Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym

Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym

ISBN: 978-83-8095-973-6

38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika... [...]

Publikacja chwilowo niedostępna, nakład wyczerpany.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Publikacja chwilowo niedostępna, nakład wyczerpany.

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika, tj. pedagoga, psychologa, ale też rodzica, do namysłu i poszukiwań interpretacyjnych dotyczących współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa. Pomimo różnych przecież odsłon rodzicielstwa i dzieciństwa w toku dziejów pewne wartości nie ulegają zmianom, jak miłość, wrażliwość, odpowiedzialność, otwartość, czułość w relacjach rodzinnych. One były, są i będą – niezależnie od czasu i przestrzeni. Zestawienie dwóch perspektyw, tj. przeszłej i obecnej, postrzegania rodzicielstwa i dzieciństwa może skłonić odbiorców książki do pogłębionej refleksji, a także oceny, który świat był/jest lepszy i dlaczego.

Z recenzji dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAM


Rodzinę lokuje się na pierwszym miejscu w hierarchii grup społecznych, przyjmując, że zajmuje ona centralną pozycję w życiu człowieka, jest pierwszym i najstarszym środowiskiem wychowawczym. Rodzina jako wspólnota jest zobligowana do zaspokajania potrzeb swoich członków i pełnienia określonych funkcji, w tym matczynych i ojcowskich.[...]

Rodzina jest lustrzanym odbiciem przemian społecznych. Wszystkie przełomy i przewroty dokonujące się w życiu społecznym odbijają się na życiu rodziny i relacjach łączących jej członków. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie przewidzieć ich konsekwencje. Z pewnością jednak niepokój wzbudzają: brak odpowiednich wzorców do naśladowania wśród dzieci i młodzieży, rozluźnienie więzi międzypokoleniowej i relacji rodzinnych czy rozwijająca się dynamicznie sieć instytucji wspomagających rodzinę w wypełnianiu typowych dla niej funkcji. [...]

W pierwszej części książki prezentujemy rodzinę w ujęciu historycznym, skupiając się na postawach rodzicielskich (matczynych i ojcowskich), na ewolucji pojmowania dzieciństwa oraz następstwach niewypełniania zobowiązań rodzicielskich. Obraz rodzicielstwa i dzieciństwa rozpatrujemy na płaszczyźnie normatywnej, przede wszystkim z uwzględnieniem praktyki pedagogicznej i teorii wychowania zawartej w dziełach klasyków filozofii i pedagogiki. Z oczywistych względów ideologię rodzicielstwa przy tym sprowadziłyśmy głównie do kwestii powinności matki i ojca wobec dziecka, co należy tłumaczyć tym, że w zasadzie niemożliwa jest obiektywna narracja historyczna na temat doznań i uczuć, zwłaszcza gdy mowa o afektach matczynych czy ojcowskich. Założeniem przewodnim uczyniłyśmy twierdzenie o istnieniu i trwałości miłości macierzyńskiej pomimo ujawniających się czasem dwuznaczności i konfliktów interpretacyjnych z tym związanych. W pierwszej części podejmujemy też próbę naświetlenia osobliwego sensu rodzicielstwa i dzieciństwa w tradycji europejskiej poprzez ukazanie jego rozmaitych obrazów i znaczeń, nawet ze sobą sprzecznych.

W drugiej części książki przedstawiamy rodzinę współczesną oraz specyfikę jej funkcjonowania. Koncentrujemy się na aktualnych wymiarach rodzicielstwa oraz prezentujemy spojrzenie na dzieciństwo z perspektywy obecnych czasów. Rodzinę ukazujemy w obliczu dzisiejszych zmian społeczno-kulturowych, nakazujących konieczność redefiniowania jej jako środowiska wychowawczego. Modyfikacje w sferze pełnienia ról rodzicielskich skłoniły nas do przyjrzenia się i rozpatrzenia współczesnego rodzicielstwa pod kątem jego typowych atrybutów, cech charakterystycznych oraz występujących modeli rodzicielstwa. Akcentujemy specyfikę rodzicielstwa z uwzględnieniem takich kwestii jak: odpowiedzialność za wychowanie, świadomość wychowawcza czy kultura pedagogiczna rodziców. Istotnymi elementami wychowania w rodzinie jest obecnie także identyfikacja dziecka z rodzicami oraz wysiłki podejmowane nad rozwijaniem u dzieci umiejętności społecznych.

Fragment Wstępu

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2021-11-05

Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym

O rodzicielstwie, macierzyństwie, wychowaniu dzieci i problemach z tym związanych, napisano już tysiące książek, traktujących te tematy pod różnymi względami i spoglądających na nie z perspektywy różnych nauk. Mimo tego wciąż odczuwamy niedosyt opracowań o tej tematyce, wciąż brakuje takiej, która stanowiłaby podwaliny współczesnego rozumienia rodzicielstwa.

Być może taką podstawą, ale również inspiracją do zgłębiania tematu, do wyciągania wniosków i usprawniania współczesnych systemów opieki, szukania mostu pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością i czerpania z obecnych osiągnieć tego, co najlepsze, może stać się książka opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. Pozycja pt. „Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym”, autorstwa Iwony Banach i Edyty Bartkowiak, adresowana jest do studentów pedagogiki i pedagogów, do specjalistów pracujących z rodziną, wreszcie do samych rodziców. Sięgnąć po nią mogą również wszyscy zainteresowani tematem, niezależnie od wykształcenia czy faktu posiadania dzieci, powiem przystępny język, a także poruszane tematy są interesujące również z perspektywy historycznej i przemian społeczno-politycznych.

Książka składa się z dwóch części, zawierających perspektywę historyczną (część pierwsza) oraz opis teraźniejszej sytuacji (część druga). W części pierwszej, opracowanej przez Edytę Bartkowiak, znajdziemy opracowania takich zagadnień, jak macierzyństwo (i ojcostwo) w tradycji edukacyjnej, oblicza dzieciństwa w historii wychowania czy niechciane rodzicielstwo oraz zagrożone dzieciństwo. Ta prezentacja rodziny w ujęciu historycznym w sposób niezwykle zajmujący przybliża nam temat związany z władzą ojcowską, znaczeniem matki i macierzyństwa (a także samych definicji), a także poglądów na temat roli ojca i matki w różnych kulturach. Dowiemy się również, że „dzieciństwo narodziło się w starożytności”, a choć nie zawsze był te sielski okres, to też nie zawsze było ono bezduszne i surowe.

Czytamy tu również o najstarszych obrazach dzieciństwa, jakie wywodzą się z tradycji greckich, a także o teoriach dzieciństwa. Autorka ze smutkiem zauważa, że wiek XXI odziedziczył niejako wszystkie nierozwiązane wcześniej problemy związane z dzieciństwem, wychowaniem dzieci i … niestety pogłębia je. W tej części Edyta Bartkowiak pochyla się również nad kwestią pierwszych form ochrony macierzyństwa i opieki zastępczej, a także opisuje funkcjonowanie szpitali dla dzieci opuszczonych w obyczajowości polskiej.

Część druga książki, czyli dzisiejsze spojrzenie na poruszane tematy, autorstwa Iwony Banach, omawia kwestię wychowania i rodzicielstwa, a także przybliża problemy współczesnego dzieciństwa. Przeczytamy tu o uniwersalnym charakterze rodziny, o zmianach w perspektywie jej definiowania oraz modyfikacji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich przez kobiety i mężczyzn. Autorka wykorzystuje również teorię systemową do opisu rodziny, porusza ponadto m.in. wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa, jego atrybuty oraz modele rodzicielstwa. W rozdziale poświęconym wybranym problemom współczesnego dzieciństwa znajdziemy nie refleksje autorki związane z dzieckiem, obejmujące kwestie holistycznego podejścia do edukacji czy edukacji dziecka w rodzinie. Zauważa również, jak wielkim wyzwaniem jest współcześnie wychowanie dziecka, w szybko zmieniającym się świecie i wciąż powiększających się problemach związanych chociażby z opieką nad dzieckiem, rolami społecznymi czy edukacją.

Poruszone tematy, perspektywa historyczna oraz współczesne realia wychowania, dzięki którym możemy obserwować ewaluację pewnych zagadnień, składają się na tę zajmującą książkę. Daleka od naukowej terminologii, a jednak napisana z naukowym zacięciem książka uwrażliwia nas na poruszone tematy, pozwala również na wyciągniecie własnych wniosków, a także … zachęca do zmian.

Napisz recenzje

Iwona Banach i Edyta Bartkowiak

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Iwona Banach i Edyta Bartkowiak

ISBN druk

978-83-8095-973-6

ISBN e-book

 

Objętość

146 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160/235 mm)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp            

I.    Perspektywa historyczna - Edyta Bartkowiak

1.    Postawy macierzyńskie (i ojcowskie) w tradycji edukacyjnej          
2.    Oblicza dzieciństwa w historii wychowania          
3.    Niechciane rodzicielstwo i zagrożone dzieciństwo          

II.    Perspektywa dzisiejsza - Iwona Banach

1.    Wychowanie we współczesnej rodzinie       
2.    Wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa        
3.    Wybrane problemy współczesnego dzieciństwa     

fragment

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika, tj. pedagoga, psychologa, ale też rodzica, do namysłu i poszukiwań interpretacyjnych dotyczących współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa. Pomimo różnych przecież odsłon rodzicielstwa i dzieciństwa w toku dziejów pewne wartości nie ulegają zmianom, jak miłość, wrażliwość, odpowiedzialność, otwartość, czułość w relacjach rodzinnych. One były, są i będą – niezależnie od czasu i przestrzeni. Zestawienie dwóch perspektyw, tj. przeszłej i obecnej, postrzegania rodzicielstwa i dzieciństwa może skłonić odbiorców książki do pogłębionej refleksji, a także oceny, który świat był/jest lepszy i dlaczego.

Z recenzji dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAMWobec ogromnej liczby odkryć i stanowisk, jak również paradygmatów i teorii niewiele jest – pomimo upływu czasu – w naukach społecznych i humanistycznych twierdzeń, które są niezmienne. W tym zakresie również wszelkie działania społeczno-edukacyjne (np. wychowanie jako uzdalnianie podmiotu do przejęcia kierownictwa nad procesem własnego rozwoju, świadome rodzicielstwo) ciągle są poddawane ocenie, modyfikacji oraz próbie nakreślenia oczekiwanych rezultatów: indywidualnych i społecznych. […] Iwonie Banach i Edycie Bartkowiak udało się właściwie usytuować pedagogikę (pedagogię) dziecka i edukację (wychowanie) dziecka, co wbrew pozorom nie jest takie proste, chociażby ze względu na nieodzowność ciągłego i jednoznacznego zbliżenia jej do nauk socjologicznych, historii oraz psychologii. Dostrzegam w tym zabiegu, przede wszystkim merytorycznym, ważną płaszczyznę ukierunkowującą nauki społeczne na wspólne wypracowywanie istotnych projektów naukowych (o charakterze społecznym). Autorki odważyły się dokonać czegoś w rodzaju wyinterpretowania z dyscypliny naukowej tego, co może posłużyć jako cenna dla szeroko rozumianej myśli wartość, która nie kształtuje się jedynie zgodnie z rygorystycznymi zasadami naukowymi, ale stanowi swobodną refleksję badacza i obserwatora społecznego.

Z recenzji dr. hab. Mirosława Kowalskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło