Przedszkola w Niemczech

Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości

ISBN: 978-83-8095-807-4

60,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Autorki bardzo dobrze opisują swoistość i możliwość funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w modelu zdecentralizowanym w kraju o ustroju federalnym. [...]  Dzięki takiej publikacji można przełamać mity o rzekomym chaosie czy pozbawieniu państwa wpływu na edukację młodych pokoleń.

Nakład wyczerpany.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Książka podejmuje wiele kwestii funkcjonowania przedszkoli w Niemczech, od podstaw ich konstytuowania się po najnowsze zmiany organizacyjne rozpatrywane w kontekście uwarunkowań procesów społecznych. Z tego względu przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników. Mogą to być nauczyciele przedszkoli i personel kierowniczy konfrontujący rodzime rozwiązania z niemieckimi, stanowiącymi inspirację do wprowadzania udoskonaleń, jak również studenci poszerzający wiedzę w ramach kształcenia akademickiego – dla nich książka stanie się lekturą uzupełniającą program. Inna grupa odbiorców to politycy i działacze oświatowi oraz rodzice. Kwestie wczesnej edukacji – rozpatrywane jako fundament nie tylko edukacji, ale także ludzkich biografii – warte są bowiem zainteresowania osób świadomych rangi edukacji dzieci zarówno w rozwoju osobistym, jak i społecznym. Książka może inspirować wszystkie wskazane grupy odbiorców, pobudzać ich do podjęcia własnej aktywności lub stanowić punkt odniesienia dla wyznaczanych przez nich priorytetów i sposobów osiągania celów. 

W rozdziale pierwszym, pt. Uwarunkowania społeczno-historyczne rozwoju przedszkoli, przyjęta perspektywa wertykalna ukazuje ciągłość historyczną konstytuowania się instytucji przedszkolnych i tworzący się wokół nich dyskurs społeczno-polityczny. Podstawę czynionych rozważań stanowi tu dynamika zjawiska: początek, wzrost, rozwój i przeobrażenia dokonujące się w różnych odcinkach czasu. Analizy w tej części wyprowadzone są z materiałów źródłowych, z tekstów pedagogów, którzy rozwijali wyobrażenie przedszkolnych form instytucjonalnych już w XIX wieku. Sensowne orzekanie o teraźniejszym stanie świata warunkowane jest tym, jak dobrze zrozumieliśmy przeszłość. Trafnie ujął to George Santayana: „kto nie pamięta przeszłości, skazany jest na jej powtórzenie”. „Myślenie wstecz” ma zatem znaczenie kluczowe, by nie rzec: fundamentalne. Społeczne zapotrzebowanie na instytucje przedszkolne uruchomiło pojawienie się wielu form instytucjonalnych, w które wpisały się pedagogika i działalność Friedricha Fröbla oraz powstały na terenie Niemiec swoisty ruch freblowski. W dalszych okresach rozwoju państwowości placówki przedszkolne przeszły długą drogę, by rozwinąć idee publicznej, dostępnej edukacji przedszkolnej. W celu zrozumienia tych trudności należało poddać analizie koncepcje przedszkoli w okresie II Rzeszy i Republiki Weimarskiej, następnie wychowanie małego dziecka w reżimie III Rzeszy, by przejść do okresu powojennego, w którym dwa państwa wypracowały dwa modele instytucjonalnych rozwiązań. Rozdział zamyka refleksja na temat wspólnej drogi, która została wyznaczona przez proces zjednoczenia Niemiec.

Rozdział drugi – Edukacja przedszkolna w zdecentralizowanym systemie oświatowym Niemiec – wprowadza w głąb procesów i zjawisk wyznaczających współczesną organizację i funkcjonowanie przedszkoli. W przyjętym tu ujęciu synchronicznym można zaobserwować zjawiska i fakty, które zostały zinterpretowane statycznie jako pewien układ powiązań, charakterystyczny w danym przedziale czasowym – analizie poddawany jest jego stan aktualny. Przyjęte w opracowaniu ilościowe wskaźniki jakości wspierane przez odpowiednie modyfikacje przepisów prawa wyznaczyły tu porządek analizy zastosowany we wszystkich 16 krajach związkowych. 

Rozdział trzeci – Walory zdecentralizowanego systemu edukacji, opieki i wychowania przedszkolnego w Niemczech. W stronę edukacji, opieki i wychowania – pogłębia ujęcie synchroniczne. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu historia zatoczyła koło i przedszkola w ostatniej dekadzie stały się ważnym tematem dyskusji nie tylko naukowych – pedagogicznych, lecz także społecznych i politycznych, które znajdują wyraz w konkretnych procedurach i instrumentach zmieniających organizację i funkcjonowanie placówek przedszkolnych zgodnie z przyjętym w polityce edukacyjnej priorytetem jakości. W rozdziale tym zwrócono uwagę na konkretne rozwiązania ukazujące specyfikę oblicza niemieckich przedszkoli, takie jak: plany kształcenia, modele adaptacji dziecka, wybrane koncepcje pedagogiczne, wymagania i kwalifikacje kadry pedagogicznej, wielokulturowość jako wyzwanie, a także zinterpretowano priorytet jakości jako kierunek rozwoju instytucji przedszkolnych. Ujęte w trzech rozdziałach analizy zorientowane na organizację i funkcjonowanie instytucji przedszkolnych wpisują się, w głównej mierze, w obszar określany w Niemczech jako Frühpädagogik, Vorschulpädagogik lub Kleinkindpädagogik, co zwraca uwagę na etap dzieciństwa i pedagogikę małego dziecka lub pedagogikę przedszkolną – określenia stosowane często zamiennie. Przedstawione treści ukazują żmudny proces uznania wartości dzieciństwa przez decydentów politycznych w kraju, w którym przed dwustu laty z inicjatywy Fröbla powstały pierwsze „ogródki dziecięce”. W mało którym państwie wysokorozwiniętym przedszkola tak długo pozostawały na marginesie zainteresowania polityków i decydentów inwestujących w ten obszar. Zmiany zachodzące na tym polu mają dwa główne oblicza, które można odnieść do dwóch paradygmatów myślenia o edukacji i jej reformach: pedagogiczny i globalny – neoliberalny. Pierwszy promuje podejście holistyczne, drugi – rozwiązania systemowe wzmacniające efektywność interwencji.


Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Książka Inetty Nowosad i Katarzyny Tomasik-Abdelsamie znakomicie wpisuje się w literaturę z dziedziny pedagogiki porównawczej z odniesieniem do pedagogiki przedszkolnej, której przedmiot badań, jakim są przedszkola, nie tylko cieszy się w Polsce wysokim uznaniem opinii społecznej, ale i stanowi fundament pod całożyciowe uczenie się każdej osoby.[...]

Autorki bardzo dobrze opisują swoistość i możliwość funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w modelu zdecentralizowanym w kraju o ustroju federalnym. Tak jest nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Austrii czy Wielkiej Brytanii, gdzie na znacznie wyższym poziomie prowadzona jest edukacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna, począwszy od wieku dziecięcego aż do dorosłości – w rozumieniu kształcenia ustawicznego, przez całe życie.

Dzięki takiej publikacji można przełamać mity o rzekomym chaosie czy pozbawieniu państwa wpływu na edukację młodych pokoleń.

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka
Stopień 
2020-11-27

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Książka Inetty Nowosad i Katarzyny Tomasik-Abdelsamie znakomicie wpisuje się w literaturę z dziedziny pedagogiki porównawczej z odniesieniem do pedagogiki przedszkolnej, której przedmiot badań, jakim są przedszkola, nie tylko cieszy się w Polsce wysokim uznaniem opinii społecznej, ale i stanowi fundament pod całożyciowe uczenie się każdej osoby. Otrzymujemy niezwykle interesujący wgląd w system zdecentralizowanej oświaty przedszkolnej w Niemczech, gdzie nastąpił radykalny przełom paradygmatyczny, instytucjonalny oraz wychowawczo-opiekuńczy 180 lat temu (od powstania pierwszego przedszkola F.W. Fröbla w Bad Blankenburgu w 1840 roku). Bardzo dobrze się stało, że autorki wprowadzają czytelników w świat niemieckiej pedagogii przedszkolnej, poczynając od jej genezy i ewolucji, skoro w postnowoczesnym świecie powracamy do idei przedszkola w przyrodniczym środowisku. Dla historyków wychowania książka stanowić będzie kompetentne i trafnie ilustrowane oraz znakomicie uzasadnione źródłowo pogłębienie wiedzy o zmianach w przedszkolnej opiece nad dziećmi oraz różnicowaniu edukacyjnych ofert przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. […] teoretycy wychowania czy pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy i społeczni przeczytają tu natomiast o niezwykle interesujących sporach o istotę i zakres wychowania przedszkolnego.

Autorki bardzo dobrze opisują swoistość i możliwość funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w modelu zdecentralizowanym w kraju o ustroju federalnym. Tak jest nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Austrii czy Wielkiej Brytanii, gdzie na znacznie wyższym poziomie prowadzona jest edukacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna, począwszy od wieku dziecięcego aż do dorosłości – w rozumieniu kształcenia ustawicznego, przez całe życie.

Dzięki takiej publikacji można przełamać mity o rzekomym chaosie czy pozbawieniu państwa wpływu na edukację młodych pokoleń.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

  • % 1 $ d z% 2 $ d osób uznało tę recenzję za przydatną.
Napisz recenzje

Inetta Nowosad

Nowosad Inettapedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierowniczka Zakładu Pedagogiki Szkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania szkoły. W obszar ten wpisują się analizy procesów ukierunkowanych na optymalizację oświaty i wychowania w szkole oraz w całym systemie edukacji.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, między innymi autorskich monografii: Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (Kraków 2001), Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (Warszawa 2003), Polish Education at the Time of Changes (wraz z Mirosławem J. Szymańskim, Zielona Góra–Kraków 2006), Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania (Zielona Góra 2008).

 

Katarzyna Tomasik-Abdelsamie

Nowosad Inetta pedagog, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz stypendystka Uniwersytetu w Lipsku. Laureatka drugiej nagrody literackiej miasta Uslar (2010). Zawodowo od lat związana z obszarem wychowania przedszkolnego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Od 2013 roku pracowniczka pedagogiczna placówek Kuratorium ds. Edukacji i Sportu Miasta Monachium (Referat für Bildung und Sport, Landes-hauptstadt München) i Heidelbergu (Jugendamt, Stadt Heidelberg). W latach 2015–2018 zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju i zapewniania jakości w placówkach przedszkolnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wczesnej edukacji i opieki oraz polityki oświatowej Niemiec.

Autorka licznych artykułów w czasopismach i monografiach naukowych o tematyce związanej z edukacją w Niemczech.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Inetta Nowosad,
Katarzyna Tomasik-Abdelsamie

ISBN druk

978-83-8095-807-4

ISBN e-book

 

Objętość

432 stron

Wydanie

I, 2020

Format

A5 (145x208)

Oprawamiękka ze skrzydełkami, klejona, fola matowa

Wstęp       

Rozdział I
Uwarunkowania społeczno-historyczne rozwoju przedszkoli w Niemczech    

1. Pod presją społecznych potrzeb. Ochronki i szkoły małego dziecka w krajach niemieckojęzycznych    
2. Przedszkola miejscem poszanowania dzieciństwa. Pedagogika i działalność Friedricha Wilhelma Fröbla    
3. Placówki przedszkolne w okresie II Rzeszy i Republiki Weimarskiej      
4. Wychowanie małego dziecka w reżimie III Rzeszy       
5. Przedszkola w okresie powojennym. Dwa państwa: RFN i NRD – dwa modele instytucjonalnych rozwiązań       
6. W poszukiwaniu wspólnej drogi? Przedszkola w zjednoczonych Niemczech 

Rozdział II
Edukacja przedszkolna w zdecentralizowanym systemie oświatowym Niemiec   

1. Organizacja i funkcjonowanie instytucji przedszkolnych   
2. Badenia-Wirtembergia    
3. Bawaria  
4. Berlin      
 5. Brandenburgia   
 6. Brema      
 7. Dolna Saksonia   
 8. Hamburg   
 9. Hesja      
10. Meklemburgia-Pomorze Przednie   
11. Nadrenia Północna-Westfalia   
12. Nadrenia-Palatynat  
13. Saara      
14. Saksonia  
15. Saksonia-Anhalt   
16. Szlezwik-Holsztyn   
17. Turyngia   

Rozdział III
Walory zdecentralizowanego systemu edukacji, wychowania i opieki w Niemczech 

1. Plany kształcenia w przedszkolach    
2. Monachijski i berliński model adaptacji dziecka      
3. Wybrane koncepcje pedagogiczne realizowane w przedszkolach 
4. Kadra pedagogiczna przedszkoli   
5. Zarządzanie różnorodnością i polityka równości płci    
6. Wielokulturowość przedszkoli jako wyzwanie   
7. Priorytet jakości   

Zakończenie   

Bibliografia

fragment

Książka Inetty Nowosad i Katarzyny Tomasik-Abdelsamie znakomicie wpisuje się w literaturę z dziedziny pedagogiki porównawczej z odniesieniem do pedagogiki przedszkolnej, której przedmiot badań, jakim są przedszkola, nie tylko cieszy się w Polsce wysokim uznaniem opinii społecznej, ale i stanowi fundament pod całożyciowe uczenie się każdej osoby. Otrzymujemy niezwykle interesujący wgląd w system zdecentralizowanej oświaty przedszkolnej w Niemczech, gdzie nastąpił radykalny przełom paradygmatyczny, instytucjonalny oraz wychowawczo-opiekuńczy 180 lat temu (od powstania pierwszego przedszkola F.W. Frobla w Bad Blankenburgu w 1840 roku). Bardzo dobrze się stało, że autorki wprowadzają czytelników w świat niemieckiej pedagogii przedszkolnej, poczynając od jej genezy i ewolucji, skoro w postnowoczesnym świecie powracamy do idei przedszkola w przyrodniczym środowisku. Dla historyków wychowania książka stanowić będzie kompetentne i trafnie ilustrowane oraz znakomicie uzasadnione źródłowo pogłębienie wiedzy o zmianach w przedszkolnej opiece nad dziećmi oraz różnicowaniu edukacyjnych ofert przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. […] teoretycy wychowania czy pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy i społeczni przeczytają tu natomiast o niezwykle interesujących sporach o istotę i zakres wychowania przedszkolnego.

Autorki bardzo dobrze opisują swoistość i możliwość funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w modelu zdecentralizowanym w kraju o ustroju federalnym. Tak jest nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Austrii czy Wielkiej Brytanii, gdzie na znacznie wyższym poziomie prowadzona jest edukacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna, począwszy od wieku dziecięcego aż do dorosłości – w rozumieniu kształcenia ustawicznego, przez całe życie.

Dzięki takiej publikacji można przełamać mity o rzekomym chaosie czy pozbawieniu państwa wpływu na edukację młodych pokoleń.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-Abdelsamie Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 432

Książka Inetty Nowosad i Katarzyny Tomasik-Abdelsamie, zatytułowana Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości, wpisuje się w ważny nurt współczesnych badań pedagogiki porównawczej rozwoju i przemian wychowania przedszkolnego. Ten wczesny etap dziecięcej egzystencji stał się nośnym tematem dyskusji oświatowych na całym świecie, w których podkreśla się korzyści płynące z wysokiej jakości instytucjonalnej opieki przedszkolnej. Prowadzone międzynarodowe badania dowodzą, że programy uczenia się i wsparcia mają istotny wpływ na „rozwój kognitywno-językowy, społeczny i osobowościowy, a swoim oddziaływaniem sięgają wieku dorosłego człowieka” (s. 264). Autorki prezentowanej rozprawy, odwołując się do adekwatnie dobranych i prawidłowo przeanalizowanych, różnorodnych materiałów źródłowych (statystycznych, legislacyjnych, ustaw itp.), a także do najnowszej niemieckiej i angielskiej literatury przedmiotu, dokonały wieloaspektowej analizy systemów i problemów edukacji przedszkolnej w Niemczech w kontekście ich uwarunkowań historycznych, zmian społeczno-politycznych, kulturowych oraz przemian zachodzących we współczesnej polityce oświatowej. Monografia jest więc ważnym głosem nie tylko w dyskusji historyczno-pedagogicznej, ale także w komparatystyce pedagogicznej.

Autorki posiadają metodologiczne i merytoryczne kompetencje do holistycznego przedstawienia problematyki edukacji przedszkolnej w Niemczech. Prof. UZ dr hab. Inetta Nowosad jest kierowniczką Zakładu Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki funkcjonowania szkoły a szczególnie analizy procesów ukierunkowanych na optymalizację oświaty i wychowania w szkole i całym systemie edukacji. W bogatym dorobku naukowym tejże Autorki ważne miejsce zajmują pozycje z dziedziny pedagogiki porównawczej również odnoszące się do niemieckiego systemu oświaty1. Dr Katarzyna Tomasik-Abdelsamie napisała dysertację doktorską pod kierunkiem prof. UZ dr hab. Inetty Nowosad na temat: „Wczesna opieka i edukacja dzieci w Niemczech. Stan aktualny i kierunki rozwoju”. Jest Ona pracowniczką pedagogiczną placówek Kuratorium ds. Edukacji i Sportu Miasta Monachium i Heidelbergu, specjalistką do spraw rozwoju i zapewniania jakości w placówkach przedszkolnych, zawodowo związaną z obszarem wychowania przedszkolnego w Polsce i w Niemczech. Jej zainteresowania badawcze dotyczą także polityki oświatowej Niemiec...

Więcej przeczytacie tutaj: https://www.impulsoficyna.com.pl/blog/przedszkola-w-niemczech-miedzy-sila-tradycji-a-wyzwaniami-przyszlosci-recenzja-b172.html

Książka Inetty Nowosad i Katarzyny Tomasik-Abdelsamie znakomicie wpisuje się w literaturę z dziedziny pedagogiki porównawczej z odniesieniem do pedagogiki przedszkolnej, której przedmiot badań, jakim są przedszkola, nie tylko cieszy się w Polsce wysokim uznaniem opinii społecznej, ale i stanowi fundament pod całożyciowe uczenie się każdej osoby. Otrzymujemy niezwykle interesujący wgląd w system zdecentralizowanej oświaty przedszkolnej w Niemczech, gdzie nastąpił radykalny przełom paradygmatyczny, instytucjonalny oraz wychowawczo-opiekuńczy 180 lat temu (od powstania pierwszego przedszkola F.W. Frobla w Bad Blankenburgu w 1840 roku). Bardzo dobrze się stało, że autorki wprowadzają czytelników w świat niemieckiej pedagogii przedszkolnej, poczynając od jej genezy i ewolucji, skoro w postnowoczesnym świecie powracamy do idei przedszkola w przyrodniczym środowisku. Dla historyków wychowania książka stanowić będzie kompetentne i trafnie ilustrowane oraz znakomicie uzasadnione źródłowo pogłębienie wiedzy o zmianach w przedszkolnej opiece nad dziećmi oraz różnicowaniu edukacyjnych ofert przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. […] teoretycy wychowania czy pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy i społeczni przeczytają tu natomiast o niezwykle interesujących sporach o istotę i zakres wychowania przedszkolnego.

Autorki bardzo dobrze opisują swoistość i możliwość funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w modelu zdecentralizowanym w kraju o ustroju federalnym. Tak jest nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Austrii czy Wielkiej Brytanii, gdzie na znacznie wyższym poziomie prowadzona jest edukacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna, począwszy od wieku dziecięcego aż do dorosłości w rozumieniu kształcenia ustawicznego, przez całe życie.

Dzięki takiej publikacji można przełamać mity o rzekomym chaosie czy pozbawieniu państwa wpływu na edukację młodych pokoleń.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło