• Obniżka
Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności

Podtytuł: Między ideą a praktyką
ISBN: 978-83-7587-958-2
58,00 zł
40,00 zł Oszczędzasz: 18,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce stawiane są pytania i formułowane odpowiedzi. Jednak z pewnością jest w niej więcej pytań i odpowiedzi. Słusznie się bowiem mówi, że kto nie widzi problemu, jest… jego częścią.

Ilość

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektów synergii, płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscyplin, oraz tworzenie warunków do autentycznej innowacyjności badawczej.

Jeden ze współczesnych badaczy stwierdził: o ile nawet umiarkowani zwolennicy interdyscyplinarności powiadają, że „nie ma takiej dyscypliny, która byłaby w całości autonomiczna czy całkowicie odizolowana od innych”, o tyle prezentujący stanowisko jednoznacznie negatywne dowodzą, iż „interdyscyplinarność stanowi przejaw uzurpacji tożsamości i w ogóle nie jest rzeczą możliwą do zrealizowania”. „Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności” odzwierciedla tę ambiwalencję.

W książce stawiane są pytania i formułowane odpowiedzi. Jednak z pewnością jest w niej więcej pytań i odpowiedzi. Słusznie się bowiem mówi, że kto nie widzi problemu, jest… jego częścią.

Między ideą a praktyką
95 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Dudzikowa Maria

profesor zwyczajny doktor habilitowany, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół szkoły jako podmiotu zmian i miejsca rozwoju ucznia, życia codziennego w szkole oraz autokreacji, wychowania, enkulturacji.

Autorka około dwustu prac, w tym: O trudnej sztuce tworzenia samego siebie i Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju" ucznia. Eseje etnopedagogiczne.

Chmielewski Adam

Noty o autorach Prof. dr hab.

Adam Chmielewski

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Dominik Antonowicz

jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Jakub Barbasz

jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Statystycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje również w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk.

Dr Katarzyna Budzyńska

jest adiunktem w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr hab. Piotr Bukowski

jest pracownikiem Zakładu Filologii Szwedzkiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Karolina Charewicz-Jakubowska

jest doktorantką kulturoznawstwa Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie ­Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Kamila Dębowska-Kozłowska

jest adiunktem w Zakładzie Semiotyki Lingwistycznej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Maria Dudzikowa

jest emerytowanym profesorem zwyczajnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mgr Joanna Golonka

jest doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc­ławskiego.

Dr Magdalena Kacprzak

pracuje na Wydziale Informatyki w Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Informatyki w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Dr Aleksander Kobylarek

jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Adam F. Kola

jest adiunktem w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu ­Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mgr Karolina Konopczak

jest doktorantką Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia pn. Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Mgr Michał Konopczak

jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej oraz Prezesem Stowarzyszenia pn. Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Mgr Agata Kozak

jest doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dr Ewa Miczka

jest profesorem w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki ­Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr Jarosław Orzechowski

jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Dr hab. Robert Poczobut

jest pracownikiem Katedry Filozofii Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Krzysztof Ratajczak

jest adiunktem w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

jest emerytowaną profesor Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie profesor w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dr Aleksandra M. Walczak

jest Permanent Researcher w Centre National de la Recherche Scientifique at Laboratoire Physique Théorique de l’Ecole Normale Supérieure w Paryżu.

Dr Michał Wierzchoń

jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagie­l­lońskiego. Dr Maria Załęska jest adiunktem w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Grobler Adam

Prof. dr hab. Adam Grobler jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Mgr Jacek Gulanowski jest doktorantem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przedmowa             

Część I

Interdyscyplinarność: problemy podstawowe

Maria Dudzikowa

Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych (z kryzysem w tle)         

Robert Poczobut

Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne       

Adam Grobler

Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności Przykład filozofii eksperymentalnej        

Jadwiga Mizińska

„Człowiek to człowiek” Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności         

Część II

Interdyscyplinarność jako wyzwanie

Maria Czerepaniak-Walczak, Aleksandra M. Walczak

O osobliwościach badań interdyscyplinarnych (zwłaszcza w naukach ścisłych i przyrodniczych): rozmowa matki (humanistki) z córką (biofizyczką)        

Krzysztof Kułakowski

Od fizyki do socjologii i z powrotem         

Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski, Jakub Barbasz

Interdyscyplinarność w naukach kognitywnych – science, fiction czy science fiction?     

Elżbieta Tarkowska

Między izolacją a współpracą Socjologia polska wobec innych dyscyplin  

Katarzyna Budzyńska, Kamila Dębowska-Kozłowska, Magdalena Kacprzak, Maria Załęska

Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją    

Krzysztof Ratajczak

Czy nie jest możliwe uprawianie badań historycznych bez interdyscyplinarności?     

Piotr Bukowski

Interdyscyplinarne aspekty przekładoznawstwa     

Joanna Rutkowiak

Moja wędrówka po naukach pomocnych pedagogice Dynamika praktyki myślenia w tworzeniu obszarów międzydyscyplinarnych  

Część III

Interdyscyplinarność: studia przypadków

Ewa Miczka

Interdyscyplinarne aspekty w tworzeniu reprezentacji dyskursu     

Karolina Charewicz-Jakubowska

Ucieczka z ram Od interdyscyplinarnego pojęcia do projektu transdyscyplinarnej praktyki    

Włodzimierz Galewicz

Interdyscyplinarność w komisjach bioetycznych     

Adam Chmielewski

Estetyka ewolucyjna jako platforma interdyscyplinarna     

Karolina Konopczak

Interdyscyplinarne podejście do wyjaśnienia zjawiska „iluzji euro”     

Michał Konopczak

Interdyscyplinarność w badaniach nad rozwojem systemu finansowego     

Część IV

Interdyscyplinarność: aspekty instytucjonalne

Dominik Antonowicz

Problem interdyscyplinarności na przykładzie rozwoju oraz instytucjonalizacji badań nad szkolnictwem wyższym     

Adam F. Kola

Przygody młodych akademików z interdyscyplinarnością Perspektywa instytucjonalna     

Joanna Golonka

Interdyscyplinarność w kontekście indywidualnych doświadczeń badaczy-pedagogów    

Aleksander Kobylarek

Młodzi gniewni interdyscyplinarni

O (nie)możliwej zmianie pokoleniowej w polskiej nauce    

Agata Kozak, Jacek Gulanowski

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf oraz Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Talenty    

Bibliografia     

Noty o autorach    

fragment

Podniesienie problematyki interdyscyplinarności […] zasługuje na wielkie uznanie, szczególnie w kontekście nowych zagrożeń instytucjonalnych posługujących się własnym, niezwykle wprost sztucznym i ciągle rozwijającym się językiem europejskich systemów zarządzania nauką, które wykazują dużą siłę inwazyjności w merytoryczne kategorie opisu funkcji i zakresu działania wielu nauk. [...]

W wielości podnoszonych wątków książka ukazuje ich złożoność, wielostronność oraz nie zawsze widoczne uwikłania problematyki, dając czytelnikowi bardzo szeroki horyzont ich możliwego pojmowania, powiązania i dynamiki rozwojowej w kontekście nowych wyzwań, potrzeb i możliwości. Z tego punktu widzenia praca nie tylko w nowy sposób „problematyzuje” współczesną sytuację interdyscyplinarności, ale ukazuje jej nowe obszary, nieznane aplikacje i inspiruje do bardziej wszechstronnego ich oglądu. Co ważne, w książce udało się zachować równowagę tekstów opisowych i problemowych, tym pierwszym nadając wyraźnie heurystyczny i twórczy charakter, tym drugim rolę otwierającą ewentualne dalsze analizy i dyskusje. [...]

W polskiej literaturze naukowej będzie stanowić absolutnie wyjątkową pozycję o holistycznym podejściu, analitycznej, ale i inspirującej roli, która uczyni podniesione zagadnienie dalekie od anachronizmu i partykularności spojrzenia.

prof. UJ, dr hab. Leszek Korporowicz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło