Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań

Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań

Podtytuł: niepełnosprawności
ISBN: 978-83-8095-755-8

38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

...Przemiany w obrębie rodziny dokonywały się zawsze, ale nigdy dotąd nie miały takiego tempa i nie osiągały takich rozmiarów jak obecnie...

Nakład wyczerpany

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Monografia pod tytułem Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności poświęcona została ważnym zagadnieniom dotyczącym współczesnej rodziny. Składa się z wprowadzenia, dwóch części i podsumowania.

W pierwszej części, zatytułowanej Ponowoczesne przemiany rodziny, dokonano charakterystyki specyficznych procesów zachodzących w dzisiejszej, ponowoczesnej rzeczywistości, takich jak: globalizacja, indywidualizacja, konsumpcjonizm. W kontekście tych procesów omówiono przemiany, jakie dokonały się w rodzinie w zakresie jej definiowania, pełnionych ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz ról rodzicielskich, a także form życia małżeńsko-rodzinnego. Ukazano również przemiany w osiąganiu dorosłości. Analizę tej części pracy zamyka charakterystyka przemian demograficznych, jakie dokonały się w rodzinie.

W drugiej części, zatytułowanej Rodzina w kręgu wyzwań niepełnosprawności, ukazano ewolucję percepcji niepełnosprawności i praw osób z niepełnosprawnością w toku dziejów. Na tym tle dokonano analizy wyzwań stojących przed współczesną rodziną dotkniętą tym problemem. Omówiono trudności rodzin wychowujących małe i dorastające dziecko z niepełnosprawnością. Ukazano wyzwania stojące przed dorosłymi osobami z niepełnosprawnością pełniącymi role rodzicielskie. Poruszono również kwestie dotyczące funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym seniorem. Końcowe rozważania tej części poświęcone zostały zagadnieniu wsparcia społecznego rodziny borykającej się z problemem niepełnosprawności w kontekście możliwości jego realizacji w warunkach zmieniającej się rzeczywistości.

niepełnosprawności

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

prof. dr hab. Józefa Brągiel

Józefa Brągielpedagog społeczny, socjolog, profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w pedagogice społecznej i pedagogice rodziny. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki rodziny i rodzicielstwa oraz przemocy w rodzinie wobec dziecka. Jest współtwórczynią polskiej pedagogiki rodziny – współautorką książki Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki (współaut.: S. Kawula, A.W. Janke; Toruń 1997; dziewięć wydań, ostatnie w 2014). W dorobku naukowym posiada kilkaset publikacji: książek, rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach, w języku polskim i angielskim.

Jest współredaktorką (wspólnie z B. Górnicką) monografii z cyklu „Rodzicielstwo”, w tym m.in.: Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania (Opole 2014), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców (Opole 2014), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny (Opole 2017), Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przez­wyciężanie (Opole 2017).dr Beata Górnicka

Beata Górnickapedagog społeczny i pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w rolach życiowych oraz rodziny i ro­dzicielstwa.

W dorobku naukowym posiada m.in.: monografię Plany życiowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (Opole 2004), podręcznik akademicki Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia (Opole 2015), kilkanaście prac redagowanych i współredagowanych, ponad 80 rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w czasopismach, w tym opublikowanych w języku angielskim, rosyjskim i czeskim. Jest współredaktorką (wspólnie z J. Brągiel) monografii z cyklu „Rodzicielstwo” (2012, 2014, 2017).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Józefa Brągiel, Beata Górnicka

ISBN druk

978-83-8095-755-8

ISBN serii

Objętość

180 strony

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie            


Część I
Ponowoczesne przemiany rodziny


Rozdział 1
Ponowoczesność a rodzina     

Rozdział 2
Przemiany w definiowaniu rodziny       

Rozdział 3
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn oraz rolach rodzicielskich       

Rozdział 4
Przemiany w osiąganiu dorosłości        

Rozdział 5
Przemiany w sferze życia małżeńsko-rodzinnego     

Rozdział 6
Przemiany demograficzne rodziny       


Część II
Rodzina w kręgu wyzwań niepełnosprawności


Rozdział 7
Ewolucja percepcji niepełnosprawności i praw osób niepełnosprawnych          

Rozdział 8
Problemy w rodzinie wychowującej małe dziecko z niepełnosprawnością       

Rozdział 9
Problemy w rodzinie wychowującej dorastające dziecko z niepełnosprawnością        

Rozdział 10
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w rolach rodzinnych     

Rozdział 11
Senior z niepełnosprawnością wyzwaniem współczesnej rodziny     

Rozdział 12
Wsparcie społeczne rodziny z problemem niepełnosprawności    Podsumowanie        

Streszczenie        

Summary       

Bibliografia 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana Ponowoczesne przemiany rodziny, obejmuje sześć rozdziałów poświęconych specyficznym procesom ponowoczesności. W ich kontekście pokazano przemiany, jakie zaszły we współczesnej rodzinie.

Tę część otwiera rozdział, w którym podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest ponowoczesność, i omówiono charakterystyczne dla niej procesy: globalizację, relatywizm norm moralnych, indywidualizację i konsumpcjonizm. Dokonano również charakterystyki rodziny postmodernistycznej. W rozdziale drugim przypomniano definicję rodziny nuklearnej i pokazano przemiany, jakie dokonują się w jej definiowaniu. Ukazano również problemy wynikające z nowych definicji tej podstawowej grupy społecznej.

Rozdział trzeci zawiera analizę przemian w rolach społecznych kobiet i mężczyzn. Pokazano w nim tradycyjny stereotyp mężczyzny i kobiety oraz jego zmianę, która rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy kobiety sięgnęły po niezależność finansową, podejmując pracę poza domem i korzystając ze zdobytego dostępu do edukacji na wszystkich poziomach. Dzięki wykształceniu zaczęły konkurować z mężczyznami. Przedstawiono również przeobrażenia, które dokonały się w tradycyjnych rolach rodzicielskich, a które przyczyniły się do skrystalizowania „nowego wzorca ojca” i macierzyństwa. 

Rozdział czwarty poświęcono charakterystyce dorosłości dzieci w tradycyjnym i ponowoczesnym ujęciu. Pokazano rozmiary odraczania realizacji zadań dorosłości, ich przyczyny i sposoby radzenia sobie z tym problemem.

W rozdziale piątym omówiono przemiany zachodzące w sferze życia małżeńsko-rodzinnego oraz ich tradycyjne i ponowoczesne formy, tj. małżeństwo, kohabitację, związki LAT, DINKS i homoseksualne. W rozdziale szóstym zaprezentowano przemiany, które zaszły w strukturze rodziny. Ponadto omówiono zjawiska separacji i rozwodów, dzietności i urodzeń pozamałżeńskich, podano liczbę osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i wyjaśniono przyczyny zmian z tym związanych. 

Druga część monografii, pt. Rodzina w kręgu wyzwań niepełnosprawności, dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania rodziny, w której pojawia się problem niepełnosprawności. Wprowadzeniem do tych rozważań jest rozdział siódmy, w którym ukazano ewolucję podejścia do niepełnosprawności w toku dziejów oraz zmiany w jej percepcji i ochronie praw osób z niepełnosprawnością.

W rozdziale ósmym omówiono zagadnienia odnoszące się do wychowującej dziecko z niepełnosprawnością rodziny, która musi pokonać dużo trudności związanych z tym faktem. Problemy te dotyczą nie tylko rodziców dziecka niepełnosprawnego, ale również jego rodzeństwa i innych członków rodziny. 

Kwestie poruszone w rozdziale dziewiątym dotyczą wyzwań, jakie stawia przed rodziną niepełnosprawność dziecka w okresie jego dorastania. Gdy osoba z niepełnosprawnością stopniowo wchodzi w dorosłość, jej rodzice z jednej strony pragną, aby była ona szczęśliwa, a z drugiej – wciąż pozostają w niepewności i niepokoju o jej przyszłość. 

Rozdział dziesiąty poświęcony jest funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w dorosłości. Osoby te, mając pełne prawo do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb, dążą do samodzielności, podejmują pracę i stopniowo wychodzą z rodziny generacyjnej, tworząc własną rodzinę. W założonej przez siebie rodzinie może pojawiać się wiele utrudnień związanych z funkcjonowaniem w rolach partnerskich, rodzinnych i rodzicielskich.

W rozdziale jedenastym omówiono zagadnienia dotyczące rodziny, w skład której wchodzi senior z niepełnosprawnością. Zwrócono tu uwagę na fakt, że nawet jeśli rodzina nie borykała się wcześniej z niepełnosprawnością, to okres starzenia się, który jest istotnym uwarunkowaniem niepełnosprawności, stanowi kolejne wyzwanie dla całej rodziny.

Ostatni rozdział poświęcono kwestii wsparcia społecznego, które adresowane jest do jednostek i grup społecznych mających trudności w przezwyciężaniu przykrych sytuacji życiowych za pomocą własnych zasobów. Poruszono w nim zagadnienia dotyczące rodzajów i źródeł wsparcia społecznego udzielanego rodzinie, która w różnych okresach swojego funkcjonowania pokonuje wyzwania wynikające z niepełnosprawności. 

Książkę zamyka podsumowanie, w którym wskazano najważniejsze aspekty przedmiotu rozważań poczynionych w obu jej częściach. Ponadto sformułowano wnioski, jakie nasuwają się podczas analizy przemian zachodzących w rodzinie w dobie ponowoczesności, w tym w rodzinie borykającej się z problemem niepełnosprawności.

Józefa Brągiel Beata Górnicka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło