" Mariusza Drożdża przedstawia zmiany jakie zachodzą w ludziach pod wpływem telewizji i jakie zachodzą w telewizji pod wpływem oczekiwań odbiorców. Autor zwraca uwagę na rzecz szalenie ważną, a często nieuświadamianą, czyli na to, że telewizja odchodzi od medalu pedagogicznego (czyli przestaje być dla widzów edukatorem, a staje się polem do interaktywnej dyskusji) i wciąż ma zdolność kształtowania postaw u oglądających ją dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Podkreśla także i to, iż współczesny program telewizyjny nie daje nam wiedzy zastępując ją informacjami. Wśród wielu zdań, szalenie trafnie diagnozujących istnienie telewizji w naszym życiu, znalazłam takie: "Mass media zaczynają pełnić w komunikacji społecznej funkcje dawniej zarezerwowane dla komiwojażerów."

Publikacja "Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych" pozwala z większą świadomością przyglądać się programom telewizyjnym. Zachęcam gorąco do zastanowienia się nad tym, co nam robi telewizja.

źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com/2010/09/m-kowalski-m-drozdz-przemoc-i-zdrowie-w.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło