• Obniżka
Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości

Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości

Podtytuł: Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-8095-455-7
55,24 zł
37,24 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Wydanie podręcznika Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości jest pedagogom, a szczególnie pedagogom międzykulturowym, bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje aktualne myślenie o problemach związanych z wielo-kulturowością i edukacją międzykulturową. [...]

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Polecamy kolejny wyjątkowy podręcznik akademicki w ramach serii autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Jerzego Nikitorowicza pt. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości.

Wydanie podręcznika Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości jest pedagogom, a szczególnie pedagogom międzykulturowym, bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje aktualne myślenie o problemach związanych z wielo-kulturowością i edukacją międzykulturową. [...]

Autor publikacji […] od początku lat 90. ubiegłego wieku kreuje i systematycznie rozwija w swojej białostockiej szkole naukowej studia i badania międzykulturowe. Poczynania badawcze i strukturalne Jerzego Nikitorowicza w obszarze etnopedagogiki ukierunkowane są zarówno licznymi teoriami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak i – co wydaje się zjawiskiem nieczęstym w pedagogice – oryginalną własną propozycją teoretyczną, wypra-cowaną w toku wieloletnich badań. Teoria wielozakresowej i wielowymiarowej tożsamości (TWiWT) jest ważną pedagogiczną perspektywą w poszukiwaniu prawidłowości warunkują-cych kształtowanie się poczucia tożsamości w warunkach wielokulturowości oraz całościo-wym i zarazem porównawczym ujęciem procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur


Etnopedagogika staje przed ważnym wyzwaniem, którym jest problem wielości jestestwa (wielowymiarowości tożsamości). Dynamika, zmienność i nieprzewidywalność procesu kształtowania się tożsamości wydają się coraz bardziej intrygujące – z jednej strony fascynujące, bardzo złożone i wielowymiarowe w medialnym świecie potopu informacyjnego, z drugiej zaś kłopotliwe, konfliktowe i stresujące wobec konieczności bycia i funkcjonowania w wielu grupach, społecznościach i kulturach jednocześnie, prezentowania lojalności i wielolojalności. Coraz częściej stajemy wobec istotnego wyzwania – jak prowadzić tożsamościowy dialog wewnętrzny i zewnętrzny, aby rozumieć świat i nie zamykać się w nim, korzystać z dorobku innych kultur i jednocześnie wzbogacać siebie i innych?

W niniejszej książce, po określeniu przedmiotu zainteresowań etnopedagogiki, scharakteryzowaniu edukacji i enkulturacji jako głównych kategorii etnopedagogiki, zwróciłem uwagę na wielokulturowość jako stan faktyczny, fakt empiryczny. Pozwoliło mi to przedstawić negatywne skutki prowadzonej polityki wielokulturowości i wskazać na potrzebę kreowania kilku nurtów rozwoju człowieka i jego kultury (nurt kultury i tradycji regionalnych, kultur narodowych, kultury obywatelskiej, ustawicznego dialogu wspierającego kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych).W realizacji tych nurtów upatruję najbardziej istotnego wyzwania etnopedagogiki i w tym kontekście prezentuję rozumienie kultury, tradycji, uwypuklając jej aspekt czynnościowy, przedmiotowy i podmiotowy. Następnie omawiam zagadnienie kultury pamięci zbiorowej, lokalnej-zakorzeniającej, problem kultur narodowych, kultury obywatelskiej oraz kultury państw kształtujących społeczeństwa obywatelskie. Zwróciłem także uwagę na kulturę pogranicza i przedstawiłem koncepcję kształtowania się człowieka pogranicza.

W dalszej części publikacji wskazałem na potrzebę uświadomienia wartości wielokulturowej cywilizacji europejskiej i traktowania wielokulturowości nie tylko jako współwystępowania odmiennych kultur, ale przede wszystkim jako zjawiska ideologicznego, tożsamościowego i edukacyjnego. Podkreśliłem, że dotychczasowa polityka w zakresie zarządzania wielokulturowością nie była w stanie zrealizować określonych celów i w efekcie nie zdała egzaminu. Stąd niezbędna jest nowa strategia dialogu kultur – konsekwentnie realizowana i w rezultacie pozwalająca na nabycie kompetencji międzykulturowych. Podjąłem próbę modelowego przedstawienia dialogu ku integracji kultur, dialogu kształtującego indywidualny i grupowy kapitał międzykulturowy.

W końcowej części książki zwróciłem uwagę na proces kształtowania się tożsamości, jednak wcześniej podjąłem problem erozji kapitału ludzkiego. Uważam bowiem, że zagubiono wielowymiarowego, samosterowalnego, twórczego człowieka, a jego najbardziej istotne cechy „uwięziono” lub ukierunkowano na konsumpcjonizm, podczas gdy wewnętrzne „oprogramowanie” i wrażliwość ludzi zostały zmarginalizowane. Charakteryzując zjawisko tożsamości jako zmienne i dynamiczne, kształtujące się w kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych i ekonomicznych, przedstawiłem wypracowaną w toku wieloletnich badań teorię wielozakresowej i wielowymiarowej tożsamości (TWiWT).

Wynikają z niej liczne pytania, m.in.:

1. Co uczynić, aby obywatele krajów europejskich czuli się jednocześnie Europejczykami? (Z pewnością czują się tak w sferze konsumpcji, pomocy służb socjalnych, traktując prawa socjalne jako podstawowe prawa człowieka)
2. Czy czują się Europejczykami w sferze dziedzictwa kulturowego, wspólnych wartości, przeżyć i losów?
3. Czy nie należałoby poszerzyć świadomości obywateli o inne sfery życia, aby czuli się bardziej Europejczykami niż Niemcami, Francuzami, Holendrami, Polakami itd.?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań będzie związana z analizą zakresów i wymiarów tożsamości; aspektów z zakresu tożsamości grupowej, osobowej i społeczno-kulturowej. Będzie ona wynikać z analizy związków i zależności pomiędzy poszczególnymi wymiarami, tego, w jakim zakresie tworzą one system, jak on się zmienia i pod wpływem czego.

_________________________________________________________________________________________________________________


Polecamy wyjątkową serię 19 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 30%!

seria 17 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Podręcznik akademicki
495 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-455-7

Jerzy Nikitorowicz

Nikitorowicz Jerzyprofesor, kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005–2012, sekretarz naukowy KNP PAN, przewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Autor książek i artykułów z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, organizator cyklicznych konferencji na temat edukacji międzykulturowej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jerzy Nikitorowicz

ISBN druk

978-83-8095-455-7

ISBN e-book

978-83-8294-183-8

Objętość

342 stron

Wydanie

II, 2018

Format

A5 (145x208). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona ze skrzydełkami

Wprowadzenie     

Rozdział 1 Przedmiot etnopedagogiki wobec współczesnych wyzwań       

Rozdział 2 Edukacja i enkulturacja w procesie wspierania rozwoju człowieka i jego kultury

Rozdział 3 Etnopedagogika wobec polityki wielokulturowości

Rozdział 4 Interpretacja kultury w ujęciu etnopedagogiki   

Rozdział 5 Tradycja w kontekście etnopedagogicznym  

Rozdział 6 Kultura pamięci zbiorowej   

Rozdział 7 Kultura lokalna  

Rozdział 8 Kultura pogranicza  

Rozdział 9 Kultury narodowe w wielokulturowym świecie  

Rozdział 10 Kultura obywatelska  

Rozdział 11 Kultura państw kształtujących społeczeństwa wielokulturowe  

Rozdział 12 Wielokulturowa cywilizacja europejska  

Rozdział 13 Integracja kultur ukierunkowana na kształtowanie indywidualnego i grupowego kapitału międzykulturowego 

Rozdział 14 Teoria wielozakresowej i wielowymiarowej tożsamości (TWiWT) w kontekście nieustannego stawania się i bycia sobą 

Uwagi końcowe  

Bibliografia  

Indeks rzeczowy  

Indeks osób

Wprowadzenie

Idee społeczeństw liberalno-demokratycznych, zachodzące procesy emancypacji, globalizacji i migracji, zdynamizowały różnice w wielu wymiarach funkcjonowania człowieka i głównie z tego powodu mamy obecnie eksplozję zjawisk zróżnicowania kulturowego, ich powszechność i intensywność. Sądzę, że największym wyzwaniem państw liberalno-demokratycznych wydaje się coraz częstsza tendencja do przerostu indywidualizmu i relatywizmu, co zagraża moralnemu i społecznemu kapitałowi człowieka. Kształtowanie globalnego świata ujmowane jest najczęściej jako proces integracji w wymiarze gospodarczym, z wyraźnym przeciwstawianiem globalizacji procesom regionalizacji-ulokalnienia, jak też jako dynamika kultury globalnej determinującej proces unifikacji społeczno-ekonomicznej świata. Globalizacja odnosi się więc z jednej strony do kurczenia się świata, a z drugiej strony do narastania świadomości jego odrębności i różnorodności. W tym kontekście zamierzam zwrócić uwagę na funkcjonowanie człowieka w warunkach zróżnicowania kulturowego i ustawicznie kształtujących się społeczeństw wielokulturowych, na potrzebę zauważania odmienności kulturowej, jej poznawania, rozumienia, współpracy i współdziałania, symetrycznego wspierania się w procesie rozwoju.

Wielokulturowość, która obecnie stała się faktem społecznym, nie oznacza współistnienia w określonym społeczeństwie przedstawicieli dwóch lub więcej kultur, różniących się od siebie językiem, religią, wartościami, zasadami i wzorcami życia. Tworzy tylko publiczną przestrzeń, umożliwiając różnym grupom interakcje. Z etnopedagogicznego punktu widzenia istotne jest, aby miały miejsce różne formy pluralizmu, które prowadziłyby do przyjęcia i realizacji polityki społecznej kształtującej kompetencje międzykulturowe ludności. Brak określonej polityki w tym obszarze może powodować aktywność w kierunku wzrostu wzajemnych uprzedzeń warunkowanych odmienną kulturą, rasą, językiem czy religią, działania w różnej formie upominające się o uznanie i prawa, jak też pasywność, ambiwalencję czy bunt. W tym przypadku istotne okazuje się wypracowanie zasad prowadzenia dialogu, kształtowanie postaw tolerancji, uświadomienie współzależności, wzajemnych zapożyczeń, przenikania kultur itp.

Powstaje więc wiele problemów, które powinna podjąć etnopedagogika w zakresie wypracowania skutecznych strategii współistnienia kultur, w procesie wspierania idei i zasad pedagogiki międzykulturowej. Jak pogodzić edukację państw narodowych z ideą wielokulturowości, patriotyzm narodowy z patriotyzmem obywatelskim, prawa i normy gospodarzy z oczekiwaniami i potrzebami przybyszów – imigrantów, jak w kształtujących się ustawicznie społeczeństwach wielokulturowych konstytuować przestrzeń, w której różne wspólnoty i kultury wchodziłyby wzajemnie w interakcje, wzbogacałyby się w tym procesie, realizując określone strategie rozwoju, kierując się zasadami i normami szacunku i uznania do jednoczącego dane społeczeństwo prawa, jak organizować sytuacje stymulujące rozwój systemów wartości wspierających rozwój człowieka w warunkach wielokulturowości, jak tworzyć więzi i poczucie wspólnoty, odpowiedzialności za zachowanie człowieka w kształtowanej przez niego przestrzeni społeczno-kulturowej?

Wydanie podręcznika Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości jest pedagogom, a szczególnie pedagogom międzykulturowym, bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje aktualne myślenie o problemach związanych z wielo-kulturowością i edukacją międzykulturową.

[...] Autor publikacji […] od początku lat 90. ubiegłego wieku kreuje i systematycznie roz-wija w swojej białostockiej szkole naukowej studia i badania międzykulturowe. Poczynania badawcze i strukturalne Jerzego Nikitorowicza w obszarze etnopedagogiki ukierunkowane są zarówno licznymi teoriami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak i – co wydaje się zjawiskiem nieczęstym w pedagogice – oryginalną własną propozycją teoretyczną, wypra-cowaną w toku wieloletnich badań. Teoria wielozakresowej i wielowymiarowej tożsamości (TWiWT) jest ważną pedagogiczną perspektywą w poszukiwaniu prawidłowości warunkują-cych kształtowanie się poczucia tożsamości w warunkach wielokulturowości oraz całościo-wym i zarazem porównawczym ujęciem procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur


W ramach serii „Pedagogika Nauce i Praktyce”, której od początku patronuje Portal Księgarski ukazał się kolejny tom, podręcznik autorski prof. Jerzego Nikitorowicza pt. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Książka ukazuje się w bardzo ważnym momencie, gdyż właśnie teraz na naszych oczach Europa Zachodnia przeżywa prawdziwą inwazję emigrantów z krajów arabskich, Afryki, a także Afganistanu czy Iraku. Problem adaptacji kulturowej, dostosowania się do europejskich standardów przetacza się przez wszystkie dostępne nam media.

Ta nieustająca fala migracji ludzi z zupełnie innego kręgu kulturowego, głównie młodych "porywa" ze sobą wyobrażenia europejczyków o możliwościach integracji jakie niosą za sobą wdrożone liberalne unijne procedury.

Okazuje się, że te wszystkie obce nacje nie mają najmniejszego zamiaru integrować się z kulturą europejską i jej wartościami. Już i tak w Niemczech żyje od lat siedemdziesiątych turecka diaspora kierująca się w swoich enklawach zupełnie innym klanowym prawodawstwem wywiedzionym z tradycji tak świeckiej jak i religijnej.

Podręcznik akademicki prof. Nikitorowicza w pełni wykorzystuje oryginalną propozycją teoretyczną, wypracowaną w toku wieloletnich badań i studiów międzykulturowych. Projekty badawcze i strukturalne Jerzego Nikitorowicza w obszarze etnopedagogiki poparte są zarówno licznymi teoriami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak i prawidłowościami warunkującymi kształtowanie się poczucia tożsamości w warunkach wielokulturowości oraz całościowym i zarazem porównawczym ujęciem procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo.

Podręcznik zbudowany jest z czternastu rozdziałów, w których autor stara się bardzo szczegółowo, w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi rozwinąć temat etnopedagogiki w kontekście wielokulturowości, która obecnie przeistacza się na naszych oczach w konflikt wielokulturowy. W związku tym znajdziemy tu rozdziały takie jak: Kultura lokalna, Kultura pogranicza, Kultury narodowe w wielokulturowym świecie, Kultura państwa kształtujących społeczeństwo wielokulturowe, Wielokulturowa cywilizacja europejska.

Polityka mulitkulti wprowadzana przez lewicowo-liberalne środowiska bez żadnego przygotowania, ad hoc, prowadzi do sytuacji, w której emigranci zarobkowi z krajów arabskich i Afryki „wrzuceni” do środka Europy stają się grupą agresywną i roszczeniową, a co za tym idzie nie są przygotowani na integrację, a druga goszcząca ich strona tolerując tą sytuację czuje tylko niepewność, strach i agresję.

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej i Strefy Schengen jesteśmy świadkami największego exodusu europejczyków w poszukiwaniu lepszego życia, a w ślad za tym, na ich miejsce napływa ludność obca kulturowo, nie mająca w najmniejszym stopniu ochoty zintegrować się z miejscową ludnością. Nie tylko ludzie zostali zostawieni samym sobie, ale również aparat państwowy nie zdał tu egzaminu.

Prof Nikitorowicza w rozdziale jedenastym porusza te sprawy, pisząc: „Wielokulturowość zdaje się bowiem tworzyć publiczną przestrzeń, umożliwiając różnym grupom interakcje, tym samym proponować różne formy pluralizmu, który może być rozumiany tylko jako występowanie obok siebie odmiennych kultur, aż do powstania uporządkowanych struktur społecznych”. Mimo powstania wcześniej państw wielonarodowych (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada, Australia), gdzie język angielski scalał wielokulturowość tych narodów, obecnie mamy do czynienia z zupełnie odwrotnym czynnikiem zamykania się tych napływowych kultur w miejskich gettach.

Mam nadzieję, że naukowy wykład oparty na własnym doświadczeniu i badaniach nie przesłoni studentom obrazu zupełnie do niego nie przystającego. Jak zachęcić współczesnych emigrantów do integracji, do zaakceptowania norm i zasad cywilizacyjnych rozwiniętych krajów, będzie to zapewne podzwonne do tego, aby do podręcznika prof. Nikitorowicza dopisać swój własny appendix.

Podręcznik został przejrzyście skomponowany i napisany przystępnym językiem, co jest cechą charakterystyczną całej tej serii. W tekście wytłuszczono ważną terminologię i definicje. Na końcu każdego rozdziału znajdują się przykładowe pytania, które pomogą studentom w utrwaleniu zapoznanego materiału. Chciałbym, aby dzięki tej pozycji zrozumienie wielokulturowości jako wychodzenia poza własną kulturę było nie tylko wyrażeniem szacunku ale i normą społeczną usankcjonowaną przez rzeczywistość współczesnego świata, gdzie otwartość i tolerancja zastąpią ksenofobiczne uprzedzenia. Ale musi zaistnieć jest jeden podstawowy warunek: muszą chcieć tego obie strony.

Leonard-Gabriel Kamiński
źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/etnopedagogika-w-kontekscie-wielokulturowosci-i-ustawicznie-ksztaltujacej-sie-tozsamosci

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło