• Obniżka
Przemoc stosowana przez kobiety

Przemoc stosowana przez kobiety

Podtytuł: Studium kryminologiczne
ISBN: 978-83-8095-209-6
65,71 zł
39,71 zł Oszczędzasz: 26,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 43,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia wypełnia wyraźną lukę poznawczą. Ma charakter innowacyjny i multidyscyplinarny, a jej wnioski oparte są na aktualnych osiągnięciach nauk społecznych. Takie podejście pozwala na wszechstronne ujęcie zachodzących procesów...

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

W opinii społecznej i licznych publikacjach funkcjonuje głęboko zakorzeniony stereotyp, że zjawisko przemocy ma charakter jednostronny: sprawcą przemocy jest mężczyzna, natomiast kobieta jawi się jako jej ofiara. Ten stereotyp jest tak głęboko osadzony w świadomości społecznej, że nie dostrzega się procesów i zdarzeń społecznych, które coraz dobitniej temu przeczą. nagrodaKażdy publicznie nagłośniony akt przemocy ze strony kobiety w stosunku do dziecka czy dorosłej ofiary traktuje się ciągle jako odosobniony incydent, a nie utrwalającą się tendencję i wynik postępujących na naszych oczach zmian cywilizacyjnych. Taki coraz bardziej skrzywiony obraz życia społecznego, obejmujący wzajemne relacje między kobietami i mężczyznami w domu i w pracy, przynosi poważne konsekwencje dla życia zbiorowego: rozpad rodziny, wzrost liczby rozwodów, spadek liczby satysfakcjonujących związków, szerzenie się kultury singli, zmiany w sferze preferowanych systemów wartości, narastanie zjawiska maskulinizacji kobiet i zniewieścienia mężczyzn, niepokojące zmiany demograficzne.

Kobiety przejmują męskie wzorce zachowania, w tym również te, które polegają na agresywności i stosowaniu przemocy. W polecanej monografii autor przytacza argumenty na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują się zarówno po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Liczy, że właściwe zrozumienie charakteru przemocy w relacjach damsko-męskich będzie korzystne dla obu stron, w tym zdecydowanie dla kobiet, którym pomoże spojrzeć na przemoc także z innej perspektywy. Autor ma także nadzieję, iż sporządzone opracowanie pobudzi inicjatywy naukowe, służące wypracowaniu strategii i technik zapobiegania i przeciwdziałania opisanym postaciom i formom przemocy stosowanej przez kobiety, w tym domowej.

Do kogo może być kierowana ta publikacja?

Opracowanie jest adresowane do przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się badaniem społecznych ról płci, interakcjami kobiet i mężczyzn oraz szybkim rozwojem tzw. kultury „unisex”. Jego odbiorcami staną się również reprezentanci licznych zawodów zajmujących się prawnymi, psychosocjologicznymi i kryminologicznymi aspektami życia rodzin oraz bliskich związków mężczyzn i kobiet.

Zalety publikacji

Monografia wypełnia wyraźną lukę poznawczą. Ma charakter innowacyjny i multidyscyplinarny, a jej wnioski oparte są na aktualnych osiągnięciach nauk społecznych. Takie podejście pozwala na wszechstronne ujęcie zachodzących procesów. W sposób obiektywny i rzeczowy ukazuje, że gwałtownie narasta problem przemocy (psychicznej i fizycznej) stosowanej przez kobiety wobec mężczyzn, innych kobiet, dzieci oraz osób w podeszłym wieku. Takie ujęcie stwarza podstawy merytoryczne i metodologiczne do dalszej interdyscyplinarnego rozpoznawania struktury i dynamiki tego bardzo niepokojącego zjawiska społecznego i psychologicznego. W Polsce potwierdzeniem podstawowych wniosków niniejszej monografii jest m.in. utrzymująca się od kilku lat wysoka fala przestępstw popełnianych przez kobiety, bulwersujące opinie publiczną zabójstwa dzieci przez matki, a także masowo występujące zjawisko manipulacji uczuciowych wobec mężczyzn i dzieci w licznych sprawach rozwodowych. Autor w pracy przywołuje rezultaty badań zjawiska przemocy kobiet w kilkudziesięciu krajach świata. Opracowanie pozbawione jest charakteru męskiego szowinizmu. Autor spostrzega problem w jego złożonych wymiarach, lubi i szanuje kobiety, w pełni docenia ich niezbywalne prawa do równouprawnienia we wszystkich sferach życia społecznego.

Opracowanie składa się z czterech części.

W pierwszej – omawiana jest przemoc stosowaną przez kobiety jako zjawisko społeczne. Przedstawiam je z wielu punktów widzenia. Przywołane są liczne wyniki badań socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych i kryminologicznych przeprowadzonych w około 50 krajach, w tym również w Polsce. Ukazana jest przemoc kobiet w sferze przestępstw agresywnych, w zespołach pracowniczych oraz w rodzinach.

Na przemoc stosowaną przez kobiety autor patrzy przez pryzmat kilkunastu dziedzin nauki, w tym filozofii, antropologii, biologii, etologii, neurofizjologii, genetyki, socjologii, psychologii i psychiatrii, seksuologii, gerontologii, kryminalistyki oraz innych dyscyplin naukowych.

W drugiej części opisywana jest symptomatologia przemocy stosowanej przez kobiety: środowisko rodziny jako miejsce występowania przemocy ze strony kobiet, motywy i pobudki kobiecej przemocy, syndrom maltretowanego męża, sylwetkę kobiety stosującej przemoc domową, a także najcięższą postać przemocy interpersonalnej, jaką jest zabójstwo dokonane przez kobietę na osobie bliskiej.

Trzecia część dysertacji odnosi się do metodologii oraz analizy i oceny wyników badań własnych. Przedmiotem badań jest reprezentatywna populacja pełnoletnich mężczyzn mieszkających w trzech województwach polski centralnej i wschodniej oraz w Łodzi i Warszawie.

Czwarta część rozprawy to wnioski. Jednym z nich jest konstatacja, że kobiety coraz częściej dopuszczają się przemocy wobec innych ludzi. Kobieca przemoc ma charakter pośredni, emocjonalny i niejawny (męska - bezpośredni, instrumentalny, fizyczny). Kobiety preferują przemoc psychiczną nad fizyczną, jakkolwiek dość powszechnie naśladują męskie wzorce przemocy. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, mężczyźni coraz częściej stają się ofiarami przemocy stosowanej przez kobiety w małżeństwach (związkach partnerskich). W naszym kraju w roku 1999 na jednego mężczyznę – ofiarę przemocy w rodzinie – przypadało 13 kobiet-ofiar tej przemocy, w roku 2011 – na jednego takiego mężczyznę przypadało już tylko 6 maltretowanych kobiet. Jest to jedna z licznych – przedstawionych przeze mnie – obserwacji kryminologicznych, które ukazują jak dynamicznie rośnie skala zjawiska ujętego w tytule opracowania.

Studium kryminologiczne
270 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-630-0

Marian Cabalski

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marian Cabalski

ISBN druk

978-83-8095-209-6

ISBN e-book

978-83-7850-630-0

Objętość

580 stron

Wydanie

II, 2017

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi i pdf

Oprawamiękka, klejona

Słowo wstępne (Katarzyna Korpolewska)    

Podziękowania    

Część I

Przemoc stosowana przez kobiety jako zjawisko społeczne

Rozdział 1

Wprowadzenie    

1.1. Ekspozycja problemu     

1.2. Przesłanki wyboru tematu     

1.3. Proces zacierania się społecznych różnic między płciami  

1.4. Stereotyp mężczyzny jako sprawcy przemocy  

1.5. Domeny występowania przemocy stosowanej przez kobiety  

1.5.1. Przestępczość agresywna kobiet  

1.5.2. Przemoc ze strony kobiet w konfliktowych interakcjach wewnątrz zespołów pracowniczych  

1.5.3. Przemoc kobiet w bliskich związkach z mężczyznami    

1.6. Cele i struktura monografii

Rozdział 2

Pojęcie i definicje zjawiska przemocy    

2.1. Językowa ewolucja pojęcia przemocy     

2.2. Filiacje pojęciowe agresji i przemocy  

2.3. Definicje przemocy w socjologii, pedagogice i psychologii  

2.3.1. Definicje socjologiczne  

2.3.2. Definicje pedagogiczne     

2.3.3. Definicje psychologiczne     

2.4. Definicje przemocy w judykaturze i doktrynie prawa karnego     

2.5. Przemoc w ujęciu kryminologicznym  

Rozdział 3

Etiologia zjawiska przemocy i jego rodzaje    

3.1. Spór o naturę człowieka w dziejach myśli ludzkiej     

3.2. Społeczne i psychologiczne przyczyny stosowania przemocy    

3.2.1. Wpływ zaburzeń więzi emocjonalnych na występowanie przemocy  

3.2.2. Wrogość i wrogie działania    

3.3. Rodzaje i odmiany przemocy    

3.3.1. Przemoc zbiorowa  

3.3.2. Postacie przemocy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia

3.3.3. Przemoc w rodzinie  

3.3.4. Przemoc w miejscu pracy  

3.3.5. Akty przemocy podczas masowych imprez sportowych     

Rozdział 4

Kobiety – sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych 

4.1. Przestępstwa i akty przemocy dokonywane przez kobiety. Rys historyczny 

4.2. Teorie wyjaśniające przestępczość kobiet    

4.2.1. Koncepcje antropologiczne     

4.2.2. Koncepcje biochemiczne  

4.2.3. Koncepcje genetyczne  

4.2.4. Teorie psychologiczne     

4.2.5. Teorie socjologiczne     

4.3. Teorie zintegrowane (wieloczynnikowe)

Rozdział 5

Badania nad przemocą kobiet na świecie  

5.1. Badania w Stanach Zjednoczonych  

5.2. Badania w wybranych krajach świata 

5.3. Krytyka międzynarodowych ustaleń dotyczących symetrii przemocy między kobietami i mężczyznami    

5.4. Krytyka badań nad przemocą fizyczną z pozycji kryminologii feministycznej  

Rozdział 6

Badania nad przemocą kobiet w Polsce    

6.1. Przestępstwa i akty przemocy ze strony kobiet  

6.2. Fenomen „pokolenia transformacji”     

6.3. Przesłanki demoralizacji dziewcząt  

6.4. Rozmiary i dynamika przestępczości oraz demoralizacji dziewcząt w świetle orzeczeń sądów dla nieletnich

6.5. Agresywne zachowania wzajemne gimnazjalistek

6.6. Przestępczość agresywna kobiet – porównanie pięcioleci: 1975–1979 i 2007–2011  

6.7. Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinach na podstawie Niebieskiej Karty  

Część II

Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobiety

Rozdział 7

Rodzina jako środowisko występowania przemocy    

7.1. Ewolucja modelu życia rodzinnego    

7.2. Definicja przemocy w rodzinie    

7.3. Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinie    

7.3.1. Estymacje dotyczące rozmiarów przemocy w rodzinie  

7.3.2. Cykl rozwojowy aktów przemocy     

7.4. Trudności w ujawnianiu przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie 

7.5. Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie     

7.6. Rozpoznawanie aktów przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie

Rozdział 8

Przejawy przemocy stosowanej przez kobiety wobec członków rodzin

8.1. Syndrom maltretowanego męża  

8.2. Profil osobowości kobiety maltretującej męża (partnera)  

8.3. Wiktymologia maltretowanego męża (partnera)  

8.4. Motywy i pobudki przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie     

8.5. Zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne jako przyczyny i warunki towarzyszące przemocy kobiet wobec mężów (partnerów)  

8.5.1. Zaburzenia osobowości    

8.5.2. Problemy seksualne  

8.5.3. Zaburzenia seksualne  

8.6. Zabójstwo jako najcięższa postać przemocy stosowanej przez kobiety wobec męża (partnera)    

8.7. Postawy agresywne kobiet wobec kobiet w rodzinie  

8.7.1. Tło antagonizmów między kobietami     

8.7.2. Trudne relacje matek i córek 

8.8. Przemoc kobiet wobec osób starszych w rodzinie    

Rozdział 9

Przemoc z punktu widzenia ruchu obrońców praw ojców i dzieci  

9.1. Charakterystyka przedmiotu i celów działalności międzynarodowego ruchu ojcowskiego

9.2. Geneza ruchu obrońców praw ojców i dzieci w Polsce

9.3. Działalność programowa polskiego ruchu ojcowskiego  

9.4. Przemoc kobiet w stosunku do mężów (partnerów) w sondażach organizacji ojcowskich  

9.5. Zjawisko utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi

9.6. Przeciwdziałanie manipulacjom dziećmi

Część III

Przemoc stosowana przez kobiety w małżeństwie (związku partnerskim) na podstawie badań własnych

Rozdział 10

Metodologia badań własnych    

10.1. Cele i zakres badań    

10.2. Hipotezy badawcze    

10.3. Koncepcja i organizacja przedsięwzięć badawczych  

10.3.1. Charakterystyka kwestionariusza ankiety  

10.3.2. Dobór próby do badań i sposób przeprowadzenia wywiadu    

10.3.3. Charakterystyka próby badawczej    

Rozdział 11

Analiza i ocena wyników badań własnych    

11.1. Wyniki ogólne    

11.2. Wyniki szczegółowe    

11.3. Ewaluacja wyników badań  

Część IV

Wnioski

Rozdział 12

Wnioski w zakresie dotyczącym przemocy jako zjawiska społecznego     

Rozdział 13

Wnioski w zakresie symptomatologii przemocy  

Rozdział 14

Wnioski w zakresie badań własnych     

Bibliografia  

Aneks

Załącznik 1. Statystyka przestępstw agresywnych w latach 1975–1979  

Załącznik 2. Statystyka przestępstw agresywnych popełnionych w 2007 roku     

Załącznik 3. Statystyka przestępstw agresywnych w 2008 roku  

Załącznik 4. Statystyka przestępstw agresywnych w 2009 roku     

Załącznik 5. Statystyka przestępstw agresywnych w 2010 roku     

Załącznik 6. Statystyka przestępstw agresywnych w 2011 roku    

Załącznik 7. Tabela krzyżowa 1    

Załącznik 8. Tabela krzyżowa 2

Załącznik 9. Tabela krzyżowa 3  

Załącznik 10. Instrukcja dla ankietera     

Załącznik 11. Kwestionariusz ankiety skierowanej do zbiorowości pełnoletnich mężczyzn     

fragment

Marian Cabalski wniósł niebagatelnie dużo do rozwoju badań nad zjawiskiem przemocy. Dokonał przeglądu pojęć ją określających oraz definicji jej przypisywanych. Wzbogacił je o cenne pod względem merytorycznym wskazówki interpretacyjne.

Obszerna, a jednocześnie niezwykle nowatorska monografia naukowa autorstwa wybitnego znawcy zagadnień z zakresu kryminologii – Mariana Cabalskiego pod tytułem „Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne” dotyka kwestii niesłusznie marginalizowanych w nauce, dyskursie medialnym oraz refleksji o współczesnych zjawiskach społecznych. Jest to więc książka ważna zarówno z perspektywy praktyki, albowiem dająca możliwość przyjrzenia się problematyce przemocy stosowanej w rodzinie, jak i teorii – dostarcza wszak narzędzi oraz aparatu pojęciowego do dalszej eksploracji podjętej na jej łamach problematyki badawczej.

Marian Cabalski wniósł niebagatelnie dużo do rozwoju badań nad zjawiskiem przemocy. Dokonał przeglądu pojęć ją określających oraz definicji jej przypisywanych. Wzbogacił je o cenne pod względem merytorycznym wskazówki interpretacyjne. Wykazał mocne i słabe strony, by zaproponować pionierskie rozwiązania, które z pewnością posłużą kolejnym pokoleniom badaczy zajmujących się tą problematyką. Wystarczająco wiele uwagi autor poświęcił również etioloii zjawiska przemocy, a także jego typom. Szczególnie ciekawe i funkcjonalne z perspektywy obserwatora oraz uczestnika życia społecznego są precyzyjnie i przystępnie objaśnione psychologiczne przyczyny stosowania przemocy. W obliczu tego, warto nadmienić, iż książka niewątpliwie burzy stereotypy dotyczące przemocy w dobie XXI wieku oraz kobiet.

Interesującym zabiegiem ze strony autora jest wyłonienie rozdziału stanowiącego studium kobiet pojętych jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych. Zaskakujący okazuje się rys historyczny. Wiele spośród wątków w nim zawartych nie doczekało się dotychczas tak dogłębnej analizy. Użyteczne na potrzeby kolejnych badań będą z kolei szczegółowe opisy teorii wyjaśniających przestępczość kobiet. Dzięki ukazaniu ich specyfiki, słabości oraz funkcjonalności w zakresie badań, naukowcy zdołają wystrzec się wielu ślepych zaułków w swoich badaniach.

Podkreślić należy również, że na kartach książki znajdziemy profesjonalne omówienie prowadzonych do tej pory – niesłychanie różnorodnych – badań nad przemocą kobiet na świecie i w Polsce, które naświetlają jakość i skalę problemów. Marian Cabalski opatrzył je cennymi komentarzami za sprawą których czytelnik ma możliwość podwyższenia swoich kompetencji w sferze odczytywania danych statystycznych z tej dziedziny. Warto dodać, że ten znakomity kryminolog nie poprzestał na przedstawieniu najważniejszych spośród dotychczasowych badań, ale zaprezentował także wyniki własnych. Docenić trzeba, iż rzetelnie ukazał proces badawczy i bardzo wyraźnie sprecyzował swoje cele. Godne zaznaczenia jest, że nie były to jedynie wyniki badan empirycznych, ale i teoretycznych. W znaczącym stopniu podniosło to wartość eksplanacyjną monografii, co jest imponującym osiągnięciem.

Część II pt. „Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobiety” to właśnie najbardziej wartościowy pod względem eksplanacyjnym fragment książki. Przypuszczać można, że przewidywania, iż szybko stanie się ona klasyczną dla kryminologów są bardzo prawdopodobne. Warto jednak, aby sięgnęli do niego także wszyscy czytelnicy chcący wyostrzyć zmysły na zjawiska występujące we współczesnej rzeczywistości społecznej, a jednocześnie zrozumieć tę część relacji międzyludzkich, w które wkracza przemoc. Zwłaszcza ciekawe w tym względzie okażą się z pewnością rozdziały poświęcone ujawnianiu (i trudnościom w tej sferze) oraz rozpoznawaniu przypadków przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie. Do zrozumienia istoty przemocy przydatne z kolei mogą okazać się akapity dotyczące profilu osobowości kobiety maltretującej męża lub partnera czy zaburzeń osobowości i dysfunkcji seksualnych pojętych jako przyczyny, a jednocześnie warunki współegzystujące przemocy kobiet wobec mężczyzn.

Osobom poszukującym pomocy lub wyjścia z patowej sytuacji przysłuży się bez wątpienia rozdział na temat ruchu obrońców praw ojców i dzieci. Autor pochylił się bowiem nad kobietami stosującymi przemoc w kontekście społecznym, a więc w obliczu znanych problemów, a nie w oderwaniu od ich otoczenia. Warto zaznaczyć, że Marian Cabalski poświęcił uwagę ważkim społecznie kwestiom. Naświetlił mechanizmy manipulacji dziećmi, a także procesy wykorzystania ich jako narzędzi w sporach. Przyjrzał się też między innymi zjawisku utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi.

Książka Mariana Cabalskiego pod tytułem „Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne” to dzieło potrzebne dzisiaj. Zarówno teoretykom – ze względu na pewne luki poznawcze w jej obrębie, jak i praktykom – czytelnikom pragnącym zrozumieć współczesną rzeczywistość lub chcącym stawić jej czoła. Jest to także publikacja warta polecenia z uwagi na jej wartość merytoryczną – to cenne studium empiryczne i teoretyczne stanowi istotny wkład w rozwój światowej kryminologii.

źródło: Krzysztof Wróblewski http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11975/marian-cabalski-przemoc-stosowana-przez-kobiety-studium-krym


„Kobieta mnie bije” – jęczy Maks w kultowej Seksmisji. Zaraz bije. Tylko go lekko popchnęła. Miał szczęście, że nie trafił na 18-letnią Kanae Kijama. Ta okrutna Japonka, która na portalach randkowych wyszukiwała starszych, głównie niepełnosprawnych, mężczyzn, pozorowała ich samobójstwa i okradała. Niejeden Maks padł ofiarą przemocy stosowanej przez kobiety. Okazuje się, że równouprawnienie obowiązuje we wszystkich sferach życia. Także w sferze agresji.

Dwie córki (44 i 48 lat) znęcały się nad swoim 82-letnim ojcem i doprowadziły do jego śmierci. Opiekująca się ponad 80-letnią babcią wnuczka odmawiała jej jedzenia i leków na cukrzycę. Skrajnie wyczerpana staruszka trafiła do szpitala. 45-letnia kobieta pod wpływem alkoholu zadźgała nożem swojego męża i twierdziła, że go kochała. Kobiety biją, rzucają przedmiotami, poniżają, głodzą, wyzywają, stosują szantaż emocjonalny i przemoc psychiczną – okazują pogardę, starają się skompromitować i deprecjonować bliskich, odbierają swojej ofierze poczucie własnej wartości. Stosują też przemoc wobec siebie nawzajem. Wobec słabszych rodziców, dziadków, teściów. Wobec wycofanych mężów. Matki wobec córek. „Jak wynika z danych statystycznych Komendy Głównej Policji, w latach 2007–2011 w porównaniu do danych z lat 70. potroiła się liczba kobiet, którym organy ścigana przedstawiły zarzuty znęcania się nad najbliższymi” – czytamy w książce Mariana Cabalskiego. Liczba mężczyzn agresorów wzrosła tymczasem „tylko” 1,8-krotnie... Jakie przemiany zaszły we współczesnym świecie, które sprawiły, że tak się dzieje? Czy mężczyźni są dzisiaj bardziej kobiecy, a kobiety bardziej męskie? Na czym polega przemoc używana przez kobiety? Czy zawsze preferują przemoc psychiczną? Czy są przez sądy traktowane łagodniej? Dostają mniejsze wyroki? Z jakich rodzin pochodzą? W jakich się wychowały? Monografia Mariana Cabalskiego pomaga zrozumieć i zgłębić relacje damsko-męskie, dzisiejsze wzorce funkcjonowania w rolach płciowych, a przede wszystkim skomplikowane mechanizmy przemocy występującej w związkach małżeńskich i partnerskich. Autor przywołuje rezultaty badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu krajach świata. Omawia przyczyny, rozmiary, charakter oraz formy przemocy stosowanej przez kobiety. Analizuje profil osobowościowy sprawczyń. Choć przemoc domowa nadal kojarzy się z mężem alkoholikiem i maltretowaną, posiniaczoną żoną, choć za agresorów wciąż uchodzą mężczyźni, kobiety niestety coraz szybciej dorównują im kroku. Można by dodać – szkoda, że nie w dziedzinie zarobków.

Joanna Habiera
Magazyn Literacki Książki


Autor jest uważnym obserwatorem zmian zachodzących we współczesnym życiu społecznym. Wbrew tradycyjnemu ujęciu kryminologicznemu oraz rozpowszechnionemu, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, stereotypowi potrafił dostrzec, że zjawisko przemocy w licznych jego odmianach zmienia swój charakter. Postawił śmiałą, oryginalną i niezwykle istotną z punktu widzenia badawczego tezę, że w dzisiejszym świecie obie płcie pełnią role zarówno agresywne, jak i obronne. Jak wykazuje całościowa ocena jego opracowania, potrafił tę tezę należycie uzasadnić. [...] Książka wykracza poza ramy sensu stricto kryminologiczne, w gruncie rzeczy stając się z rozmachem napisaną, multidyscyplinarną rozprawą naukową na temat instynktu i przejawów przemocy.

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst


W publikacjach naukowych (choć nielicznych), jak również w kronikach śledczych i sądowych coraz częściej odnotowuje się przypadki przemocy stosowanej przez kobiety wobec mężów lub partnerów życiowych. Fakty te, jako odbiegające od powszechnie obowiązującego stereotypu, są jednak ignorowane, uchodzą za niewiele znaczące, za wyjątkowe zachowania kobiet. Nie widzi się w tym godnego uwagi problemu społecznego, a tym bardziej przedmiotu badań naukowych. [...] Marian Cabalski wziął na warsztat ważny, nietuzinkowy temat. Z punktu widzenia naukowego wychodzi on naprzeciw potrzebie jego rozeznania i stąd godny jest najwyższej pochwały. [...] Brak poważniejszych badań kryminologicznych nad skalą problemu i jego prognozami, a zwłaszcza ciągły brak weryfikacji tezy, że przemoc jest wyłączną domeną mężczyzn - skłonił go do zajęcia się problemem. I dobrze się stało. Dobrze dla rozwoju nauki, badań nad tym zagadnieniem i prywatnie dla Autora, który w historii badań tej kwestii w naszym kraju będzie miał poczesne miejsce. [...] Studium czyta się z zainteresowaniem, napisane jest jasnym stylem, a formułowane tezy są logiczne, spójne i zasadne. Jest to dzieło oryginalne, dojrzałe, dogłębnie przemyślane, wnikliwe, oparte na gruntownej znajomości doktryny krajowej i zagranicznej oraz na poważnych badaniach kryminologicznych.

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit


Autor podjął udaną próbę przedstawienia trudnych problemów dotyczących przemocy stosowanej w rodzinie (w związkach małżeńskich i partnerskich), co stwarza zarówno czytelną perspektywę wzbogacenia aparatury pojęciowej pod tym względem, jak i prowadzenia dalszych, pogłębionych badań tej problematyki. Niewątpliwie studium stanowi samodzielny dorobek w dziedzinie kryminologii. Można uznać, że ma charakter pionierski.

prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski


Zachowania agresywne, przemoc, wymuszanie posłuszeństwa, od początku towarzyszą człowiekowi wyznaczając jego ewolucyjne i cywilizacyjne atrybuty.

Monografia Mariana Cabalskiego jest publikacją ze wszech miar ważną na polskim rynku nie tylko dlatego, że zjawisko przemocy tak mężczyzn wobec kobiet jak i kobiet wobec mężczyzn spowszedniał stając się wizerunkiem naszej współczesności, ale ponieważ wymknęło się spod naszej społecznej oceny i kontroli. Po prostu przemoc i agresja spowszedniała nam, przyzwyczailiśmy się do niej. A jeśli chodzi o agresję kobiet w stosunku do mężczyzn, to sytuacja jest diametralnie irracjonalna, gdyż tak naprawdę nikt na nią nie reaguje.

Chciałbym na dowód przytoczyć tu spot filmowy brytyjskiej organizacji ManKind, gdzie wpierw mężczyzna okłada kobietę, a później na odwrót, kobieta bije mężczyznę. Reakcję na te sytuacje oceńcie państwo sami. Ta krótka scenka uświadamia nam jak bardzo jest to temat na czasie, a jego naukowa analiza pozwala wydobyć go na światło dzienne. Stąd monografia Mariana Cabalskiego jest arcyważną publikacją naukową badającą skalę tego zjawiska w Polsce.

Składa się z czterech części i dziewięciu rozdziałów. W pierwszej autor wprowadza nas w tematykę, zarysowuje tło i istotę zjawiska przemocy, w drugiej prezentuje charakterystykę przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie, trzecia najważniejsza, to opis badań własny autora dotyczących postaci i przejawów przemocy ze strony kobiet w małżeństwach i związkach partnerskich. W części czwartej omówiono wnioski.

W poszczególnych rozdziałach każdy z tych wątków ulega pogłębieniu i podziałowi na część teoretyczną i opisową. Badanie zjawiska przemocy realizowano przy pomocy ankiet i sondaży, m.in. wśród pełnoletnich mężczyzn na temat ich doświadczeń związanych z aktami przemocy przez ich partnerki w małżeństwach jak i związkach pozamałżeńskich. Pytania opracowano tak, aby zebrany materiał spełniał zasady w pełni empirycznej wiedzy na ten temat, czyli dotyczył przemocy stosowanej przez kobiety w związkach małżeńskich. Głównym celem było ukazanie skali i symptomatologii tego zjawiska.

Badania potwierdziły powszechnie obowiązujący pogląd, iż agresja i przemoc ze strony kobiet były głównie odpowiedzią na takie same działanie ze strony ich parterów. Częściej stosowały ją kobiety pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, u których występuje zjawisko tzw. skryptu rodzinnego, czyli wpływu wcześniej stosowanych kar cielesnych i przemocy domowej w ich dzieciństwie i młodości.

Z materiału badawczego wynika też, że co trzeci mężczyzna doświadczył aktów przemocy psychicznej ze strony żony czy partnerki, a co szósty także przemocy fizycznej. Co dwunasty respondent przyznaje się, że ofiarami przemocy ze strony małżonki padały również ich dzieci, także osoby spokrewnione. Wielu mężczyzn nie przyznaje się do aktów przemocy typu: wyzwiska, obelgi, krzyki, popchnięcia, szarpnięcia, uderzenia, a tylko co dziesiąty z nich zwraca się o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji.

Wnioski z pracy Cabalskiego są z jednej strony przewidywalne, co do założeń, iż wiele skłonności do przemocy wśród kobiet, to efekt przejmowania męskich postaw i ról społecznych, a z drugiej strony objaw destrukcyjnego tempa życia i warunków ekonomicznych odbijające się na polskich rodzinach. Ostatnie pięciolecie dostarczyło autorowi na ten temat bardzo dużo danych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sondaż kobiecego Stowarzyszenia „Damy Radę" czy badania Instytutu Millward&Brown SMG/KRC) potwierdzają rosnącą tendencję agresji i przemocy w polskich rodzinach. Dane liczbowe tego ostatniego wskazują, iż dotyczy to nawet od 20 do 39% ogółu polskich rodzin. Tendencja ta jest wartością rosnącą. Jak pisze Cabalski cytując europejskie dane : „w dzisiejszym świecie przejawy przemocy fizycznej dotyczą w ujęciu optymistycznym co najmniej jednej rodziny na trzy, a w ujęciu pesymistycznym - niemal dwóch rodzin z trzech".

Te liczby potwierdzają zasadność takich badań i potrzebę ich publikacji w szerokim kontekście socjologiczno-społecznym. Zwolennicy globalizacji w jednym ze swoich punktów reprezentowani przez „Grupę z Bilderbergu" czy „Klub Rzymski" deklarują ataki na instytucję rodziny, jej degradację jako podstawowej komórki społecznej przekazującej dzieciom podstawową skalę wartości i zasad współżycia społecznego. W tym mieści się również wpisana w to przemoc rodzinna i agresja. Pamiętajmy, że dzieje się to na naszych oczach, za ścianami mieszkań, w domach, blokowiskach, a przenosi się do szkoły i na place zabaw. I to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, iż jest to szkoła życia. To szkoła destrukcji „produkująca" agresywne jednostki, dysfunkcyjne rodziny. Jeśli nie będziemy na to reagować, ta sytuacja może dotknąć każdego z nas.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: http://www.ksiazka.net.pl/

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło