• Obniżka
Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci - e-book

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci

ISBN: 978-83-8095-964-4
45,71 zł
41,71 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 44,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Joanna Kruk-Lasocka jako pedagog specjalny poszukiwała metody, która pozwalałaby nauczycielowi patrzeć na dziecko inaczej, głębiej, niż umożliwia to diagnoza pedagogiczna. Kluczowe jest tu zdanie: „Dowiedzieć się o dziecku więcej, niż może nam ono o sobie powiedzieć”...

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej

Monografia autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej pt. Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu wpisuje się w aktualne wyzwania, potrzeby i oczekiwania polskiej pedagogiki specjalnej, osób oraz rodzin mających dzieci ze spektrum autyzmu, specjalistów zajmujących się w praktyce tymi zaburzeniami, a także kandydatów na specjalistów przygotowujących się do podjęcia wyzwania wspierania dzieci i ich rodzin. Książka stanowi swoiste przesłanie autorki skierowane do wszystkich przywołanych wyżej grup społecznych, dotyczące realizacji wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz możliwego wspomagania dzieci w ich rozwoju na kolejnych etapach życia. Celem jest bowiem szeroko pojęte dobro dzieci oraz osób będących ich opiekunami. Publikacja cechuje się wnikliwą refleksją, znajomością analizowanej problematyki w perspektywie zarówno naukowej, jak i praktycznej, a także znakomicie przeprowadzoną kwerendą literatury naukowej – polskiej i światowej, współczesnej i historycznej, opisującej zagadnienie autystycznego spektrum oraz zespołów i zaburzeń zbliżonych w objawach do spektrum autyzmu. Jestem przekonana, że książka trafi do szerokiego grona czytelników, że znajdzie wśród nich należne uznanie i będzie drogowskazem, jak postępować z dzieckiem autystycznym, działając na rzecz jego szeroko pojętego dobra i przy uwzględnieniu humanistycznego, profesjonalnego oraz prorozwojowego kontekstu podejmowanych starań.


Z Wstępu

Monografia ta jest adresowana przede wszystkim do pedagogów specjalnych i pedagogów, którzy poszukują podpowiedzi podczas rozwiązywania trudnych problemów wspierania rozwoju dziecka i jego edukacji. Podjęcie decyzji o kształceniu włączającym dziecka z autyzmem stanowi konsekwencję właściwego rozpoznania jego trudności, potencjału rozwojowego, specyfiki rozwoju emocjonalno-społecznego. Z tego powodu autorka rozbudowała w książce część poświęconą omówieniu neurorozwojowych zaburzeń i klinicznych jednostek ASD, pokazując różnice i przytaczając przykłady funkcjonowania dzieci diagnozowanych jako autystyczne. Przykłady ukazują całą złożoność obrazu dziecka z ASD. Wydaje się jednak, że dobrze ilustrują istotę trudności dziecka i ułatwiają rozpoznanie autyzmu. Dla początkującego pedagoga specjalnego mogą stanowić podstawę do podjęcia pracy nad wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka. Z tego samego powodu zamieszcza tu niektóre tabele pochodzące z poprzedniej monografii, które jednak uległy znacznej modyfikacji.

[...] trudności rozpoznania stanów ze spektrum autyzmu nadal są odczuwane przez pedagogów: wychowawców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli w wielu instytucjach opiekuńczo-edukacyjnych. Rozpoznanie autyzmu tam, gdzie go nie ma, powoduje często dramatyczną sytuację dziecka, które zostaje niejako „uwięzione w autyzmie”. Autorka myśli szczególnie o dzieciach niemówiących z rozpoznaniem autyzmu, wobec których nie podejmuje się odpowiedniej terapii, a dzieci z bezsilności zaczynają manifestować zachowania agresywne lub autoagresywne, co terapeutów umacnia w przekonaniu, że diagnoza jest prawidłowa. Trudności pojawiają się także w przypadku osób z rozpoznaniem wybitnych uzdolnień czy wysokich możliwości intelektualnych, u których diagnoza: zespół Aspergera (obecnie ASD) pojawia się czasem bez uzasadnienia. Im dalej od większych miast (w dużych ośrodkach opiekunki żłobków i wychowawcy otrzymują bardziej szczegółowe instrukcje i dane dotyczące problematyki autyzmu), tym większe zapotrzebowanie na pokazanie podejścia, które mogłoby być wykorzystane w praktyce i pomóc w identyfikowaniu pierwszych objawów czy znaków z zakresu autyzmu.

195 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-964-4
Stopień 
2021-04-20

Qultura Słowa

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny rozwój badań nad autyzmem, nad jego przyczynami, patomechanizmami, konsekwencjami oraz nad możliwymi strategiami terapeutycznymi. Jednocześnie, wraz ze wzrostem ilości badań, wzrosła ilość postawionych diagnoz, choć niestety czasami są one mylne. Tym ważniejsze staje się wnikliwe diagnozowanie, a przede wszystkim edukowanie i zwrócenie uwagi na różnice pozwalające odróżnić autyzm od innych przypominających go zaburzeń. Pomocne w tym celu są między innymi publikacje, przy pomocy których nie tylko specjaliści zajmujący się tematyką autyzmu, ale również szerokie grono innych osób – rodziców, opiekunów czy nauczycieli może poszerzać swoją wiedzę, będąc przede wszystkim wyczulonym na pewne zachowania czy stany.

Jedną z takich książek jest znakomita publikacja autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej, pt. „Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci”. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS książka to kompendium wiedzy na temat autyzmu, obejmująca zarówno przemiany w sposobie podejścia, kryteriów diagnostycznych, jak i najnowsze wyniki badań. To czyni książkę pozycją niemal niezbędną wszystkim pedagogom specjalnym, ale i nauczycielom, którzy pragną w jak największym stopniu zaspokoić specyficzne potrzeby dziecka z autyzmem, a także wspierać jego rozwój i edukację. To także książka dla rodziców, a przystępny język pozbawiony tam gdzie tylko to możliwe naukowego żargonu, czyni ją odpowiednim do jak najszerszego wykorzystania, przede wszystkim dzięki zrozumieniu, z czym mają do czynienia i z jakimi zachowaniami oraz / lub problemami mogą się spotkać.

Pozycja podzielona jest na siedem rozdziałów, które składają się niejako na dwie części – teoretyczną oraz praktyczna. Ta druga zawiera studia indywidualnych przypadków, dotyczące pięciorga dzieci: Alicji, Klary, Tosi, Dalii, Halinki oraz Stefana. W obu tych częściach autorka kładzie nacisk na trudności diagnostyczne, tym większe, im mniejszy jest poziom świadomości otoczenia i wiedza na temat problematyki autyzmu. Dlatego cenne jest podejście, dzięki któremu Joanna Kruk-Lasocka pokazuje pierwsze możliwe objawy autyzmu czy oznaki w zakresie stanów czy zachowań, które powinny zaniepokoić opiekunów. Zwraca ponadto uwagę na inną drażliwą kwestię – z uwagi na fakt, iż na dziecko z autyzmem placówki otrzymują największe finansowanie, zaś rodzice – równego rodzaju wsparcie, często możemy mieć do czynienia ze świadomie błędnym rozpoznaniem, a właściwie z przechyleniem szali wątpliwości w stronę diagnozy. Stygmatyzacja dziecka z powodu diagnozy może być nie tylko dla niego obciążająca, co uwięzić go w pułapce autyzmu, determinując sposób jego dalszego rozwoju.

Dlatego też w pierwszym rozdziale autorka dokładnie opisuje przemiany w podejściu i diagnostyce autyzmu, aż po interpretację zawartą w DSM-5 i podkreśla, iż nowe definicje w kolejnych systemach zmieniają sposób interpretacji zaburzeń. Porusza także temat szerszego fenotypu autyzmu, a także tłumaczy, że autyzm – zgodnie z prowadzonymi badaniami – nie musi być zaburzeniem wymagającym podjęcia działań interwencyjnych. Rozdział drugi szeroko omawia zaburzenia neurorozwojowe przypominające autyzm, takie jak schizofrenia dziecięca, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, zespół Tourette`a, zaburzenia SI, wrodzona afazja rozwojowa i inne, budzące wątpliwości w zakresie diagnozy. W kolejnym rozdziale tym zajmuje się również etiologią autyzmu - zarówno wcześniejszymi poglądami na zaburzenie, jak i najnowszymi koncepcjami (z dysfunkcją neuronów lustrzanych włącznie).

Rozdział czwarty poświęcony został zachowaniom osób z ASD, przy czym autorka rozpatruje je przez pryzmat wybranych teorii funkcjonowania mózgu, m.in. teorii umysłu, teorii słabej centralnej spójności, dysfunkcji wykonawczych czy kodowania predykcyjnego. W kolejnym rozdziale, wnikliwie została omówiona tematyka rozpoznawania stanów ze spektrum autyzmu. Poznamy tzw. kamienie milowe, czyli najważniejsze umiejętności w rozwoju komunikacji oraz emocjonalno-społecznym małego dziecka, a także charakterystykę trudności w zachowaniach dzieci, mogących świadczyć o autyzmie. Autorka opisuje także procedurę diagnostyczną oraz omawia krótko wybrane testy i inwentarze do diagnozy ASD. W ostatnim teoretycznym rozdziale, Joanna Kruk-Lasocka wskazuje na przydatność psychomotoryki zarówno w rozpoznawaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, jak i we wspieraniu jego rozwoju. Pisze o zaletach psychomotoryki, diagnostyce psychomotorycznej oraz o próbach zabawowych autorstwa B.Bartosik i J. Kruk-Lasockiej, opracowanych w celu rozpoznawania trudności w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka w wieku 2-3 lat. Siódmy, praktyczny rozdział, zawiera wspomniane już studia przypadków.

Książka Kruk-Lasockiej, stanowiąca próbę całościowego ujęcia autyzmu i holistycznego spojrzenia na dziecko, jest pozycją niezwykle cenną, stanowi bowiem nieocenioną pomoc w zakresie pracy z dzieckiem z autyzmem. Stanowi nie tylko wskazówkę dotyczącą kierunku działań, ale również inspirację do dalszego zgłębiania tematu.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2021/04/joanna-kruk-lasocka-psychomotoryka-w.html

  • % 1 $ d z% 2 $ d osób uznało tę recenzję za przydatną.
Napisz recenzje

Joanna Kruk-Lasocka

pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki włączającej, w ramach której zajmuje się następującymi zagadnieniami: dziecko ze stanami ze spektrum autyzmu, wczesna interwencja wobec dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź rozwijającego się z opóźnieniem, empowerment osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, „Psychomotoryka Spotkania” (autorska koncepcja rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju osoby).

Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku.

Od 1999 roku propaguje idee psychomotoryki (między innymi we współpracy z prof. Renée de Lubersac i prof. Renate Zimmer) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Kruk-Lasocka

ISBN druk

978-83-8095-926-2

ISBN e-book

978-83-8095-964-4

Objętość

246 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160/235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

 

Wstęp    

1. Autyzm jako spektrum stanów (nie zawsze zaburzeń)   

1.1. Definiowanie autyzmu od DSM do DSM-5      
1.2. Stany ze spektrum autyzmu      
1.2.1. Szerszy fenotyp autyzmu   
1.2.2. Zespół Aspergera a autyzm z wyższymi możliwościami funkcjonowania      
1.2.3. Autyzm atypowy bądź całościowe zaburzenie rozwojowe bliżej nieokreślone      
1.2.4. Zespół Kannera (autyzm, autyzm klasyczny, zaburzenie autystyczne)  

2. Inne zaburzenia neurorozwojowe przypominające autyzm    

2.1. ESSENCE jako koncepcja wczesnego rozpoznawania zaburzeń neurorozwojowych   
2.2. Reaktywne zaburzenie przywiązania   
2.3. Schizofrenia dziecięca i dziecięce zaburzenie dezintegracyjne  
2.3.1. Schizofrenia dziecięca   
2.3.2. Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne  
2.4. Zespół Tourette’a   
2.4.1. Charakterystyka zespołu Tourette’a   
2.4.2. Specyfika trudności dziecka cierpiącego na zespół Tourette’a    
2.4.3. Zespół Tourette’a, AS, ASD, ADHD – dylematy diagnostyczne     
2.4.4. Dziecko z TS w systemie edukacji szkolnej    
2.5. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej, zespół minimalnych dysfunkcji mózgowych, zespół nadpobudliwości psychoruchowej   
2.5.1. Niejasności terminologiczne     
2.5.2. Zaburzenia integracji sensorycznej      
2.5.3. Zespół minimalnych dysfunkcji mózgowych (MBS)    
2.5.4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej a ASD  
2.5.5. Różne oblicza minimalnych dysfunkcji mózgowych – Zuza i Piotr    
2.6. Wrodzona afazja rozwojowa, specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, semantyczno-pragmatyczne zaburzenie języka a autyzm    
2.6.1. Wrodzona afazja rozwojowa   
2.6.2. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego    
2.6.3. Semantyczno-pragmatyczne zaburzenie języka      
2.6.4. Specyficzne zaburzenia mowy i języka a autyzm    

3. Etiologia autyzmu       

3.1. Wcześniejsze poglądy      
3.2. Nowsze koncepcje       
3.2.1. Dysfunkcja neuronów lustrzanych – hipoteza rozbitego lustra    
3.2.2. Uszkodzenie mózgu w autyzmie   
3.2.3. Biologiczny model autyzmu     

4. Wyjaśnianie zachowania osób z ASD w świetle wybranych teorii funkcjonowania mózgu      

4.1. Teoria umysłu    
4.2. Teoria słabej centralnej spójności    
4.2.1. Konsekwencje deficytu teorii umysłu i słabej centralnej koherencji dla społecznego funkcjonowania osób autystycznych 
4.2.2. Lustro duszy – wymowa spojrzeń i gestów na przykładzie jednego obrazu jako egzemplifikacja przedstawionych trudności osób z ASD   
4.3. Teoria dysfunkcji wykonawczych 
4.4. Teoria empatyzowania-systematyzowania    
4.5. Teoria kodowania predykcyjnego   

5. Rozpoznawanie stanów ze spektrum autyzmu   

5.1. Kamienie milowe i ważniejsze umiejętności w rozwoju komunikacji i emocjonalno-społecznym małego dziecka      
5.2. Charakterystyka trudności zapowiadających autyzm w funkcjonowaniu małych dzieci     
5.3. Procedura diagnostyczna   
5.4. Wybrane testy oraz inwentarze do diagnozy ASD    
5.4.1. The Autism Observation Scale for Infants (AOSI)    
5.4.2. The Infant Toddler Checklist (ITC)  
5.4.3. First Year Inventory (FYI)      
5.4.4. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)    
5.4.5. Parents’ Observation of Social Interaction (POSI)   
5.4.6. Test w kierunku autyzmu dla małych dzieci, Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children (STAT)    
5.4.7. Social Communication Questionnaire (SCQ)    
5.4.8. Autism Spectrum Rating Scale (ASRS)    
5.4.9. Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R)   
5.4.10. Childhood Autism Rating Scale (CARS)   
5.4.11. Psychoeducational Profile, Third Edition (PEP-3)  

6. Psychomotoryka w rozpoznawaniu złożonej sytuacji dziecka z autystycznego spektrum   

6.1. Psychomotoryka Spotkania   
6.2. Diagnostyka psychomotoryczna   
6.2.1. Próby zabawowe dla dziecka od drugiego do trzeciego roku życia   
6.2.2. Zabawa psychomotoryczna „Lala Wala i miś Zdziś”   
6.2.3. Inwentarz Kompetencji Emocjonalno-Społecznych (IKES)  

7. Psychomotoryczne rozpoznawanie trudności dziecka – studia indywidualnych przypadków   

7.1. Alicja – czy to dziecko z zespołem Aspergera?    
7.2. Klara – dziecko z autyzmem czy z reaktywnym zaburzeniem przywiązania?   
7.3. Tosia – dziecko z wrodzoną afazją rozwojową czy z autyzmem?    
7.4. Dalia – dlaczego to nie może być dziecko z zespołem Aspergera?      
7.5. Halinka – portret dziewczynki z epilepsją?   
7.6. Stefan – chłopiec, u którego nakładają się objawy autyzmu oraz zaburzenia mowy i języka?      

Zakończenie      
Bibliografia    
Aneks

fragment

Monografia autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej pt. Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu wpisuje się w aktualne wyzwania, potrzeby i oczekiwania polskiej pedagogiki specjalnej, osób oraz rodzin mających dzieci ze spektrum autyzmu, specjalistów zajmujących się w praktyce tymi zaburzeniami, a także kandydatów na specjalistów przygotowujących się do podjęcia wyzwania wspierania dzieci i ich rodzin. Książka stanowi swoiste przesłanie autorki skierowane do wszystkich przywołanych wyżej grup społecznych, dotyczące realizacji wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz możliwego wspomagania dzieci w ich rozwoju na kolejnych etapach życia. Celem jest bowiem szeroko pojęte dobro dzieci oraz osób będących ich opiekunami. Publikacja cechuje się wnikliwą refleksją, znajomością analizowanej problematyki w perspektywie zarówno naukowej, jak i praktycznej, a także znakomicie przeprowadzoną kwerendą literatury naukowej – polskiej i światowej, współczesnej i historycznej, opisującej zagadnienie autystycznego spektrum oraz zespołów i zaburzeń zbliżonych w objawach do spektrum autyzmu. Jestem przekonana, że książka trafi do szerokiego grona czytelników, że znajdzie wśród nich należne uznanie i będzie drogowskazem, jak postępować z dzieckiem autystycznym, działając na rzecz jego szeroko pojętego dobra i przy uwzględnieniu humanistycznego, profesjonalnego oraz prorozwojowego kontekstu podejmowanych starań.

Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło