Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna

Podtytuł: Analizy i impresje
ISBN: 978-83-7308-932-7
20,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem książki jest ukazanie możliwości nowej socjologicznej teorii zjawisk i procesów moralnych, zaledwie możliwości – bo nie chodzi nam nawet o dokładniejsze zarysowanie projektu.

Wersja książki
Ilość

Świadomość aksjologiczna zalicza się do grona tych teoretycznych bytów, wobec których analizy terminologiczne nie są zabiegiem pro forma. Przekonamy się [...] że mnogość ujęć i perspektyw, w których jest rozważana, kwalifikuje ją do pojęć wieloznacznych i mających dużą wagę dla humanistyki. Mamy tu na myśli trudne do przecenienia znaczenie, które jest jej, jak się wydaje, immanentnym predykatem. Świadomość aksjologiczna wiąże się bowiem z kulturą, jeśli tę ostatnią wziąć sensu largo, a więc jako zbiór wartości, norm, ideałów i wzorców. Wielość spojrzeń na świadomość aksjologiczną oddaje pewną dyferencjację dyscyplinarnych optyk nauk humanistycznych. I tak, sygnalizowany problem inaczej widzi psychologia, inaczej socjologia, a jeszcze inaczej pedagogika i filozofia, od której, jak się zdaje, powinniśmy zacząć. Katalog definicji, a ściślej mówiąc, samych tylko kategorii rozmaitych definicji, nigdy nie zasłuży na miano wyczerpującego. Można by z powodzeniem dodać, że nie będzie to także katalog o cesze rozłączności – zaobserwujemy zachodzenie na siebie zakresów treściowych różnych pojęć aksjologicznej świadomości, jakkolwiek wskazywane różnice w spojrzeniach dyscyplinarnych nie stracą na wyrazistości.

Niniejsza książka to zbiór impresji na temat świadomości aksjologicznej i etycznej podmiotowości. Impresji, ponieważ to, co udało się w niej zgromadzić, nie wystarcza na zbudowanie programu socjologii moralności – wyraźnie zarysowanej, skodyfikowanej propozycji teoretycznej. Wydaje się jednak, że zbiór zaciekawi Czytelnika – z kilku co najmniej powodów. Dłuższy komentarz pojawia się w miejsce wstępu, by już na samym początku rozwiać ewentualne wątpliwości.[…]

Analizy i impresje
199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-932-7

Kowalski Mirosław dr hab.

Kowalski Mirosław profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810&lang=p

 

Falcman Daniel

Falcman Danielmgr; absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (pedagogika), Uniwersytetu Wrocławskiego (filozofia), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (socjologia); od 2009 roku związany z Instytutem Socjologii UAM. Autor, współautor kilkunastu artykułów naukowych i kilku publikacji książkowych, m.in.: Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół filozofii nauk społecznych, filozofii społecznej, socjologii teoretycznej i seksualności.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Falcman Daniel

ISBN druk

978-83-7308-932-7

ISBN e-book

978-83-7308-932-7

Objętość

194 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Zamiast wstępu

 

Rozdział 1

Świadomość aksjologiczna jako przedmiot studium terminologicznego (wybrane zagadnienia)

 

1.1. Świadomość – analiza pojęcia w różnych perspektywach

1.2. Materialistyczna optyka świadomości – eksplikacja pojęcia świadomości i moralności ludzkiej z perspektywy marksistowskiej

1.3. Ideacyjna wizja świadomości aksjologicznej

1.4. Problem granic świadomości w perspektywie ustaleń nauk kognitywnych i filozoficznej teorii poznania

1.5. Wartość jako pojęcie konstytutywne wobec świadomości aksjologicznej

 

Rozdział 2

Fenomenologia i hermeneutyka a fakt moralny.

Z fenomenologiczno-hermeneutycznego podejścia do moralności – zarys teorii

 

2.1. O pewnym fundamentalizmie oraz idei istotności

2.2. Fenomen verstehen i symbolicznej strukturacji świata społecznego. Fakt moralny a teoretyczna konstytucja moralnej socjologii

2.3. Socjologia moralna – nauka czy [lepiej] nie-nauka? Kolejne dylematy odnośnie do świadomości

2.4. Fenomenologiczno-hermeneutyczna teoria moralnych zjawisk i procesów. W stronę

 

Rozdział 3

Językowe i społeczne zróżnicowanie świata moralności: moralność w perspektywie zmiennych socjolingwistycznych

 

3.1. Moralność w świetle przybliżeń terminologicznych. Społeczny charakter moralności

3.2. Podmiotowe ujęcie spraw moralnych. Intrapsychiczne mechanizmy odpowiedzialne za moralność

3.3. Społeczne korelaty moralności: moralność a język i status społeczny

3.4. Moralność w perspektywie prac badawczych. Janusza Mariańskiego empiryczna perspektywa moralności młodych Polaków

 

Rozdział 4

Podmiotowość etyczna w świetle poglądów Immanuela Kanta

 

4.1. Epistemologiczny podmiot Immanuela Kanta: propedeutyka rozważań nad podmiotowością etyczną

4.2. Pojęcie imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta

4.3. Kategoria wolności i świadomości w systemie poglądów etycznych Immanuela Kanta

 

Rozdział 5

Wokół wybranych socjologicznych implikacji koncepcji podmiotowości. Impresje

 

5.1. Piotra Sztompki synteza filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych koncepcji podmiotowości. Swoistość ujęć socjologicznych

5.2. Podmiotowość w świetle emergentnego socjologicznego strukturalizmu Jacka Szmatki. O niemożności perspektywy jednostkowej

5.3. O wybranych wątkach podmiotowości w filozofii Karola Marksa. Koncepcja transindywidualności

5.4. Podmiot moralny u Charlesa Taylora. Rekonstrukcja i prezentacja pól możliwego wykorzystania na gruncie socjologii

 

Rozdział 6

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o pedagogice i dla pedagogiki)

 

6.1. Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna jako problemy pedagogicznej refleksji. Rozważania teoretyczne

6.2. Zbyszko Melosika wizja ponowoczesnego podmiotu jako wyraz postmodernistycznej etyczności

6.3. Podmiotowość i świadomość aksjologiczna wobec praktyki wychowawczej i zagrożeń współczesności – wyjątki z refleksji

6.4. Pedagogiczne aplikacje Taylorowskiej koncepcji podmiotowości moralnej

 

Zakończenie

Bibliografia

"Niniejszy tekst kierujemy przede wszystkim do socjologów moralności, etyków i pedagogów. Wskazując na reprezentantów pedagogiki, mamy na względzie zwłaszcza tych, którzy wraz z nami podzielają pogląd wyrażony przez K. Ablewicz, że „związki filozofii i pedagogiki są historyczną oczywistością [...] są też oczywistością antropologiczną”21, oraz tęsknotę tej autorki za taką metodologią, „w której człowiek jako przedmiot badań nie musiałby być w całości redukowany do postrzeżeń zmysłowych”. Pedagogika filozoficzna – tak ją tutaj nazywamy – pomimo długoletniej tradycji oraz wielkich nazwisk, które na przestrzeni tego czasu ją firmowały, znajduje się dzisiaj w stanie pewnego impasu. Przynajmniej sądząc po charakterystycznej dla większości przedstawicieli dyscypliny tendencji do upodabniania pedagogiki do socjologii i psychologii. Badania, które przeprowadza się pod szyldem pedagogiki, przebiegają w istocie wedle odpowiednio socjologicznych i psychologicznych procedur metodologicznych. Brakuje pedagogicznej swoistości – tej, którą K. Ablewicz oddaje w wyrażeniu „myślenie istotnościowe”. Wyjątki z myśli poprzedników filozoficznego teoretyzowania w pedagogice, które programują nasz wywód zwłaszcza w rozdziale pierwszym, nawiązują do tego nurtu. Wskazują, w swojej warstwie merytorycznej, na wybrane treści etyki, które mają znaczenie dla całej – wolnej od teoretycznych zróżnicowań – pedagogiki".

Do walorów książki należy (…) również to, iż jest ona niezwykle erudycyjna, zaś jej Autorzy bardzo sprawnie poruszają się w problematyce dedykowanej moralności, podmiotowości, świadomości i jej granic. Warto zaznaczyć, iż erudycja ta dotyczy zarówno klasycznych pozycji z zakresu filozofii, socjologii, nauk o moralności, jak i współczesnych publikacji dedykowanych kwestiom aksjologii, podmiotowości, pedagogice i wychowaniu.

Z recenzji dr hab. Marka Krajewskiego prof. UAMSądzę, że erudycyjne analizy Autorów – przełamujące wąskie granice dyscyplin – zaprezentowana umiejętność łączenia wątków różnorodnych, wymagających znajomości rozmaitych nurtów i tradycji intelektualnych oraz właściwych dyscyplinom sposobów konceptualizowania i opisywania rzeczywistości – zyska przychylność Czytelnika. O tym, że publikacja dotyka spraw istotnych, wiedziałem od początku. Inne jej walory – o których przekonałem się w toku lektury – wróżą pracy powodzenie na rynku wydawniczym.

Z recenzji prof. dr hab. Mariana Filipiaka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło