• Obniżka
  • Nowy
Wzory przyszłości osobistej  i zawodowej młodzieży licealnej

Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej

ISBN: 978-83-66990-70-8
104,76 zł
76,19 zł Zniżka 27,27%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Między tradycją a ponowoczesnością

Książka wzbudzi zainteresowanie czytelników, gdyż wciąż mamy niewiele aktualnych publikacji o młodzieży, co sprawia, że w istocie zbyt mało wiemy o jej kondycji, nastawieniach i problemach w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Studia i badania, które przedstawia dr Joanna Smyła, w znacznym stopniu wypełniają istniejącą lukę [...]

PREMIERA!

Ilość

Oddana w ręce czytelników książka pt. Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej. Między tradycją a ponowoczesnością jest efektem moich wieloletnich zainteresowań badawczych problematyką funkcjonowania młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Dotąd koncentrowałam się na funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym młodych kobiet. Tym razem swoją uwagę zwróciłam w kierunku współczesnej młodzieży, zarówno dziewcząt, jak i chłopców w wieku licealnym, stanowiących znaczną część społeczeństwa, która znajduje się na etapie wkraczania w długoletnią aktywność w życiu społecznym i zawodowym. W niedalekiej przyszłości to właśnie dzisiejsza młodzież zdecyduje, jak będzie wyglądał kształt życia społeczno-kulturowego oraz otaczający nas świat. Dlatego szczególnie ważne jest poznanie kreowanych przez nią wzorów przyszłości zarówno osobistej, jak i zawodowej. Oczywiście nie bez powodu w swoich analizach szczególnie mocno akcentuję ich kontekst społeczno-kulturowy i zmienność w toku dziejów.

W niniejszej monografii podejmuję próbę ukazania złożoności problematyki wzorów przyszłości młodzieży oraz czynników różnicujących je. Przedstawiam w niej wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze, ukazane na tle teoretycznych analiz.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów – trzech teoretycznych, jednego poświęconego założeniom metodologicznym oraz trzech zawierających analizę i interpretację wyników badań.

W pierwszym rozdziale, pt. Podstawy badań nad przyszłością młodzieży, wyszłam od analizy dyskursów w badaniach młodzieży, a następnie ukazuję kategorię młodości z perspektyw rozwojowej i społecznej, koncentrując się na przemianach charakterystycznych dla adolescencji. Uwzględniłam typowe dla tego okresu zadania rozwojowe i momenty krytyczne (kryzysowe), które są nieuniknione w życiu każdego człowieka i konieczne, aby mógł się rozwijać. Oprócz czynników biologicznych przeanalizowałam czynniki społeczne – równie istotne dla funkcjonowania młodego człowieka i w znacznej mierze rzutujące na jego dalsze losy. W tym miejscu przedstawiam wybrane ujęcia rozwoju społecznego jednostki oraz przybliżam pojęcie wschodzącej dorosłości, czyli okresu rozwojowego kreowanego społecznie. Przeanalizowałam również główne zmiany, które dokonały się na przestrzeni lat w sposobie postrzegania młodości, oraz opisałam młodzież jako kategorię społeczną. Istotnym aspektem podejmowanych w pierwszym rozdziale analiz teoretycznych była charakterystyka kategorii pojęciowych stosowanych w badaniach młodzieży oraz rozważania definicyjne na temat pojęć „wzór” i „wzór przyszłości”, które stanowiły punkt wyjścia podjętych przeze mnie badań empirycznych. Na końcu tego rozdziału ukazałam podmiotowy kontekst projektowania przez młodzież własnej przyszłości, obejmujący problematykę samopoznania, rolę czasu i obszary planowania.

W kolejnym rozdziale, zatytułowanym Młodzież w zmieniającym się świecie – od tradycji do ponowoczesności, skupiłam się szczególnie na przemianach cywilizacyjnych i transformacyjnych świata. Rozważania te oscylują między tradycją a ponowoczesnością, aby ułatwić czytelnikowi lepsze zrozumienie specyfiki dokonujących się obecnie zmian związanych z przejściem od społeczeństw tradycyjnych do ponowoczesnych. Dokonałam charakterystyki rzeczywistości nowoczesnej oraz starałam się przybliżyć procesy i przemiany, które kierują społeczeństwo i jednostkę ku ponowoczesności. Uwzględniłam również zagrożenia i trendy rozwojowe współczesnego świata jako kontekst myślenia młodego człowieka o przyszłości. Szczególnie istotne bowiem było dla mnie znaczenie warunków, które stwarza młodemu pokoleniu świat – zarówno możliwości, jak i trudności – dla rozwoju tożsamości i projektowania wzorów przyszłości. Analizy dokonuję z perspektywy interdyscyplinarnej, między innymi socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Trzeci rozdział dotyczy społeczno-kulturowego kontekstu konstruowania wzorów przyszłości młodzieży. W kolejnych podrozdziałach ukazuję warunki, które bezpośrednio i silnie wpływają na młode pokolenia. Są to: system wartości, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i media. Współcześnie obserwujemy wzrost roli mediów i kultury popularnej oraz kryzys autorytetów w kształtowaniu tożsamości młodych ludzi. Dlatego też wychowawcy powinni dążyć do nawiązania partnerskiego dialogu z młodzieżą oraz uwzględniać w swoich oddziaływaniach specyficzne warunki, dylematy i kryzysy rozwojowe, pojawiające się w tym okresie życia. Kluczem do nawiązania relacji partnerskiej i pozyskania zaufania młodego człowieka może być udzielenie mu wsparcia, którego bardzo potrzebuje, kiedy kształtuje obraz siebie, otaczającego świata i planuje własną przyszłość. Wymaga to od rodziców, opiekunów i nauczycieli odejścia od tradycyjnych oddziaływań wychowawczych, opartych na zbiorze powinności i dawaniu gotowych rozwiązań, na rzecz przyznania młodzieży prawa do samostanowienia. W rozdziale czwartym prezentuję metodologiczne założenia własnych badań, czyli ich przedmiot i cele, problematykę badawczą, zmienne i ich wskaźniki. Opisałam również zastosowane metody, techniki i narzędzia, teren badań, próbę badawczą, organizację i przebieg badań oraz sposób opracowania materiału empirycznego.

W kolejnych trzech rozdziałach przedstawiłam oraz zinterpretowałam wyniki badań. Na tej podstawie dokonałam charakterystyki badanej młodzieży i jej obrazu świata w kontekście wyobrażonej przyszłości. 

Książkę zamykają uogólnienia i wnioski z przeprowadzonych badań oraz implikacje dla praktyki.

Autorka

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Joanna Smyła

Joanna Smyładoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku adiunkta; członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jej główne zainteresowania naukowe to: sytuacja społeczna, rodzinna i zawodowa młodych kobiet, stereotypy płci, rynek pracy, przyszłość osobista i zawodowa młodzieży, a także problematyka współczesnych zjawisk występujących w relacjach edu­kacyjnych i społecznych. Autorka publikacji z dziedziny pedagogiki spo­łecznej, opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, w tym monografii naukowych:   Młoda   kobieta   na   rynku   pracy.   Szanse   i   ograniczenia roz­woju (Kielce 2015); Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy (Kielce 2016), rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Ponadto jest współredaktorką książek: Społeczeństwo i zdrowie – wielorakie perspektywy (Kielce 2018); Nauczyciel wobec wyzwań nowoczesności. Kierunki, koncepcje i dylematy (Wrocław 2018); Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań (Kielce 2021); Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian (Kielce 2021). Ukończyła kursy: „Myślenie krytyczne i narzędzia TOC”, „Coaching i mentoring w pracy pedagoga”, a także szkolenia podstawowe i eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów (BBT-PL) Martina Achtnicha, szkolenie z charakterologii metodą Heymansa–Wiersmy oraz szkolenie I stopnia „Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Smyła

ISBN

978-83-66990-70-8

Objętość

476 stron

Wydanie

I.2022, Kraków

Format

B5 (160/235)

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wstęp            

Rozdział 1
Podstawy badań nad przyszłością młodzieży           
1.1.    Dyskursy w badaniach młodzieży            
1.2.    Młodość jako kategoria rozwojowa i społeczna            
1.3.    W kręgu pojęć związanych z przyszłością młodzieży          
1.4.    Podmiotowy kontekst projektowania przyszłości w okresie adolescencji            

Rozdział 2
Młodzież w zmieniającym się świecie – od tradycji do ponowoczesności            
2.1.    Przemiany współczesnego świata           
2.2.    Człowiek w ponowoczesności        
2.3.    Pokolenia młodzieży dawniej i dziś    
2.4.    Wokół problematyki tożsamości młodzieży       

Rozdział 3
Społeczno-kulturowy kontekst konstruowania wzorów przyszłości młodzieży     
3.1.    Przestrzeń społeczna a projektowanie przyszłości        
3.2.    Wartości jako podstawa planowania przyszłości        
3.3.    Rodzina jako środowisko kreowania przyszłości        
3.4.    Pedagogiczne aspekty projektowania przyszłości     
3.5.    Medialne wzorce konstruowania przyszłości       

Rozdział 4
Założenia metodologiczne badań własnych     
4.1.    Przedmiot i cele badań   
4.2.    Problematyka badawcza     
4.3.    Zmienne i wskaźniki    
4.4.    Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.5.    Charakterystyka terenu badań i badanej próby       
4.6.    Organizacja badań i sposób opracowania materiału empirycznego    

Rozdział 5
Wzory przyszłości badanej młodzieży     
5.1.    Charakterystyka wzorów przyszłości osobistej i zawodowej badanych   
5.2.    Wzory przyszłości dziewcząt i chłopców    
5.3.    Specyfika środowiskowa wzorów przyszłości młodzieży    
5.4.    Typy wzorów przyszłości preferowanych przez młodzież     

Rozdział 6
Młodzież o sobie i świecie w kontekście wyobrażonej przyszłości   
6.1.    Wartości a wzory przyszłości młodzieży       
6.2.    Perspektywy ocen wzorów przyszłości młodzieży    
6.3.    Czynniki zależne i niezależne od jednostki – wpływające na realizację wzorów przyszłości    
6.4.    Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania wzorów przyszłości       

Rozdział 7
Nastawienie młodzieży intra-, interpersonalne oraz wobec własnego życia i świata a jej wzory przyszłości    
7.1.    Samoocena młodzieży a jej wzory przyszłości   
7.2.    Funkcjonowanie interpersonalne młodzieży a jej wzory przyszłości    
7.3.    Obraz świata a wzory przyszłości młodzieży       
7.4.    Obraz życia a wzory przyszłości młodzieży       
Wnioski i implikacje dla praktyki       

Bibliografia     

Spis tabel       

Spis wykresów     

Spis schematów        

Spis rysunków        

Aneks  

fragment

Autorka znakomicie przemieszcza się po literaturze naukowej, trafnie korzystając zarówno z psychologii rozwojowej, egzystencjalnej, jak i socjologicznych teorii socjalizacji młodzieży. Wykorzystuje najnowszą literaturę krajową oraz zagraniczną. Co ważne, nie lekceważy wciąż aktualnych studiów, na przykład z psychologii lat 70. XX wieku. Potwierdza tym samym, że nie ma potrzeby otwierania dawno już wyważonych drzwi, tylko trzeba sięgać do dokonań minionych pokoleń, by rozwiązywać nowe problemy.

Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego


Książka wzbudzi zainteresowanie czytelników, gdyż wciąż mamy niewiele aktualnych publikacji o młodzieży, co sprawia, że w istocie zbyt mało wiemy o jej kondycji, nastawieniach i problemach w gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Studia i badania, które przedstawia dr Joanna Smyła, w znacznym stopniu wypełniają istniejącą lukę [...]. Autorka konsekwentnie i wyczerpująco analizuje kolejne zagadnienia, a swoją argumentację popiera odwołaniami do licznych, dobrze dobranych publikacji krajowych i zagranicznych. Cenne są sporządzone przez nią zestawienia stanowisk różnych autorów, dotyczące omawianych spraw. Rozdziały, w których dr J. Smyła przedstawia i interpretuje wyniki swoich badań, są opracowane niemal perfekcyjnie. Siłę interpretacji rezultatów badań wzmacniają liczne odwołania do istniejącej literatury naukowej, pozwalające uchwycić trwałość i zmienność świadomości i dążeń współczesnej młodzieży.

Z recenzji prof. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło