Depresja u dzieci i młodzieży

Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego-ujęcie kliniczne

ISBN: 978-83-8095-087-0
28,57 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników i procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów...

Wersja książki
Ilość

W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników i procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów. Pojedyncze czynniki ryzyka rzadko prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i bardzo złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych powoduje wystąpienie objawów choroby. Zatem klinicyści kontynuują badania, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia.

Celem podjętych badań było poszerzenie wiedzy klinicznej o rodzinie z dziećmi cierpiącymi na depresję oraz charakterystyka procesów wewnątrzrodzinnych, czyli relacji emocjonalnych w rodzinach dzieci z depresją, ocena systemowych zasobów rodziny, jakości związku między rodzicami oraz analiza współzależności między powyższymi zmiennymi i próba wyodrębnienia najważniejszych predyktorów, będących czynnikami ryzyka depresji bądź czynnikami ochronnymi. Książkę kończy syntetyczne omówienie wyników wraz z implikacjami dla dalszych badań i praktyki klinicznej.

192 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-087-0

Radziwiłłowicz Wioletta

Radziwiłłowicz Wiolettadr psychologii, pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorką monografii Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym (2004) oraz współredaktorem publikacji zbiorowej Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia (2006). Prowadzi badania z zakresu psychologii klinicznej młodzieży. Ich wyniki publikuje w czasopismach psychologicznych i psychiatrycznych oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w którym zrealizowała m.in. projekt badawczy dotyczący uwarunkowań depresji u dzieci i młodzieży, oraz wykłada na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej.Jest promotorem blisko stu prac magisterskich na kierunku psychologia (Instytut Psychologii UG oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie).

Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do nauczycieli i rodziców (w ramach współpracy z Funduszem na Rzecz Dzieci w Warszawie). Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich “Młodzież w działaniu”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Radziwiłłowicz Wioletta

ISBN druk

978-83-7587-620-8

ISBN e-book

978-83-8095-087-0

Objętość

434 stron

Wydanie

II, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie


CZĘŚĆ TEORETYCZNA


Rozdział 1. Główne zagadnienia psychopatologii rozwojowej

1.1. Co to jest psychopatologia rozwojowa

1.2. Cele psychopatologii rozwojowej

1.3. Własności zmian rozwojowych

1.4. Mediatory: jak i dlaczego występuje zaburzenie

1.5. Moderatory: kto jest narażony i kiedy pojawia się ryzyko

1.6. Moderacja mediacyjna i mediacja moderacyjna: dlaczego osoby są podatne tylko w określonych warunkach?

1.7. Odporność i czynniki ochronne

1.7.1. Odporność a kompetencja

1.7.2. Odporność jako dynamiczny i wielowymiarowy konstrukt

1.7.3. Czynniki i procesy leżące u podstaw odporności


Rozdział 2. Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży

2.1. Rozpowszechnienie depresji u dzieci i młodzieży w Polsce

2.2. Rozpowszechnienie depresji u dzieci i młodzieży na świecie

2.3. Przyczyny uzyskiwania zróżnicowanych wyników badań nad epidemiologią depresji u dzieci i młodzieży

2.3.1. Utożsamianie nastroju depresyjnego z depresją jako zaburzeniem

2.3.2. Różnice kulturowe i społeczne

2.3.2.1. Wzorce socjalizacji

2.3.2.2. Style przywiązania

2.3.2.3. Hierarchia celów wychowawczych

2.3.2.4. Przemiany społeczno-polityczne

2.4. Przyczyny częstszego występowania depresji u dziewcząt

2.4.1. Negatywny styl atrybucji

2.4.2. Negatywny obraz ciała i jego związek z postawami rodzicielskimi

2.4.3. Dostosowanie się do kulturowego stereotypu roli płciowej

2.4.4. Zadania rozwojowe i negatywne wydarzenia życiowe


Rozdział 3. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży

3.1. Obraz kliniczny depresji w jej różnych postaciach

3.2. Związek obrazu klinicznego depresji z wiekiem i płcią

3.3. Związek obrazu klinicznego depresji u dzieci i młodzieży z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi

3.4. Współwystępowanie depresji z innymi zaburzeniami psychicznymi


Rozdział 4. Konsekwencje psychospołeczne depresji u dzieci i młodzieży

4.1. Ryzyko podjęcia próby samobójczej

4.2. Schorzenia somatyczne

4.3. Przebieg przewlekły oraz nawroty epizodów depresji w ciągu życia

4.4. Depresja u dzieci i młodzieży jako predyktor innych zaburzeń psychicznych w okresie dorastania i dorosłości

4.5. Późniejsze funkcjonowanie w relacjach społecznych


Rozdział. 5. Modele depresji u dzieci i młodzieży

5.1. Mechanizmy biologiczne w etiologii depresji u dzieci i młodzieży

5.1.1. Czynniki genetyczne

5.1.2. Zaburzenia struktury i funkcji ośrodkowego układu nerwowego

5.1.3. Podłoże hormonalne zaburzeń depresyjnych

5.2. Teorie psychologiczne

5.2.1. Teorie psychodynamiczne

5.2.2. Teorie poznawcze

5.2.3. Teorie interpersonalne

5.2.4. Model rozwojowy – synteza wszystkich podejść


CZĘŚĆ EMPIRYCZNA


Rozdział 6. Strategia badań własnych

6.1. Przedmiot i cel badań

6.2. Charakterystyka badanych grup

6.2.1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych grup

6.2.2. Charakterystyka kliniczna badanych grup

6.2.3. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży

6.3. Metody badań

6.4. Procedura badań

6.5. Analiza statystyczna


Rozdział 7. Relacje emocjonalne w rodzinie

7.1. Założenia teoretyczne

7.2. Pytania i hipotezy badawcze

7.3. Narzędzie badawcze

7.4. Wyniki badań

7.5. Dyskusja wyników


Rozdział 8. Jakość związku małżeńskiego rodziców

8.1. Założenia teoretyczne

8.2. Pytania i hipotezy badawcze

8.3. Narzędzie badawcze

8.4. Wyniki badań

8.5. Dyskusja wyników


Rozdział 9. Systemowe zasoby rodziny

9.1. Założenia teoretyczne

9.2. Pytania i hipotezy badawcze

9.3. Narzędzie badawcze

9.4. Wyniki badań

9.5. Dyskusja wyników


Rozdział 10. Negatywne wydarzenia życiowe

10.1. Założenia teoretyczne

10.2. Pytania i hipotezy badawcze

10.3. Narzędzie badawcze

10.4. Wyniki badań

10.5. Dyskusja wyników


Rozdział 11. Związki między zmiennymi charakteryzującymi funkcjonowanie systemu rodzinnego

11.1. Współzależność między jakością związku małżeńskiego rodziców i relacjami emocjonalnymi w rodzinie

11.2. Współzależność między systemowymi zasobami rodziny i relacjami emocjonalnymi w rodzinie

11.3. Współzależność między relacjami emocjonalnymi w rodzinie i negatywnymi wydarzeniami życiowymi

11.4. Współzależność między negatywnymi wydarzeniami życiowymi i jakością związku małżeńskiego rodziców

11.5. Współzależność między systemowymi zasobami rodziny i jakością związku małżeńskiego rodziców

11.6. Współzależność między negatywnymi wydarzeniami życiowymi oraz systemowymi zasobami rodziny


Rozdział 12. Analiza wszystkich zmiennych – ranking predyktorów w klasyfikacji badanych do grupy z rozpoznaniem depresji lub grupy kontrolnej


Rozdział 13. Podsumowanie wyników badań własnych. Implikacje teoretyczne i praktyczne


Aneks

Bibliografia

Summary

Książka jest obszernym kompendium na temat zjawiska depresji w wieku rozwojowym. Ponieważ raport Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący narastającej częstości tego zaburzenia jest zatrważający, a świadomość społeczna w naszym kraju dotycząca różnorodności objawów i przebiegu depresji jest znikoma, nie mam najmniejszych wątpliwości co do celowości ukazania się tej publikacji. Ze środowiska psychiatrów dziecięcych dochodzą niepokojące i ostrzegawcze sygnały o pogarszającym się stanie zdrowia psychiznego młodocianych (w tym o wzroście prób samobójczych), a zarazem nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także wielu psychologów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów nie dysponuje niezbędną wiedzą, aby podejmować właściwe działania profilaktyczne.

Książka jest imponująca co do zakresu prezentowanej wiedzy, a bibliografia przeogromna. Jestem pełna szacunku dla wysiłku poznawczego Autorki. Dr Radziwiłłowicz znakomicie przedstawia różne odmiany depresji. W całym tekście znakomite są schematy graficzne, prawie wszystkie Jej autorstwa. Stwierdzam z przekonaniem, że książka Depresja u dzieci i młodzieży będzie wartościowa społecznie i przydatna dla wielu czytelników.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej


Depresja to jedno z najczęściej występujących schorzeń psychicznych. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Europie. Warto zatem sięgnąć po książkę dr Wioletty Radziłłowicz, by poznać jej przyczyny i wpływ na życie młodych ludzi. W książce zawarty jest obecny poziom wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych oraz społecznych czynników i procesów rozwojowych, jakie warunkują występowanie depresji u dzieci i młodzieży.

Poznamy również czynniki jakie wpływają na długotrwałe utrzymywanie się objawów choroby. Zdaniem autorki publikacji, pojedyncze czynniki ryzyka nieczęsto prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i niezwykle złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych przyczynia się do wystąpienia objawów choroby. Wielu specjalistów kontynuuje prace badawcze, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia.

Podjęte badania przedstawione w publikacji poszerzają wiedzę kliniczną o rodzinie z dziećmi cierpiącymi na depresję. Książka omawia charakterystykę procesów wewnątrzrodzinnych, czyli relacji emocjonalnych w rodzinach dzieci z depresją, ocena systemowych zasobów rodziny, jakości związku między rodzicami oraz analiza współzależności między powyższymi zmiennymi i próba wyodrębnienia najważniejszych predyspozycji, będących czynnikami ryzyka depresji bądź czynnikami ochronnymi.

Na końcu publikacji zawarte jest syntetyczne omówienie wyników wraz z implikacjami dla dalszych badań i praktyki klinicznej. Książka skierowana jest zwłaszcza do psychologów, psychoterapeutów, psychotraumatologów, lekarzy psychiatrów i pedagogów, a także studentów powyższych kierunków.

Podstawą skutecznego zapobiegania i leczenia depresji występującej u dzieci i młodzieży jest bowiem rozumienie różnorodności i złożoności przyczyn, objawów oraz wielu innych danych i faktów, jakie może dostrzec osoba, której zadaniem jest niesienie pomocy, kiedy nadejdzie czas i warunki, umożliwiające jej przyjęcie.

Katarzyna Bartoszewicz
źródło: http://www.pion.pl/index.php?page=BibliotekON&art=5283&cat=158

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło