• Obniżka
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach

Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach

Podtytuł: Studium socjopedagogiczne
ISBN: 978-83-8095-590-5
36,19 zł
32,19 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Wysoko oceniam wartość merytoryczną książki Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne. Ocena ta wynika z kilku powodów...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

Publikacja Cezarego Kurkowskiego znakomicie wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne. Jest trafnie wkomponowana w specyficzne realia regionalne. Prezentuje także sporo uniwersalnych prawd i uogólnień, które czynią z niej nośnik ważnych prawd i konkluzji dla ogólnych procesów społecznych zachodzących w Polsce. Zwiększa to jej wartość poznawczą i instruktywną...

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha


W niniejszym opracowaniu Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne przedstawiono przykład działań społecznych stanowiących przeciwwagę dla przytoczonych negatywnych oddziaływań globalizacji, jakim jest m.in. zatracanie poczucia wspólnotowości i sprawstwa. Cel przyświecający realizacji opisywanych badań koncentrował się na ukazaniu roli, jaką odegrały działania projektowe o charakterze społeczno-kulturalnym w kontekście pobudzania sił społecznych w środowiskach lokalnych na terenach Warmii i Mazur. Kategoria sił społecznych odnosi się tu do procesu reorganizacji środowiska życia ludzi, grup i społeczności na podstawie ich sił własnych.

Próbując dookreślić przedmiot badań, uznano, że ważnym obszarem, w obrębie którego mogą pojawiać się procesy odkrywające, uruchamiające czy wspierające siły społeczne w społecznościach lokalnych, jest obszar działań określanych jako projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów społeczno-kulturalnych.

Do powstania niniejszego opracowania przyczyniły się przesłanki zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Wśród subiektywnych przesłanek pojawiła się chęć lepszego rozumienia przebiegu zjawisk społecznych mających miejsce na terenie Warmii i Mazur, które niejednokrotnie przyjmują inną trajektorię niż w pozostałych regionach kraju, a także chęć zbadania, co te procesy warunkuje. Do obiektywnych przesłanek towarzyszących podjęciu decyzji o prowadzeniu badań zaliczyć można wyraźne luki w zakresie badań naukowych rozpoznających kategorię sił społecznych w odniesieniu do ich praktycznych egzemplifikacji. W pedagogice społecznej siły społeczne są kategorią, której sporo miejsca w swych rozważaniach poświęcili pionierzy tej dyscypliny: Helena Radlińska i Aleksander Kamiński, a współcześnie Brygida Butrymowicz, Ewa Marynowicz-Hetka, Edward A. Mazurkiewicz, Andrzej Olubiński, Barbara Smolińska-Theiss, Jerzy Szmagalski i Wiesław Theiss.

O ile jednak trudno zaprzeczyć zasadności ich wyodrębnienia z grupy innych pojęć opisujących procesy społeczne, o tyle nie sposób też nie zauważyć, że wymykają się one próbom operacjonalizacji i dokładnego dookreślenia. Jak zaznacza Mary Deller Brainerd (2004), paradoksalnie dzięki niedookreśloności kategoria ta inspiruje i stale wzbudza żywe zainteresowanie.

Chcąc zbadać uwarunkowania związane z czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na przebieg i rezultaty działań projektowych o charakterze społeczno-kulturalnym, realizowanych na terenach wiejskich i mało- miasteczkowych Warmii i Mazur, nie można nie uwzględnić wiedzy dotyczącej uwarunkowań społeczno-historycznych. Wpływ tych uwarunkowań ma kluczowe znaczenie dla rozumienia tworzenia się nowej tożsamości regionalnej Warmiaków i Mazurów.

Rozdział pierwszy zawiera kompendium wiedzy z zakresu różnorodnych uwarunkowań formowania się tożsamości regionalnej. Zawarto w nim opis skomplikowanego procesu społecznego, jakim jest formowanie się tożsamości regionalnej, z uwzględnieniem okresu poprzedzającego II wojnę światową, okresu wojny, a także kluczowego dla przebiegu formowania się tożsamości okresu powojennego. Proces ten przede wszystkim odnosił się do stosunków narodowościowych na Warmii i Mazurach. Ich charakterystyczną cechą była swoista dwutorowość dokonujących się tutaj procesów. Z jednej strony była to dezintegracja i rozpad całych społeczności lokalnych, składających się z dawnych mieszkańców tego obszaru, tzn.: Niemców, Warmiaków, Mazurów, Żydów i rosyjskich staroobrzędowców. Z drugiej strony zapoczątkowane zostały procesy kształtowania nowych społeczności lokalnych. Społeczności te składały się w znacznej mierze z różnych grup ludności, które napłynęły na te ziemie po 1945 roku, a ich budowanie charakteryzuje niezwykła złożoność i zróżnicowana dynamika. Podsumowując, w 1945 roku na Warmii i Mazurach w zasadniczy sposób zmieniły się dotychczasowe stosunki państwowe, polityczne, gospodarcze, wyznaniowe, ludnościowe i narodowe. Trudno w przypadku tego obszaru mówić o jakiejkolwiek kontynuacji czy ciągłości, zarówno w odniesieniu do terytorium, jak i ludzi, nie mówiąc już o tożsamości regionalnej. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono Warmii i Mazurom jako regionowi, którego mieszkańcy częściej niż inni zagrożeni są wykluczeniem społecznym w różnych obszarach życia. Analiza wybranych cech regionu Warmii i Mazur oraz problemów społecznych, jakie w sposób widoczny zaznaczają się na jego mapie, zarysowuje specyfikę tego miejsca.

Rozdział drugi, zatytułowany Aktywizacja społeczna i kulturalna – drogą budowania sił społecznych na Warmii i Mazurach, zawiera analizy takich pojęć, jak: „animacja społeczno-kulturalna”, „siły społeczne”, „edukacja środowiskowa”, „wsparcie społeczne”, „empowerment”. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono roli, jaką odgrywa animacja społeczno-kulturalna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, a także dynamice i uwarunkowaniom tworzenia się trzeciego sektora.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano również procedurę badawczą oraz uzyskane wyniki badań.

Realizacja zamierzeń badawczych związanych z rozstrzygnięciem głównego pytania: Jaką rolę w pobudzaniu i utrwalaniu sił społecznych w lokalnych środowiskach Warmii i Mazur odegrały projekty społeczno-kulturalne? – wymagała zebrania danych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Przeto jako najbardziej adekwatne rozwiązanie przyjęto zastosowanie strategii mieszanej (Creswell 2013) z dominującymi badaniami sondażowymi, które pozwoliły na rozpoznanie opinii osób zaangażowanych w realizację projektów społeczno-kulturalnych na temat efektów działań projektowych w odniesieniu do procesów pobudzania i rozwijania sił społecznych. Metodą zbierania danych jakościowych, zastosowaną jako druga w sekwencji przyjętej strategii mieszanej, było etnograficzne studium przypadku (mini-ethnographic case study) (Fusch, Fusch, Ness 2017), skupiające się na odkrywaniu kulturowych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. Dobór próby miał charakter nieprobabilistyczny, uwarunkowany poruszaniem się w obszarze aktywności projektowej małych miejscowości (wsi i miasteczek) regionu Warmii i Mazur.

Studium socjopedagogiczne
99 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-590-5

Kurkowski Cezary

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kurkowski Cezary

ISBN druk

978-83-8095-590-5

ISBN e-book

978-83-8095-668-1

Objętość

200 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp 

Rozdział 1

Warmia i Mazury – tożsamość regionalna w budowie

1.1. Warmia i Mazury jako Ziemie Odzyskane – tygiel kulturowy 

1.2. Kształtowanie się tożsamości regionalnej „nowych” Warmiaków i Mazurów 

1.3. Warmia i Mazury – charakterystyczne cechy regionu 

Rozdział 2

Aktywizacja społeczna i kulturalna – drogą budowania sił społecznych na Warmii i Mazurach

2.1. Rola animacji społeczno-kulturalnej w kształtowaniu rzeczywistości społecznej 

2.2. Siły społeczne jako metakategoria pedagogiki społecznej 

2.3. Dynamika i uwarunkowania tworzenia się trzeciego sektora    

Rozdział 3

Uwarunkowania aktywności Warmiaków i Mazurów w środowiskach lokalnych – studium empiryczne

3.1. Założenia metodologiczne badań 

3.2. Realizatorzy projektów społeczno-kulturalnych w środowiskach Warmii i Mazur 

3.3. Aktywizacja sił społecznych poprzez uczestnictwo w działaniach społeczno-kulturalnych 

3.4. Wykorzystywanie potencjału sił społecznych tkwiących w środowisku lokalnym w animacji społeczno-kulturalnej

3.5. Bariery w aktywizacji sił społecznych w środowisku lokalnym 

3.6. Rola liderów społecznych w aktywizacji środowiska lokalnego 

3.7. Efektywność i trwałość sił społecznych w środowiskach lokalnych 

3.8. Przykłady dobrych praktyk – o wyzwalaniu sił społecznych 

3.8.1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” 

3.8.2. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Kreolia – Kraina Kreatywności” 

3.8.3. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” 

3.9. Korelacja wyników badań 

Podsumowanie i wnioski z badań 

Aneks 

Spis fotografii, schematów, tabel i wykresów 

Bibliografia

Fragment

Wysoko oceniam wartość merytoryczną książki Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne. Ocena ta wynika z kilku powodów. Z aprobatą dostrzegam, że poszukiwanie sił społecznych i możliwości ich pobudzania Autor wyprowadza z fundamentalnego zadania pedagogiki społecznej, jakim jest właśnie dążenie do ich uaktywniania i konstruktywnej roli w melioracji warunków życia człowieka. Prymat sprawstwa w budowaniu wspólnoty, która dla pedagogiki społecznej jest jedną z naczelnych wartości społecznych, zasługuje na szczególne podkreślenie, a wskazana przez Autora reorganizacja środowiska życia ludzi, grup i społeczności na podstawie ich sił własnych stanowi przykład znakomitego wyczucia potrzeb społecznych. […] Niekwestionowanym atutem pracy jest podjęcie problematyki dotyczącej animacji społeczno-kulturalnej. Analiza takich pojęć, jak: „animacja społeczno-kulturalna”, „siły społeczne”, „edukacja środowiskowa”, „wsparcie społeczne”, „empowerment”, „aktywność społeczna” czy „zasoby sprzyjające kształtowaniu się aktywności w środowiskach lokalnych” – stanowi solidną bazę do dalszych rozważań i badań, które dotyczą działań projektowych o charakterze społeczno-kulturalnym, realizowanych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych Warmii i Mazur. […]

Publikacja Cezarego Kurkowskiego znakomicie wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne. Jest trafnie wkomponowana w specyficzne realia regionalne. Prezentuje także sporo uniwersalnych prawd i uogólnień, które czynią z niej nośnik ważnych prawd i konkluzji dla ogólnych procesów społecznych zachodzących w Polsce. Zwiększa to jej wartość poznawczą i instruktywną.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

Postęp, rozwój, globalizacja... - to wszystko stanowi wartość i dorobek naszego świata, ale też i zagrożenia dla niezwykle ważnej rzeczy, jaką to jest wspólnota "małych ojczyzn", czyli mieszkańców danego regionu kraju. Temu zagadnieniu została poświęcona niezwykle ciekawa monografia pt. "Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne", która to ukazała się nakładem Wydawnictwa Impuls. 

Cezary Kurkowski - autor niniejszej publikacji, podejmuje się w niej omówienia zagadnienia budowania i kształtowania społecznej wspólnoty, na przykładzie Warmii i Mazur. To właśnie tu znajdziemy cenne informacje i badania nad tym, co należy robić, by ów społeczną i wspólnotową aktywizację pogłębiać, jaki można spotkać w tym obszarze trudności, czy też wreszcie jaki wymierny efekt mogą przynieść ów działania. Poznamy tu także przebieg samego procesu aktywizacji społecznej współczesnej ludności, który zmienia się wraz ze zmianami otaczającej nas rzeczywistości... 

Książka ta została podzielona na trzy główne części, z których to każda odnosi się do innego aspektu omawianej tu tematyki. 

"WARMIA I MAZURY - TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA W BUDOWIE" - w tym pierwszy rozdziale poddano tu charakterystyce ów region naszego kraju, w ujęciu dziejowym, historycznym, etnicznym, jak i też kulturowym. To właśnie tutaj poznamy interesujące spojrzenie na kwestię różnorodności ludności tego regionu, zachodzące tu procesy integracji, czy też chociażby statystyczne ujęcie społeczeństwa Warmii i Mazur, m.in. ze względu na wiek, wielkość miejsca zamieszkania, wykształcenie, dochody, itd. I można traktować tę część książki jako swoiste wprowadzenie i wstęp do dalszej treści. 

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I KULTURALNA" - drogą budowania sił społecznych na Warmii i Mazurach" - w tej części została podjęta próba wskazania roli animatora społecznego w procesie aktywizacji ludności. Jest tu mowa o konkretnych środkach na scalanie społeczeństwa - m.in. za sprawą organizacji różnego rodzaju uroczystości, spotkań, wspólnych przedsięwzięć, ale też i o oporze, z jakim może spotkać się taka osoba. To także odniesienia do zainspirowania lokalnych społeczności do "wzięcia sprawy w swoje ręce", co wydaje się najlepszym sposobem inspiracji. Całość znajduje swoje oparcie na fachowej literaturze, badaniach i wiedzy autora.

"UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI WARMIAKÓW I MAZURÓW W ŚRODOWISKACH LOKALNYCH - STUDIUM EMPIRYCZNE" - w tej oto części możemy poznać już stricte praktykę działania, czyli m.in. opis konkretnych projektów aktywizacji społecznej mieszkańców, przykłady takowej działalności na gruncie konkretnych stowarzyszeń i fundacji, jak i wreszcie naukowe badania wraz z ich wynikami i wysnuwanymi na ich podstawie, wioskami i tezami. To już najbardziej namacalna, praktyczna i konkretna część tej książki, która ukazuje nam sobą to, co i jak można zrobić w zakresie kształtowania się lokalnych wspólnot, by osiągnąć na tym polu sukces. 

Książka ta stanowi sobą bardzo ciekawą propozycję dla wszystkich socjologów, ale też i pedagogów, którzy zajmują się w swojej pracy zagadnieniem aktywizacji społeczeństwa, ale też i chociażby obserwacją kulturowych zmian, jakie to zachodzą na gruncie utożsamiania się z lokalną wspólnotą, wobec postępującej globalizacji. Autor zadaje tu ważne pytania i uzyskuje następnie bardzo ciekawie odpowiedzi, gdy oto na przykładzie Warmii i Mazur, rysuje przed nami tak naprawdę obraz lokalnych wspólnot w odniesieniu do różnych regionów naszego kraju. To sama merytoryka, solidność naukowych badań, jak i też bardzo przystępny język przekazu, dzięki czemu jest to tytuł nie tylko dla zawodowych socjologów, ale też i wszystkich osób interesujących się tą tematyką. 

"Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne", to ciekawa, wyczerpująca temat i niezwykle merytoryczna pozycja. To właśnie za sprawą tego tytułu poznajemy dzisiejszą kondycję lokalnych wspólnot, szansę na aktywizację społeczeństwa, jak i też metody i środki, ku temu służące.

Polecam!

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/31701-ksztaltowanie-sie-wspolnoty-i-sil-spolecznych-na-mazurach.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło