Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet

Podtytuł: Studium dynamiki dostępu
ISBN: 978-83-8294-166-1
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecana książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona analizom o charakterze teoretycznym i rekonstrukcyjnym.

Z jednej strony podnosi ona problemy związane ze społecznymi funkcjami edukacji, szczególnie – socjalizacyjną, selekcyjną i stratyfikacyjną, w odniesieniu do sytuacji kobiet. Z drugiej strony porusza kwestie dotyczące bezpośrednio kobiet jako grupy społecznej w aspekcie szeroko rozumianego dostępu do różnych form tożsamości, do wykształcenia czy rynku pracy.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu jest rezultatem zainteresowań badawczych szeroko rozumianymi relacjami między tożsamością kobiet, edukacją, kulturą i społeczeństwem. Autorka sądzi, że można ją usytuować, podobnie jak poprzednie jej prace, na pograniczu socjologii edukacji oraz gender studies. Z jednej strony podnosi ona problemy związane ze społecznymi funkcjami edukacji, szczególnie – socjalizacyjną, selekcyjną i stratyfikacyjną, w odniesieniu do sytuacji kobiet. Z drugiej strony porusza kwestie dotyczące bezpośrednio kobiet jako grupy społecznej w aspekcie szeroko rozumianego dostępu do różnych form tożsamości, do wykształcenia czy rynku pracy.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona analizom o charakterze teoretycznym i rekonstrukcyjnym.

W rozdziale pierwszym dokonano prezentacji wybranych współczesnych koncepcji nierówności, próbując pokazać, w jaki sposób można je zastosować do zrozumienia edukacyjnej i społecznej sytuacji kobiet. Autorka analizuje w nim również problem roli dostępu do edukacji w otwieraniu/ograniczaniu możliwości życiowych tej grupy społecznej, jaką są kobiety.

Drugi rozdział zawiera rekonstrukcje relacji między edukacją a tożsamością dziewcząt i chłopców.

Rozdział trzeci poświęcony jest przede wszystkim analizom dostępu kobiet do szkolnictwa wyższego (chociaż zawiera także pewne dane o niższych szczeblach edukacji). Rozważa w nim kwestie wyborów edukacyjnych chłopców i dziewcząt, a także dostępu tej drugiej grupy do wybranych kierunków studiów, jak również do elitarnych uniwersytetów (np. Harvard i Oxford)

W rozdziale czwartym podejmuje próbę przedstawienia trzech dylematów tożsamościowo-edukacyjnych współczesnych kobiet. Pierwszy z nich związany jest z ideologią neoliberalizmu i paradoksami dotyczącymi jej wpływu na postrzeganie kobiet i ich sytuacji społecznej; drugi odnosi się do potencjalnej maskulinizacji kobiet sukcesu; trzeci dotyczy przemieszczania społecznych aspiracji dziewcząt (głównie w kierunku samorealizacji na płaszczyźnie wyznaczonej przez dyskursy kultury popularnej).

Istotą rozważań w rozdziale piątym jest ten podstawowy problem współczesnych wykształconych kobiet, który wiąże się z rolą macierzyństwa – w aspekcie ich tożsamości i możliwości odniesienia społeczno-zawodowego sukcesu (tytuły obu znajdujących się w nim podrozdziałów dobrze– odzwierciedlają jego treść: „Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości”, „Dyplom jako kredencjał małżeński i problem dostępu matek do sukcesu zawodowego”).

Tematem szóstego rozdziału jest segregacja płciowa na rynku pracy i jej rola w ciągle ograniczonych, a jednak rosnących możliwościach odniesienia sukcesu zawodowego przez kobiety, w kontekście dostępu do (prestiżowych) zawodów, wysokich stanowisk i dobrej pozycji społecznej oraz problemu nierównoważnych dochodów kobiet i mężczyzn.

W pierwszej części pracy ważne jest podsumowanie, w którym przedstawiono wybrane paradoksy w relacjach między edukacją, tożsamością a sytuacją życiową kobiet.

W drugiej części książki Autorka przytacza wyniki przeprowadzonych przez nią badań jakościowych, w których wzięły udział kobiety sukcesu – polskie menedżerki (na kierowniczych stanowiskach) i akademiczki-humanistki (pracujące na uczelni i mające przynajmniej stopień doktora). W kontekście badawczym podejmuje te zagadnienia, które wcześniej były przeanalizowane w części teoretycznej…

Studium dynamiki dostępu
88 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-166-1

Gromkowska-Melosik Agnieszka

dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Studiów Edukacyjnych). W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na problemach związanych z gender studies, socjologią edukacji i socjologią kultury. Autorka książek: Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu (Kraków 2011; za tę publikację otrzymała w 2012 roku Nagrodę I Wydziału Polskiej Akademii Nauk); Proble­my nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (wspólnie z To­maszem Gmerkiem, Kraków 2008); Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (Gdańsk 2007); Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (Poznań 2002). Redaktorka trzech prac zbiorowych poświęconych kulturze popularnej oraz tłumaczka książki Claire M. Renzetti i Daniela J. Currana Kobie­ty, mężczyźni, społeczeństwo (Warszawa 2005), a także współ­autorka wprowadzenia naukowego do tej publikacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gromkowska-Melosik Agnieszka

ISBN druk

978-83-7587-637-6

ISBN e-book

978-83-8294-166-1

Objętość

516 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawatwarda, szyta

Wstęp

Część pierwsza

Kobiecość, edukacja i (nie)równość społeczna: alternatywne rzeczywistości

1. Edukacja i (nie)równości społeczne – konteksty teoretyczne

2. Edukacja i (re)konstrukcje tożsamości dziewcząt i chłopców

2.1. Asymetria socjalizacji szkolnej – androcentryczna rzeczywistość i redukowanie tożsamości dziewcząt

2.2. Asymetria osiągnięć szkolnych – społeczne konstrukcje edukacyjnych porażek chłopców

2.3. Kompetencje matematyczne – wyuczona bezradność dziewcząt?

2.4. Szkolnictwo zróżnicowane ze względu na płeć: próba rekonstrukcji dostępu do sukcesu edukacyjnego

3. (Nie)równość dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji w szkolnictwie wyższym: wybrane tendencje i egzemplifi kacje

4. Dylematy tożsamościowo-edukacyjne kobiet w społeczeństwie współczesnym

4.1. Ideologia neoliberalizmu i społeczne konstrukcje tożsamości kobiet

4.2. Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet

4.3. Przemieszczenie społecznych aspiracji dziewcząt – Girl Power, ciało i konsumpcja

5. Macierzyństwo, rodzina i kariera edukacyjno-zawodowa kobiet

5.1. Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości: konteksty i kontrowersje

5.2. Dyplom jako „kredencjał małżeński” i problem dostępu matek do sukcesu zawodowego

6. Edukacja kobiet i rynek pracy: polityka segregacji płciowej

7. Podsumowanie: edukacja i paradoksy emancypacji kobiet Załącznik

Część druga

Kobiety sukcesu a problem (nie)równości społecznej: konteksty edukacyjne i społeczno-zawodowe

1. Metodologiczne podstawy badań własnych

2. Indywidualizm, edukacja i sukces społeczno-zawodowy

2.1. Kariera zawodowa jako „nieograniczony wyścig” wolnych jednostek?

2.2. Życie jako kariera zawodowa? Między presją na sukces a samorealizacją

2.3. Dyplom akademicki i sukces zawodowy: inflacja wykształcenia

3. (Nie)równość kobiet w dostępie do sukcesu zawodowego

3.1. Biznes i uniwersytet jako enklawy równości płciowej?

3.2. Problem dyskryminacji kobiet przez kobiety

3.3. Brak akceptacji dla idei parytetu

4. Życie rodzinne – rzeczywistość nieustannych wyborów

4.1. Związki z mężczyznami: dynamika akceptacji i konfliktu

4.2. Macierzyństwo i kariera zawodowa: strategie przełamywania tradycyjnych ról społecznych

5. Dylematy maskulinizacji tożsamości i zewnętrznego wizerunku

5.1. Tożsamość kobiet i mężczyzn: między esencjalizmem a konstruktywizmem

5.2. Maskulinizacja – czy kobieta sukcesu jest skazana na rezygnację z kobiecości?

6. Poptożsamość i przemieszczenie aspiracji życiowych kobiet

6.1. Współczesny feminizm: dystans i sceptycyzm

6.2. Rola konsumpcji jako ekspresji wolności

6.3. Piękne ciało jako ekspresja tożsamości

7. Podsumowanie: menedżerki i akademiczki jako kobiety sukcesu

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

fragment

Powiew świeżości, jaki wnosi praca Agnieszki Gromkowskiej-Melosik w stosunkowo już rozwiniętą w polskich warunkach literaturę dotyczącą sytuacji kobiet, jest wyrazisty i odnosi się zarówno do jej warstwy teoretycznej, jak i badawczej. W tej pierwszej Autorka z ogromnym intelektualnym polotem, podpartym niebywałą erudycją i już wyraźnie widocznym ogromnym jej doświadczeniem tematu, wiedzie czy wręcz uwodzi Czytelnika w drogę swoich badawczych fascynacji, ukazując sytuację kobiet i analizy tejże, na barkach przebogatej światowej literatury przedmiotu, ale wykazując się przy tym jednocześnie głębokim zrozumieniem poruszanych kwestii oraz swobodnym przekazem i eksplanacją dokonywanych rekonstrukcji. […]. Podobnie jak część teoretyczna, część druga pracy Agnieszki Gromkowskiej-Melosik, ukazująca wyniki jej badań jakościowych, wypełnia kryteria nowatorskości i oryginalności. Zawarte tu interpretacje i rekonstrukcje […] są znakomitą kontynuacją analiz teoretycznych zaprezentowanych w pierwszej części, tu przeniesionych na poziom mikrospołeczny […]. W ten sposób wyjątkowo dojrzale Autorka dopełniła obraz problemu, ukazując zarówno jego wymiar makrospołeczny (przez uogólnione dane i tendencje oraz zjawiska prezentowane w części pierwszej), jak i jego manifestacje indywidualne. Jak sama Autorka wyraźnie deklaruje, jej zamiarem była konfrontacja teoretycznych debat i wniosków wynikłych z analizy literatury przedmiotu z „żywą rzeczywistością”. W mojej ocenie rezultat tej konfrontacji można uznać za bezapelacyjny dowód ogromnej już dojrzałości naukowej Autorki.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz

Świeżym spojrzeniem o sytuacji kobiet

„Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet” to praktyka wyłożona w teorii, ale i teoria skonfrontowana z praktyką.

Szeroko rozumiane relacje między tożsamością kobiet, ich edukacją, kulturą i społeczeństwem to temat pozycji naukowej Agnieszki Gromkowskiej-Melosik „Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet”. Autorka porusza problemy związane zarówno ze społecznymi funkcjami edukacji, jak i kwestie dotyczące kobiet bezpośrednio jako grupy społecznej w aspekcie dostępu do wykształcenia czy rynku pracy.

Ta pozycja naukowa podejmuje próbę zrozumienia sytuacji kobiet poprzez analizowanie danych statystycznych wielu różnych zagadnień. Książka poświęcona jest analizom sytuacji kobiet o charakterze teoretycznym i rekonstrukcyjnym. Autorka prezentuje wybrane koncepcje nierówności oraz przedstawia rolę edukacji jako otwieranie lub ograniczenie możliwości życiowych kobiet. Zrekonstruowane zostają również relacje między edukacją a tożsamością dziewcząt i chłopców. Takie podejście do tematu w sposób jasny i obrazowy dokładnie ukazuje nam sytuacje stereotypowe oraz rzeczywiste w polskich szkołach, ich przyczyny i skutki. Autorka przedstawia wiele naukowych faktów oraz ciekawostek, jak na przykład kontrowersje wokół kompetencji matematycznych związanych z płcią oraz szereg związanych z tym zjawiskiem paradoksów. Analizie poddany zostaje też dostęp kobiet do szkolnictwa wyższego. Agnieszka Gromkowska-Melosik rozważa kwestie wyborów edukacyjnych młodzieży ze względu na płeć, ponieważ w sytuacji obowiązku szkolnego krajów Zachodu właśnie to stanowi bądź nie o nierówności między kobietami a mężczyznami. Autorka porusza również kwestię macierzyństwa w aspekcie odnoszenia społeczno-zawodowego sukcesu przez kobiety XXI wieku. Ostatnim z danych statystycznych, których analiza podjęta została w książce jest segregacja płciowa na rynku pracy i jej rola w możliwościach odniesienia sukcesu zawodowego lub porażki, a także problem niezrównoważonych dochodów kobiet i mężczyzn.

Choć literatura dotycząca sytuacji kobiet jest w Polsce dobrze rozwinięta, książka doktor Agnieszki Gromkowskiej-Melosik wnosi do niej coś nowego, interesującego zarówno dla odbiorcy wykształconego w kierunku socjologii, jak i dla czytelnika zupełnie niezapoznanego z problemem. „Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet” to praktyka wyłożona w teorii, ale i teoria skonfrontowana z praktyką. Jak sama autorka deklaruje, jej zamiarem była konfrontacja teoretycznych debat i wniosków wynikłych z analizy literatury przedmiotu z „żywą rzeczywistością”.

Joanna Swojak

http://dlalejdis.pl/artykuly/swiezym_spojrzeniem_o_sytuacji_kobiet/

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło