• Obniżka
  • Nowy
Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencjI

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencjI

ISBN: 978-83-8095-809-8
60,00 zł
50,00 zł Zniżka 10,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Premiera!

Celem badań była próba zdiagnozowania koherencji teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych odnoszących się do takich sfer życia rodzinnego, jak: relacje rodzice – dzieci, organizacja życia rodzinnego, sposoby rozwijania zainteresowań, metody wychowania, w ramach koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym.

Ilość

Jest to książka pedagogiczna o charakterze studium teoretyczno-empirycznego, stanowi ona obraz badań rzeczywistości stworzony na podstawie sondażu diagnostycznego, na temat koncepcji wychowawczych podejmowanych przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dr Marlena Kowalczyk trafnie rozpoznaje i typuje problemy wychowawcze i społeczne. Trudno bowiem o lepsza rekomendację dla takich sadów niż własne, empiryczne badania. Te zaś prowadzone są wedle sprawdzonych reguł sztuki badawczej i dały poznawczy efekt zweryfikowany przez praktykę. (z recenzji dr hab. prof. nadzw. Heleny Marzec AHE)


Książka składa się z rozdziałów teoretycznych oraz poświęconych metodologii i omówieniu badań własnych. 

W pierwszym rozdziale, teoretycznym, skoncentrowano się na poglądach różnych autorów z zakresu teorii wychowania dla uzasadnienia przyjętego w opracowaniu kontekstu definicyjnego koncepcji wychowawczej, pojmowanej w dwóch aspektach dynamicznych: jako teoretyczna wizja wychowania i jako oddziaływania podejmowane w praktyce wychowawczej. Następnie poddano analizie kontekst myślenia o koncepcji wychowania wynikający z wyzwań współczesnej pedagogiki. Przedstawiono wybrane postulaty nurtów społeczno-humanistycznych, w największym stopniu odnoszące się do wieku młodszoszkolnego, oraz dokonano ich transferu na proces wychowania rodzinnego.

Kolejny rozdział teoretyczny stanowi omówienie rodziny jako środowiska kształtowania koncepcji wychowania współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Z tej perspektywy rozważano aspekt definicyjny pojęcia rodziny. Ukazano rolę i uwarunkowania przemian rodziny pochodzenia w kształtowaniu założeń koncepcji wychowawczej współczesnych rodziców w rodzinie prokreacji. W rozdziale tym podjęto namysł nad funkcjami rodziny z punktu widzenia koncepcji wychowania rodzinnego.

Następny rozdział teoretyczny poświęcono analizie koncepcji wychowawczej rodziców z uwzględnieniem właściwości rozwojowych dziecka w wieku wczesnoszkolnym, ze wskazaniem założeń i działań wychowawczych, które mogą stymulować rozwój fizyczny, psychiczny, społeczno- -moralny i emocjonalny lub stanowić dla niego zagrożenie. 

W rozdziale czwartym, metodologicznym, sprecyzowano cel i przedmiot badań, problemy oraz hipotezy badawcze. Zaprezentowano metody i techniki badawcze. Skupiono się też na opiniach jako przedmiocie badań empirycznych.

Część badawcza składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań ilościowych, dokonano analizy koherencji koncepcji wychowawczej w odniesieniu do ogółu badanych oraz czynników socjodemograficznych, takich jak: wykształcenie rodziców, wykonywany przez nich zawód, środowisko społeczne miejsca zamieszkania, wiek i płeć. W każdym z podrozdziałów omawiano inny element procesu wychowania z perspektywy współczesnych nurtów nauk o wychowaniu. Przy wykorzystaniu analizy statystycznej zweryfikowano współzależność i jej siłę oraz koherencję w obrębie różnych elementów procesu wychowania. 

Rozdział szósty poświęcono koncepcjom wychowawczym, w których zarejestrowano zbieżność oraz rozbieżność wizji i działań. Wskazano także na czynniki będące źródłami koncepcji wychowawczej, a następnie koherencji lub rozbieżności w jej obrębie.

W zakończeniu książki zweryfikowano sformułowane założenia badawcze oraz określono obszary koherencji i rozbieżności w ramach koncepcji wychowawczej wynikające z właściwości rozwojowych dziecka w wieku młodszoszkolnym i innych czynników sytuacyjnych. Zaprezentowano ponadto opracowane na podstawie badań modelowe ujęcie kształtowania koncepcji wychowawczej rodziców.

94 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Marlena Mirosława Kowalczyk

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marlena Mirosława Kowalczyk

ISBN druk

978-83-8095-809-8

ISBN e-book

Objętość

380 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp       


Rozdział I. Koncepcja wychowawcza rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym w świetle literatury przedmiotu      


1. Koncepcja wychowania – podstawowe ustalenia terminologiczne      
2. Koncepcja wychowawcza rodziców w świetle wyzwań współczesnej pedagogiki      
3. Koncepcja wychowawcza rodziców w kontekście postulatów wybranych nurtów społeczno-humanistycznych      
3.1. Koncepcja introspekcyjna       
3.2. Koncepcja behawiorystyczna        
3.3. Koncepcja psychodynamiczna       
3.4. Koncepcja poznawcza      
3.5. Naturalistyczna koncepcja wychowania J.J. Rousseau        
3.6. Naturalistyczna koncepcja wychowania J. Deweya      
3.7. Naturalistyczna koncepcja wychowania J. Korczaka       
3.8. Naturalistyczna koncepcja wychowania C. Freineta      
3.9. Naturalistyczna koncepcja wychowania M. Montessori      
3.10. Naturalistyczna koncepcja wychowania A.S. Neilla      
3.11. Koncepcja filozoficzno-normatywna        
3.12. Koncepcja personalistyczna       
3.13. Koncepcja personalno-egzystencjalna    
3.14. Koncepcja personalistyczno-fenomenologiczna Jana Pawła II      
3.15. Koncepcja pedagogiki serca M. Łopatkowej       
3.16. Koncepcja pedagogiki niedyrektywnej      
3.17. Koncepcja pedagogiki Gestalt       
3.18. Koncepcja pedagogiki emancypacyjnej      
3.19. Koncepcja wychowania międzykulturowego       
3.20. Koncepcje wychowania autorytarnego i antyautorytarnego  
3.21. Koncepcja antypedagogiczna     
3.22. Koncepcja metarozwoju       


Rozdział II. Rodzina jako środowisko kształtowania koncepcji wychowawczej rodziców       


1. Pojęcie rodziny       
2. Rodzina macierzysta jako środowisko tworzenia koncepcji wychowawczej współczesnych rodziców      
3. Uwarunkowania przemian w rodzinach pochodzenia a koncepcja wychowania w rodzinach prokreacji      
4. Funkcje rodziny w kontekście koncepcji wychowania rodzinnego       
4.1. Pojęcie funkcji rodziny w literaturze przedmiotu      
4.2. Funkcja prokreacyjna       
4.3. Funkcja ekonomiczna       
4.4. Funkcja socjalizacyjna        
4.5. Funkcja opiekuńcza       

Rozdział III. Koncepcja wychowawcza rodziców w kontekście właściwości rozwojowych dziecka w wieku wczesnoszkolnym      


1. Właściwości rozwoju dziecka w wieku młodszoszkolnym – zagadnienia wprowadzające      
2. Rozwój fizyczny      
3. Rozwój psychiczny      
4. Rozwój społeczno-moralny i emocjonalny   

Rozdział IV. Metodologiczne podstawy badań 


1. Cel i przedmiot badań   
2. Problemy i hipotezy badawcze      
3. Metody i techniki badawcze      
4. Charakterystyka terenu badawczego, dobór próby, zakres i organizacja badań      
5. Opinie jako przedmiot analizy empirycznej   

Rozdział V. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Analiza ilościowa  


1. Wprowadzenie   
2. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście ogółu badanych   
2.1. Relacje rodzice – dzieci 
2.2. Organizacja procesu wychowania       
2.3. Organizacja czasu wolnego    
2.4. Stymulowanie rozwoju zainteresowań    
2.5. Metody wychowania      
3. Koherencja koncepcji wychowawczej a wykształcenie rodziców   
3.1. Analiza wizji wychowawczej i działań   
3.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od wykształcenia rodziców  
4. Koherencja koncepcji wychowawczej a zawód wykonywany przez rodziców 
4.1. Analiza wizji wychowawczej i działań  
4.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od zawodu wykonywanego przez rodziców   
5. Koherencja koncepcji wychowawczej a środowisko społeczne miejsca zamieszkania 
5.1. Analiza wizji wychowawczej i działań    
5.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od środowiska społecznego miejsca zamieszkania 
6. Koherencja koncepcji wychowawczej a wiek rodziców      
6.1. Analiza wizji wychowawczej i działań  
6.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od wieku rodziców  
7. Koherencja koncepcji wychowawczej a płeć rodziców 
7.1. Analiza wizji wychowawczej i działań  
7.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od płci rodziców  

Rozdział VI. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Analiza jakościowa      


1. Zbieżność wizji wychowawczej i działań      
2. Rozbieżność wizji wychowawczej i działań  

Zakończenie  

Aneks   
Kwestionariusz ankiety dla rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym (7–10 lat)     
Kwestionariusz wywiadu dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7–10 lat)   

Bibliografia      

Spis tabel

fragment

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło