• Obniżka
Zjawisko przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie

Podtytuł: Studium prawno-kryminologicze
ISBN: 978-83-8095-439-7
55,24 zł
38,24 zł Oszczędzasz: 17,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 41,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Dziecko wcale nie musi być przedmiotem ataku agresora, by doświadczać przemocy, wystarczy, że jest świadkiem następujących sytuacji: głośna kłótnia rodziców, rodzice krzyczą na siebie w jego obecności, dziecko słyszy jak jedno z rodziców poniża i obraża drugie, było świadkiem, jak jedno z rodziców uderzyło, spoliczkowało lub kopnęło drugie.

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - e-book.

W niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do wytężonej pracy, rozumianej też jako doskonalenie zawodowe, te wszystkie osoby, które w zakresie szerokiej współpracy instytucjonalnej zobligowane są do podejmowania określonych prawem działań profilaktycznych, zapobiegawczych, szkoleniowych, interwencyjnych. Przemoc domowa to zjawisko istniejące w naszym społeczeństwie, na które nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zareagować. Możemy jednak skutecznie z nim walczyć albo… przyzwolić na niemy akt samounicestwienia się licznych rodzin.

Poza teoretycznym ujęciem omawianej tematyki Autor przedstawia również wyniki badań przeprowadzonych wśród młodych policjantów oraz personelu medycznego jednej z placówek psychiatrycznych, czyli przedstawicieli tych podmiotów, które ustawowo umiejscowione zostały w państwowym systemie zapobiegania tym zjawiskom. Celem badań było potwierdzenie postawionych hipotez lub zaprzeczenie im (znalazły się wśród nich m.in. te dotyczące poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie). W monografii zaprezentował też wyniki badań grupy 46 skazanych sprawców zabójstw z motywów ekonomicznych. Tym samym Autor podjął się próby udzielenia odpowiedzi na szereg pytań, w szczególności oscylujących w obrębie hipotezy, że doznania przemocy fizycznej i psychicznej w okresie wczesnorozwojowym w środowisku rodzinnym mogły mieć lub miały wpływ na przebieg dalszego życia przestępczego tych osób.

Z recenzji Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz


Zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawno-kryminologicznych zachowań przemocowych w mikrosiedlisku społecznym, jakim jest rodzina, były podejmowane w licznych pracach naukowych z zakresu nauk społecznych, lecz żadne z tych opracowań nie ujęło kompleksowo tych obszarów eksplozji badawczej, jak to uczynił Autor niniejszego dzieła. Problematyka stanowiąca przedmiot niniejszej indagacji naukowej dotyka kwestii o olbrzymim znaczeniu dla życia indywidualnego, supraindywidualnego i transkulturowego. Ujęcie tematu przemocy wewnątrzrodzinnej na gruncie wiedzy prawno-kryminologicznej pozwoliło Autorowi zdiagnozować zjawisko i ustalić determinanty endo- i egzogenne wpływające na jego dynamikę i rozmiary.

Praca autorstwa dr. Arkadiusza Gliszczyńskiego dostarczyła przekonującej wiedzy, że aktualny model prewencji kryminalnej ograniczania zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej nie spełnia założeń rozwiązań systemowych i pomija istotowe wyznaczniki definiujące jego trafność, trwałość, skuteczność, efektywność, innowacyjność, kosztochłonność i funkcjonalność. Istniejący porządek normatywno-instytucjonalny w przedmiocie zapobiegania degeneratywnym zachowaniom wobec członków wspólnoty familijnej przybiera postać atrybucji zewnętrznej opartej na rozwiązaniach nakazowo-zakazowych. Tym samym prawo pozytywne, wyznaczające strategię przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie, w zadowalającym stopniu spełnia wyłącznie kontrolę ochronną, w sposób symplistyczny i symplicystyczny zaś − funkcję edukacyjną, terapeutyczną i wychowawczą.

Studium prawno-kryminologicze
33 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-439-7

Gliszczyński Arkadiusz

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gliszczyński Arkadiusz

ISBN druk

978-83-8095-439-7

ISBN e-book

978-83-8095-539-4

Objętość

286 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Przedmowa (Andrzej Bałandynowicz) 

Wstęp


1. Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej 

1.1. Definicja i rodzaje przemocy. Przemoc a agresja 

1.1.1. Agresja i przemoc w ujęciu psychologii   

1.2. Pojęcie patologii społecznej w relacji do innych terminów 

1.3. Zjawisko przemocy w rodzinie   

1.3.1. Definicja przemocy w rodzinie 

1.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie

1.3.3. Przemoc wobec dziecka 

1.3.4. Rozmiary zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej i stosowanych środków zapobiegawczych

1.3.5. Przemoc domowa w świetle Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego orzecznictwa sądowego 


2. Wybrane przestępstwa współistniejące z przemocą w rodzinie 

2.1. Przestępstwo znęcania się 

2.2. Przestępstwo zgwałcenia   

2.3. Zabójstwo w rodzinie 

2.4. Przestępstwa czynów lubieżnych dokonywanych na nieletnich 


3. Sprawcy przemocy domowej 


4. Ofiary przemocy domowej 


5. Policjanci wobec przemocy w rodzinie 

5.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne 

5.2. Analiza wyników badań 

5.2.1. Dane demograficzne badanych 

5.2.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocy w rodzinie 

5.2.3. Możliwości obrony ofiar przed przemocą w rodzinie 

5.3. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród policjantów


6. Pracownicy służby zdrowia wobec przemocy w rodzinie

6.1. Ogólne dane dotyczące badanych 

6.2. Wiedza i świadomość prawna badanych na temat przemocy w rodzinie 

6.3. Sposób działania badanych wobec ujawnionej przemocy w rodzinie   

6.4. Weryfikacja przyjętych hipotez. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników służby zdrowia 

6.5. Skuteczność szkolenia z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie adresowanego do pracowników służby zdrowia. Prezentacja wyników badań ankietowych


7. Badania dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród wybranej grupy sprawców zabójstw 

7.1. Koncepcja badań i założenia metodologiczne 

7.2. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze 

7.2.1. Inwentarz Osobowości H.J. Eysencka w autoryzowanej adaptacji M. Choynowskiego 

7.2.2. Kwestionariusz Osobowy opracowany w Zakładzie Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie 

7.2.3. Analiza akt sądowych 

7.3. Analiza wyników badań 

7.4. Weryfikacja przyjętych hipotez 


8. Zagadnienia diagnostyczne, interwencyjne i psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie 

8.1. Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy w rodzinie 

8.2. Wybrane zagadnienia interwencyjne w sprawach przemocy w rodzinie 

8.2.1. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie – zatrzymanie 

8.2.2. Odizolowanie sprawcy przemocy w rodzinie – warunkowy dozór Policji 

8.2.3. Leczenie odwykowe sprawców przemocy domowej w rodzinie nadużywających alkoholu według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

8.3. Zagadnienia psychoterapeutyczne w sprawach przemocy w rodzinie   


Zakończenie 

Wykaz skrótów 

Bibliografia 

fragment

Wybór tematu rozprawy monograficznej uznać należy za trafny. Potrzeba naukowej analizy zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu mikro- i makrospołecznym z jednoczesnym zdefiniowaniem przedmiotu poznania na gruncie kryminologicznych teorii stanowiących kognitywistyczną nadbudowę interpretacyjną były podstawowym celem epistemologicznej dociekliwości. Dodać należy, że pomimo wielości publikacji na temat zachowań przemocowych w interakcjach wewnątrzrodzinnych monografia charakteryzuje się interdyscyplinarną dojrzałością poruszanych zagadnień problemowych i pretenduje do addytywnego, scalonego oraz wielopłaszczyznowego zdiagnozowania i prognozowania omawianego zjawiska. […] Ujęcie tematu przemocy wewnątrzrodzinnej na gruncie wiedzy prawno-kryminologicznej pozwoliło Autorowi zdiagnozować zjawisko i ustalić determinanty endo- i egzogenne wpływające na jego dynamikę i rozmiary.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza


Przemoc odbiera poczucie bezpieczeństwa, spokój. Ofiara tkwi w stanie ciągłego pobudzenia, czujności, lęku, niepewności. Nawet jeśli są dobre chwile, ofierze trudno się z nich swobodnie cieszyć, ponieważ nie może się rozluźnić. Przemoc godzi w poczucie własnej wartości, a całą złość i pogardę ofiara zaczyna kierować przeciw sobie. Jest obwiniana za spowodowanie przemocy. Upokorzenia są niekiedy bardziej dotkliwe niż przemoc fizyczna. Po jakimś czasie ofiara traci całe poczucie własnej wartości, nie wierzy, że poradzi sobie bez agresora.

„(…) wiele kobiet nigdy nie podejmie próby ratowania siebie, własnej rodziny zagrożonej różnymi formami przemocy, ale nie dlatego, że uwielbiają ból, że chcą mieć na ciele widoczne obrażenia (…), że nie lubią się pokazywać w miejscach publicznych, że nie chciałyby funkcjonować w zdrowej, kochającej się rodzinie, tylko z tego powodu, iż wcześniejsze doznania bólu, upokorzenia są tak doniosłe, bolesne, tak mocno wzbudzają poczucie bezradności i strachu zarazem, że brakuje im sił na podjęcie walki. Pozostają z nadzieją, że sytuacja ulegnie zmianie.” Arkadiusz Gliszczyński


Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

„Według A. Bussa i A. Durkee wyróżnia się następujące formy agresji: (…) Agresja słowna i gestykulacja:
-odrzucenie (wyrażające się np. w sformułowaniach typu: „wynoś się”);
-wrogie uwagi (np. „nie znoszę cię”, „drażnisz mnie”);
-krytycyzm: obelgi i przekleństwa przeciwko konkretnej osobie lub przeciwko jej własności (np. ubranie, fryzura) bądź działalności (np. praca, hobby);
-groźby (np. zapowiedź bezpośredniego ataku), przekleństwa;
-obraźliwe gesty, mimika i zachowanie.
Skłonność do irytacji, tj. gotowość do przejawiania negatywnych uczuć przy najmniejszym podrażnieniu. Uraza, tj. zazdrość i nienawiść przejawiane wobec otoczenia, uczucie rozgoryczenia, gniewu na cały świat – za rzeczywiste lub wyimaginowane krzywdy.
(…) Agresja bierna, tj. zaniechanie działania w celu wyrządzenia dolegliwości innym, (np. (…) przez zaniedbanie opieki).” Arkadiusz Gliszczyński


Ostatni przykład dotyczy sytuacji, gdy na przykład ofiara jest zależna od oprawcy w chorobie, a on odmawia jedzenia, wyłącza ogrzewanie, zakłóca sen. Przemoc emocjonalna to także bezpodstawne oskarżanie, wzbudzanie poczucia winy, obwinianie (także za akty agresji oprawcy-oskarżanie o spowodowanie przemocy), stałe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, zabieranie dostępu do telefonu, komputera. Zaprzeczanie temu co się wydarzyło i minimalizowanie rangi czynów przemocowych. Posługiwanie się dziećmi w celu sprawowania kontroli nad ofiarą: wzbudzanie poczucia winy za niewłaściwe wywiązywanie się z roli rodzica, zarzucanie zaniedbania dzieci. Karanie przez odmowę uczuć i zainteresowania, domaganie się posłuszeństwa. Przemoc fizyczną łatwiej rozpoznać, przemoc psychiczna wyniszcza niepostrzeżenie.

Do przejawów agresji fizycznej należą: polewanie wrzątkiem i inną substancją, np. żrącą,

„(…) popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, uderzanie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z użyciem broni, krępowanie lub uwięzienie, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne (np. szybka jazda samochodem);” Arkadiusz Gliszczyński


Co przemoc załatwia agresorowi

- próbuje zmienić niekomfortową sytuację lub uciec z niej, przemoc może być stosowana jako środek do rozwiązania konfliktu

- próbuje w ten sposób wzbudzić szacunek innych, oprawcy mają niską samoocenę, przemoc jest dla nich formą równoważenia słabości i sposobem na udowodnienie światu, że są silni

- daje mu władzę, kontrolę, pozwala dominować, osiągać swoje cele, nie licząc się z innymi, przemoc skłania do uległości

„w przemocy najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w taki sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się więc tym, że jest intencjonalna, a sprawca działa w sposób zamierzony, wykorzystując przewagę siły.” Arkadiusz Gliszczyński

- pozwala wyładować negatywne uczucia, które w nim wzbierają. Przemoc jest sposobem na odreagowanie frustracji i niepowodzeń u osób, które nie znają lepszych sposobów na radzenie sobie z przykrymi uczuciami

- pozwala się dowartościować cudzym kosztem

Powodem przemocy może też być nieznajomość innych form komunikacji, a ponieważ kontrola i przymus zawsze zdawały egzamin, na przykład w domu rodzinnym, agresor nie widzi powodu, by z nimi zerwać. Przemoc nasila się też, gdy kobieta staje się bardziej niezależna, co mężczyzna postrzega jako zagrożenie dla swojej pozycji:

„przemoc wobec kobiety osiąga największe nasilenie wówczas, gdy żona ma większy wpływ na podejmowanie decyzji. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy mężczyzna ma niską samoocenę.” Arkadiusz Gliszczyński


Kiedy dziecko doświadcza przemocy w rodzinie?

Dziecko wcale nie musi być przedmiotem ataku agresora, by doświadczać przemocy, wystarczy, że jest świadkiem następujących sytuacji: głośna kłótnia rodziców, rodzice krzyczą na siebie w jego obecności, dziecko słyszy jak jedno z rodziców poniża i obraża drugie, było świadkiem, jak jedno z rodziców uderzyło, spoliczkowało lub kopnęło drugie. Przemoc wobec dziecka to także celowe obniżanie znaczenia jego słów.


Jak rozpoznać przemoc po zachowaniu ofiary?

Jest nerwowa: obgryza paznokcie, często korzysta z toalety, objada się, by ukoić cierpienie psychiczne. Skarży się na bóle brzucha i bóle głowy. Izoluje się i jest wycofana, nie ufa innym, ma problemy z nawiązywaniem kontaktów i budowaniem relacji opartych na przyjaźni. Dominuje u niej smutek, jest odrętwiała. Ma tiki nerwowe, zmienne nastroje, ma trudność z kontrolowaniem emocji, jest impulsywna, płaczliwa, miewa niekontrolowane wybuchy złości. Konsekwencjami bycia ofiarą przemocy są też niskie poczucie własnej wartości, depresja, zespół stresu pourazowego.

Dzieci mogą się moczyć, przejawiać zachowania agresywne lub przyjąć rolę niewidzialnego dziecka, miewają koszmary senne, moczą się w nocy. Stają się nieśmiałe, tracą apetyt, boją się porzucenia, tulą do rodziców, walczą z rodzeństwem o uwagę rodzica, są płaczliwe, drażliwe, mają trudności w mówieniu.

Reagując na przemoc, nie tylko dajesz sobie prawo do życia w poczuciu godności, szacunku i bezpieczeństwa, ale dajesz agresorowi szansę na zmianę poprzez konfrontowanie się ze skutkami jego problemu. Jeśli agresora nie spotkają żadne konsekwencje, kolejny wybuch agresji to tylko kwestia czasu, przybierze na sile. Nie jest to problem, który sam się rozwiąże, mimo obietnic, że agresor żałuje i się zmieni.

Marta Szyszko
źródło: http://niedoskonalamama.pl/rozpoznac-przemoc-rodzinie/


Zachętą dla mnie do przeczytania książki Pana Arkadiusza Gliszczyńskiego pt. 'Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium prawno-kryminologiczne' przyczyniły się słowa przedmowy autorstwa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza, który miał możliwość i sposobność oceny pozytywnie zweryfikował wiedzę autora, która w zaznaczonym temacie przemocy w rodzinie dotyka z reguły wiele ludzi.

Na ogół jest tak, że społeczność oraz rodziny omijają z daleka problem przemocy ze względu na fakt braku wiedzy, niechęci do podjęcia się rozmowy oraz niesienia pomocy innym jej potrzebującej.

Za to nie ma problemu z ujawnianiem uczuć, jakie towarzyszą w trakcie doznawania przemocy: poczucie strachu, lęku, brak zaufania do osób najbliższych z rodziny w obawie, że mogą ujawnić sekrety rodzinne, które tkwiły od lat, a nie ujrzały światła dziennego. Publikacja to nie tylko trafnie dobrana tematyka problematyczna, ale problem związany z przemocą został przedstawiony za pomocą analizy oraz badań z wykorzystaniem odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

Książka ta składa się z 8 rozdziałów, które zostały napisane z wielkim zaangażowaniem autora, właściwym podejściem, wykorzystaniem i doborem trafnej literatury tematu, a w każdym z nich Czytelnik będzie mógł wybrać odpowiednie zagadnienie.

Szczególną uwagę zwróciłam tutaj na przeprowadzoną przez autora narrację, która stanowi dodatkowy atut postrzegania wyjątkowości i trudności podjęcia tematu przemocy, a jednocześnie dostrzegając, jej zahaczając o aspekty studium prawno-kryminologiczne.

W precyzyjny sposób zostały opisane i dobrane przez autora terminologie i przykłady przestępstwa w rodzinie, sprawcy przemocy domowej, ofiary przemocy domowej oraz dodatkowe badania dotyczące zjawiska przemocy, agresja.

Uważam, że jest konieczność przeprowadzenia badań, aby wiedzieć, w czym tkwi prawdziwe źródło zjawiska przemocy, gdzie jest problem i czy można, jemu zapobiec używając do tego odpowiednich metod i środków zapobiegawczych.

Elementem dodatkowym są tutaj zamieszczone wykresy, tabele, które wykazują, że na podstawie przeprowadzonych przez autora są wyraźne widoczne sygnały, że problem przemocy pojawia się i należy pomóc społeczeństwu, by zlikwidować przemoc, aby mogło czuć się bezpiecznie.

Oficynie Wydawniczej 'Impuls' dziękuję za przekazany mi egzemplarz książki do zrecenzowania. Polecam przeczytać tę książkę.

źródło: Anna Sz.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło