Wiedza – doświadczenie – praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne

Wiedza – doświadczenie – praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne

ISBN: 978-83-7587-396-2
45,71 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Machelowi zostały przez wzgląd na swoją zróżnicowaną tematykę przyporządkowane poszczególnym częściom niniejszej Księgi. Począwszy od działań zaradczych i profilaktycznych, przez analizę patologicznych form zachowania, ich resocjalizację oraz skuteczność po możliwości i utrudnienia resocjalizacyjnych oddziaływań penitencjarnych. Pracę wieńczą probacyjne i alternatywne formy oddziaływań resocjalizacyjnych.

Ilość

Prace dedykowane

Panu Profesorowi Henrykowi Machelowi

Jubileusz zasłużonego i ważnego dla społeczności akademickiej członka zwykło się zgodnie z tradycją uniwersytecką upamiętniać ofiarowaniem mu specjalnie z tej okazji przygotowanej Księgi Jubileuszowej. Prace dedykowane Profesorowi Henrykowi Machelowi zostały przez wzgląd na swoją zróżnicowaną tematykę przyporządkowane poszczególnym częściom niniejszej Księgi. Począwszy od działań zaradczych i profilaktycznych, przez analizę patologicznych form zachowania, ich resocjalizację oraz skuteczność po możliwości i utrudnienia resocjalizacyjnych oddziaływań penitencjarnych. Pracę wieńczą probacyjne i alternatywne formy oddziaływań resocjalizacyjnych.

Pierwszą część Księgi pt. Profilaktyka problemów społecznych otwiera artykuł, który wskazuje na innowacyjne formy zapobiegania przestępczości w Polsce. Poruszane jest również zagadnienie kapitału społecznego i jego animacji jako alternatywy dla zachowań w środowisku życia współczesnego Polaka, a także zostały opisane wybrane strategie oporu społecznego.

Druga część Księgi pt. Norma a resocjalizacja patologicznych form zachowania podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy normalność jest wartością. Porusza także problematykę alkoholizmu i etapów jego uzależnienia, przedstawiając działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia, jakie występują u osób podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne. W tej części Księgi zostały również zamieszczone artykuły przedstawiające genezę zachowań tworzących sytuacje kryminogenne u osób niepełnosprawnych psychicznie oraz efektywności i skuteczności resocjalizacji osób o psychopatycznej strukturze osobowości. Zamieszczono tu również prace oscylujące wokół seksualizacji młodzieży. Z jednej strony zostały zasygnalizowane zmienne psychologiczne warunkujące seksualizację dzieci i młodzieży, z drugiej wpływ Internetu na aktywność seksualną młodzieży.

Trzecią część Księgi pt. Resocjalizacja – o skuteczności podejmowanych działań otwiera artykuł, w którym autor ukazuje drogę resocjalizacji od korekcji do rozwoju. Poruszona jest tu również kwestia emocjonalnego przesilenia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, nowe tendencje w resocjalizacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich, a także zagadnienie kary, tolerancji i dobroczynności w odniesieniu do charyzmy i charyzmatyczności, jaką powinien posiadać wychowawca. Ostatnią część tej pracy wieńczy artykuł prezentujący czynniki determinujące efektywność w zespołowych grach sportowych.

Czwartą część Księgi, noszącą tytuł „Macheliańska” koncepcja resocjalizacji penitencjarnej i jej możliwości, otwiera artykuł ukazujący model pedagogiki resocjalizacyjnej na podstawie doświadczeń i praktyki Jubilata. Można w niej również znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej, a jeśli tak, to jakie ma ona znaczenie dla społecznej readaptacji skazanych.

Piąta część Księgi zatytułowana Negatywne determinanty resocjalizacji penitencjarnej ukazuje wybrane i najważniejsze utrudnienia resocjalizacji penitencjarnej, jakimi są bez wątpienia poruszane w pracach problemy: przeludnienia zakładów penitencjarnych, pomocy więźniom i ich rodzinom, psychologiczne bariery procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz problematyka torturowania w warunkach pozbawienia wolności.

Szósta, ostatnia część Księgi, zatytułowana Probacyjne formy oddziaływań resocjalizacyjnych, podejmuje tematykę mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów oraz wybrane aspekty i metodykę pracy kuratorów sądowych.

Niniejsza Księga, poza istotą poruszanej tematyki, jest przede wszystkim wyrazem nie tylko uznania dla osiągnięć Jubilata, ale również różnorodnych więzi, jakie łączą go z osobami zamieszczającymi w niej swoje teksty. Są to więzi naukowe, praktyczne, ale przede wszystkim przyjacielskie i partnerskie. Dlatego też autorzy artykułów są zarówno uczniami, współpracownikami, jak i przyjaciółmi Pana Profesora z rożnych ośrodków naukowych oraz zakładów penitencjarnych. Jako redaktorki Jubileuszowej Księgi dedykowanej osobie Profesora Henryka Machela pragniemy im bardzo serdecznie podziękować za ich udział w tak ważnym dla Jubilata wydarzeniu.

Beata Pastwa-Wojciechowska

Monika Marczak

Gdańsk, marzec 2010

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Henryk Machel – pedagog resocjalizacyjny, profesor uniwersytetu, przyjaciel

Profilaktyka problemów społecznych

Bronisław Urban

Dysfunkcjonalność i propozycje innowacji w polskim systemie zapobiegania przestępczości

Stanisław Kawula

Zasoby wychowania w środowisku życia współczesnego Polaka – perspektywa animacji kapitału ludzkiego

Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki

Opór i niektóre (zaledwie zasygnalizowane) strategie oporu społecznego

Andrzej Chodubski

Ogniwa dziedzictwa przeszłości w funkcjonowaniu instytucji „grupy interesu” Norma a resocjalizacja patologicznych form zachowania

Janusz Sztumski

Czy normalność jest wartością?

Mieczysław Ciosek

Alkohol i etapy procesu uzależnienia

Radosław Breska

Intensywność działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia u osób uzależnionych od alkoholu, podejmujących stacjonarne leczenie psychoterapeutyczne

Jolanta Ferszka

Niepełnosprawny psychicznie w konflikcie z prawem – geneza zachowań tworzących sytuacje kryminogenne

Beata Pastwa-Wojciechowska

Efektywność i skuteczność resocjalizacji osób o psychopatycznej strukturze osobowości

Magdalena Błażek

Wybrane zmienne psychologiczne a seksualizacja młodzieży

Zbigniew Izdebski

Seks a Internet Resocjalizacja – o skuteczności podejmowanych działań

Marek Konopczyński

Resocjalizacja – od korekcji do rozwoju

Kazimierz Pospiszyl

„Przesilenie emocjonalne” w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

Franciszek Makurat

Analiza czynników determinujących efektywność w zespołowych grach sportowych jako podstawa pracy resocjalizacyjnej

Justyna Siemionow

Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich – nowe trendy w resocjalizacji

Lesław Pytka

Charyzma i charyzmatyczność wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności „Macheliańska” koncepcja resocjalizacji penitencjarnej i jej możliwości

Kajetan Dubiel

Profesora Machela („macheliańska”) pedagogika resocjalizacyjna

Maria Mendel

Pedagogika zaufania? Wokół Henryka Machela koncepcji resocjalizacji penitencjarnej

Aleksandra Szymanowska

Czy resocjalizacja w więzieniu jest możliwa?

Eugeniusz Bielicki

Kwestia adekwatności pojęcia celów resocjalizacyjnych skazanych

Monika Marczak, Sławomir Przybyliński

...o procesie resocjalizacji w więzieniu i jego znaczeniu dla społecznej readaptacji... Negatywne determinanty resocjalizacji penitencjarnej

Grażyna B. Szczygieł

Przeludnienie zakładów karnych – problem społeczny

Teodor Szymanowski

Idea pomocy więźniom, ich rodzinom i podstawy prawne jej udzielania

Wiesław Ambrozik

Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego

Maria Gordon

Psychologiczne bariery procesu resocjalizacji

Zbigniew Lasocik

Czy można zapobiegać torturom w warunkach pozbawienia wolności – przyczynek do modelu

Probacyjne formy oddziaływań resocjalizacyjnych

Robert Opora

Wybrane aspekty efektywności kurateli sądowej

Elżbieta Chęcińska

Mediacja jako alternatywny do wymiaru sprawiedliwości sposób rozwiązania konfliktu

Andrzej Bałandynowicz

Kompetencje i umiejętności, etyka zawodowa i metodyka pracy resocjalizacyjnej asystenta probacyjnego

fragment

Księgi Jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Henrykowi Machelowi pt. „Wiedza - doświadczenie - praktyka interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne", pod naukową redakcją Pani Profesor Beaty Pastwy-Wojciechowskiej i Pani dr Moniki Marczak przygotowanej do druku w Oficynie Wydawniczej Impuls w Krakowie w roku 2010, ss. 322. [...]

Zebrane teksty ofiarowane Jubilatowi przygotowali wybitni reprezentanci humanistyki,pedagodzy z różnych subdyscyplin: pedagogiki specjalnej- resocjalizacji penitencjarystyki, pedagogiki społecznej, socjologii dewiacji,patologii społecznej, polityki społecznej, psychologii; klinicznej,sądowej i penitencjarnej, kryminologii, oraz prawa karnego. W tomie Autorzy prac reprezentują wszystkie znaczące ośrodki naukowe zainteresowane wielowymiarowymi zagadnieniami funkcjonowania człowieka w izolacji więziennej i możliwością jego resocjalizacji. […]

Prof. Bronisław Urban w tekście; ,Dysfunkcjonalność i propozycje innowacji w polskim systemie zapobiegania przestępczości" wskazuje możliwości zwiększenia efektywności resocjalizacji instytucjonalnej poprzez wypracowanie ogólnospołecznego systemu profilaktyki i resocjalizacji z udziałem specjalistów i decydentów, zachęca także do szerokiej dyskusji na ten temat. 

Prof. Stanisław Kawula;w artykule „Zasoby zachowania w środowisku życia współczesnego polakaperspektywa animacji kapitału ludzkiego", możliwości profilaktyki upatruje w pedagogicznej animacji środowiskowej i potencjałach tkwiących w zasobach środowiska podkreślając jednocześnie znaczenie wymiaru społeczno -edukacyjnego oraz tworzeniu warunków demokratyzacji. 

Prof. Andrzej Radziewicz Winnicki i dr Ewa Bielska podejmują teoretyczną analizę problemu oporu i strategii oporu społecznego. Wiedza dotycząca zachowań opozycyjnych w społeczeństwie -podkreślają- winna służyć nie tylko technologii wprowadzania modyfikacji lecz przede wszystkim w kształtowaniu nowych celów polityki społecznej (s.34-45).

Prof. Andrzej Chodubski, od lat związany z Uniwersytetem Gdańskim i prof, Henrykiem Machelem swój tekst -„Ogniwa dziedzictwa w funkcjonowaniu instytucji,,grupy interesu "(s.46-58) poświęca zagadnieniom tworzenia się w Polsce „grup interesu"(konkurujących z konstytucjonalnymi reprezentantami władzy) których znaczenie będzie wzrastać w społeczeństwie informacyjnym. Tekst interesujący, polecam go uwadze Czytelnika. […]

Tekst Janusza Sztumskiego pt.„Czy normalność jest wartością? "jest przykładem znakomitej socjologicznej analizy teoretycznej kategorii pojęciowej „normalności". Mieczy sław Ciosek i Radosław Breska podejmują problem etapów uzależnień alkoholowych jego skutków oraz możliwości stacjonarnego leczenia z perspektywy działania mechanizmów psychologicznych.

Redaktor tomu ,Pani prof. Beata Pastwa-Wojciechowska „ofiarowała " Jubilatowi i Przyjacielowi tekst pt. „Efektywność i skuteczność resocjalizacji osób o psychopatycznej strukturze osobowości", w którym rozważa zakres znaczeniowo-merytoryczny pojęcia resocjalizacja często zastępowanego terminami: praca socjalna, reintegracja, oddziaływanie penitencjarne, czy edukacja inkluzywna. Podzielam opinię Autorki, iż są to terminy i wynikające z nich działania zdecydowanie akcentujące znaczenie adaptacji człowieka zgodnych z oczekiwa­niami społecznymi, bowiem współczesna psychologia i pedagogika-resocjalizacja uważa takie stanowisko jako nie do końca uzasadnione […] W okresie intensywnie przebiegających przemian ,także w penitencjarystyce, podjęcie problemu – „kompleksowej" resocjalizacji i psychoterapii osób naruszających normy prawne, posiadających zaburzenia psychopatyczne uważam za bardzo istotne , bowiem jest to szansa na reformę i indywidualizację działań służby więziennej wobec skazanych.

Tekst dr med. Jolanty Freszki zawiera przekrój najczęstszych chorób i zaburzeń które stanowią ryzyko konfliktu z prawem. Artykuły dr Magdaleny Błażek i prof. Zbigniewa Izdebskiego dotyczą zmiennych psychologicznych i zmiennych społeczno-demograficznych młodzieży i osób młodych, w których Autorzy prezentują niezwykle interesujące wyniki badań dotyczące charakterystyki użytkowników użytkowników sieci i mas mediów pod kątem zaspakajania potrzeb seksualnych . Tekst Zbigniewa Izdebskiego polecam uwadze Czytelników-studentów szczególnie zaś powinien zainteresować nauczycieli i rodziców. […]

Teksty Kazimierza Pospiszyla ,pt. „Przesilenie emocjonalne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych" oraz Lesława Pytki pt.;, Charyzma i charyzmatyczność wychowawcy a problemy kary ,tolerancji i dobroczynności" sygnowane Ich nazwiskami nie wymagają oceny, zasługują na uznanie i szerokie popularyzowanie. W tej części tomu znajdują się także teksty Marka Konopczyńskiego,Franciszka Makurata i Justyny Siemionow w których w sposób syntetyczny opracowano zagadnienia skuteczności resocjalizacji z uwzględnieniem metod twórczej resocjalizacji, sportu i gier zespołowych oraz „dopasowaniem metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych" (Siemionow, s. 61). […]

Tekst Moniki Marczak i Sławomira Przybylińskiego pt.„oprocesie resocjalizacji i jego znaczeniu dla społecznej redaptacji." oceniam jako ważny merytoryczny głos w dyskursie na temat reformy więziennictwa ,wnioski zaś autorów są konstruktywne i nie można ich pominąć. […] 

Znakomitym przykładem niezwykłej aktywności w zakresie prowadzonych badań, analiz, projektów wykazali się: prof. Teodor Szymanowski i prof. Andrzej Bałandynowicz- należy podkreślić, iż działania i publikacje Profesorów kształtują opinię obywateli, zarówno w dziedzinie przestępczości jak resocjalizacji, publikacje oparte o rzetelną wiedzę naukową a nie doniesienia sensacyjnych mediów. Prof. Wiesław Ambrozik w tekście pt;„Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego " krytycznie ocenia kondycję pedagogiczną więziennictwa i polskich zakładów karnych w Polsce legitymizując także swe poglądy i diagnozy lekturami Jubilata Profesora H.Machela. […] 

W Księdze Jubileuszowej uzyskujemy swoiste podsumowanie horyzontu myślenia i tropów teoretycznych oraz aplikacji do praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych Profesora Henryka Machela. Autorów zamieszczonych tekstów i Osobę Jubilata łączy w pełni idea jedności działań na rzecz przyszłości prospołecznego więziennictwa.

Krystyna Marzec-Holka profesor zwyczajny 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło