• Obniżka
Diady, kliki, gangi

Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej

ISBN: 978-83-8095-336-9
52,38 zł
42,38 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...]

Wersja książki
Ilość

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Gdzie należy poszukiwać utopii dla młodzieży społecznie nieprzystosowanej, obszarów umożliwiających im samorealizację? Na jakich elementach ekosystemu należy opierać resocjalizacyjne praxis służące minimalizacji ryzyka powrotu do antyspołecznej przeszłości? Wreszcie, pytanie podstawowe w wymiarze metodycznym: Jakie działania należy podejmować, aby postulowane modele przestały być utopią zgodnie z potocznym jej znaczeniem, czyli miejscem (przestrzenią), które nie istnieje?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące dystopii i utopii młodości w kontekście nieprzystosowania społecznego poszukiwano, konstruując założenia projektu badawczego, studiując literaturę przedmiotu oraz analizując zebrany materiał badawczy. Praca rozpoczyna się od prezentacji przyjętych założeń badawczych. Sprecyzowano przedmiot, podmiot, cele badań oraz problemy badawcze. Ostatnie z wymienionych tworzą strukturę odzwierciedlającą ekosystemowy układ Uriego Bronfenbrennera, będącą zarazem osią analiz oraz prezentacji materiału badawczego. Ponadto – precyzując założenia – opisano metody gromadzenia danych, dobór próby oraz organizację badań. Scharakteryzowano także zastosowane metody analizy materiału badawczego.

Dalsze rozdziały to teoretyczne objaśnienia do przyjętych założeń: od młodzieży w ujęciu szerokim (ze szczególnym uwzględnieniem założeń PYD), przez stosunkowo szczegółową charakterystykę nieprzystosowania społecznego (z uwypukleniem wiodącej kategorii, jaką są nieformalne grupy młodzieżowe), kończąc na GLM – koncepcji resocjalizacji będącej bazą przyjętych założeń teoretycznych. Zwrócono również uwagę na ekosystemową perspektywę rozumienia symptomów nieprzystosowania społecznego. W efekcie opisane przesłanki i założenia stanowią spójną, pozytywną strukturę teleologiczną, teoretyczną oraz metodyczną współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej.

Analizę wypowiedzi nieletnich ujęto w strukturę odzwierciedlającą założenia ekosystemowe. Punktem wyjścia są symptomy nieprzystosowania, po których dokonano analizy relacji badanych z grupami rówieśniczymi. Treść narracji umożliwiła zbadanie fenomenu ze względu na wiek, liczebność, sposób zorganizowania i typowe formy aktywności czy normy grupowe zarówno obowiązujące wewnątrz struktur, jak i wobec osób spoza grupy. Dokonano także analizy presji grupy oraz specyfiki konfliktów wewnątrz- i międzygrupowych.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano pozostałe elementy składowe ekosystemu, zwracając uwagę na sytuację rodzinną, relacje z sąsiadami oraz innymi dorosłymi w środowisku, a także przedstawicielami instytucji w miejscu zamieszkania.

Ostatni rozdział, zatytułowany Powrót do przeszłości?, stara się znaleźć odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu dobra czy udana (w kontekście GLM) będzie w przypadku badanych konfrontacja z kontrsocjalizującym środowiskiem? W jakim stopniu uwzględniają oni możliwość alternatywy w powrocie do środowiska otwartego? Odwołując się do Bronfenbrennera, stanowi antycypowaną perspektywę funkcjonowania na poziomie jednostkowym, bazującą na doświadczeniach przeszłości (chronosystemie). Na tej podstawie w zakończeniu dokonano podsumowania, przedstawiono wnioski z badań oraz propozycje postulowanych działań na rzecz minimalizacji nieprzystosowania.

Punktem wyjścia pracy była dystopia nieletnich warunkowana czynnikami środowiska, zwłaszcza nieformalnych grup rówieśniczych. Celem stała się utopia, czyli miejsce, które (jeszcze) nie istnieje. Analiza czynników kształtujących model funkcjonowania nieletnich z perspektywy przyjętych założeń jest interesującą płaszczyzną nie tylko dla diagnozy badanego fenomenu, ale również wskazania takich właściwości, zasobów i wartości, które mogą być bazą do inicjowania projektów środowiskowych oraz instytucjonalnych. Otwartą kwestią pozostaje, w jakim stopniu mogą stać się (oby w nieodległej przyszłości) wyznacznikiem resocjalizacyjnej praxis.

97 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-336-9

Sawicki Krzysztof

Sawicki Krzysztofjest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół pedagogiki resocjalizacyjnej, nieprzystosowania społecznego nieletnich, grup subkulturowych, wykluczenia i marginalizacji. Współpracuje z uniwersytetami i szkołami wyższymi w: Belgii, Finlandii, Holandii, Federacji Rosyjskiej i na Litwie. W działalności naukowej bazuje nie tylko na polskiej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu, lecz także na doświadczeniach z zawodowej oraz społecznej pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych. Jest autorem, współautorem i współredaktorem naukowym ośmiu monografii, kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w polskich i zagranicznych pracach zbiorowych oraz publikacji popularnonaukowych. Jako recenzent współpracuje z polskimi i zagranicznymi czasopismami (w tym z listy filadelfijskiej). Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych pod hasłem „Forum Resocjalizacji”. W wolnych chwilach muzykuje, komponuje i oddaje się zamiłowaniu do kulinariów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Sawicki Krzysztof

ISBN druk

978-83-8095-336-9

ISBN serii

978-83-8095-336-9

Objętość

276 strony

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Zamiast wstępu: zbuntowani, źli, niechciani  


1. Założenia badań własnych        


2. Młodzież problemowa w świetle teorii resocjalizacyjnych     

2.1. Dzieciństwo versus dorosłość. Studia nad adolescencją       

2.2. Problemy młodzieży czy młodzież problemowa?     

2.3. Nieprzystosowanie społeczne – kwestie definicyjne       

2.4. Nieletni w perspektywie prawnokarnej     

2.5. Ekosystemowa płaszczyzna interpretacji i analiz nieprzystosowania społecznego  

2.6. Fenomen grup rówieśniczych w kontekście nieprzystosowania społecznego 

2.6.1. Diady, kliki, grupy koleżeńskie jako teren rówieśniczych doświadczeń socjalizacyjnych

2.6.2. Grupy subkulturowe i gangi młodzieżowe 

2.7. Good Lives Model jako nowa perspektywa resocjalizacyjna  

2.7.1. Przesłanki teoretyczne  

2.7.2. Praktyczne inspiracje      

2.7.3. Krytyka i obrona modelu  


3. Nieletni – rówieśnicy – środowisko Młodzież nieprzystosowana społecznie w świetle badań własnych  

3.1. Perspektywa jednostkowa     

3.1.1. Retrospektywne ujęcie problemu     

3.1.2. Pierwsze symptomy: przywłaszczanie mienia  

3.1.3. Pierwsze symptomy: zachowania agresywne  

3.1.4. Pierwsze symptomy: substancje psychoaktywne  

3.1.5. Kontekst instytucjonalny  

3.1.6. Kontekst sytuacyjny  

3.1.7. Próby autorefleksji  

3.2. Perspektywa grupowa  

3.2.1. Charakterystyka ogólna  

3.2.2. Wiek i struktura  

3.2.3. Formy aktywności   

3.2.4. Reguły grupowe. Wymiar ogólny     

3.2.4.1. Reguły dotyczące porozumiewania się w grupie    

3.2.4.2. Reguły dotyczące relacji z płcią przeciwną     

3.2.4.3. Reguły związane z symptomami nieprzystosowania społecznego  

3.2.4.4. Reguły dotyczące relacji z policją  

3.2.4.5. Presja grupy  

3.2.5. Konflikty w grupach  

3.2.5.1. Wymiar międzygrupowy  

3.2.6. Relacje rówieśnicze w diadach  

3.2.6.1. Diady bazujące na relacjach koleżeńskich  

3.2.6.2. Diady bazujące na relacjach intymnych  

3.3. Perspektywa środowiskowa  

3.3.1. Milieu  

3.3.2. Rodzina   

3.3.2.1. Paradoks normalności  

3.3.2.2. Dzieci bez rodziców    

3.3.2.3. Wojny domowe, czyli konflikty w rodzinie  

3.3.2.4. Relacje z rodzeństwem  

3.3.3. Sąsiedzi  

3.3.3.1. Konflikty z sąsiadami    

3.3.3.2. Próby kontroli    

3.3.4. Inni dorośli  

3.3.4.1. Próby kontroli i interwencji  

3.3.5. Mentoring z perspektywy nieletnich  

3.3.6. Szkoła    

3.3.6.1. Początki problemów  

3.3.6.2. Wagary, czyli poza kontrolą     

3.3.6.3. Wychowawczy impas  

3.3.7. Nadzór kuratorski  

3.3.7.1. Działania pozorne i niekonsekwentne  

3.3.7.2. Rytualizm i kontrola    

3.3.7.3. Resentyment i konflikt  

3.3.7.4. Opieka i współpraca  

3.3.8. Policja     

3.3.8.1. Próby oceny  

3.3.8.2. Modele zachowań  

3.3.8.3. „Prawo ponad prawem”    

3.3.8.4. W poszukiwaniu kompromisu  

3.4. Powrót do przeszłości?     


Koda  

Bibliografia  

Summary  

Zusammenfassung  

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Diady Kliki Gangi.

Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, to według mnie przełomowa praca Krzysztofa Sawickiego, adiunkta w katedrze pedagogiki specjalnej, na wydziale pedagogiki i resocjalizacji. I wielu innych zespołach pracujących nad nieprzystosowaną społecznie młodzieżą. Rozpatruje wszystkie związane z tym problemy w perspektywie stale rozwijającej się dziedziny nauki jaką jest właśnie pedagogika resocjalizacyjna.

Praca dr Krzysztofa Sawickiego, to kolejna ważna książka wydana przez Oficynę Wydawniczą Impuls z Krakowa. Wydawane przez tę oficynę prace naukowe, monograficzne, opracowania popularnonaukowe przeważnie dotykają spraw ważnych. Z jednej strony pojawiają się tu książki w serii „w przestrzeni niepełnosprawności, takie jak Krystyny Moczia, "Edukacyjno terapeutyczna podroż w jedną stronę", gdzie omawiane są szeroko problemy niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie. Z drugiej zaś strony ukazuje się praca taka jak Krzysztofa Sawickiego Diady, kliki, gangi poruszająca niezwykle ważkie sprawy i problemy młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Są one, ku mojemu ubolewaniu wciąż aktualne, a związane z nimi dylematy narastają stając się sprawą społecznie niezmienrnie ważną. Właściwie można by rzec, iż świat idący z postępem, w którym przyszło nam żyć coraz mocniej uwypuklił nie tylko te problemy ujmując je właśnie w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, ale także w aspekcie readaptacji oraz reintegracji.

Jestem wręcz przekonany, iż książka ta może stanowić doskonały punkt wyjściowy do dalszych badan nad prezentowanym tu przedmiotem dociekań. Może być też doskonałym podręcznikiem akademicki dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki specjalnej wychowawców ośrodków poprawczych. Może być pomocna również dla tych, którzy zajmują się młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Nie umiejącą odnaleźć się w życiu. Zwykle powodem tego zagubienią są nieraz rożne, bardzo złożone okoliczności. Ma na to wpływ wiele różnorodnych czynników, nie zawsze zależnych od młodego człowieka.

Trzeba raz jeszcze pochwalić Oficynę Wydawniczą "Impuls", iż wydaje książki pod każdym względem odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym. Opublikowana przez Impuls wydana przez praca doktora Krzysztofa Sawickiego spełnia merytoryczne kryteria publikacji powszechnie uznawanej przez grono naukowców i ekspertów z rożnych dziedzin za dzieło sensu stricto naukowe. Odznacza się także tym, iż napisana jest prostym i nader interesującym językiem. Posiada wysoki stopień erudycji i stanowi swoisty oryginalny wkład dr Sawickiego w szeroko prezentowany przez niego problem badawczy - młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Praca ilustrowana jest wieloma szczegółowymi tabelami opatrzona wynikami badaniami. Opatrzona jest w bogatę bibliografię przedmiotową, zarówno polską jak i zagraniczną. Co dodatkowo atrakcyjnia jej badawczo merytoryczny przekaz podnosząc jednioczesnie w oczach recenzentów status wydawnictwa, które zdecydowało się ją wydać.

Jestem absolutnie przekonany o tym, iż książkę tą można polecić zarówno naukowcom, studentom, jak i ekspertom od lat zajmującym się problemami młodzieży nieprzystosowanej, jak tym, którzy po prostu chcieliby odróżnić diadę od kliki czy gangu? Książka ta z pewnością pomoże to zrobić w sposób wysoce profesjonalny i zadowalający.

Marcin Antoniak
źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/diady-kliki-gangi

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło