• Obniżka
Maturzyści 2005’. Studenci UAM w Poznaniu

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla . Tom 2

Podtytuł: Tom 2
ISBN: 978-83-7587-553-9
64,76 zł
41,76 zł Oszczędzasz: 23,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Diagnoza i uwarunkowania . Tom 2

Ilość

Autorzy książki: Dudzikowa Maria, Jaskulska Sylwia , Renata Wawrzyniak-Beszterda, Bochno Ewa, Bochno Ireneusz, Knasiecka-Falbierska Karina, Marciniak Mateusz

Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka jest drugą częścią raportu z pierwszego pomiaru (a zarazem drugim tomem serii). Tak jak pierwsza, jest poświęcona szkole, tylko w innym aspekcie. Mianowicie – korzystając z odpowiedzi studentów dotyczących ich doświadczeń szkolnych wykorzystanych w pierwszym tomie – dokonujemy teraz próby analizy i oceny roli szkół niższego szczebla w procesie kształtowania i rozwoju kapitału społecznego. Trzecia (ostatnia) część raportu z pierwszego pomiaru odnosi się do materiału zgromadzonego w odpowiedzi na pytanie otwarte: Jak to jest być uczniem z perspektywy studenta I roku? 

Z satysfakcją zatem oddajemy do rąk Czytelników drugi tom cyklu „Maturzyści 2005’ – Studenci UAM w Poznaniu”. Jego struktura jest przejrzysta. Tom otwiera esej opublikowany w 2008 r. pt. Erozja kapitału społecznego w szkolonej kulturze nieufności. Autorka tomu zdecydowała się na zamieszczenie go w tym miejscu, ponieważ podjęła w nim u progu badań próbę odpowiedzi na pytanie: Na ile szkoła jest – mówiąc słowami Janusza Czapińskiego (2006) – „przestrzenią, w której i poprzez którą [...] tworzony jest kapitał społeczny”, i jakie można stawiać prognozy pod tym względem? Odpowiedź nie jest optymistyczna, na co wskazuje tytuł eseju, jak również większość innych tekstów zamieszczonych w tomie, w którym pierwotnie został wydrukowany. Pytanie to stawiamy teraz ponownie, by odpowiedzieć na nie jeszcze raz, ale na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez nasz Zespół, o których traktuje niniejsza książka. 

Ma ona w gruncie rzeczy charakter zwięzłego raportu (o jego podstawach metodologicznych mowa jest w drugim rozdziale). W trzecim prezentujemy badaną próbę w świetle zmiennych niezależnych: zasobów osobowych, rodzinnych i środowiskowych. Kolejne dwa rozdziały to ocena wielkości i struktury szkolnych zasobów kapitału społecznego (w wymiarach zaufania i zaangażowania) i ich uwarunkowań. Z racji bogatego materiału empirycznego autorzy mieliśmy trudność ze zbudowaniem tyleż przejrzystej, co wyczerpującej struktury książki. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie portretu próby w świetle zmiennych niezależnych w oddzielnym rozdziale. Nie uniknęliśmy zatem powtórzeń w rozdziale piątym poświęconym weryfikacji hipotez. Rozdział szósty stanowi omówienie jakości kultury szkoły i jej związków ze szkolnymi zasobami kapitału społecznego. W tym przypadku wątki te prezentujemy w osobnym rozdziale z uwagi na złożoność zmiennej jakość kultury szkoły, a także jej znaczenie dla przedstawionych w tomie analiz. Części empiryczne kończy próba podsumowania wyników badań. Książkę zamyka mój tekst będący swoistym komentarzem, pt. Szkoła jako „przestrzeń w której i przez którą tworzony jest kapitał społeczny”? Suplement do „Erozji kapitału...”. Zwracam w nim między innymi uwagę na niebezpieczeństwa pozorowanych działań na rzecz kapitału społecznego – zarówno na poziomie szkoły, jak i władz oświatowych różnego szczebla. 

W przygotowaniu tej książki towarzyszyła nam życzliwość wielu osób. Spośród nich szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Recenzentów niniejszego tomu: profesorów Doroty Klus-Stańskiej oraz Bogusława Śliwerskiego. Ich krytyczne uwagi pozwoliły nam udoskonalić tekst, choć i tak odpowiedzialność za jego ostateczny kształt spoczywa na nas. Nie możemy nie wspomnieć o wielkim wsparciu, jakiego nieustannie doświadczamy ze strony Oficyny Wydawniczej „Impuls”, a zwłaszcza dyrektora Wojciecha Śliwerskiego i redaktor Beaty Bednarz. Dzię­kujemy.

Poszczególne fragmenty opracowania mają swoich autorów, toteż są przez nich sygnowane nazwiskami.

Maria Dudzikowa Poznań, styczeń 2011


Maturzyści 2005’. Studenci UAM w Poznaniu - SERIA 4 książek:

1. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji

2. Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla

3. Doświadczenia szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich

4. Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu

5. Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej

Tom 2
46 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Maria Dudzikowa

Maria Dudzikowaprof. zw. dr hab., filolog polski i pedagog, emerytowana profesor. Przez 20 lat kierowała Zakładem Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Od 1993 wiceprzewodnicząca KNP PAN i naczelna redaktor „Rocznika Pedagogicznego". Kierownik grantu pt.: Studenci I roku UAM 2005/06-2009/10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej i redaktor naukowy serii Maturzyści 2005' - Studenci UAM w Poznaniu (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls). Tom I: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teore- tyczno-empiryczne (red. nauk wespół z R. Wawrzyniak-Beszterdą, 2010), tom II: Kapitał szkolny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (praca zespołowa, 2011). Autorka wielu prac naukowych, studiów, raportów; współredaktorka (wespół z prof. M. Czerepaniak-Walczak) pięciotomowej Serii: Wychowanie. Pojęcia - Procesy - Konteksty (Gdańsk: GWP 2007-2010, Seria wyróżniona „Nagrodą Edukacja XXI wieku" w kategorii „podręcznik akademicki" na 23 Targach Książki Edukacyjnej). Ostatnio ukazało się studium Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideę a praktykę pod redakcją naukową wespół z A. Chmielewskim i A. Groblerem (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012). Tam esej pod tytułem: Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych, z kryzysem w tle.


Renata Wawrzyniak-Beszterda

Notka biograficzna w przygotowaniu


Jaskulska Sylwia

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Marciniak Mateusz

mgr psychologii, dr pedagogiki; adiunkt w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: codzienność szkolna, pedagogika szkoły wyższej i kultura młodzieży akademickiej. Członek Zespołów pod patronatem KNP PAN: Pedagogiki Szkoły oraz Samokształceniowego Doktorów.

Ewa Bochno

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska dotyczyła tematyki rozmowy jako metoda oddziaływania wychowawczego z perspektywy doświadczeń nauczycieli-wychowawców i uczniów klas początkowych. Pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=117594〈=pl


Karina Knasiecka-Falbierska

Karina Knasiecka-Falbierskadr, kulturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy" w Poznaniu. Autorka książki Codzienność szkolna w doświadczeniu młodych anarchistów. Analiza przypadków (Poznań: UNIDRU 2007). Wykonawca grantu pt.: Studenci I roku UAM 2005/06 - 2009/10. Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej. Współautorka książek (i autorka tekstów w nich zamieszczonych) w serii: Maturzyści 2005 - Studenci UAM w Poznaniu, Tom I: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (red. nauk. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, 2010), tom II: Kapitał szkolny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (praca zespołowa, 2011). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół dystynkcji młodzieży, codzienności szkolnej, nauczyciela w praktyce.Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Dudzikowa Maria, Jaskulska Sylwia , Renata Wawrzyniak-Beszterda, Bochno Ewa, Bochno Ireneusz, Knasiecka-Falbierska Karina, Marciniak Mateusz

ISBN druk

978-83-7587-553-9

ISBN e-book

Objętość

318 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie          

I
Erozja kapitału społecznego w szkole w atmosferze nieufności (Maria Dudzikowa)

1.    Erozja kapitału społecznego? „Nie ma co płakać...”?     
2.    Postawienie problemu        
3.    Między nadzieją a iluzją       
4.    Zaangażowane obywatelstwo nie jest w cenie u młodzieży szkolnej     
5.    Potrzeba wycho(wy)wania uczniów do aktywności obywatelskiej i jej niektóre blokady    
6.    Szkoła dzisiaj, czyli kultura nieufności we „wspólnocie szatniowej”     
7.    Zwiększanie zasobów kapitału społecznego w szkole przez codzienną praxis        


II
Uwagi metodologiczne i procedura badań (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda)

1.    Zarys metodologiczny badań  
2.    Charakterystyka próby    

III
Zasoby kapitału osobowego, rodzinnego i środowiskowego badanych

1.    Kapitał osobowy (Karina Knasiecka-Falbierska)          
1.1.    Dziedzina studiów     
1.2.    Płeć        
1.3.    Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych     
1.3.1.    Poziom poczucia osiągnięć szkolnych          
1.3.2.    Ocena zachowania   
1.4.    Poziom samooceny badanych   
1.5.    Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych     
1.6.    Uczestniczenie w praktykach religijnych         
2.    Kapitał rodzinny (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda)        
2.1.    Kapitał ekonomiczny rodziny  
2.1.1.    Ocena badanego dotycząca standardu materialnego rodziny          
2.1.2.    Pomoc materialna ze strony rodziców     
2.1.3.    Ocena badanego dotycząca jego warunków do odrabiania lekcji     
2.1.4.    Stopień korzystania z płatnych zajęć dodatkowych   
2.1.5.    Dostęp do Internetu         
2.2.    Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny       
2.2.1.    Wykształcenie rodziców     
2.2.2.    Korzystanie z edukacji przedszkolnej        
2.3.    Ucieleśniony kapitał kulturowy rodziny    
2.3.1.    Poczucie zbieżności własnych celów i dążeń życiowych z celami i dążeniami matki oraz ojca       
2.3.2.    Wsparcie ze strony matki i ojca otrzymywane przez badanych w różnych sytuacjach życiowych       
2.3.3.    Ocena respondenta dotycząca jego rozmów z matką i ojcem   
3.    Kapitał środowiskowy (Mateusz Marciniak)   
3.1.    Województwo        
3.2.    Miejsce zamieszkania     
3.3.    Lokalizacja szkoły     
3.4.    Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania       
3.5.    Korzystanie z dojazdu do szkoły    


IV
Kapitał społeczny szkoły – diagnoza

1.    Szkolne zasoby zaufania (Ewa Bochno)       
2.    Szkolne zasoby zaangażowania (Sylwia Jaskulska)     

V
Kapitał społeczny szkoły – uwarunkowania

1. Szkolny kapitał społeczny a kapitał osobowy badanych (Karina Knasiecka-Falbierska)     
1.1.    Dziedzina studiów        
1.2.    Płeć   
1.3.    Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych     
1.4.    Poziom samooceny badanych     
1.5.    Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości  realizacji celów i dążeń życiowych       
1.6.    Uczestniczenie w praktykach religijnych       
2.    Szkolny kapitał społeczny a kapitał rodzinny badanych (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda)     
2.1.    Kapitał ekonomiczny rodziny badanego        
2.2.    Kulturowy kapitał zinstytucjonalizowany rodziny       
2.3.    Kulturowy kapitał ucieleśniony rodziny badanego        
3.    Szkolny kapitał społeczny a kapitał środowiskowy badanych (Mateusz Marciniak)       
3.1.    Województwo       
3.2.    Miejsce zamieszkania   
3.3.    Lokalizacja szkoły         
3.4.    Lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania    
3.5.    Korzystanie z dojazdu do szkoły     


VI
Szkolny kapitał społeczny a jakość kultury szkoły (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno)

1.    Jakość kultury szkoły          
1.1.    Szkolne zasoby sprzyjające kreowaniu „szlachty szkolnej”  
1.2.    Szkolne zasoby sprzyjające nabywaniu i pomnażaniu kapitału ludzkiego uczniów    
1.3.    Szkolne zasoby materialne  
2.    Szkolne zasoby zaufania i zaangażowania a jakość kultury szkoły     

VII
Kapitał społeczny w szkołach – próba podsumowania (Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda)

1.    Szkolne zasoby kapitału społecznego a kapitał osobowy, rodzinny i środowiskowy badanych oraz jakość kultury szkoły        
1.1.    Struktura szkolnych zasobów kapitału społecznego         
1.2.    Weryfikacja hipotez badawczych – podsumowanie     

VIII
Szkoła jako „przestrzeń, w której i poprzez którą tworzony jest kapitał społeczny”? Suplement do „Erozji kapitału...” (Maria Dudzikowa)

1.    Na przecięciu dwóch pól    
2.    Szersze pole społeczne         
3.    W zaczarowanym kręgu pozoru?        

Spis tabel    

Spis wykresów       

Aneks         

Bibliografia       

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło