• Obniżka
PEDAGOGICZNA KATEGORIA BŁĘDU

PEDAGOGICZNA KATEGORIA BŁĘDU

ISBN: 978-83-8095-876-0
37,90 zł
34,10 zł Oszczędzasz: 3,80 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: TEORETYCZNE KONTEKSTY – PRAKTYCZNE INSPIRACJE DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Uczenie się na błędach jest naturalną strategią wykorzystywaną w codziennych sytuacjach. Jedni robią to lepiej, inni gorzej, niektórym zdarza się popełniać te same błędy kilkukrotnie...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Publikacja ta jest cenna przede wszystkim ze względu na wielowątkowe pole zainteresowań Autorki, a także z powodu obszernej reprezentacji jej wiedzy. Ważne jest również to, by wątki przewijające się w prezentowanej pracy ciągle przebijały się do elementarnej, nawet podstawowej świadomości teoretycznej i praktycznej oraz były obecne w myśleniu akademickim i nie tylko. Znaczenie ma perspektywa poznania współczesnego świata z punktu widzenia tych, którzy czują materię, posiedli bowiem umiejętność oswajania nieustannych i coraz szybciej następujących zmian w globalizującym się społeczeństwie. W tę perspektywę wpisuje się ważny problem uczenia się na błędach jako naturalnej strategii wykorzystywanej w codziennych sytuacjach, przy czym Autorka pracy ujmuje błąd uczniowski jako punkt wyjścia organizowanego działania pedagogicznego, które wychodząc właśnie od niego, umożliwia dzieciom zbudowanie nowego sposobu rozumienia zjawisk, problemów oraz konstruowania strategii myślowych i działaniowych.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur

Książka składa się z pięciu rozdziałów, w których przyglądam się obu wspomnianym wyżej aspektom.

Pierwszy rozdział zawiera analizy związane z pojęciem błędu. Rozpatruję je najpierw w kontekście jego synonimów obecnych w języku, aby wskazać na różne znaczenia i konteksty, w których jest ono używane. Następnie przedstawiam sposoby rozumienia pojęcia „błąd” w różnych dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych. Każda dziedzina nauki koncentruje się na nieco innych aspektach znaczeniowych błędu. Ich wydobycie umożliwia dostrzeżenie tego, co jest warte uwagi z perspektywy pedagogicznej. Logika wskazuje na wagę reguł wnioskowania, psychologia na świat społecznych relacji, filozofia na poszukiwanie prawdy i pewności, a prakseologia na rozbieżności między celem a osiągnięciem go oraz utrudnienia związane z realizacją zadania.

W drugim rozdziale przedstawiam teoretyczne – psychologiczno-pedagogiczne – konteksty myślenia o błędach w działaniu pedagogicznym. Perspektywy myślenia różnymi teoriami to rodzaj „pudełka z okularami”, przez które można przyglądać się różnorodnym zjawiskom społecznym i pedagogicznym, w tym przypadku – błędom i związanym z nimi działaniom pedagogicznym. W rozdziale sięgam do teorii behawiorystycznej, humanistycznej, poznawczej i konstruktywistycznej. Każda z nich inaczej profiluje myślenie pedagogiczne, ponieważ inaczej traktuje człowieka. Różne rodzaje myślenia o człowieku, jego możliwościach, działaniu, uczeniu się itd. wiążą się z różną ofertą w zakresie edukacji. W rozdziale tym przyglądam się także różnicom wynikającym z kulturowo odmiennych sposobów traktowania sytuacji popełniania błędów, radzenia sobie z nimi oraz z towarzyszących im emocji.

Trzeci rozdział podejmuje próbę systematyzowania błędów, tworzenia kategorii, do których można zaliczyć różne ich rodzaje. Mimo że nie ma jednej całkowitej systematyki błędów, a ich rodzaje tworzą zbiór otwarty, przedstawiam wybrane (niektóre) możliwości ich dychotomicznego lub bardziej złożonego ujmowania. Błąd, choć zawsze podmiotowy, może być jednak popełniany zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia. Może również dotyczyć celu działania – zewnętrznego albo wewnętrznego, a w rezultacie wiązać się z błędami w zakresie prawidłowości (ćwiczenia znanego) lub błędami w zakresie poszukiwania prawdy (odkrywania nowego). Może być też związany z procesami umysłowymi albo z merytoryczną stroną dziedziny aktywności poznawczej. Świadomość tego, z jakiego rodzaju błędami mamy do czynienia, rzutuje na charakter organizowania sytuacji uczenia się uczniów. 

W czwartym rozdziale podejmuję kwestię znaczenia błędów w procesie uczenia się i rozwoju. Zwracam uwagę na te aspekty pedagogicznego działania, które są istotne dla pozytywnych zmian rozwojowych ucznia. Kluczowym pojęciem jest tu wspieranie rozwoju, które można rozpatrywać w perspektywie różnych teorii psychologiczno-pedagogicznych. Każda z teorii wskazanych w rozdziale otwiera również odmienne perspektywy rozwojowe dla ucznia, ponieważ w różny sposób traktuje błędy w procesie uczenia się. Podejmuję także kwestię samooceny, a następnie samoregulacji jako elementów refleksyjnego uczenia się, umożliwiającego uczniowi zdobywanie i precyzowanie wiedzy o sobie, swoich mocnych i słabszych stronach oraz zdobywanie metaumiejętności w rezultacie przepracowania błędu. Wskazuję też na wartość sprawstwa i związanego z nim poczucia skuteczności własnego działania. Sprawstwo widziane w różnych teoretycznych perspektywach ponownie pokazuje, że teoria, od której wychodzimy, odkrywa odmienne możliwości interpretowania wartości błędów w uczeniu się.

Ostatni, piąty rozdział, zawiera omówienie możliwości w zakresie strategii pracy z błędami. Strategie te mogą dotyczyć radzenia sobie z zadaniami o sprecyzowanej konstrukcji, umożliwiającej samodzielne odkrycie błędów i następnie podjęcie próby ich poprawiania (z poprzedzającą to analizą zarówno zadania, jak i własnej wiedzy oraz możliwości). Mogą one również dotyczyć aranżowania sytuacji, w których uczniowie samodzielnie wykonują zadania i jednocześnie monitorują proces swojego uczenia się przy rozumiejącej obecności nauczyciela oraz we współpracy z innymi. W rozdziale tym przedstawiam także warunki pracy z błędami, odnoszące się do takich narzędzi pracy umysłowej, które umożliwią świadome monitorowanie swojego uczenia się i w rezultacie będą kapitałem ucznia.

W kontekście pracy nauczyciela Autorka przedstawia propozycję organizacji procesu dydaktycznego wykorzystującego jego obserwacje i refleksje nad przyczynami popełnianych błędów.

147 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-876-0

Iwona Kopaczyńska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa – pedagogika wczesnoszkolna. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w tym procesu oceniania szkolnego, umiejętności pracy nad błędami i ich wykorzystania do własnego rozwoju, refleksyjności nauczyciela i ucznia oraz jej znaczenia i możliwości rozwijania w warunkach szkolnej edukacji.

Najważniejsze publikacje: Ocenianie szkolne wspierające ucznia, Impuls, Kraków 2004; Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, współred. A. Nowak-Łojewska, Wyd. UZ, Zielona Góra 2007; Ocenianie wczesnoszkolne od behawioryzmu do konstruktywizmu, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009, nr 1(9); Refleksyjność strukturalna i autorefleksyjność w rozważaniach o szkole, „Edukacja. Studia, Badania, Innowacje” 2011, nr 1(113); O poczuciu sprawstwa w procesie refleksyjnego uczenia się [w:] Edukacja dziecka. Mity i fakty, red. E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, Trans Humana, Białystok 2010; Podstawa programowa dla klas I–III jako punkt wyjścia działań pozornych [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Impuls, Kraków 2013.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Iwona Kopaczyńska

ISBN druk

978-83-8095-876-0

ISBN e-book

978-83-8095-960-6

Objętość

168 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Rozdział 1. Pojęcie błędu i sposoby jego rozumienia

Wprowadzenie       

1.1. Pojęcie „błąd” i jego synonimy       
1.2. Rozumienie pojęcia „błąd” ze względu na źródło    
1.2.1. Pomyłka      
1.2.2. Uchybienie       
1.2.3. Niewiedza       
1.3. Rozumienie pojęcia „błąd” ze względu na jego konsekwencje       
1.4. Rozumienie pojęcia „błąd” w różnych dziedzinach nauki       
1.4.1. Błąd w kontekście filozofii       
1.4.2. Błąd w kontekście prakseologii       
1.4.3. Błąd w kontekście logiki      
1.4.4. Błąd w kontekście psychologii       

Rozdział 2. Teoretyczne konteksty pedagogicznej kategorii błędu

Wprowadzenie       

2.1. Podejście do błędów w świetle teorii pedagogiczno-psychologicznych      
2.1.1. Podejście do błędów w świetle teorii behawiorystycznej    
2.1.2. Podejście do błędów w świetle teorii humanistycznej      
2.1.3. Podejście do błędów w świetle teorii poznawczej       
2.1.4. Podejście do błędów w świetle teorii konstruktywistycznej       
2.2. Nastawienie do błędów w świetle obserwacji międzykulturowych      

Rozdział 3. Kryteria wyróżniania błędów w działaniu pedagogicznym

Wprowadzenie       

3.1. Kryterium osoby popełniającej błąd      
3.2. Kryterium procesów umysłowych       
3.3. Kryterium celu działania       
3.4. Kryterium merytoryczne dziedziny aktywności      

Rozdział 4. Znaczenie błędów w procesie uczenia się i rozwoju uczniów

Wprowadzenie      

4.1. Interpretacje wspierania rozwoju ucznia      
4.2. Praca z błędami jako zdobywanie wiedzy o sobie   
4.3. Znaczenie pracy z błędami w zakresie umiejętności samoregulacji    
4.4. Poczucie sprawstwa a kontekst strategii pracy z błędami    
4.4.1. Sprawstwo w procesie uczenia się z perspektywy behawioralnej      
4.4.2. Sprawstwo w procesie uczenia się w perspektywie poznawczej    
4.4.3. Sprawstwo w procesie uczenia się w perspektywie psychologii kulturowej   

Rozdział 5. Strategie pracy z błędami

Wprowadzenie    

5.1. Istota strategii pracy z błędami    
5.2. Warunki pracy z błędami   
5.3. Cechy sytuacji umożliwiających pracę z błędami    
5.4. Cechy zadań umożliwiających budowanie umiejętności pracy z błędami    
5.5. Bariery uczenia się na błędach    

Zakończenie      

Bibliografia      

Spis schematów i tabel

fragment

Publikacja ta jest cenna przede wszystkim ze względu na wielowątkowe pole zainteresowań Autorki, a także z powodu obszernej reprezentacji jej wiedzy. Ważne jest również to, by wątki przewijające się w prezentowanej pracy ciągle przebijały się do elementarnej, nawet podstawowej świadomości teoretycznej i praktycznej oraz były obecne w myśleniu akademickim i nie tylko. Znaczenie ma perspektywa poznania współczesnego świata z punktu widzenia tych, którzy czują materię, posiedli bowiem umiejętność oswajania nieustannych i coraz szybciej następujących zmian w globalizującym się społeczeństwie. W tę perspektywę wpisuje się ważny problem uczenia się na błędach jako naturalnej strategii wykorzystywanej w codziennych sytuacjach, przy czym Autorka pracy ujmuje błąd uczniowski jako punkt wyjścia organizowanego działania pedagogicznego, które wychodząc właśnie od niego, umożliwia dzieciom zbudowanie nowego sposobu rozumienia zjawisk, problemów oraz konstruowania strategii myślowych i działaniowych.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło