• Obniżka
Współczesne teorie i nurty wychowania

Współczesne teorie i nurty wychowania

ISBN: 978-83-7850-910-3
104,76 zł
49,76 zł Oszczędzasz: 55,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 55,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty wychowania i kształcenia...

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Polecamy kolejne wznowienie wyjątkowego podręcznika prof. Bogusława Śliwerskiego pt. Współczesne teorie i nurty wychowania.

Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty wychowania i kształcenia.

W podręczniku znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogik: społeczno-personalistycznej, serca, miłości, Gestalt, autorytarnej, niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, emancypacyjnej, międzykulturowej, analityczno-krytycznej, ponowoczesności. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej.

Mamy nadzieję, że niniejsza książka stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ich ewolucji, bez roszcze­nia sobie pretensji do jekiejkolwiek wyłączności. Nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, ale zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, które będzie z czasem wypełniane kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto kontynuować rozpoczęty przez wspomnianych w książce Profesorów proces badań metateoretycznych, by dokony­wanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie, a mimo to nie było trywialne.

181 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-910-3

Bogusław Śliwerski

Śliwerski Bogusławpedagog, profesor nauk społecznych, zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dr h.c. multi, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020) i członek Zespołu Nauk Społecznych pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Ostatnio wydał między innymi: Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); "Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...", czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. 

Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bogusław Śliwerski

ISBN druk

978-83-7850-279-1

ISBN e-book

978-83-7850-910-3

Objętość

432 stron

Wydanie

IX, 2015. Kraków

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi i pdf

Oprawamiękka, klejona, folia błysk

Pedagogika serca

Duchowa pedagogia miłości

Pedagogika niedyrektywna

Pedagogia nieautorytarna

Pedagogika Gestalt

Pedagogia wychowania integralnego

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika radykalnego humanizmu

Krytyczna nauka o wychowaniu

Pedagogika emancypacyjna

Pedagogika międzykulturowa

Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości

Pedagogika analityczno-krytyczna

Antypedagogika – postpedagogika

Pedagogika (w) ponowoczesności

Bibliografia

Od Autora:

Przygotowana przeze mnie książka miała być bez wstępu, by nie wprowadzać Czytelnika w konieczność dostrzeżenia w niej określonych tez czy przesłanek, które wydają się jej Autorowi niezwykle ważne, bądź też uzasadniają taki właśnie, a nie inny sposób ich wykładu. W istocie jednak nie mogę nie wspomnieć chociażby o tym, co skłoniło mnie do jej napisania i komu zawdzięczam jej finalny efekt. O potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i komparatystycznych piszę w pierwszym rozdziale tej książki, wskazując zarazem jak wiele wiąże się z tym problemów i aporii. Nie przez przypadek rozpoczynam rekonstrukcję współczesnych teorii i nurtów wychowania od mojego Mistrza — śp. Profesora Karola Kotłowskiego, który uczył nas konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez nią alternatywnym podejściom do istoty wycho­wania i kształcenia.

Niewątpliwie ogromny wkład w potrzebę rekonstruowania współczesnych dyskursów wychowawczych wnieśli profesorowie Zbigniew Kwieciński i Lech Witkowski, którzy zapoczątkowali w postsocjalistyczncj Polsce proces ich naukowej prezentacji oraz weryfikacji cyklem interdyscyplinarnych, często z udziałem naj­wybitniejszych przedstawicieli współczesnej humanistyki w świecie, debat i kon­ferencji w Ośrodku Studiów Kulturowych i Edukacyjnych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie było zatem powodu do rekon­struowania w niniejszej pracy powstałych dzięki Nim rozpraw pod wspólnym tytułem „Nieobecne dyskursy". Te bowiem już na trwałe wpisały się w kanon obowiązkowych i najchętniej studiowanych przez młodzież oraz kadrę akademicką dzieł naukowych.

Mam nadzieję, że niniejsza książka stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ich ewolucji, bez roszcze­nia sobie pretensji do jekiejkolwiek wyłączności. Nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, ale zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, które będzie z czasem wypełniane kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto —jak sądzę — kontynuować rozpoczęty przez wspomnianych powyżej Profesorów proces badań metateoretycznych, by dokony­wanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie, a mimo to nie było trywialne.

 

 

Ile niuansów i smaczków skrywają nauki pedagogiczne niepodobna stwierdzić. Z łatwością jednak można dotrzeć do najciekawszych nurtów w teoriach wychowania, jeśli ma się w zanadrzu odpowiednią literaturę.

Współczesne teorie i nurty wychowania Bogusława Śliwerskiego – pedagoga, profesora zwyczajnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – to kompendium wiedzy o pedagogice sensu stricto. Autor omawia kilkanaście teorii współczesnej pedagogiki, które naukę wzbogaciły, tworząc ją taką, jakiej dziś uczy się pedagogów in spe. Pedagogika Gestalt, międzykulturowa, antyautorytarna to tylko nieliczne z idei ważnych z punktu widzenia nauk o wychowaniu i całej kultury. W publikacji B. Śliwerskiego znajdziemy więc skrupulatne opisy samych nurtów oraz wspomnienie sylwetek ich założycieli. To ważna książka dla osób zainteresowanych historią pedagogiki i jej współczesną kondycją. Dzięki naprawdę przejrzystemu wydaniu sprawdzi się szczególnie w przypadku studentów nauk o wychowania, którzy z pewnością uczynią z niej swoistą Biblię.

Dominika Makowska
źródło: http://www.kulturatka.pl/2015/09/19/wspolczesne-teorie-i-nurty-wychowania/

[…] Autor ( … ) podjął się zadania niezwykle trudnego. Przybliża czytelnikowi najnowsze tendencje występujące zarówno w teorii jak tez praktyce wychowawczej realizowanej w różnych częściach globu. Omawia 17 odmiennych koncepcji mających istotne znaczenie dla budowania teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki. Podejmuje też próbę skonstruowania teoretycznego (metateoretycznego) modelu prowadzenia badań porównawczych nad różnymi teoriami wychowania.

Praca (…) stanowi dobrze napisane kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki porównawczej ostatnich dwóch dekad rozwoju kultury intelektualnej w świecie.

Interesującym zabiegiem metodycznym zastosowanym przez autora omawianej pracy jest przedstawienie pewnych elementów biografii pisarzy reprezentujących najpełniej określony nurt przywoływany przez niego w toku analizy. Często doświadczenie życiowe autora danej koncepcji, ukazane losy, ważne zdarzenia z jego biografii uwiarygadniają teoretyczny namysł i próby jego weryfikacji w praktyce edukacyjnej.

Podkreślić trzeba właśnie dydaktyczny sens ocenianej książki. Jest ona niezbędna w kształceniu studentów pedagogiki i innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Projektowana reforma systemu edukacji musi opierać się na znajomości przez jej realizatorów zarówno nowych teorii pedagogicznych jak też praktycznych rozwiązań stosowanych już z powodzeniem w różnych regionach świata.

Wielu nauczycieli pracujących dzisiaj w polskich szkołach uzyskało wysokie kwalifikacje w zupełnie innej rzeczywistości ustrojowej. Uczyli się oni innej pedagogiki i metodyki nauczania. Dzisiaj ta wiedza wymaga uzupełnień, a niekiedy całkowitej weryfikacji. Są oni potencjalnymi kandydatami studiów podyplomowych z różnych dziedzin pedagogiki. Wydaje się, że treści recenzowanej pracy powinny stanowić istotny element ich doskonalenia pedagogicznego.

Adresatem tej pracy obok nauczycieli akademickich są studenci pedagogiki i innych kierunków o specjalności nauczycielskiej, pracujący w szkole nauczyciele i w innych instytucjach oświatowe - wychowawczych pedagodzy, animatorzy życia oświatowego i kulturalnego w lokalnych środowiskach. Potencjalnymi czytelnikami będą również osoby zainteresowane problematyką pedagogiczną wykorzystywaną przez nich w codziennej działalności jak również uczniowie szkół średnich poszukujący właśnie w tekstach naukowych i filozoficznych sensu własnego życia.

Praca spełnia kryteria dydaktyczne stosowane w podręcznikach akademickich. Zawiera przejrzystą strukturę treści, rekonstruuje je według określonych zasad, a zastosowane liczne schematy i tabele przybliżają istotne poglądy przywoływanych koncepcji pedagogicznych.

Recenzowana praca podejmuje niezwykle trudną problematykę z zakresu teorii wychowania, pedagogiki porównawczej i metodologicznych podstaw studiów nad edukacją. Wnika w rożne bardziej szczegółowe subdyscypliny pedagogiki, korzystając z ich dokonań, ale również dostarczając im nowej wiedzy oraz ujęć teoretycznych. Autor podejmuje dyskusje nad niezwykle istotnymi zagadnieniami współczesnego wychowania nie wikłając się jednak w toczące się w polskiej pedagogice spory polityczne i światopoglądowe. Przedstawia obiektywne fakty i poglądy pozostawiając czytelnikowi szansę na ich ocenę zarówno w sferze możliwego wykorzystania w praktyce edukacyjnej jak też pod kątem ich zgodności z jego osobistą wizją świata […]

Prof. dr hab. Józef Górniewicz WSP w Olsztynie

Nie ulega wątpliwości potrzeba ukazania się pozycji Bogusława Śliwerskiego „ Współczesne teorie i nurty wychowania ".Zagubieni w świecie różnych teorii, znaczeń, koncepcji są nie tylko studenci, ale również ich profesorowie - nauczyciele nauczycieli. Liczba uczelni pedagogicznych w skali kraju rośnie. Zdarza się, że w uczelniach tych zatrudniam są ludzie, których treścią życia nie była dotąd pedagogika, którzy nie są jej twórcami, lecz -jakże często - mniej lub bardziej udolnymi referentami. Szczególnie dla nich przewodnik po świecie współczesnych teorii i nurtów wychowania z bogatą bibliografią, a więc ze wskazówkami, gdzie szukać dalszych informacji o nurtach i ich twórcach -jest pozycją ogromnie potrzebną i użyteczną. Również dla studentów studiów pedagogicznych / i nie tylko / pozycja Bogusława Śliwerskiego może mieć duże znaczenie. Autor prezentuje różnorakie podejścia do procesów edukacyjnych Jego zdaniem :" ich studiowanie otwiera nowe możliwości zapytań, nowe sposoby odnoszenia się do świata, nowe pola eksploracji myślowej. Nowe wcale nie musi oznaczać „lepsze", ale po prostu „inne" ./s.376 /. Pokazując tę różnorodność teorii

Autor za Z.Melosikiem dowodzi ,że „każda teoria może w jakimś stopniu opisywać świat każda teoria może pozwolić dptrżeć nam do jakiegoś zakątka rzeczywistości społecznej lub spojrzeć na ten zakątek winnej perspektywy"/s. 137.

Dużym walorem charakterystyki nurtów dokonywanej przez Śliwerskiego jest ukazywanie ich twórców, ich - niekiedy szczegółowych -życiorysów. W tym podejściu Autor zgadza się ze stanowiskiem Ericha Fromma, który tak pisał:" Przekazanie ...dziedzictwa w dużej mierze za pośrednictwem słów może być tylko wówczas skuteczne Jeśli zostanie ucieleśnione w osobach wychowawców oraz w praktyce i strukturach rzeczywistości społecznej. Tylko tak personalnie zakorzenione idee mogą mieć znaczący wpływ na ludzi; idee pozostające bowiem tylko słowami mogą zmieniać jedynie swoje treści"./ s. 233 /.

Książka powinna (…) dotrzeć do szerokich rzesz pedagogów różnych generacji i orientacji. Jest ona świadectwem dużej erudycji Autora, stanowi dowód na to, że ubolewania nad kryzysem współczesnej pedagogiki nie mają większych podstaw […]

Prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka

Książka Bogusława Śliwerskiego „Współczesne teorie i nurty wychowania” jest kompendium wiedzy o pedagogice. Jak pisze autor we wstępie, książka ta może być zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei”, ich korzeni i współczesnej ewolucji, bez roszczenia sobie pretensji do jakiejkolwiek wyłączności. I chociaż ilość nurtów tutaj zaprezentowanych jest imponująca – jak podkreśla Śliwerski – książka ta nie jest zamkniętym zbiorem teorii współczesnego wychowania. W podręczniku znajdziemy omówienie m. in. chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogiki Gestalt, pedagogiki serca czy pedagogiki miłości, ale także pedagogiki niedyrektywnej, emancypacyjnej lub międzykulturowej oraz pedagogiki radykalnego humanizmu czy anty- lub postpedagogiki. Każdy opis teorii uzupełnia życiorys jej twórcy.

Dodatkową wartością książki jest prezentowanie krytyki prawie każdego z opisywanych nurtów. Krytyczna analiza dokonywana jest bądź przez samego autora lub przez przedstawicieli teorii alternatywnych od omawianej. I choć książka nie jest napisana łatwym językiem (zawiera wiele specyficznych pojęć) i żeby ją zrozumieć trzeba poświęcić trochę czasu, warto po nią sięgnąć. Pozycja polecana nie tylko dla studentów pedagogiki czy nauczycieli, ale również dla rodziców szukających inspiracji, animatorów życia oświatowego i kulturalnego oraz wszystkich zainteresowanych współczesnymi teoriami wychowania.

źródło: https://www.facebook.com/psychologiawspolczesna/photos/a.1462752120620365.1073741828.1462705227291721/1740309986197909/?type=1&theater

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło