TRZY FALE POWOJENNEJ EMIGRACJI

TRZY FALE POWOJENNEJ EMIGRACJI

ISBN: 978-83-7850-472-6
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dostępna w wersji elektronicznej - e-book.

Książka jest oryginalną, starannie przygotowaną i rzetelnie oddającą życie emigracyjne pozycją, która powinna zainteresować szerokie grono czytelników. Badacze życia emigracyjnego znajdą w niej nie tylko potwierdzenie niektórych wyników swoich badań, ale i takie treści, których w swoich badaniach nie uwzględnili, lub do których nie byli w stanie dotrzeć [...]

Z recenzji wydawniczej Pani Prof. zw dr hab. Alicji Kargulowej

Wersja książki
Ilość

Od Autorki:

Napisanie tej książki traktuję jako wyraz szacunku dla tych, którzy w różnym czasie i z różnych przyczyn podejmowali decyzje o emigracji, mierząc się z całym kolorytem doświadczeń emigracyjnych, próbując organizować swoje życie w innym kraju i niejednokrotnie rozpoczynając je od początku. Wierzę, iż wielu z nich odnajdzie się na kartach tej książki. Biografia każdego z nich była dla mnie ciekawym źródłem odkrywania relacji między różnymi falami emigracji, bez których analizy nie byłabym w stanie pokazać złożoności wspólnoty polskich emigrantów.

Myślę, iż niniejsza praca jest prezentacją nieznanego i trudno dostępnego świata Polonii w Newcastle upon Tyne w Anglii. Pozycja ta zaprasza do wędrowania drogami biograficznymi polskich emigrantów i towarzyszenia im w poznawaniu nowego świata, a przede wszystkim ich samych.

Zgromadzony materiał zainspirował mnie do tworzenia praktycznych rozwiązań w zakresie integracji rodaków trzech fal w Newcastle upon Tyne (współudział w tworzeniu czasopisma polonijnego „2B”, pomoc w organizowaniu Festiwalu Kultury Polskiej, udzielanie wsparcia w zakresie poradnictwa wielokulturowego kierowanego do polskich emigrantów).

Monografię otwiera wstęp, w którym dokonuję wprowadzenia w tematykę książki. Rozdział 1 przywołuje historyczny szkic zjawiska migracji. W rozdziale 2 przedstawiam specyficzność doświadczenia biograficznego emigrantów trzech fal z Newcastle upon Tyne i koncepcję floatingu (zawieszenia, dryfowania, balansowania) Agnieszki Bron, która stanowi najważniejszą podstawę przyjętej przeze mnie perspektywy badawczej. Przedstawiam w nim również charakter sieci migracyjnych i ich modyfikacje, konstruowane przez moich rozmówców. Rozdziały 3, 4 i 5 napisane są na podstawie analizy wywiadów biograficznych narratorów. Dokonuję w nich charakterystyki doświadczania floatingu typowego dla każdej fali. Poszukuję jego dynamiki, kształtu. Próbuję go określić, nazwać, zrozumieć mechanizmy nim rządzące. Rozdział 6 wprowadza czytelnika w powiązania, napięcia, procesy negocjowania życia w silnie zróżnicowanej społeczności polonijnej w Newcastle upon Tyne. Książkę kończy typologia emigrantów, w której wyróżniam typ biegania (running), charakterystyczny dla rozmówców z III fali emigracji, oraz typ godzenia się (assuming), przyporządkowany do starszego pokolenia (I i II fala emigracji). [...]

Niniejsza książka została zainspirowana własnymi doświadczeniami z pobytu na emigracji we Francji, Belgii i Anglii. Rozmowy z emigrantami, odkrywanie wspólnych i podobnych przeżyć, problemów i sukcesów uzmysłowiło mi, iż życie emigranta ma swój kształt, pewne prawidłowości, które można nazwać i opisać. Rozmawialiśmy o Polsce, o Polonii, o nas samych, o Anglii, o tym wszystkim, co nas tu spotkało. Dzieliliśmy się własnymi biografiami i biografiami innych; analizowaliśmy nasze życie jako emigranci. Udzielaliśmy sobie wzajemnego wsparcia i pomocy, próbując zrozumieć przeżywane przez nas doświadczenie życiowe w sytuacji emigracji. [...]

87 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-472-6

Słowik Aneta

Dr Aneta Słowik (pedagog, doradca zawodu, filolog angielski i francuski) - jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Biograficznych - Association internationale des histoires de vie en formation (ASIHVIF). Trzykrotna ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadząca międzynarodowe warsztaty podczas seminariów Cross Border organizowanych przez Euroguidance.

Prowadzone przez nią badania dotyczą problematyki migracji ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni transnarodowych i trajektorii migracyjnych tworzonych przez polskich emigrantów na terenie Europy. Jej zainteresowania naukowe związane są z prowadzeniem badań biograficznych i analizą zagadnień pamięci osobistej, lokalnej, narodowej, wydarzeń globalnych i lokalnych. Ponadto sięga do poradoznawstwa i poradnictwa wielokulturowego badając formalne, pozaformalne i nieformalne sieci wspierania i organizowania działań pomocowych skierowanych do uchodźców, emigrantów i repatriantów. Autorka kilku książek: Evénements et commémorations (2010), współredakcja z M. Melyani ; Post-Accession Migration in Europe – Polish Case Study (2011), współredakcja z A. Stenning; Formation de l’événement, événements en formation…Regards croisés (2012), współredakcja z M. Lani-Bayle; Paysage générationnel et formation tout au long de la vie (2013), współredakcja z M. Lani-Bayle (w druku).

Aneta Słowik

travaille comme assistante à la Faculté des Sciences de l'Education à l`Uni-versité de Basse Silésie à Wrocław en Pologne. Elle a travaillé à l`Université de Newcastle upon Tyne en Grande-Bretagne comme enseignante académique. Elle est le membre d`ASIHVIF. Ses intérêts scientifiques concernent l'analyse des histoires de vie des immigrants, des refugiés et des gens en transitions culturelles.

Aneta Słowik (BA French Philology; MA Pedagogy, specialisation: counselling; PhD in Human Sciences – Pedagogy) is Researcher and Lecturer at the Office of Social Pedagogy and Counselling of University of Lower Silesia in Wrocław (Poland). She has worked scientifically on multicultural counselling for asylum seekers, refugees and migrants. Her field of research is related to biographical learning of Polish migrants in North East of UK. She has been invited several times as a visiting lecturer at University of Nantes (France), University of Fez (Morocco), Oslo University College (Norway), Newcastle University (UK), University of Patras (Greece)

Wstęp     

Rozdział 1

Z historii polskiej emigracji    

Rozdział 2

Specyficzność doświadczenia biograficznego na emigracji    

2.1. Floating    

2.2. Sieci i ich modyfikacje    

Rozdział 3

Opuszczenie kraju jako zdarzenie losowe i niezawinione w narracjach emigrantów I fali    

3.1. Tułaczka    

3.2. Integracja    

Rozdział 4

Floating jako proces odkrywania (po)godzenia się z życiem przez emigrantów II fali    

Rozdział 5

Migracje jako poszukiwanie nowego życia przez emigrantów III fali   

Rozdział 6

Od adaptacji do emancypacji   

6.1. Razem i osobno – negocjowanie znaczeń przedstawicieli trzech fal polskiej emigracji   

6.2. Typologia zachowań emigrantów   

Bibliografia   

Aneks   

fragment

Świetnym uzupełnieniem dla niego jest ostatni rozdział, w ramach którego autorka zaproponowała autorską typologię zachowań emigrantów, a także zainicjowała refleksję nad gradacją zachowań – od adaptacji do emancypacji.

Każdy czytelnik podzielający zainteresowania naukowe Anety Słowik, to znaczy zajmujący się kwestiami migracji – nie tylko do Wielkiej Brytanii, przestrzeni transnarodowych, trajektorii migracyjnych tworzonych przez polskich emigrantów na obszarze Europy, powinien sięgnąć po najnowszą monografię naukową autorki pod tytułem „Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne”. Dostarcza ona wszakże cennych informacji na temat specyfiki i istoty życia emigracyjnego. Odsłania jego ludzkie, niejednokrotnie silnie – wbrew utartym przekonaniom – zindywidualizowane oblicza. Przede wszystkim jednak pokazuje wzorcowe postępowanie metodologiczne, które niewątpliwie może okazać się przydatne dla kontynuatorów podjętych badań.

Postępowanie badawcze autorki odznacza się dbałością o szczegóły. Autorka nie ucieka od trudnych zagadnień wymagającym spojrzenia z różnych perspektyw teoretycznych i badawczych. Widoczne jest to, że Aneta Słownik nie celuje tylko i wyłącznie w zaprezentowaniu autorskiego raportu z własnych analiz, które skądinąd przyniosły fascynujące konkluzje i posiadają cenny walor eksplanacyjny. Najważniejsze jest wszakże to, iż dąży do tego, aby dać czytelnikom podstawy do zrozumienia zarówno samego zjawiska emigracji, jak i samych emigrantów. Wystrzega się przy tym banalnych stwierdzeń czy oklepanych wyliczeń motywacji, potrzeb itd., lecz stara się – i z powodzeniem tego dokonuje – przedstawić porządnie zestandaryzowane typologie sposobów myślenia o rzeczywistości społecznej oraz politycznej właściwych uczestników fal powojennej emigracji.

Warto nadmienić, iż w książce został bardzo wyraźnie i precyzyjnie nakreślony kontekst historyczny omawianych wydarzeń. Wielokrotnie jest to niezbędne dla zrozumienia pewnych emocji, uproszczeń percepcyjnych omówionych przez autorkę. Równie wartościowe jest ukazanie przedmiotu rozważań na szerszym tle historycznym emigracji w ogóle, wzbogacone o elementy komparatystyczne. Żaden inny zabieg metodologiczny nie przyniósłby tak cennych wniosków na temat charakterystyki społecznej minionych okresów dziejowych.

Niezwykle ciekawy jest także najbardziej teoretyczny spośród rozdziałów w książce, mianowicie poświęcony doświadczeniu biograficznemu na emigracji. Aneta Słowik wykazała jego cechy odróżniające od innych doświadczeń tego typu. Scharakteryzowała zjawisko foatingu oraz naświetliła specyfikę sieci i ich modyfikacji. Rozdział ten może z powodzeniem posłużyć jako punkt wyjścia dla badań nad wybranymi procesami społecznymi mającymi miejsce współcześnie.

Świetnym uzupełnieniem dla niego jest ostatni rozdział, w ramach którego autorka zaproponowała autorską typologię zachowań emigrantów, a także zainicjowała refleksję nad gradacją zachowań – od adaptacji do emancypacji. Co ciekawe, omówiła także w kontekście wyzwań dla pedagogiki. Przydatne w tym obszarze – jak przekonująco wyjaśniła autorka – są analizy sposobów negocjowania znaczeń przedstawicieli trzech fal polskiej emigracji. Tworzy to nowe pod względem jakościowym pole badawcze.

Po monografię naukową Anety Słowik pod tytułem „Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne” warto sięgnąć nie tylko w celu odnalezienia na jej kartach ważkich inspiracji badawczych. Przede wszystkim jest to wszakże publikacja obowiązkowa dla czytelników zainteresowanych poznaniem historii, tradycji, polskości nieco dotychczas zmarginalizowanych. Co więcej, są to ujęcia z nowych perspektyw teoretycznych, wzbogacone o najnowsze osiągnięcia nauki i zdobycze historii. Z pewnością warto do niej sięgnąć – do czego gorąco się zachęca – albowiem przynosi zrozumienie dla ważnego wycinka polskości.

Krzysztof Wróblewski

http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11412/aneta-slowik-trzy-fale-powojennej-emigracji

Książka jest oryginalną, starannie przygotowaną i rzetelnie oddającą życie emigracyjne pozycją, która powinna zainteresować szerokie grono czytelników. Badacze życia emigracyjnego znajdą w niej nie tylko potwierdzenie niektórych wyników swoich badań, ale i takie treści, których w swoich badaniach nie uwzględnili, lub do których nie byli w stanie dotrzeć. Studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki niej odkryć mogą nieznane obszary życia emigracyjnego i możliwości ich poznawania w postaci prowadzenia badań biograficznych. Rodziny, których członkowie są na emigracji, będą mogły lepiej zrozumieć dotychczasowe doświadczenia swoich bliskich i wyjaśnić sobie wzajemne stosunki, jakie ukształtowały się między nimi, a tymi, przebywającymi na obczyźnie. Tzw. przeciętny czytelnik znajdzie w książce kawałek historii naszego kraju i potrafi sobie wytworzyć obraz emigranta, co może być albo zachętą do migracji, albo przesłanką do innego postrzegania imigrantów w naszym kraju.

Z recenzji wydawniczej Pani Prof. zw dr hab. Alicji Kargulowej (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław)

Książkę przeczytałam z wielkim zainteresowaniem […].W pracy zafascynowała mnie analiza przeżyć: balansowanie, dryfowanie, dorastanie, bycie nomadem, uczenie się życia, uczenie się od innych. Tworzenie sieci, poszukiwanie sieci. […] Czytając książkę rozbudza się pamięć i myślenie nad rolą emigracji, nad zadaniem edukacji dorosłych nad tzw. grupami priorytetowymi – emigrantami i rolą poradnictwa edukacyjnego i życiowego. Oto pole jakie otwiera ta publikacja. Z recenzji wydawniczej Pani Prof. zw. dr hab. Olgi Czerniawskiej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź)

Przedstawiona książka ma charakter oryginalny nie tylko w sensie nowości podejmowanego tematu, ale przede wszystkim sposobu spojrzenia na najnowszą falę polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie elementy pedagogiki społecznej (przy przyjęciu założenia, że funkcjonowanie emigranta wymaga od niego „uczenia się przez całe życie”), socjologii, politologii, pracy socjalnej, psychologii, a nade wszystko wiedzy o skupiskach Polaków na świecie. Autorka wpisuje się w krąg badaczy polonijnych młodego pokolenia, które podejmuje próby analizy problemów polskiej diaspory wykorzystując aktualną wiedzę i koncepcje teoretyczne odnoszące się do zachowań jej przedstawicieli z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, nie lekceważąc wątków historycznych i tradycji. Ta umiejętność spojrzenia i odczytania losów Polaków jednego ze skupisk w Wielkiej Brytanii jakim jest Newcastle upon Tyne, czyni tą książkę wielce interesującą. Jeśli do tego dodamy osobiste doświadczenia emigracyjne Autorki, to ten wymiar , oprócz wysokich kompetencji badawczych i interpretacyjnych, nadaje poglądom i analizom Dr Anety Słowik dużego autentyzmu.

Z recenzji wydawniczej Pana Prof. zw. dra hab. Zenona Jasińskiego (Uniwersytet Opolski, Opole)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło