• Obniżka
Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009)

Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009)

Podtytuł: Tom III serii
ISBN: 978-83-7587-506-5
55,24 zł
27,62 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 29,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Tom III serii. SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO

Ilość

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.

Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą stanowiły inspirację do podjęcia praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbiór adresujemy zwłaszcza do pedagogów, socjologów, polityków społecznych, osób doświadczających trudności w pracy zawodowej polegającej na profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia, jak również studentów nauk humanistycznych.

Życzę Czytelnikom tej książki, aby jej lektura przyczyniła się do pogłębienia własnej wiedzy na temat działania w pracy socjalnej, kształcenia do niej i sposobów pozyskiwania sojuszników (sił ludzkich) w tych trzech, wyżej wymienionych przestrzeniach „pomiędzy”, a tym samym dała potwierdzenie sensu obranego kierunku kształcenia do tego pola aktywności.

Z wprowadzenia do książki prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki


[….] prezentowana publikacja jest próbą refleksji nad fenomenem edukacji w okresie rządów komunistycznych w Polsce, a także zastanowienia się nad kierunkami przemian, jakie dokonały się w tym obszarze po 1990 r. Z tak ujętego celu wynika konstrukcja książki. Choć formalnie jest ona podzielona na trzy części, w zależności od przyjętego kryterium można w nim wyróżnić podział dwu- lub trójczłonowy. 

Jeśli przyjąć kryterium chronologiczne, łatwo dostrzeżemy część dotyczącą PRL i postperelowską. Bardziej interesujący jednak wydaje się zastosowany przez nas podział problemowy. Wyróżniliśmy zatem część odnoszącą się do ideologicznych uwarunkowań edukacji w okresie PRL. Zawarte w niej artykuły charakteryzują proces narzucania instytucjom edukacyjnym nowego paradygmatu ideologicznego, a także podejmowane przez społeczeństwo próby emancypacji. Część druga dotyczy przemian dokonujących się w organizacji procesów edukacyjnych, a w szczególności odbudowy systemu oświaty po zakończeniu działań wojennych, kształtowaniu się szkół dla mniejszości narodowych, zmian dokonujących się w programach kształcenia i w treściach podręczników szkolnych oraz organizacji. Ostatnią część tworzą artykuły odnoszące się do aktualnej rzeczywistości. Pozornie jej problematyka nie koresponduje z treściami zawartymi w częściach poprzedzających. Wydaje się jednak, że dla badaczy zajmujących się PRL pytanie, jak przedstawia się stan edukacji „po komunizmie”, ma istotne znaczenie. Na kształt reform mieli przecież wpływ ludzie ukształtowani w tamtym systemie, często z nim osobiście związani. Choć we współczesnym systemie edukacji można dostrzec zdecydowane zmiany, trudno nie zauważyć, że o przekształcenia systemowych nadal decydują w większej mierze władze niż rodzice, że autonomia oświaty często nadal pozostaje postulatem […].

Fragment Wprowadzenia 


W serii SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO ukazały się: 

Tom I: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom II: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej pod redakcją naukową Krzysztofa Jakubiaka i Tomasza Maliszewskiego

Tom III: Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945–2009) pod redakcją naukową Elżbiety Gorloff, Romualda Grzybowskiego i Andrzeja Kołakowskiego

Tom III serii
21 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Gorloff Elżbieta

Notka biograficzna w przygotowaniu.


Grzybowski Romuald

Notka biograficzna w przygotowaniu.


Kołakowski Andrzej

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gorloff Elżbieta, Grzybowski Romuald, Kołakowski Andrzej

ISBN druk

978-83-7587-506-5

ISBN e-book

Objętość

508 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

 

Część I

SZKOŁA W STRUKTURZE PAŃSTWA TOTALITARNEGO

 

Krystyna Wróbel-Lipowa

Edukacja dzieci polskich w Związku Radzieckim w okresie drugiej wojny światowej

 

Danuta Koźmian

Przemiany polityczno-ustrojowe w Polsce i ich wpływ na formowanie oblicza wychowawczego szkoły w latach 1949-1956

 

Stanisław Gawlik

Ideologiczna uniformizacja szkolnictwa w dobie stalinizmu

 

Andrzej Meissner

Społeczeństwo wobec indoktrynacji szkoły średniej w latach 1949-1956

 

Joanna Król

Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w latach 1949-1956

 

Romuald Grzybowski

Ku szkole ateizującej. Duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie i rodzice wobec działań władz komunistycznych z lat 1948-1956 zmierzających do pełnej laicyzacji szkoły polskiej

 

Joanna Sadowska

Organizacje młodzieżowe – przybudówki PZPR a szkoła

 

Zbigniew Osiński

Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii – konsekwencje i zagrożenia

 

Alicja Kicowska

Ideologiczne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa rolniczego

w Polsce w latach 1945-1956

 

Elżbieta Gorloff

Sytuacja zawodowa nauczycieli szkół ogólnokształcących województwa gdańskiego w kontekście migracji powojennych (1945-1950)

 

Maria Radziszewska

Integracyjna rola szkoły i nauczyciela na Warmii i Mazurach (1945-1956)

 

Urszula Pulińska

Społeczno-kulturowy i ideologiczny kontekst doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956

 

Andrzej Kołakowski

Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako elementy ateizacyjnej polityki komunistycznego państwa

 

Justyna Gulczyńska

Walka o neutralność światopoglądową młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w Polsce w latach 80. XX w.

 

Joanna Wojdon

Zacznijmy od elementarza

Państwo na kartach europejskich elementarzy okresu zimnej wojny

 

Elwira J. Kryńska

Prześladowane za patriotyzm (1945-1956)

 

Część II

ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE ASPEKTY EDUKACJI

 

Ryszard Ślęczka

Ideologiczne i ekonomiczne uwarunkowania zmian w organizacji szkolnictwa i treściach nauczania wprowadzonych do szkół zawodowych w latach 1951-1955

 

Wioletta Maźwa

Przeobrażenia w kształceniu pielęgniarek w okresie Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej

 

Roman Tomaszewski

Polska Szkoła Wojskowa w latach 1948-1988 (między indoktrynacją a profesjonalizmem)

 

Józef Żerko

Wieczorowe i korespondencyjne licea ogólnokształcące dla dorosłych w województwie gdańskim w latach 1945-1975

 

Anita Suchowiecka

Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach w pierwszych latach powojennych (1945-1948)

 

Anna Paszkowska

Odbudowa i przemiany szkolnictwa podstawowego w Starogardzie Gdańskim w latach 1945-1989

 

Anita Młynarczyk-Tomczyk

Zmiany w programach nauczania historii w szkołach podstawowych w okresie Polski Ludowej

 

Łukasz Kalisz

Działalność wychowawcza Towarzystwa św. Franciszka Salezego

 

Iwona Czarnecka

Wybrane problemy działalności szkół dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących w świetle zasobów archiwalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Jacek Kulbaka

Realizacja ustawy szkolnej z 1961 r. w szkolnictwie specjalnym (do 1973 r.)

 

Joanna Górska

Śląskie projekty szkół dla młodzieży wybitnie uzdolnionej (lata 70. XX w.)

 

Andrzej Michalski

Szkolnictwo muzyczne w II Rzeczypospolitej i w okresie Polski Ludowej – ciągłość i zmiana

 

Jadwiga Uchyła-Zroski

Znaczenie muzyki myśliwskiej w edukacji artystycznej i kulturowej młodzieży

 

Ewa Kumik

Programy nauczania muzyki a ich realizacja w szkołach ogólnokształcących Słupska w latach 1945-1990

 

Lidia Burzyńska-Wentland

Rola Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w tworzeniu międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego w województwie gdańskim w latach 1956-1971

Barbara Techmańska

Szkolnictwo mniejszościowe w Legnicy

 

Część III

EDUKACJA W OKRESIE TRANSFORMACJI

 

Bogusław Śliwerski

Oświatowa zdrada ideałów i wartości nauczycielskiej Solidarności

 

Maria Mendel

Uspołecznienie szkoły. Mikrohistoria demokracji

 

Danuta Apanel

Prekursorzy tendencji integracyjnych w edukacji – wybrane zagadnienia

 

Kamil Štěpánek

Mity i stereotypy wychowania państwowego i narodowego w kontekście filmu fabularnego i historii jako przedmiotu nauczania

 

ks. Piotr Krakowiak, Józef Binnebesel, Anna Janowicz

Edukacyjne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej

 

fragment

z recenzji: Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytet Łódzki

[…] Książka stanowi pracę zbiorową z zakresu historii wychowania, na którą składa się - nie licząc wprowadzenia - 40 autorskich tekstów. W gronie autorów znajdują się zarówno wytrawni, jak i początkujący badacze dziejów oświaty i edukacji z wielu ośrodków akademickich w kraju. Rozprawy i artykuły zostały zamieszczone w 3. rozdziałach wyodrębnionych na podstawie kryterium problemowo-chronologicznego i w kolejności noszą tytuły: „Szkoła w strukturze państwa totalitarnego", „Organizacyjne i programowe aspekty edukacji", „Edukacja w okresie transformacji". 

Rozdział I. zawiera 18 artykułów. będących wynikiem dogłębnych badań źródłowych i rozległych studiów nad polityczną i ideologiczną istotą systemu komunistycznego w Polsce, który szkołę i edukację zinstrumentalizował i traktował jako narzędzie budowy totalitarnego państwa.

W rozdziale II. redaktorzy zaplanowali do opublikowania 16 artykułów. Wyróżnia je niepowtarzalny dobór problematyki badawczej, często wcześniej nie podejmowanej, a także wysoki poziom merytoryczny narracji historycznej, która może stanowić wzór dla adeptów badań historyczno-pedagogicznych

Rozdział III składa się z rozpraw wybitnych polskich pedagogów Bogusława Śliwerskiego („Oświatowa zdrada ideałów i wartości nauczycielskiej <Solidarności>") i Marii Mendel („Uspołecznienie szkoły. Mikrohistoria demokracji"), które wnoszą do badań nad najnowszymi dziejami oświaty szczególnego rodzaju wartość dodaną. Ponadto, warto zwrócić się interesujących poznawczo artykułów słowackiego badacza Kamila Stepanka nt. „Mity i stereotypy wychowania państwowego i narodowego w kontekście filmu fabularnego i historii jako przedmiotu nauczania" oraz Piotra Krakowiaka, Józefa Binnebesela, Anny Janowicz pt. „Edukacyjne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. […]

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło