Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne

Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne

ISBN: 978-83-7850-113-8
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zasadniczym celem książki jest – po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, „prawdziwy”, „prawdziwe” to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną konieczność myślową (zatem nie jest nakazem opresywnych systemów ideologicznych)? Po drugie: czy współczesna młodzież rozstaje się z tradycyjnymi przyporządkowaniami działań i sytuacji społecznych do znaczeń moralnych – czy więc dzisiejsza młodzież, jako pokolenie Nietzschego („Pokolenie Nic”), modernizuje dawną moralność poprzez rezygnowanie z moralnego urefleksyjniania działań angażujących refleksję moralną jeszcze ich rodziców i dziadków?

Ilość

Zasadniczym celem książki jest – po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, „prawdziwy”, „prawdziwe” to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stosowanie w codziennym życiu wyraża obiektywną konieczność myślową (zatem nie jest nakazem opresywnych systemów ideologicznych)? Po drugie: czy współczesna młodzież rozstaje się z tradycyjnymi przyporządkowaniami działań i sytuacji społecznych do znaczeń moralnych – czy więc dzisiejsza młodzież, jako pokolenie Nietzschego („Pokolenie Nic”), modernizuje dawną moralność poprzez rezygnowanie z moralnego urefleksyjniania działań angażujących refleksję moralną jeszcze ich rodziców i dziadków?

Te dwa pytania – pierwsze z zakresu filozoficznej, czy też quasi-filozoficznej refleksji nad prawdą – drugie – z dziedziny edukacji moralnej i socjologii moralności – inspiruje krytyczną analizę wybranych twierdzeń, presupozycji, postulatów „nurtów poststrukturalnych” w naukach społecznych (analizy dyskursu w socjologii i Gender Studies). Zdaniem bowiem tych orientacji, po pierwsze, każdy komunikat językowy wyraża znaczenia ideologiczne, po drugie, rozmycie tradycyjnych zakwalifikowań działań do dziedziny moralnej zmiękcza struktury ideologiczno-pojęciowe opresyjnej metafizyki. Ta książka jest próbą zrehabilitowania myślenia (post)esencjalnego. Jest – w oparciu o analizę socjologiczną i pedagogiczną – próbą pokazania, że zarówno ludzie w swoim myśleniu potocznym, jak i oficjalne instytucje państwa - w języku prawno-administracyjnym - pokazują, że myślenie korzystające z pojęć esencjalnych jest funkcjonalne wobec struktur działaniowych oraz, że odwrotnie struktury działaniowe mogą być bez kontrowersji społecznych odzwierciedlane w pojęciach esencjalnych.

Tezy, z pomocą których pokazujemy społeczną użyteczność i uniwersalność pojęć esencjalnych, mają charakter ustaleń badawczych. Udaje się nam wyjść poza dziedzinę spekulacji i odpowiedzieć na pytania poprzez rekonstrukcję wniosków z badań. Powołując się na analizę Anny Wierzbickiej, pokazujemy więc, że słowo „prawda” jest uniwersalne dla wszystkich języków świata, zaś rekonstruując fragmenty wniosków badawczych Wiesława Baryły i Bogdana Wojciszke argumentujemy, że pojęcie prawdy jest deklarowane przez ludzi jako uniwersalne współkryterium kwalifikowania działań jako moralne. Hipoteza o tym, że młodzież rezygnuje z przypisań znaczeń moralnych do działań kiedyś urefleksyjnianych moralnie – o tym, że oprócz dziedziny moralnej, natrafiamy u niej na większą, niż u starszych pokoleń dziedzinę niestosującą znaczeń i ocen moralnych – jest argumentowana przez m.in. badania seksu.

Pytania, na które chcemy znaleźć odpowiedzi w książce, to: czy demokratyczną koncepcję społeczeństwa można uznać za przestrzeń niezasadnych analiz dekonstrukcyjnych u socjologicznych (i pedagogicznych) analityków dyskursu, bo zasady i wartości ujęte w tej koncepcji są już albo społecznie urefleksyjniane jako ideologiczne, albo są nieszkodliwe/ nie ma ich czym zastąpić?; czy jest możliwy wariant pozaideologicznych nauk społecznych – takich, które tolerują nieszkodliwe ideologie, zarazem zachowują status moralno-epistemologiczny wiarygodnej nauki?; jaka jest rola w życiu naukowym i codziennym u zwykłych ludzi tzw. ideałów kontrfaktycznych – normatywnych modeli postępowania, które mimo, że regularnie naruszane, zachowują społeczną ważność i społeczną zdolność stymulowania działań ludzi (decyzji środowisk naukowych i decyzji ludzi w życiu codziennym)?

Autorzy

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowalski Mirosław

dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810&lang=p

Falcman Daniel

mgr; absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (pedagogika), Uniwersytetu Wrocławskiego (filozofia), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (socjologia); od 2009 roku związany z Instytutem Socjologii UAM. Autor, współautor kilkunastu artykułów naukowych i kilku publikacji książkowych, m.in.: Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół filozofii nauk społecznych, filozofii społecznej, socjologii teoretycznej i seksualności.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Falcman Daniel

ISBN druk

978-83-7850-113-8

ISBN e-book

Objętość

146 str.

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Przedmowa. Czy pytania epistemologii mogą być problemami badawczymi pedagogiki i socjologii? (Mirosław Kowalski, Daniel Falcman) 

Część pierwsza

„Poststrukturalizm” w naukach społecznych: konteksty teoretyczne

Część druga

Moralne ideologie „poststrukturalne” uczniów ponowoczesnych

Część trzecia

Wnioski końcowe. Propozycje tematów do dalszych analiz

fragment

[...] niniejsze zwarte opracowanie książkowe, to już trzecia z kolei udana praca przygotowana do druku przez obu autorów [...]

[…] badania i refleksje nad moralnością stają się trwałym zjawiskiem społecznym i edukacyjno- kulturowym.[...]

[...] Zagadnienia moralne postrzegają Autorzy na tle wpływów wywieranych przez postmodernizm. Jak wiemy teoretyczne debaty modernizmu traktowały rozum ludzki jako podstawowe źródło postępu i ewolucyjnych przekształceń zarówno w dziedzinie wiedzy, jak i w życiu społecznym. Równocześnie uprzywilejowały one takie kategorie, jak prawda, fałsz czy systematyczna wiedza. U podstaw takiego rozumowania a priori przyjmowano, że to właśnie rozum ma wszelkie możliwości oraz kompetencje pozwalające na odkrywanie teoretycznych i praktycznych procesów modernizacji i wprowadzenie kolejnych innowacji itp.[...]

[...] Recenzowana pozycja zwarta autorstwa Profesora Kowalskiego i magistra Falcmana składa się – (...) z wyodrębnionych części. Część pierwsza przybiera postać studium teoretycznego. Autorzy pytają w niej: czy prawda jest tylko elementem nieurefleksyjnianych retoryk (publicznych i prywatnych), czy też pojęciem głębiej zasygnalizowanym do świadomości społecznej?; a ponadto, czy prawda jest tylko metafizyczną naleciałością po tradycyjnych sposobach myślenia, czy też nieunikalnym elementem myślenia o charakterze globalnym, uniwersalnym? Część druga książki reinterpretuje wyniki ilościowych analiz aktywności seksualnych u młodzieży. Autorzy formułują w niej oryginalną hipotezę o moralnym „exodusie", który miałby się dokonywać w środowisku nastolatków (etykietowanych powszechnie jako „uczniowie ponowocześni"). Autorzy pytają więc w drugiej części książki: czy uczniowie ponowocześni to spadkobiercy a zarazem wykonawcy idei Fryderyka Nietzschego - o kwalifikowaniu działań społecznych poza pojęciami dobra i zła moralnego, czyli jako pozamoralne?

Z recenzji: prof. dr hab, Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło