Wybór źródeł do dziejów ZHP. Tom III

Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014). Wybór źródeł do dziejów ZHP

Podtytuł: Tom III
ISBN: 978-83-8095-218-8
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014)

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są tematem licznych opracowań, są to zazwyczaj:

– wspomnienia harcerek i harcerzy, drużyn, kręgów;

– syntetyczne opracowania poszczególnych okresów dziejów organizacji;

– wybory źródeł dziejów ZHP obejmujące fragment jego działalności.

Na rynku księgarskim dostępne są także wznowienia książek harcerskich z dawnych lat, wśród których wyróżnia się seria opracowana przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” pod hasłem „Przywrócić Pamięć”. Brak jest –w moim odczuciu – opracowania, które zawierałoby zbiór oryginalnych źródeł dotyczących dziejów ZHP, od chwili powstania stowarzyszenia do czasów współczesnych. Dlatego podjęłam próbę opracowania Wyboru źródeł do dziejów ZHP, ujętego w trzech tomach. Opublikowanie niniejszych źródeł ma na celu udostępnienie szerszemu gronu czytelników materiałów dostępnych jak dotąd nielicznym. Chciałabym w ten sposób ułatwić zainteresowanym osobom studia nad dziejami ZHP, poprzez samodzielną lekturę i własną interpretację zgromadzonych dokumentów.

W niniejszym opracowaniu umieściłam źródła odnalezione podczas kwerend przeprowadzonych w latach 2005–2014 w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN); Biblioteki i Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie (MH); w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (UW); Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie; w Bazie Internetowych Systemów Aktów Prawnych – ISAP; stronach internatowych ZHP, oraz we wcześniejszych publikacjach zwartych zawierających źródła.

Na niniejszy Wybór źródeł do dziejów ZHP składają się następujące tomy:

– pierwszy Utworzenie ogólnopolskiego ZHP i czas próby (1918–1944), składający się z dwóch części Utworzenie i rozwój ogólnopolskiego ZHP (1918–1939) oraz Czas próby (1939–1944);

– drugi Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988) składający się z trzech części Walka o kształt harcerstwa (1944–1947); Sowietyzacja harcerstwa (1948–1955); Odwilż, harcerstwo w socjalizmie, kryzys i upadek (1956–1988);

– trzeci Odrodzenie, lata demokracji (1989–2014), stanowiący część szóstą. Okresy omówione w poszczególnych częściach zostały wyodrębnione w oparciu o periodyzacje historii harcerstwa Olgierda Fietkiewicza, Mariana Miszczuka i Bogusław Śliwerskiego.

Ze względu na obszerność i dużą liczbę materiałów dotyczących dziejów ZHP, zrezygnowałam z zamieszczenia ich wszystkich i skoncentrowałam się tylko na wybranych, dlatego każda część niniejszego zbioru źródeł zawiera dokumenty sklasyfikowane według następujących kategorii:

Dokumentacja Zjazdów ZHP oraz pozjazdowe decyzje władz ZHP (ze względu na obszerność materiałów źródłowych zamieściłam tu tylko źródła odnoszące się do ideologii ZHP, pomijając np. sprawy dotyczące finansów stowarzyszenia, odznak, wydawnictw. Uchwały, wnioski i stanowiska dotyczące Statutów i Harcerskich Kodeksów umieściłam w rozdziałach ich dotyczących.);

Statuty ZHP;

– Harcerskie Kodeksy.

W latach 1939–1944, 1944–1955 ze względu na uwarunkowania historyczne nie można było zastosować tego klucza.

Zamieszczone źródła cechuje różnorodność nazw. Celem ich ujednolicenia w spisie treści nie podaję oryginalnych tytułów dokumentów tylko uogólnione nazwy według następującego klucza:

rodzaj dokumentu (informacja, wnioski, zaproszenie, uchwały, ustalenie, list, artykuł, komentarz, rozkaz, rota i inne);

twórca (imię i nazwisko lub nazwa np. Zjazd Walny ZHP, Rada Naczelna); pomijam tytuły i stopnie naukowe oraz stopnie instruktorskie;

informacja na temat treści danego dokumentu.

Oryginalne nazwy źródeł zostały umieszczone na początku każdego prezentowanego dokumentu oraz w Spisie Źródeł (Załącznik nr 1). Podaję również miejsce dostępu do źródła, używając dookreśleń: dostęp AAN w Warszawie, MH w Warszawie, zasoby własne i inne.

Ze względu na zły stan fizyczny niektórych źródeł, np. blaknięcie tekstu umieszczonego na bibułce, kalce, kruszenie się papieru, czy też niska jakość druku, większość dokumentów została przeze mnie przepisana z zachowaniem oryginalnej pisowni, stylistyki źródła. W sytuacji ubytków w dokumencie lub niemożliwości odczytania go w przepisanym tekście wstawiałam wielokropek a w przypisie starałam się określić orientacyjną liczbę brakujących/nieczytelnych wyrazów. Tam gdzie stan dokumentu na to pozwolił zamieściłam skany dokumentów.

Dla ułatwienia lektury i ewentualnych dalszych poszukiwań na końcu niniejszego opracowania umieściłam Chronologiczny wykaz Zjazdów ZHP (Załącznik 2) oraz Wykaz Statutów ZHP (Załącznik nr 3).

Tom trzeci Odrodzenie, lata demokracji, 1989–2014, stanowiący część szóstą. Tom zawiera wybór materiałów źródłowych opracowanych w wyniku kwerendy w Muzeum Harcerstwa w Warszawie; strony internetowej ZHP Dokumenty Wewnętrzne, stronach internetowych Zjazdów ZHP oraz przekazu ze Zjazdu telewizji internetowej.

W Muzeum Harcerstwa w Warszawie korzystałam z dokumentów zgromadzonych w Bibliotece. W zasobach Biblioteki poddałam kwerendzie dostępne na miejscu:

– dokumenty drukowane: Statuty ZHP, dokumentację Zjazdów ZHP, „Wiadomości Urzędowe” ZHP;

– czasopisma: „Czuwaj”, „Na Tropie”, „Propozycje”

– publikacje zwarte udostępnione na zasadzie wolnego dostępu, dotyczące ideologii harcerskich i kodeksów harcerskich.

Katarzyna Marszałek

Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca serię autorstwa Katarzyny Marszałek pt. Wybór źródeł do dziejów ZHP oraz serię książek autorki Wybór źródeł do dziejów ZHR

Wybór źródeł do dziejów ZHP:

Tom I Tom II Tom III Tom IV
poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls

 

 Wybór źródeł do dziejów ZHR:

Ruch harcerski
Tom I Tom II Tom III
poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls poleca Impuls
Tom III
198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-218-8

Marszałek Katarzyna

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2009 r.), adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik socjalny, mediator, trener. Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniła liczne funkcje dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu komendy hufca, komendy chorągwi. Była członkiem kadry wielu kursów i szkoleń instruktorskich, także jako ich komendantka. Od 2016 roku instruktorka Harcerskiego Instytutu Badawczego Głównej Kwatery ZHP, członek Kręgu Instruktorskiego STOS.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji harcerskich w Polsce.

Katarzyna Marszałek

Wybrane monografie: Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980–1989; Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom I, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016); Wybór źródeł do dziejów ZHR, tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016); Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego; Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom I, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918–1944); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom II, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988); Wybór źródeł do dziejów ZHP, tom III, Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989–2014); Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939. Harcerska lista (nie)obecnych. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" poleca serię autorstwa Katarzyny Marszałek pt. Wybór źródeł do dziejów ZHP: Tom I Tom II Tom III Tom IV

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marszałek Katarzyna

ISBN druk

978-83-8095-218-8

ISBN e-book

978-83-7850-805-2

Objętość

386 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie

Część VI

Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji 1989–2014

Rozdział I

Dokumentacja Zjazdów ZHP oraz dokumenty z nią związane

1.1. IX/XXVI Zjazd ZHP, 1989 r.

1.1.1. Deklaracja IX/XXVI Zjazdu ZHP w sprawie zmian w ZHP

1.1.2. Uchwały IX/XXVI Zjazdu ZHP w sprawie:

1.1.2.1. drogowskazów, kierunków harcerskiej służby, instruktorów, warunków realizacji programu

1.1.2.2. zmiany numeracji Zjazdów

1.1.2.3. zaproszenia na Zjazd przedstawicieli środowisk niezależnych

1.1.2.4. wniosków szczegółowych

1.1.3. Stanowisko IX/XXVI Zjazdu ZHP w sprawie stosunków między ZHP a Kościołem

1.1.4. Apel uczestników IX/XXVI Zjazdu ZHP do harcerskich pokoleń

1.1.5. Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie stosunku harcerstwa do swojej historii

1.2. XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP, 1990 r.

1.2.1. Uchwała Rady Naczelnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP

1.2.2. Wystąpienie Przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, Jerzego Kwiecińskiego, na XXVII Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP

1.2.3. List Wiceministra Edukacji Narodowej, Anny Radziwiłł, do delegatów na XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP

1.2.4. Uchwała XXVII Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w sprawie zwołania w trybie pilnym Zjazdu ZHP

1.2.5. Wystąpienie końcowe Naczelnika ZHP, Krzysztofa Grzebyka, na XXVII Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP

1.3. XXVIII Zjazd ZHP, 1990 r.

1.3.1. Wystąpienie na XXVIII Zjeździe ZHP:

1.3.1.1. Ministra Edukacji Narodowej, Henryka Samsonowicza

1.3.1.2. Komisarza Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, Dominique’a Bénarda, na XXVIII Zjeździe ZHP

1.3.2. Deklaracja XXVIII Zjazdu ZHP określająca charakter stowarzyszenia

1.3.3. Stanowiska XXVIII Zjazdu ZHP w sprawie:

1.3.3.1. historii harcerstwa

1.3.3.2. miejsca ZHP w ruchu harcerskim

1.3.3.3. powrotu i współpracy ZHP z międzynarodowymi strukturami skautowymi

1.3.3.4. harcerstwa żeńskiego i męskiego

1.3.4. Decyzja Komisji Uchwał i Wniosków XXVIII Zjazdu ZHP w sprawie wniosków szczegółowych

1.4. XXIX Zjazd ZHP, 1993 r.

1.4.1. Wystąpienie Prezydenta RP, Lecha Wałęsy, na XXIX Zjeździe ZHP

1.4.2. Apel XXIX Zjazdu ZHP do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uregulowania zasad udziału harcerstwa w Systemie Edukacji Narodowej

1.4.3. Uchwały XXIX Zjazdu ZHP w sprawie:

1.4.3.1. wyznaczenia kierunków działania stowarzyszenia

1.4.3.2. wniosków szczegółowych

1.4.4. Stanowiska XXIX Zjazdu ZHP w sprawie:

1.4.4.1. roli harcerstwa wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji

1.4.4.2. wspierania harcerstwa na wsi

1.4.4.3. programu harcerstwa starszego

1.4.4.4. instruktorów

1.4.4.5. wyborów samorządowych

1.4.4.6. rozwoju duchowego

1.4.4.7. prawa dzieci do harcerstwa

1.5. XXX Nadzwyczajny Zjazd ZHP, 1995 r.

1.5.1. Wystąpienie Naczelnika ZHP, Ryszarda Pacławskiego, na XXX Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP

1.5.2. Oświadczenie władz ZHP w sprawie wyborów Prezydenta RP

1.6. XXXI Zjazd ZHP, 1997 r.

1.6.1. Uchwały XXXI Zjazdu ZHP w sprawie:

1.6.1.1. celów i zamierzeń wychowawczych stowarzyszenia

1.6.1.2. wniosków szczegółowych

1.6.2. Stanowiska XXXI Zjazdu ZHP w sprawie:

1.6.2.1. współdziałania organizacji harcerskich w wychowaniu dzieci i młodzieży

1.6.2.2. wyborów samorządowych

1.6.2.3. współpracy ZHP ze środowiskami harcerskimi na Wschodzie

1.6.2.4. pracy z kadrą instruktorską

1.6.2.5. pomocy władz państwowych dla stowarzyszeń

1.6.2.6. reprezentacji kobiet i mężczyzn we władzach ZHP

1.6.3. Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie opracowania „Harcerskie Ideały”

1.6.3.1. Treść opracowania „Harcerskie Ideały”

1.7. XXXII Zjazd ZHP, 2001 r.

1.7.1. Uchwały XXXII Zjazdu ZHP w sprawie:

1.7.1.1. strategii rozwoju ZHP w latach 1999–2007

1.7.1.2. Deklaracji Ideowej XXXII Zjazdu ZHP

1.7.1.3. programu ZHP na lata 2002–2005

1.7.1.4. pracy z kadrą organizacji

1.7.1.5. wniosków szczegółowych

1.7.2. Stanowiska XXXII Zjazdu ZHP w sprawie:

1.7.2.1. harcerskiej tradycji i historii

1.7.2.2. społecznej roli ZHP

1.7.2.3. harcerstwa starszego

1.7.2.4. wzmacniania pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie

1.8. XXXIII Zjazd ZHP, 2005 r.

1.8.1. Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP w sprawie:

1.8.1.1. Strategii rozwoju ZHP do 2009 r.

1.8.1.2. podstaw wychowawczych ZHP

1.8.1.3. 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa

1.8.1.4. wniosków szczegółowych

1.9. XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, 2007 r.

1.9.1. Uchwała XXXIV Zjazdu ZHP w sprawie wniosków szczegółowych

1.9.2. Stanowisko XXXIV Zjazdu ZHP w sprawie programu ZHP

1.10. XXXV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, 2007 r.

1.10.1. Relacja „Czuwaj” z XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP

1.11. XXXVI Zjazd ZHP, 2009 r.

1.11.1. Uchwały XXXVI Zjazdu ZHP w sprawie:

1.11.1.1. zmian w podstawach wychowawczych ZHP

1.11.1.2. oceny realizacji strategii ZHP do roku 2009 oraz przygotowania i trybu wprowadzenia strategii rozwoju ZHP na lata 2012–2017

1.11.1.3. ochrony prawnej wizerunku krzyża harcerskiego

1.11.1.4. wniosków szczegółowych

1.11.2. Stanowiska XXXVI Zjazdu ZHP w sprawie:

1.11.2.1. wychowania duchowego w ZHP

1.11.2.2. roli instruktorów programowych w harcerskich komendach

1.12. XXXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP, 2011 oraz 2012 r.

1.12.1. Uchwała XXXVII Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia strategii rozwoju ZHP na lata 2012–2017

1.13. XXXVIII Zjazd ZHP, 2013 r.

1.13.1. Uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP w sprawie:

1.13.1.1. wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP

1.13.1.2. w sprawie kształtowania wizerunku harcerstwa i funkcji drużynowego w odbiorze społecznym

1.13.1.3. wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad

1.13.1.4. procesu rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej

1.13.1.5. realizacji kierunku Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012–2017, Przyjazna Struktura w zakresie podjęcia prac nad oceną funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej ZHP oraz opracowania i wdrożenia zmian usprawniających jej funkcjonowanie

1.13.1.6. planu pozyskiwania kadry wśród osób dorosłych 35+

1.13.2. Stanowiska XXXVIII Zjazdu ZHP w sprawie: 1.13.2.1. stworzenia warunków do pracy systemem małych grup

1.13.2.2. udziału instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w wyborach samorządowych

1.13.2.3. sytuacji na Ukrainie

1.13.2.4. zadośćuczynienia instruktorom, którzy za swoją harcerską służbę doznali nieuzasadnionych krzywd

Rozdział II

Statuty ZHP oraz dokumenty z nimi związane

2.1. Statut ZHP, 1989 r.

2.1.1. Tekst Statutu ZHP uchwalonego przez IX/XXVI Zjazd ZHP ustalony i ogłoszony Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 IV 1989 r.

2.1.2. Uchwała IX/XXVI Zjazdu ZHP w sprawie trybu wprowadzania postanowień Statutu ZHP

2.2. Statut ZHP, 1990 r.

2.2.1. Uchwała XXVIII Zjazdu ZHP w sprawie wprowadzenia w życie Statutu ZHP

2.2.2. Tekst Statutu ZHP uchwalonego w dniach 6–9 XII 1990 r. przez XXVIII Zjazd ZHP

2.3. Statut ZHP, 1993 r.

2.3.1. Tekst Statutu ZHP uchwalonego przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r. ze zmianami uchwalonymi przez XXIX Zjazd ZHP w dniach 9–12 XII 1993 r.

2.4. Statut ZHP, 1995 r.

2.4.1. Uchwała XXX Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP

2.4.2. Zmiany w Statucie ZHP przyjęte na XXX Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP

2.5. Statut ZHP, 1997 r.

2.5.1. Tekst Statutu ZHP uchwalonego przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r. ze zmianami uchwalonymi przez XXIX Zjazd ZHP w dniach 9–12 XII 1993 r., XXX Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w dniu 10 VI 1995 r. i XXXI Zjazd ZHP w dniach 4–7 XII 1997 r.

2.6. Statut ZHP z 2001 r.

2.6.1. Uchwała XXXII Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie dotyczących uzyskania osobowości prawnej przez jednostki terenowe ZHP

2.7. Statut ZHP, 2005 r.

2.7.1. Uchwała XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzająca zmiany do Statutu ZHP

2.7.2. Tekst Statutu ZHP uchwalonego przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r. ze zmianami uchwalonymi przez XXIX Zjazd ZHP w dniach 9–12 XII 1993 r., XXX Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w dniu 10 VI 1995 r., XXXI Zjazd ZHP w dniach 4–7 XII 1997 r., XXXII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 2001 r. oraz XXXIII Zjazd ZHP w dniu 3 XII 2005 r.

2.8. Statut ZHP, 2009 r.

2.8.1. Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP

2.8.1.1. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP

2.8.2. Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP w sprawie prac nad nowym Statutem ZHP

2.9. Statut ZHP, 2011/2012 r.

2.9.1. Uchwały XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP:

2.9.1.1. nr 1

2.9.1.2. nr 2

2.9.1.3. nr 3

2.9.1.4. nr 4

2.9.1.5. nr 5

2.9.1.6. nr 6

2.9.1.7. nr 7

2.9.1.8. nr 8

2.9.1.9. nr 9

2.9.1.10. nr 10

2.9.1.11. nr 11

2.9.2. Tekst jednolity Statutu ZHP z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP

2.10. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 5 XII 2013 r. w sprawie zmian w Statucie ZHP

2.10.1. Załącznik do Uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP

Rozdział III

Harcerskie Kodeksy, komentarze do nich oraz inne dokumenty z nimi związane

3.1. Obietnica i Prawo Zucha

3.1.1. Obietnica Zucha

3.1.1.1. Rota obietnicy zucha, uchwalona Uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w dniu 10 VI 1995 r.

3.1.2. Prawo Zucha

3.1.2.1. Treść prawo zucha, uchwalona Uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP w dniu 10 VI 1995 r.

3.2. Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie

3.2.1. Przyrzeczenie

3.2.1.1. Rota przyrzeczenia harcerskiego, uchwalona przez IX/XXVI Zjazd ZHP w dniach 28–31 III 1989 r.

3.2.1.2. Rota przyrzeczenia harcerskiego, uchwalona przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r.

3.2.1.3. Rota przyrzeczenia harcerskiego, uchwalona przez XXX Nadzwyczajny Zjazd ZHP w dniu 10 VI 1995 r.

3.2.2. Prawo Harcerskie

3.2.2.1. Treść prawa harcerskiego, uchwalona przez IX/XXVI Zjazd ZHP w dniach 28–31 III 1989 r.

3.2.2.2. Treść prawa harcerskiego, uchwalona przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r.

3.3. Zobowiązanie instruktorskie, kodeks instruktorski

3.3.1. Rota zobowiązania instruktorskiego, uchwalona przez IX/XXVI Zjazd ZHP w dniach 28–31 III 1989 r.

3.3.2. Rota zobowiązania instruktorskiego, uchwalona przez XXVIII Zjazd ZHP w dniach 6–9 XII 1990 r.

3.3.3. Uchwała XXXIV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie postaw instruktorskich, w dniach 1–3 VII 2007 r.

3.3.4. Kodeks instruktorski, 2009 r.

3.3.4.1. Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie Kodeksu Instruktorskiego uchwalona przez Radę Naczelną ZHP w dniu 7 III 2009 r.

3.3.4.2. Treść kodeksu instruktorskiego uchwalona przez Radę Naczelną ZHP w dniu 7 III 2009 r.

3.4. Komentarze do Harcerskich Kodeksów oraz inne dokumenty z nimi związane

3.4.1. Komentarz Wiktora Jacewicza, dotyczący przyrzeczenia i prawa harcerskiego, 1992 r.

3.4.2. Uchwała XXIX Zjazdu ZHP w sprawie przyrzeczenia i prawa harcerskiego, 1993 r.

3.4.3. Komentarz Józefa Glempa dotyczący przyrzeczenia i prawa harcerskiego, 1995 r.

3.4.4. Harcerskie Ideały, 1997 r.

3.4.4.1. Komentarz dotyczący obietnicy i prawa zucha

3.4.4.2. Komentarz Stefana Mirowskiego dotyczący prawa i przyrzeczenia harcerskiego

3.4.5. Stanowisko XXXI Zjazdu ZHP w sprawie obietnicy i prawa zucha, przyrzeczenia i prawa harcerskiego oraz zobowiązania instruktorskiego, 1997 r.

3.4.6. Komentarz Janusza Strojnego dotyczący przyrzeczenia i prawa harcerskiego, 2005 r.

3.4.7. Uchwała XXXIV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie dyskusji o zmianie prawa harcerskiego, 2007 r.

3.4.8. Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie komentarza do prawa harcerskiego, 2008 r.

3.4.8.1. Komentarz Rady Naczelnej ZHP dotyczący prawa harcerskiego, 2008 r.

3.4.9. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 XII 2013 r. w sprawie Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego

Bibiografia

Załącznik

1. Spis treści wraz ze wskazaniem źródeł

Załącznik 2. Chronologiczny wykaz Zjazdów ZHP w latach 1920–2014

Załącznik 3. Chronologiczny wykaz Statutów ZHP 355 Spis treści tomu I

Spis treści tomu II

Fragment

NASZE PRAWO I PRZYRZECZENIE


MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego przymusu, CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU, który stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa. Wyznawany przeze mnie system wartości kształtuję samodzielnie podążając w kierunku wskazanym przez Prawo Harcerskie.

 

Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie moich przodków, o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Stale poszerzam świat mych myśli i uczuć, wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów.

 

Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia.

 

Mam być POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było zawsze wskazówką mego postępowania, by ono decydowało zawsze o zgodności moich myśli, słów i uczynków.

 

Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, „wędrówką ku szczęściu”. Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym sumieniem.


1. HARCERZ SUMIENNIE SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO, wrażliwym okiem spogląda na otaczający go świat, na potrzeby ludzi, na potrzeby środowiska, w którym żyje. Jest dobrym uczniem i pracuje rzetelnie. Jest gotów zawsze pełnić służbę innym, dawać z siebie wszystko, co dobre, nie żądając w zamian nic, za jedyną nagrodę uważa radość płynącą z dobrze spełnionych obowiązków. Obcy mu jest egoizm, postawa konsumpcyjna, wyznaje prymat wartości duchowych nad materialnymi.

 

2. NA SŁOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY – to nakaz prawdomówności, wierności, zgodności słów i czynów z nakazami własnego sumienia, swym słowem i czynem harcerz zasługuje na zaufanie, dotrzymuje słowa, przywraca wiarę w solidność, rzetelność, spolegliwość, mówi, co myśli, robi, co mówi. Postawą i zachowaniem daje świadectwo o wartościach, jakie wnosi harcerstwo w życie młodzieży i całego społeczeństwa. Harcerz jest punktualny.

 

3. HARCERZ JEST POŻYTECZNY, jego czyny zawsze służą społeczności, w której żyje. Naukę traktuje jako podstawę przyszłej służby Ojczyźnie i ludzkości. Praca zawodowa jest nie tylko źródłem jego utrzymania, ale przede wszystkim formą realizacji służby społecznej. HARCERZ NIESIE POMOC BLIŹNIM chętnie i ofiarnie, nie czeka aż go ktoś o pomoc i opiekę poprosi, lecz sam szuka okazji, by być pomocnym każdemu człowiekowi i każdej społeczności, którą spotyka na swej drodze.

 

4. HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, każdemu służy pracą, pomocą, ujmuje się za każdym pokrzywdzonym, obca mu jest znieczulica i oziębłość w stosunkach miedzy ludźmi. Przezwycięża urazy i waśnie między ludźmi i między narodami, swą postawą daje wyraz uznania naturalnych praw człowieka. Sprzeciwia się przejawom nienawiści, nie poniża nikogo. Harcerz ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA, każdego skauta na całym świecie, każdego wiernego tym samym ideałom. Takie widzenie świata i ludzi prowadzi do poszanowania cudzych przekonań, do demokracji i tolerancji.

 

5. HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU, traktuje życie jak wielką grę, w której ważna jest nie tylko wygrana, ale ważne jest przede wszystkim to, jak się gra. Harcerstwo to czysta gra. Harcerz mimo negatywnych doświadczeń wierzy, że inni też grają czysto. Czysta, uczciwa, rycerska gra obowiązuje przede wszystkim wobec przeciwników. Harcerz wyciąga rękę do zgody. Harcerz jest dzielny, walczy z chamstwem, nietolerancją, przejawami brutalności. Jest uprzejmy i kulturalny, potrafi się odpowiednio zachować w każdej sytuacji. Harcerz dba o swój wygląd.

 

6. HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ, nie niszczy jej, przeciwdziała jej dewastacji, I STARA SIĘ JĄ POZNAĆ, uczy się czytać „świętą księgę przyrody”, odczuwa silną więź z całą przyrodą. Ma świadomość, że jest jej cząstką, zgłębia jej tajemnice, w niej szuka i odnajduje równowagę ducha. Przeciwdziała zagrożeniom środowiska, których źródłem jest nie tylko cywilizacja przemysłowa, ale także bezmyślność, lenistwo, brak wyobraźni, nieświadomość skutków naszych działań i zaniedbań. Dba o bogactwa naturalne, o piękno krajobrazu.

 

7. HARCERZ JEST KARNY, karnością opartą na rozumnym posłuszeństwie, wynikającą z dobrowolnego wyboru drogi i celu, wyboru dającego poczucie wolności. Harcerz jest POSŁUSZNY RODZICOM, wierny rodzinnej tradycji, która współtworzy tradycję Ojczyzny. Jest posłuszny WSZYSTKIM SWOIM PRZEŁOŻONYM, którzy prowadzą go do wspólnie realizowanego celu — przez służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Karność staje się źródłem poszukiwania i uznawania autorytetów w życiu społecznym.

 

8. HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY, idzie między ludzi z otwartym spojrzeniem płynącym z pogody ducha. Harcerz panuje nad swoimi emocjami i nerwami. Jest optymistą, ma poczucie humoru. Pomaga innym przezwyciężyć apatię, smutek, zniechęcenie, obojętność. Cieszy się radością innych.

9. HARCERZ JEST OSZCZĘDNY, nie skąpy, ale gospodarny, nie marnuje czasu, nie marnuje życia, pracuje skutecznie. Harcerz jest OFIARNY w niesieniu pomocy innym, hojny w uczynności. Przywiązuje szczególne znaczenie do bezinteresownej działalności społecznej. Przezwycięża marnotrawstwo materiałów i darów przyrody, pieniędzy i pracy.

 

10. HARCERZ JEST CZYSTY W MYŚLI, MOWIE I UCZYNKACH, najpierw myśli, potem mówi, dba o czystość i piękno języka. Sprawy płci traktuje poważnie i odpowiedzialnie. Harcerz dba o zdrowie, NIE PALI TYTONIU I NIE PIJE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, nie ulega żadnym nałogom, nie próbuje używania narkotyków, pomaga innym w zwalczaniu nałogów. Abstynencję traktuje jako ważny element troski o zdrowie, o hart ducha, o opanowanie słabości własnego charakteru.

Styczeń 1996 r. hm. Stefan Mirowski

„Ten wybór jest znakomity. Przede wszystkim dlatego, że ma rzetelną strukturę, zgodną z metodologią badań historycznych oraz po znakomitej kwerendzie. Dla badaczy, autorów prac dyplomowych – licencjackich, magisterskich, czy naukowych – doktorskich, habilitacyjnych stanowi ułatwienie w posługiwaniu się tekstami, do źródeł ich ulokowania już nie trzeba jeździć. To bardzo ułatwi i przyspieszy prace interpretacyjne.

Redaktorka wyboru poprawnie, bo zgodnie z metodologią nauk pomocniczych historii uzasadnia swój wybór oraz wspomagające identyfikację źródeł oznakowanie tekstów.

Po serii „Przywrócić pamięć” będzie to kolejne, bogate źródło wiedzy, które odsłania wyjątkowy charakter pedagogiczny harcerskiego ruchu we wszystkich jego dziedzinach i sferach oddziaływania na jego członków i kadry.

To także jest wyśmienita pomoc dydaktyczna. gdyż w ramach zajęć z „historii wychowania i myśli pedagogicznej” można pracować analitycznie z konkretnymi tekstami. Nie wspominam już o zaletach tego wydania dla współczesnego harcerstwa, które w swoich debatach powinno brać pod uwagę roztropność minionych pokoleń, twórców oraz transformatywnych kontynuatorów metody harcerskiej, ale i znakomitą integralność odzwierciedlonych w dokumentach wpływów wychowawczych.”

Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło