• Obniżka
Socjologia edukacji

Socjologia edukacji

Podtytuł: Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-8095-970-5
43,81 zł
36,81 zł Oszczędzasz: 7,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podręcznik jest bardzo dobrze przygotowany – pod każdym względem. Autor bez żadnych problemów porusza się po wchodzących w skład podręcznika zagadnieniach, a jego analizy są dobrze przygotowane. Jest to stojące na wysokim poziomie merytorycznym kompendium wiedzy, które daje znakomity wgląd w problematykę i metody socjologii edukacji...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Wzrost znaczenia edukacji we współczesnym świecie powoduje coraz większe zainteresowanie socjologów tą dziedziną życia społecznego. Obecnie można już mówić o ukształtowaniu się socjologii edukacji jako ważnej sudyscypliny socjologii. Przygotowany podręcznik umożliwia zaznajomienie się z dominującą problematyką studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów.

Monografia zawiera obszerną bibliografię, słownik ważniejszych terminów, problemy do przemyślenia i dyskusji. Może być wykorzystywany przez studentów, a także przez inne osoby zainteresowane socjologicznymi zagadnieniami współczesnej edukacji.


___________________________________________________________________________________________________________________


Polecamy wyjątkową serię 20 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym
20. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 30%!

seria 17 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Podręcznik akademicki
147 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-970-5

Szymański J. Mirosław

Mirosław Szymańskiprofesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjo­logii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzu­pełnione, 2012). Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna". Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica". Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

 Mirosław J. Szymański

ISBN druk

978-83-8095-970-5

ISBN e-book

978-83-7850-404-7

Objętość

220 stron

Wydanie

II, 2021. Kraków

Format

A5 (145x208). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka ze skrzydełkami, klejona, fola matowa

Wstęp

Rozdział 1 Socjologia edukacji jako dziedzina wiedzy

Rozdział 2 Procesy społeczne – kontekst zmian w edukacji

Rozdział 3 Jednostka w społeczeństwie

Rozdział 4 Instytucje – ich znaczenie edukacyjne

Rozdział 5 Społeczeństwo a edukacja

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Indeks osób

fragment

Czy socjolog powinien zajmować się zjawiskami związanymi z szeroko rozumianą edukacją? Profesor Mirosław Szymański, autor podręcznika akademickiego „Socjologia edukacji”, który ukazał się w tym roku, przekonuje że jak najbardziej.

Jest to jego zdaniem konieczność, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy gwałtowne przemiany jakim podlegała Polska i postępująca demokratyzacja życia społecznego, uśpiły czujność socjologów na dysfunkcje w obszarze oświaty. Prawdopodobnie wielu z nich milcząco założyło, że nie będzie już nierówności w dostępie do edukacji wynikającej ze społecznych uwarunkowań, trudności z utrzymaniem zadowalającej jakości kształcenia wobec wzrostu liczby szkół wyższych, czy potrzeby podejmowania badań związanych z pojawiającymi się nowymi typami problemów w obecnych realiach.

Autorem omawianej książki jest socjolog edukacji i pedagog, profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. W swoich publikacjach podejmuje problematykę edukacji w Polsce i na świecie. Podręcznik „Socjologia edukacji” ukazał się w 2013 r., nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”.

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym prof. Szymański zajmuje się kwestią genezy, przedmiotem, obszarem badań i perspektywami teoretycznymi socjologii edukacji. Drugi rozdział dotyczy procesów społecznych tworzących kontekst dla zmiany edukacyjnej. Kolejny rozdział omawia wpływ jaki wywiera na jednostki społeczeństwo. Rozdział czwarty traktuje o znaczeniu edukacyjnym różnych instytucji (takich jak: rodzina, szkoła, zakład pracy, ośrodki władzy, a także środki masowego przekazu). Ostatni rozdział podejmuje tematykę roli edukacji w społeczeństwie.

Warto wspomnieć o obszernej bibliografii podręcznika, która ma zwykle duże znaczenie dla osób zainteresowanych szerzej tematem. Nie do przecenienia jest także indeks nazwisk i indeks rzeczowy, które są w tej pozycji obecne, umożliwiając szybki dostęp do poszukiwanej informacji.

Książka napisana jest przystępnym, zrozumiałym językiem, a jej struktura jest spójna i ułatwiająca czytelnikowi orientację w prezentowanych zagadnieniach. Praktycznie na każdej stronie znajdują się ramki zawierające najważniejsze myśli. Na końcu rozdziału można znaleźć problemy do dyskusji (w formie pytań) i słownik najważniejszych terminów. Największym mankamentem publikacji wydaje się jej objętość - niecałe 200 stron tekstu.

„Socjologia edukacji” przeznaczona jest dla naukowców zajmujących się problematyką nauk o edukacji. Może być wykorzystana podczas zajęć dydaktycznych ze studentami, szczególnie z socjologii edukacji, pedagogiki społecznej, pedagogiki porównawczej czy polityki oświatowej.

Odpowiedzi na problemy-pytania postawione na początku tego tekstu, a dotyczące kondycji systemu oświaty w Polsce, wydają się intuicyjne, ale dla nauki to za mało. Wystarczyć może jednak dla badacza, który dostrzeże problem i postanowi się nim zająć w sposób systematyczny. Być może styczność z tym obszarem, którą każdy miał w jakimś momencie swojego życia, a także mieć będzie choćby poprzez swoje dzieci, pobudzi pogłębioną refleksję, która przełoży się na rozwój tej subdyscypliny socjologii i w efekcie zastosowanie w praktyce wypracowanych rozwiązań.

źródło: http://mojasocjologia.pl/articles.php?article_id=664


Profesor Mirosław Szymański jest jednym z najbardziej znanych polskich badaczy w zakresie nauk o edukacji, a wiele z jego książek stało się integralną częścią dorobku pedagogiki polskiej ostatnich dekad. To naukowiec potrafiący myśleć w sposób interdyscyplinarny, który bardzo dobrze porusza się po makro-problemach edukacyjnych. Jego teksty stawiają nowe problemy, pobudzają czytelnika do myślenia a nierzadko także i zmieniają jego sposób myślenia. Dlatego też z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z propozycją wydawniczą nowej książki tego naukowca, podręcznika „Socjologia edukacji”. […]

Struktura podręcznika jest bardzo dobrze przemyślana, a poszczególne rozdziały i podrozdziały tworzą wewnętrznie spójny i całościowy obraz podejmowanej problematyki. W rozdziale pierwszym autor podejmuje kwestie genezy, przedmiotu, obszaru badań i perspektyw teoretycznych socjologii edukacji – rozdział ten stanowi logiczne wprowadzenie do kolejnych części pracy. Rozdział drugi poświęcony jest procesom społecznym tworzącym konteksty dla zmiany edukacyjnej (a w szczególności socjalizacji i stratyfikacji). Z kolei rozdział trzeci dotyczy edukacyjnych kontekstów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. W rozdziale czwartym podjęte są problemy edukacyjnych kontekstów funkcjonowania instytucji społecznych. Wreszcie, rozdział piąty odnosi się do społecznych rezultatów edukacji w aspekcie socjalizacyjnym: indywidualizm vs. wspólnotowość; autonomia vs. uniwersalizm; globalizacja vs. glokalizacja; reprodukcja vs. emancypacja (wszystko to w kontekście konstruowania tożsamości).

Podręcznik jest bardzo dobrze przygotowany – pod każdym względem. Autor bez żadnych problemów porusza się po wchodzących w skład podręcznika zagadnieniach, a jego analizy są dobrze przygotowane. Jest to stojące na wysokim poziomie merytorycznym kompendium wiedzy, które daje znakomity wgląd w problematykę i metody socjologii edukacji. Podręcznik stanowić będzie istotne nowum – na tle dotychczas istniejących podręczników w tym zakresie. Bez wątpienia spotka się on z dużym zainteresowaniem czytelników i stanowić będzie sukces wydawniczy. Książka będzie mogła być wykorzystywana w pracy akademickiej przez naukowców z szeroko rozumianych nauk o edukacji, a w szczególności podczas zajęć dydaktycznych ze studentami i to nie tylko z socjologii edukacji, ale także z pedagogiki społecznej, pedagogiki porównawczej czy polityki oświatowej. […]

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło